eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Iwonicz-Zdrój › Wymiana części stolarki okiennej i drzwiowej w obiekcie CRR KRUS w Iwoniczu-Zdroju.Ogłoszenie z dnia 2022-06-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Wymiana części stolarki okiennej i drzwiowej w obiekcie CRR KRUS w Iwoniczu-Zdroju.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: CENTRUM REHABILITACJI ROLNIKÓW KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 370016916

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. ks. Jana Rąba 22

1.5.2.) Miejscowość: Iwonicz-Zdrój

1.5.3.) Kod pocztowy: 38-440

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL821 - Krośnieński

1.5.7.) Numer telefonu: 134350612

1.5.8.) Numer faksu: 134350612

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@crriwonicz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.crriwonicz.sanatoria.com.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wymiana części stolarki okiennej i drzwiowej w obiekcie CRR KRUS w Iwoniczu-Zdroju.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6543ab24-cd1a-11ec-b879-9a86e5ac3946

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00231131

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-06-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00318938/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Wymiana części stolarki okiennej i drzwiowej w obiekcie CRR KRUS w Iwoniczu-Zdroju.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00147702/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 1/ZP/RB/2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 130000,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

4.1. Przedmiotem zamówienia jest:

Wymiana części stolarki okiennej i drzwiowej w obiekcie CRR KRUS w Iwoniczu-Zdroju

Planowana wymiana stolarki będzie obejmować wymianę okien i parapetów wewnętrznych w holu recepcji, wymianę głównych drzwi wejściowych i bocznych (automatycznych drzwi zewnętrznych i wewnętrznych), automatycznych drzwi wejściowych z holu recepcji do jadalni, wymianę drzwi wejściowych do obiektu od strony zachodniej na niskim parterze oraz montaż bram garażowych.

4.2. Przedmiot zamówienia :

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych obejmujących wymianę stolarki okiennej i drzwiowej (aluminium) w obiekcie CRR KRUS w Iwoniczu-Zdroju , zgodnie z załącznikami nr 9 i nr 10.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (STWIOR) – stanowiąca załącznik nr 9 do SWZ oraz załącznik nr 10 pn. Opis przedmiotu zamówienia. Dokumenty te obejmują opis robót, szkice, ilości stolarki okiennej i drzwiowej.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45420000-7 - Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów

45421130-4 - Instalowanie drzwi i okien

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 146860,71 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 211466,22 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 146860,71 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Tak

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): DORPOL spólka cywilka Paweł Macnar

Nazwy (firmy) pozostałych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: DORPOL spółka cywilna Paweł Macnar Grzegorz Kurdyła

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6842552766

7.3.3) Ulica: Długa 35

7.3.4) Miejscowość: Wróblik Szlachecki

7.3.5) Kod pocztowy: 38-483

7.3.6.) Województwo: podkarpackie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-06-09

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 146860,71 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2022-07-14

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.