eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bielsko-Biała › Bieżące utrzymanie oraz modernizacja urządzeń odwadniających położonych na terenie miasta Bielska-Białej (...) - pełna nazwa zamówienia znajduje się w dokumentach zamówieniaOgłoszenie z dnia 2023-05-25


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Bieżące utrzymanie oraz modernizacja urządzeń odwadniających położonych na terenie miasta Bielska-Białej (…) – pełna nazwa zamówienia znajduje się w dokumentach zamówienia

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto Bielsko-Biała - Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 070493318

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Michała Grażyńskiego 10

1.5.2.) Miejscowość: Bielsko-Biała

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-300

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL225 - Bielski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@mzd.bielsko.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzd.bielsko.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-cad4e6f3-c96a-11ed-9355-06954b8c6cb9

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


Zarządzanie drogami

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Bieżące utrzymanie oraz modernizacja urządzeń odwadniających położonych na terenie miasta Bielska-Białej (…) – pełna nazwa zamówienia znajduje się w dokumentach zamówienia

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-cad4e6f3-c96a-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00231909

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00043971/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 Bieżące utrzymanie oraz modernizacja urządzeń odwadniających położonych na terenie miasta Bielska-Białej w zakresie wymiany przepustów, udrażniania rowów, układania ścieków itp.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00150130

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 23/IZ/8/B

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonywanie robót związanych z bieżącym utrzymaniem oraz modernizacją urządzeń odwadniających położonych na terenie miasta Bielska-Białej w zakresie wymiany przepustów, udrażniania rowów, układania ścieków betonowych, płyt ażurowych, itp.

Przedmiot zamówienia podzielono na 2 części:
Część Nr 1 – Zadanie Nr 1 - Strefa wschodnia;
Część Nr 2 – Zadanie Nr 2 - Strefa zachodnia.

Zakres robót składających się na wykonanie zamówienia (zwanych dalej ,,robotami”) obejmuje w szczególności modernizację oraz utrzymanie drożności i właściwego stanu technicznego urządzeń odwadniających, na co składają się m.in. następujące roboty:
a) wykonanie lub wymiana przepustów i przykanalików;
b) wykonanie lub wymiana studni rewizyjnych;
c) wykonanie wpustów ulicznych i liniowych;
d) wykonanie drenaży;
e) umacnianie skarp i dna rowów;
f) udrażnianie rowów, przepustów, rygoli, studni rewizyjnych i basenów osadnikowych;
g) rozbiórki i odtworzenie nawierzchni.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne ww. części (Zadania) zamówienia. Wykonawca może złożyć oferty na jedną lub więcej części zamówienia.

Wybór oferty najkorzystniejszej nastąpi oddzielnie dla każdej części zamówienia.

Dla każdej części zamówienia zostanie zawarta oddzielna umowa.

Szczegółowe określenie zakresu przedmiotu zamówienia zawarte jest w Rozdziale III-V Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej: "SWZ").

4.5.3.) Główny kod CPV: 45232130-2 - Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45232452-5 - Roboty odwadniające

4.5.5.) Wartość części: 963282,00 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonywanie robót związanych z bieżącym utrzymaniem oraz modernizacją urządzeń odwadniających położonych na terenie miasta Bielska-Białej w zakresie wymiany przepustów, udrażniania rowów, układania ścieków betonowych, płyt ażurowych, itp.

Przedmiot zamówienia podzielono na 2 części:
Część Nr 1 – Zadanie Nr 1 - Strefa wschodnia;
Część Nr 2 – Zadanie Nr 2 - Strefa zachodnia.

Zakres robót składających się na wykonanie zamówienia (zwanych dalej ,,robotami”) obejmuje w szczególności modernizację oraz utrzymanie drożności i właściwego stanu technicznego urządzeń odwadniających, na co składają się m.in. następujące roboty:
a) wykonanie lub wymiana przepustów i przykanalików;
b) wykonanie lub wymiana studni rewizyjnych;
c) wykonanie wpustów ulicznych i liniowych;
d) wykonanie drenaży;
e) umacnianie skarp i dna rowów;
f) udrażnianie rowów, przepustów, rygoli, studni rewizyjnych i basenów osadnikowych;
g) rozbiórki i odtworzenie nawierzchni.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne ww. części (Zadania) zamówienia. Wykonawca może złożyć oferty na jedną lub więcej części zamówienia.

Wybór oferty najkorzystniejszej nastąpi oddzielnie dla każdej części zamówienia.

Dla każdej części zamówienia zostanie zawarta oddzielna umowa.

Szczegółowe określenie zakresu przedmiotu zamówienia zawarte jest w Rozdziale III-V SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45232130-2 - Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej

4.5.5.) Wartość części: 963282,00 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 996696,06 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1184477,70 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 996696,06 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Firma Handlowo Usługowa Kozera Michał Kozera

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 6462881334

7.3.3) Ulica: Lipowa 7A

7.3.4) Miejscowość: Imielin

7.3.5) Kod pocztowy: 41-407

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-05-18

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 996696,06 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-11-30

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 996696,06 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1229188,20 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 996696,06 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Firma Handlowo Usługowa Kozera Michał Kozera

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 6462881334

7.3.3) Ulica: Lipowa 7A

7.3.4) Miejscowość: Imielin

7.3.5) Kod pocztowy: 41-407

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-05-18

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 996696,06 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-11-30

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.