eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Mysłowice › 4 dniowe szkolenie wyjazdowe "Zaburzenia więzi" podnoszące kompetencje rodzin zastępczych zawodowych, niezawodowych i spokrewnionych realizowany w ramach projektu: "Centrum dla Rodzin 2"Ogłoszenie z dnia 2022-06-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
4 dniowe szkolenie wyjazdowe „Zaburzenia więzi” podnoszące kompetencje rodzin zastępczych zawodowych, niezawodowych i spokrewnionych realizowany w ramach projektu: „Centrum dla Rodzin 2”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MOPS Mysłowice

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 003447180

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Gwarków 24

1.5.2.) Miejscowość: Mysłowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 41-400

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A - Katowicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@mops-myslowice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.mops.myslowice.bip.info.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

pomoc społeczna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

4 dniowe szkolenie wyjazdowe „Zaburzenia więzi” podnoszące kompetencje rodzin zastępczych zawodowych, niezawodowych i spokrewnionych realizowany w ramach projektu: „Centrum dla Rodzin 2”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e9010c5e-e7cb-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00231637

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-06-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00044359/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 Szkolenie wyjazdowe dla rodzin zastępczych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Centrum dla Rodzin 2

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-e9010c5e-e7cb-11ec-9a86-f6f4c648a056

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem platformy https://ezamowienia.gov.pl na załączonym do postępowania formularzu.
Ofertę należy przygotować w oryginale w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej oraz opatrzyć podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP).

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż oferta), zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się w formie elektronicznej za pomocą platformy e-zamówienia https://ezamowienia.gov.pl

Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń może również składać Wykonawca za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki za pośrednictwem ePUAP.

We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP lub ID postępowania).

Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń jakich może żądać zamawiający od wykonawcy.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Zamawiający wymaga złożenia oferty w postaci katalogu elektronicznego

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mysłowicach opisany w pkt. 1 SWZ
Inspektorem Danych Osobowych jest Agnieszka Kotwas, kontakt: agnieszka.kotwas@mops-myslowice.pl,
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego opisanego w pkt. 5 SWZ,
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja w oparciu o art. 8 i 96 ust.3 Pzp
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do zakończenia realizacji projektu.
Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp,
W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO,
20.2 Posiada Pani/Pan:
- na podst. art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
- na podst. Art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich danych osobowych,
- na podst. Art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
20.3 Nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b , d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. C RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DA.241-4/22

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.5.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 219500 PLN

4.1.6.) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 54000 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest 4-dniowe szkolenie wyjazdowe w dziedzinie rozwoju osobistego dla uczestników projektu „Centrum dla Rodzin 2” w tematyce: „Zaburzenia więzi”
Szkolenie skierowane jest do rodzin zastępczych zawodowych, niezawodowych oraz spokrewnionych.

Termin realizacji: 8-11 sierpnia 2022r.
Czas trwania: 24h lekcyjne szkolenia w formie wyjazdowej realizowane w okresie 4 dni (w pierwszym dniu szkolenie ma trwać max 2h dydaktyczne).

Przewidywana liczba uczestników: minimum 30 – maksymalnie 38 osób z rodzin zastępczych: osoby dorosłe i ich dzieci.
W szkoleniu weźmie udział 5 rodzin zastępczych, w tym 7 osób dorosłych.

4.2.6.) Główny kod CPV: 80570000-0 - Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-08-08 do 2022-08-11

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferty ważne, oceniane będą na podstawie następujących kryteriów:
- cena brutto za przeszkolenie 1 osoby – 60pkt.
- doświadczenie kadry – 40 pkt. na podstawie wypełnionego załącznika nr 2 do swz

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: doświadczenie kadryZa doświadczenie trenera przewidzianego do przeprowadzenia szkolenia nie wymienione do spełnienia warunku udziału w postępowaniu a spełniające te same wymagania Wykonawca otrzyma 10 pkt. za każde udokumentowane szkolenie max do 40 pkt. W przypadku wykazania więcej niż 1 osoby jako trenera, punkty za doświadczenie będą wyliczone jako średnia w stosunku do wszystkich osób wykazanych jako trener.

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit c

Art. 109 ust. 1 pkt 3

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

• uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, tj. warunkiem udziału w postępowaniu jest posiadanie przez Wykonawcę aktywnego wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych, zamawiający sprawdzi to na stronie www.ris.praca.gov.pl oraz warunkiem udziału w postępowaniu jest posiadanie przez Wykonawcę aktywnego wpisu do rejestru w Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych (CEOTiPUNPUT) zamawiający sprawdzi to na stronie https://turystyka.gov.pl/
• zdolności technicznej lub zawodowej kadra przewidziana do realizacji zadania:
o Wykonawca zapewni co najmniej 1 trenera do prowadzenia zajęć, który posiada doświadczenie nie krótsze niż 2 letnie w danej dziedzinie i ma doświadczenie w prowadzeniu szkoleń o podanej tematyce (minimum 2 szkolenia grupowe, w ciągu ostatnich 2 lat z tematyki adekwatnej do przedmiotu zamówienia), który posiada wykształcenie: wyższe pedagogiczne lub psychologiczne,
o Wykonawca również zapewni co najmniej 6 opiekunów (zgodnie z obowiązującymi przepisami) do opieki nad dziećmi, którzy posiadają uprawnienia pedagogiczne.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Wykonawca do oferty dołącza oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunku udziału w postępowaniu zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWZ

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca do oferty oprócz oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunku udziału w postępowaniu zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWZ dołącza wykaz kadry przewidzianej do realizacji zamówienia zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Jeżeli w postępowaniu zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może zażądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

W sytuacji wystąpienia okoliczności nie leżących po stronie Wykonawcy (np. choroba trenera) dopuszcza się zmianę postanowień zawartej umowy co może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, w postaci aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany. Dopuszcza się zmiany w zakresie:
1) kadry pod warunkiem, że będą to osoby o doświadczeniu, wykształceniu i kwalifikacjach nie gorszych od doświadczenia, wykształcenia i kwalifikacji kadry wykazanej w załączniku 2 do SWZ;
2) terminu realizacji umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-07-08 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-07-08 10:05

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-08-01

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.