eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Działoszyn › Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej nr 3509E na odc. Chorzenice-Bieliki-gr. powiatu pajęcz./radom., na dł. ok. 2,6 km wraz z przebudową mostu w m. Bieliki na rzece KrasówkaOgłoszenie z dnia 2022-06-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej nr 3509E na odc. Chorzenice-Bieliki-gr. powiatu pajęcz./radom., na dł. ok. 2,6 km wraz z przebudową mostu w m. Bieliki na rzece Krasówka

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W PAJĘCZNIE Z SIEDZIBĄ W DZIAŁOSZYNIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 151405955

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Bugaj 23

1.5.2.) Miejscowość: Działoszyn

1.5.3.) Kod pocztowy: 98-355

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL714 - Sieradzki

1.5.7.) Numer telefonu: 43 8414017

1.5.8.) Numer faksu: 437414017

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: pzd.pajeczno@post.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: pzdpajeczno.bip.gov.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

pzdpajeczno.bip.gov.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej nr 3509E na odc. Chorzenice-Bieliki-gr. powiatu pajęcz./radom., na dł. ok. 2,6 km wraz z przebudową mostu w m. Bieliki na rzece Krasówka

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b2c58f2e-f206-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00231948

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-06-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00014936/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej nr 3509E na odc. Chorzenice-Bieliki-gr.powiatu pajęcz./radom., na dł. ok. 2,6 km wraz z przebudową mostu w m. Bieliki na rzece Krasówka

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00218287/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: PZD.9.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem opracowania jest kompletna dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej nr 3509E od km 4+249 w m. Chorzenice do km 6+862 do granicy powiatu pajęczańskiego i radomszczańskiego, dł. 2,613 km wraz z przebudową mostu w m. Bieliki na rzece Krasówka. Odcinek drogi zlokalizowany jest na terenie Gminy Sulmierzyce.
Obecnie jezdnia posiada szerokość zmienną od 5,1m do 5,5m.
Planowana jest:
- jezdnia szer. 5,50m i wzmocnienie istniejącej nawierzchni,
- przebudowa i budowa zjazdów (część zjazdów nie posiada nawierzchni twardej),
- budowa zatok autobusowych jeśli będą warunki, w innym przypadku wymalowanie linii przystankowej na jezdni,
- budowa kanału technologicznego,
- utwardzenie poboczy,
- przegląd zadrzewienia przydrożnego, w ramach którego należy uzyskać decyzję na usunięcie drzew kolidujących z inwestycją, chorych, a przy pozostałym drzewostanie uwzględnić cięcia pielęgnacyjne i redukcyjne w celu uzyskania odpowiedniej skrajni pionowej i poziomej, ewentualnie zaprojektowanie projektu nasadzenia,
- opracowanie projektu stałej i czasowej organizacji ruchu -wymiana oznakowania pionowego i wprowadzenie nowego oznakowania poziomego,
- przebudowa systemu odwodnieniowego,
- opracowanie likwidacji wszystkich ewentualnych kolizji – jeżeli wystąpią przy projektowaniu,
- przebudowa mostu w km 5+558, o dotychczasowych parametrach: długość 6,95m, szerokość 8,26m, jednoprzęsłowy, który w okresowej kontroli rocznej otrzymał ocenę 1,50, tj. między przed - awaryjny i niedostateczny.

Wyposażenie mostu stanowi: jezdnia bitumiczna szer. 6,70m, pobocza szer. 0,77m i 0,79m, balustrada stalowa, odwodnienie powierzchniowe, brak schodów skarpowych , skarpy cieku nieumocnione.
Wg Instrukcji do określania nośności użytkowej drogowych obiektów mostowych most spełnia wymagania dla obiektów o całkowitym tonażu 27t.
Biorąc pod uwagę stan techniczny obiektu oraz niskie parametry materiałowe uzyskane podczas badań nośności po obiekcie istnieją uzasadnione podstawy do obniżenia tonażu do 10t.
W związku z powyższym należy:
- wzmocnić lub zaprojektować nową konstrukcję, aby był możliwy ruch pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej 50t.
- uwzględnić poszerzenie obiektu aby możliwe było umieszczenie jezdni szerokości 6,0m oraz z jednej strony ścieżki rowerowej dwukierunkowej szerokości 2,0m, a z drugiej chodnik szerokości 1,5m.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

71354000-4 - Usługi sporządzania map

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W przedmiotowym postępowaniu w terminie składania ofert tj. do dnia 30 czerwca 2022 r. do godziny 10:00 nie wpłynęła żadna oferta. W związku z powyższym postępowanie zostaje unieważnione.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.