eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Przysucha › Dostawa energii elektrycznej dla punktów poboru energii elektrycznej Gminy i Miasta Przysucha (Nr postępowania: ZPI.271.51.2022.MM)Ogłoszenie z dnia 2022-06-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa energii elektrycznej dla punktów poboru energii elektrycznej Gminy i Miasta Przysucha (Nr postępowania: ZPI.271.51.2022.MM)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzą zamawiający działający wspólnie

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina i Miasto Przysucha

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 670223379

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Kolberga 11

1.5.2.) Miejscowość: Przysucha

1.5.3.) Kod pocztowy: 26-400

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL921 - Radomski

1.5.7.) Numer telefonu: 48 675 22 19

1.5.8.) Numer faksu: 48 675 21 06

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: inwestycje@gminaprzysucha.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.gminaprzysucha.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

administracja samorządowa

1.8.) Informacje o pozostałych zamawiających działających wspólnie

Zamawiający 2

1.2.) Nazwa zamawiającego: Przysuska Służba Komunalna

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 799187476

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Skarbowa 3

1.5.2.) Miejscowość: Przysucha

1.5.3.) Kod pocztowy: 26-400

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL921 - Radomski

1.5.7.) Numer telefonu: 483757885

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: pskoprzysucha@wp.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.gminprzysucha.pl

1.9.) Podział obowiązków – zamówienie wspólne

Gmina i Miasto Przysucha - Zamawiający upoważniony do przeprowadzenia postępowania. Przysuska Służba Komunalna zobowiązuje się zawrzeć umowę z wybranym w ramach prowadzonego postępowania Wykonawcą oraz zabezpieczyć środki finansowe na zakup energii elektrycznej w wysokości wynikającej z zawartej w wyniku rozstrzygnięcia postępowania umowy.

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa energii elektrycznej dla punktów poboru energii elektrycznej Gminy i Miasta Przysucha (Nr postępowania: ZPI.271.51.2022.MM)

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f016b73e-f7be-11ec-8000-d680d39e541a

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00231116

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-06-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00018388/10/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Dostawa energii elektrycznej do obiektów Gminy i Miasta Przysucha w okresie 01.08.2022 r - 31.12.2022r.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://bip.gminprzysucha.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż wskazane w rozdz. VIII), zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie:
a) za pośrednictwem dedykowanego formularza: „Formularz do komunikacji” dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal na skrzynkę: :/3669smskek lub
b) drogą elektroniczną na adres: inwestycje@gminaprzysucha.pl (nie dotyczy składania ofert).
We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP lub nr postępowania, tj. ZPI.271.51.2022.MM).
2) Wszystkie dokumenty przekazywane przez Wykonawcę Zamawiającemu (w tym oferta) muszą być sporządzone pod rygorem nieważności:
a) w formie elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub
b) w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym lub
c) w postaci elektronicznej opatrzone podpisem osobistym.
3) Dokumenty elektroniczne, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem „Formularza do komunikacji” lub e-mail jako załączniki. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415).
4) Zamawiający informuje, iż zgodnie z komunikatem Ministra Cyfryzacji z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie wycofania algorytmu SHA-1 w zastosowaniach związanych z kwalifikowanym podpisem elektronicznym, z dniem 1 lipca 2018 r. zakończył się, przewidziany w art. 137 ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1797) okres stosowania skrótu SHA-1 w zastosowaniach dotyczących m.in. kwalifikowanego podpisu elektronicznego. W związku z powyższym Zamawiający rekomenduje stosowanie przez Wykonawców wyłącznie podpisów elektronicznych z wykorzystaniem algorytmu SHA-2.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1), dalej „RODO”, informuję, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy i Miasta Przysucha jest: Burmistrz Gminy i Miasta Przysucha, Plac Kolberga 11, 26–400 Przysucha.
2) Inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Przysucha jest Pani Paula Słowik, e-mail: inspektor@cbi24.pl, poczta tradycyjna na adres: Gmina i Miasto Przysucha, Plac Kolberga 11, 26-400 Przysucha.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Dostawa energii elektrycznej dla punktów poboru energii elektrycznej Gminy i Miasta Przysucha, numer referencyjny postępowania: ZPI.271.51.2022.MM, prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
6) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
7) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
8) Posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
9) Nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 1.2. Wykonawca zobowiązany jest wypełnić obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu, a także w trakcie realizacji umowy.
10) RODO (ograniczenia stosowania): nie dotyczy.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZPI.271.51.2022.MM

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostarczanie energii elektrycznej na potrzeby Gminy Przysucha do wszystkich obiektów wymienionych w załączniku nr 5 do SWZ (Lista obiektów objętych zamówieniem) w okresie od dnia skutecznego przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy dla poszczególnych punktów poboru energii (dalej również jako: „PPE”), nie wcześniej jednak niż od 01.08.2022r. do dnia 31.12.2022 r.
2. Dostawa energii elektrycznej odbywać się będzie na warunkach określonych w:
1) ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tj.: Dz. U. 2021, poz. 716 ze zm.);
2) ustawie z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2018 poz. 2538 ze zm.);
3) Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczególnych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. z 2007 r. Nr 93, poz. 623 ze zm.);
4) Rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (Dz. U. 2019, poz. 503 ze zm.);
5) taryfie dla usług dystrybucji energii elektrycznej właściwego Operatora Systemu Dystrybucyjnego (Taryfie OSD), oraz ogólnie obowiązujących przepisach prawnych.
3. Zamawiający informuje, że nie posiada aktualnie kompleksowej umowy na sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji:
1) obecnym sprzedawcą energii elektrycznej dla punktów poboru energii objętych przedmiotowym postępowaniem jest: innogy Polska S.A., ul. Włodarzewska 68, 02-384 Warszawa.
2) obecnym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD), z którym Zamawiający posiada zawartą umowę na dystrybucję energii elektrycznej jest: PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna, al. Marsz. J. Piłsudskiego 51, 26-110 Skarżysko-Kamienna.
4. Wykonawca winien posiadać zawartą aktualną umowę z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego na świadczenie usług dystrybucyjnych na obszarze, na którym znajdują się miejsca dostarczania energii lub w przypadku braku takiej umowy zobowiązany jest zawrzeć taką umowę do czasu podpisania umowy na sprzedaż energii (dotyczy Wykonawcy nie będącego właścicielem sieci dystrybucyjnej).
5. Najpóźniej w dniu podpisania umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia Zamawiający przekaże Wykonawcy w wersji elektronicznej (Excel) dane niezbędne do przeprowadzenia zmiany sprzedawcy dla każdego punktu poboru.
6. Wykonawca, z którym Zamawiający zawrze umowę w sprawie przedmiotowego zamówienia, zobowiązany będzie w imieniu i na rzecz Zamawiającego (Zamawiający udzieli w tym celu Wykonawcy stosownego pełnomocnictwa) wykonać następujące czynności w odniesieniu do punktów poboru energii elektrycznej:
1) rozwiązać lub wypowiedzieć istniejące umowy sprzedaży energii elektrycznej oraz świadczenia usług dystrybucyjnych;
2) zgłosić właściwemu Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego do realizacji zawartą w ramach niniejszego postępowania umowę sprzedaży energii elektrycznej;
3) zawrzeć w imieniu i na rzecz Zamawiającego umowy o świadczenie usług dystrybucji z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego lub przedsiębiorstwem świadczącym usługi dystrybucyjne.
7. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z:
1) niniejszą SWZ wraz ze wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ;
2) ustawą Prawo energetyczne;
3) zasadami określonymi w koncesjach.
8. Zamawiający jest odbiorcą końcowym w świetle zapisów ustawy Prawo energetyczne.
9. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 4 do SWZ. Szacunkowe zapotrzebowanie energii elektrycznej dla obiektów Zamawiającego w okresie 01.08.2022 r. do 31.12.2022 r. wynosi 439 210 kWh.
10. Wykonawca musi posiadać aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zgodnie z ustawą Prawo energetyczne.

4.2.6.) Główny kod CPV: 09310000-5 - Elektryczność

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Nie dotyczy

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Nie dotyczy

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Nie dotyczy

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) Formularz ofertowy,
2) Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (wg zał. nr 2 do SWZ);
3) Oryginał pełnomocnictwa w wersji elektronicznej lub elektroniczna kopia pełnomocnictwa poświadczona notarialnie za zgodność z oryginałem, jeżeli osobą podpisującą ofertę nie będzie osoba upoważniona na podstawie dokumentu określającego status prawny Wykonawcy.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia na podstawie art. 58 ust. 1 ustawy Pzp.
1) W takim przypadku zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu lub do reprezentowania i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo należy załączyć do oferty. Zamawiający będzie prowadzić korespondencję wyłącznie z podmiotem występującym jako reprezentant pozostałych.
2) Warunki określone w art. 57 pkt 1 ustawy Pzp, każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi spełniać samodzielnie.
3) Warunki określone w art. 57 pkt 2 ustawy Pzp, w zakresie opisanym przez Zamawiającego, powinien spełniać co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia albo wszyscy ci Wykonawcy wspólnie.
4) Oferta składana przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi być podpisana i oznaczona w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkie te podmioty.
5) W odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane do realizacji których te zdolności są wymagane (jeżeli dotyczy).
6) W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający zastrzega prawo żądania przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców (umowy konsorcjum).

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Warunki i sposób realizacji przedmiotu zamówienia określone zostały we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Dopuszczalne zmiany zostały opisane w §10 wzoru umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-07-07 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: drogą elektroniczną za pośrednictwem (URL): https://miniportal.uzp.gov.pl na adres ePUAP zamawiającego: EPUAP:/3669smskek

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-07-07 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-08-05

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.