eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Rabka-Zdrój › Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Spółki Zakłady Komunalne Sp. z o. o. w Rabce-ZdrojuOgłoszenie z dnia 2022-06-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Spółki Zakłady Komunalne Sp. z o. o. w Rabce-Zdroju

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: "ZAKŁADY KOMUNALNE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 490076704

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Kilińskiego 46 B

1.5.2.) Miejscowość: Rabka-Zdrój

1.5.3.) Kod pocztowy: 34-700

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL219 - Nowotarski

1.5.7.) Numer telefonu: (18)2677395

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zku@rabka.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: zk.rabka.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Usługi komunalne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Spółki Zakłady Komunalne Sp. z o. o. w Rabce-Zdroju

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1f61b952-f782-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00231094

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-06-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00094119/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.3 Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Spółki Zakłady Komunalne Sp. z o. o. w Rabce-Zdroju

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a wykonawcami, z wyjątkiem składania ofert, odbywa się za pośrednictwem dedykowanego formularza: „Formularz do komunikacji” dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal. Korespondencja przesłana za pomocą tego formularza nie może być szyfrowana. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do komunikacji wynosi 150 MB.
2.Oferty należy składać za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu składania ofert określone zostały w rozdziale XIV SWZ (sposób oraz termin składania ofert).
3.Zamawiający może również komunikować się z wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, na adres email: zku@rabka.pl
4.Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu dostępnym pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi oraz Regulaminie ePUAP.
5. We wszelkiej komunikacji związanej z niniejszym postępowaniem prowadzonej za pośrednictwem miniPortalu i ePUAP Zamawiający i wykonawcy posługują się identyfikatorem postępowania z MiniPortalu.
6. W komunikacji prowadzonej za pomocą poczty elektronicznej Zamawiający dopuszcza posługiwanie się również oznaczeniem postępowania ZK.ZP.06.2022.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 9 5/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz, UE b 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Spółki Zakłady Komunalne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą: 34-700 Rabka-Zdrój, ul. Kilińskiego 46 B, tel. 18 26
77 395, adres e-mail: zku@rabka.pl
we wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych poprzez email: iodo@pc-consulting.com.pl,
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Spółki Zakłady Komunalna Sp. z o. o. w Rabce-Zdroju” prowadzonym w trybie podstawowym odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy Pzp;
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 i ust. 4 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres obowiązywania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały okres obowiązywania umowy;
obowiązek podania przez Panią/ Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/ Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
posiada Pani/Pan:
na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ”;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO; nie przysługuje Pani/Panu:
w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 ROOO;
napodstawieart21RODOprawosprzeciwu,wobecprzetwarzaniadanychosobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. l lit c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZK.ZP.06.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Spółki Zakłady Komunalne Sp. z o. o. w Rabce-Zdroju
2. Opis przedmiotu zamówienia według kodów Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych (CPV):
09300000-2 energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa
09310000-5 elektryczność
65310000-9 przesył energii elektrycznej
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
3.1.1. Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej.
3.1.2. Szczegółowy wykaz obiektów (tj. punktów poboru/miejsc dostarczania energii elektrycznej) Zakładów Komunalnych Spółka z o. o. w Rabce-Zdrój wraz z podstawowymi parametrami technicznymi i planowanym szacunkowym zużyciem zawiera załącznik nr 1 do niniejszej SWZ.
3.1.3. Składający ofertę winien mieć zawartą umowę GUD (Generalną Umowę Dystrybucyjną) z Tauron Dystrybucja S.A., Zamawiający posiada punkty odbioru OSD w Tauron Dystrybucja S. A.
3.1.4. Szacowane zużycie energii w terminie zamówienia (12 miesięcy) z prawem opcji wynosi 145,200 MWh. Podane planowane zużycie energii elektrycznej jest wartością szacunkową i Zamawiający nie jest zobowiązany do zakupu wskazanych ilości. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za faktycznie zużytą ilość energii elektrycznej określoną wg wskazań układu pomiarowo - rozliczeniowego i cen określonych w ofercie. Zamawiający zastrzega sobie prawo poboru mniejszej ilości energii elektrycznej, w zależności od bieżącego zapotrzebowania, w stosunku do ilości energii elektrycznej określonej w opisie przedmiotu zamówienia, co może wpłynąć na ostateczną wartość całej umowy. Szacunkowa ilość służy wyłącznie do porównania ofert i w żadnym wypadku nie stanowi ze strony Zamawiającego zobowiązania do zakupu energii elektrycznej w podanej ilości. Zakres przedmiotu umowy może zostać ograniczony, jednak nie więcej niż o 50 % w stosunku do podstawowej szacunkowej ilości objętych przedmiotem zamówienia. W przypadku gdyby ograniczenie zakresu umowy przekroczyło dopuszczalne 50 %, Zamawiający w ostatnim okresie rozliczeniowym wypłaci Wykonawcy wyrównanie do kwoty odpowiadającej minimalnej wielkości zamówienia. Wykonawcy nie będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie z tytułu nie pobrania przez Zamawiającego przewidywanej (szacunkowej) ilości energii elektrycznej.
3.1.5. Zamawiający zastrzega sobie prawo zwiększenia łącznej ilości energii elektrycznej w zależności od zapotrzebowania o maksymalnie 10% korzystając z prawa opcji. Skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji jest uprawnieniem Zamawiającego i uzależnione jest od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego na dostawę energii elektrycznej.
Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego Zamawiający może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji przedmiotu umowy. W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu. Zamawiający zastrzega, iż jednostkowa cena MWh, podana przez Wykonawcę w ofercie w części dotyczącej zakresu opcjonalnego, nie może być wyższa, niż jednostkowa cena MWh wskazana przez Wykonawcę w części dotyczącej zakresu podstawowego.
3.1.6. Zakup będzie się odbywać na postawie umowy sprzedaży z Wykonawcą. Wykonawca zobowiązany będzie do zgłoszenia w imieniu własnym i Zamawiającego (Odbiorcy) umowy sprzedaży energii elektrycznej właściwemu OSD, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca dokona zgłoszenia punktów poboru wyłącznie w oparciu o przekazane przez Zamawiającego (po zawarciu umowy sprzedaży energii elektrycznej) dane do zmiany sprzedawcy. Warunkiem rozpoczęcia dostaw we wskazanym terminie jest pozytywne przeprowadzenie procedury zmiany sprzedawcy, posiadanie przez odbiorcę ważnej umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej oraz skuteczne rozwiązanie/wygaśnięcie dotychczas obowiązującej umowy na sprzedaż energii elektrycznej.
3.1.7. Przedmiot zamówienia nie obejmuje usług dystrybucji. Usługi dystrybucji będą świadczone na podstawie odrębnej umowy zawartej z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego
3.1.8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości wystawiania faktur szacunkowych (korygowanych po otrzymaniu faktur rzeczywistych). Zamawiający dopuszcza możliwość otrzymywania faktur na podstawie odczytów z faktur dystrybucyjnych. Rozliczenie z Wykonawcą nastąpi na podstawie rzeczywistego zużycia energii elektrycznej w danym okresie rozliczeniowym wedle ceny jednostkowej wynikającej z oferty w terminie i na zasadach opisanych w treści załączonych do niniejszej SWZ wzorów umów.
3.1.9. Okres rozliczeniowy dla poszczególnych punktów poboru jest miesięczny.
3.1.10. Wykonanie umowy musi odbywać się dla każdego punktu poboru/miejsca dostarczania energii elektrycznej i w każdej grupie taryfowej dla obiektów wyszczególnionych w załączniku nr 1.
3.1.11. Wykonawca odpowiedzialny będzie za całokształt, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie zamówienia, za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia oraz przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie zamówienia.
3.1.12. Sprzedaż i dostawa energii elektrycznej musi odbywać się zgodnie ze standardami i obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (t.j.: Dz.U. 2021 poz. 716 z późn. zm.), Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego oraz Rozporządzeniem Ministra Energii z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną.
4. Szczegółowe postanowienia dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ.
5. Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Pzp, polegające na powtórzeniu podobnych dostaw.

4.2.6.) Główny kod CPV: 09300000-2 - Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

09310000-5 - Elektryczność

65310000-9 - Przesył energii elektrycznej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający zastrzega sobie prawo zwiększenia łącznej ilości energii elektrycznej w zależności od zapotrzebowania o maksymalnie 10% korzystając z prawa opcji. Skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji jest uprawnieniem Zamawiającego i uzależnione jest od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego na dostawę energii elektrycznej.
Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego Zamawiający może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji przedmiotu umowy. W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu. Zamawiający zastrzega, iż jednostkowa cena MWh, podana przez Wykonawcę w ofercie w części dotyczącej zakresu opcjonalnego, nie może być wyższa, niż jednostkowa cena MWh wskazana przez Wykonawcę w części dotyczącej zakresu podstawowego.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Ocenie poddane zostaną oferty nie podlegające odrzuceniu.
2. Zamawiający dokona oceny ofert w zakresie kryterium „Cena” na następujących zasadach:
a) Podstawą oceny ofert w tym kryterium będzie cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podana przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym.
b) Liczba punktów przyznanych poszczególnym ofertom wyliczona zostanie wg. formuły:
Kc=(Cmin)/(C of cen)x100
gdzie:
Kc – liczba punktów otrzymanych w kryterium „Cena”
C min – cena najniższa wśród ofert nie odrzuconych
C of ocen – cena oferty badanej
c) Ilość punktów obliczona według powyższej formuły zostanie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.
3. Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która otrzyma największą ilość punktów rozumianą jako suma punktów przyznanych na podstawie kryteriów oceny ofert podanych w punkcie A, a obliczonych zgodnie z zasadami określonymi w punkcie B.
4. Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach kryterium
oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1 % = 1 pkt. Maksymalna liczba punktów w kryterium równa jest określonej wadze kryterium w %. Uzyskana liczba punktów w ramach kryterium zaokrąglana będzie do drugiego miejsca po przecinku.
Szczegółowe informacje znajdują się w rozdziale XVIII SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie wyznacza warunków w tym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada ważną Koncesję na obrót energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, zostanie spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje dostawy, do których realizacji te uprawnienia są wymagane

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie wyznacza warunków w tym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej: Zamawiający nie wyznacza warunków w tym zakresie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego.
2. Szczegółowe wymagania dotyczące formy złożenia podmiotowych środków dowodowych zostały określone w SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 2. W celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 112 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, określonych w Rozdziale VII, Wykonawca przedłoży: Ważną koncesję na obrót energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.
Szczegółowe wymagania dotyczące formy złożenia podmiotowych środków dowodowych zostały określone w SWZ

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Do oferty Wykonawca dołącza oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw wykluczenia z postępowania oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o którym mowa w art. 125 ust. 1 oraz art. 273 ust. 2 ustawy Pzp w zakresie wskazanym przez Zamawiającego, stanowiące dowód, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SWZ.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie, o którym mowa w pkt 1, składa każdy z Wykonawców.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty
oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają ci poszczególni Wykonawcy. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do SWZ.
4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
5. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, podmiotu udostępniającego zasoby jest umocowana do jego reprezentowania, Zamawiający żąda od Wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru lub wskazania danych umożliwiających Zamawiającemu dostęp do tych dokumentów.
6. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w pkt. 5 jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów np. w treści Formularza ofertowego.
7. Jeżeli w imieniu Wykonawcy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, podmiotu udostępniającego zasoby działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt. 5 Zamawiający może żądać od Wykonawcy pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania Wykonawcy. Forma pełnomocnictwa została wskazana w rozdziale XIV (Sposób i termin składania ofert).
8. Jeżeli Wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
Szczegółowe informacje dotyczące oświadczeń i dokumentów są zawarte w SWZ

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1.Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, zostanie spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje dostawy, do których realizacji te uprawnienia są wymagane
2.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty
oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają ci poszczególni Wykonawcy. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do SWZ.
3.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
4.W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, podmiotu udostępniającego zasoby jest umocowana do jego reprezentowania, Zamawiający żąda od Wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru lub wskazania danych umożliwiających Zamawiającemu dostęp do tych dokumentów.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy, określone zostały w załączniku nr 5 do SWZ.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 ustawy Pzp. oraz wskazanym we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-07-07 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-07-07 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-08-05

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.