eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zduny › Fascynujący świat technologii w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Bąkowie Górnym.Ogłoszenie z dnia 2022-06-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Fascynujący świat technologii w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Bąkowie Górnym.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA ZDUNY Zduny 1C 99-440 Zduny

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 750148561

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 1 C

1.5.2.) Miejscowość: Zduny

1.5.3.) Kod pocztowy: 99-440

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL715 - Skierniewicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@gminazduny.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.ugzduny.nv.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

http://bip.ugzduny.nv.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Fascynujący świat technologii w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Bąkowie Górnym.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d74bd7cd-cfd8-11ec-9ed6-82024ae9c4d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00231716

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-06-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00034738/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Fascynujący świat technologii w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Bąkowie Górnym

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Europejski Fundusz Społeczny, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie 11.1 Wysoka jakość edukacji, poddziałanie 11.1.2 (RPLD.11.01.02-10-0005/21-00).

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00149406/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.272.6.01.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu komputerowego, licencji oprogramowania oraz usługa wsparcia gwarancyjnego w ramach realizacji projektu pn.: „Fascynujący świat technologii w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Bąkowie Górnym”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie 11.1 Wysoka jakość edukacji, poddziałanie 11.1.2 (RPLD.11.01.02-10-0005/21-00).
Niniejsze zadanie obejmuje:
Dostawę wyposażenia TIK, w skład którego wchodzą:
• Laptop z oprogramowaniem 15 szt.
• Drukarka 3 D 1 szt.
• Magiczny dywan Magiczny Dywan 4.0.
• Urządzenie wielofunkcyjne.
• Tablet graficzny 5 szt.
• Monitor interaktywny 65” – 1 szt.
• Kamera do monitora – 1 szt
• Statyw do monitora interaktywnego.
• Pisak do tablicy 2 szt.
• 6 robotów z tabletami 1 zestaw.
• Magiczna ściana wersja 2.0.
• Zestaw projekcyjny.
• Komputerowa jednostka centralna all-in one we wzmacniaczem audio 1 szt.
• Oprogramowanie Win10pro (lub pokrewne) wraz z oprogramowaniem do sterowania pracownią komputerową.
• Monitor dotykowy wraz z uchwytem 1 szt.
• 24 stanowiska dla uczniów wraz z panelami dotykowymi – 24 szt.
• 24 słuchawki i głośniki – 24 szt.
• Tablet wraz z routerem do bezprzewodowego sterowania.
Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy oraz nieeksploatowany wcześniej. W ramach realizacji obowiązkiem Wykonawcy będzie rozładunek oraz montaż zakupionego sprzętu.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 8 do SWZ.
2. Lokalizacja inwestycji:
Budynek Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Bąkowie Górnym
3. Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z nieprawidłowym dostarczeniem oraz instalacją dostarczonego sprzętu.
4. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć najpóźniej w dniu odbioru końcowego pisemnej gwarancji Wykonawcy na oferowany sprzęt, instrukcje obsługi poszczególnych sprzętów, kart gwarancyjnych producentów sprzętu, wymaganych przepisami certyfikatów i atestów dostarczonego sprzętu.
5. Wykonawca udzieli pisemnej gwarancji jakości na przedmiot umowy (licząc od dnia protokólarnego bezusterkowego odbioru przedmiotu umowy) na okres minimum 24 miesięcy.
6. Na Wykonawcy ciąży odpowiedzialność z tytułu uszkodzenia lub utraty przedmiotu umowy, aż do chwili podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń przez Zamawiającego.
7. Mając na uwadze, iż zgodnie z treścią Postanowień Umowy zamawiający przewidział rozliczenie ryczałtowe w rozumieniu art. 632 k.c., oferta Wykonawcy winna obejmować realizację całości przedmiotu zamówienia tj. zakup, dostawę oraz instalację sprzętu objętego zamówieniem.

4.5.3.) Główny kod CPV: 30213100-6 - Komputery przenośne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

30213200-7 - Komputer tablet

48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

30213000-5 - Komputery osobiste

30236000-2 - Różny sprzęt komputerowy

33195100-4 - Monitory

32322000-6 - Urządzenia multimedialne

30232100-5 - Drukarki i plotery

30200000-1 - Urządzenia komputerowe

48620000-0 - Systemy operacyjne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 135400,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 142160,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 135400,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: ZONEO OLEKSIEWICZ SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 0000955412

7.3.3) Ulica: Noskowskiego 1

7.3.4) Miejscowość: Kutno

7.3.5) Kod pocztowy: 99-300

7.3.6.) Województwo: łódzkie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-06-13

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 135400,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2022-06-14

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.