eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Krak闚 › Wy這nienie Wykonawcy w zakresie przebudowy d德igu osobowego zewn皻rznego z nap璠em elektrycznym w budynku przy al. S這wackiego 15 w KrakowieOg這szenie z dnia 2022-06-29


Powi您ane og這szenia:

Og這szenie o zam闚ieniu
Roboty budowlane
Wy這nienie Wykonawcy w zakresie przebudowy d德igu osobowego zewn皻rznego z nap璠em elektrycznym w budynku przy al. S這wackiego 15 w Krakowie

SEKCJA I - ZAMAWIAJ。Y

1.1.) Rola zamawiaj帷ego

Post瘼owanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiaj帷ego

1.2.) Nazwa zamawiaj帷ego: UNIWERSYTET JAGIELLO垶KI

1.3.) Oddzia zamawiaj帷ego: Dzia Zam闚ie Publicznych UJ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001270

1.5) Adres zamawiaj帷ego

1.5.1.) Ulica: ul. Go喚bia 24

1.5.2.) Miejscowo嗆: Krak闚

1.5.3.) Kod pocztowy: 31-007

1.5.4.) Wojew鏚ztwo: ma這polskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Krak闚

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: wojciech.sypek@uj.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiaj帷ego: www.uj.edu.pl

1.6.) Rodzaj zamawiaj帷ego: Zamawiaj帷y publiczny - jednostka sektora finans闚 publicznych - uczelnia publiczna

1.7.) Przedmiot dzia豉lno軼i zamawiaj帷ego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Og這szenie dotyczy:

Zam闚ienia publicznego

2.2.) Og這szenie dotyczy us逝g spo貫cznych i innych szczeg鏊nych us逝g: Nie

2.3.) Nazwa zam闚ienia albo umowy ramowej:

Wy這nienie Wykonawcy w zakresie przebudowy d德igu osobowego zewn皻rznego z nap璠em elektrycznym w budynku przy al. S這wackiego 15 w Krakowie

2.4.) Identyfikator post瘼owania: ocds-148610-65ec20fa-f6c0-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer og這szenia: 2022/BZP 00231068

2.6.) Wersja og這szenia: 01

2.7.) Data og這szenia: 2022-06-29

2.8.) Zam闚ienie albo umowa ramowa zosta造 uj皻e w planie post瘼owa: Nie

2.11.) O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si wy陰cznie wykonawcy, o kt鏎ych mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zam闚ienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wsp馧finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zam闚ienia wraz z podstaw prawn

Zam闚ienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOST襾NIANIE DOKUMENT紟 ZAM紟IENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego post瘼owania

https://platformazakupowa.pl/pn/uj_edu

3.2.) Zamawiaj帷y zastrzega dost瘼 do dokument闚 zam闚ienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowi您ani s do sk豉dania ofert, wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, o鈍iadcze oraz innych dokument闚 wy陰cznie przy u篡ciu 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o 鈔odkach komunikacji elektronicznej, przy u篡ciu kt鏎ych zamawiaj帷y b璠zie komunikowa si z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/uj_edu

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotycz帷e korespondencji elektronicznej: Szczeg馧owe okre郵enie wymaga technicznych i organizacyjnych dot. korespondencji elektronicznej zawarto w rozdziale IX SWZ, tj. Informacja o sposobie porozumiewania si Zamawiaj帷ego z Wykonawcami oraz przekazywania o鈍iadcze i dokument闚, a tak瞠 wskazanie os鏏 uprawnionych do porozumiewania si z Wykonawcami.

3.8.) Zamawiaj帷y wymaga sporz康zenia i przedstawienia ofert przy u篡ciu narz璠zi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narz璠zi, kt鏎e nie s og鏊nie dost瘼ne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) J瞛yki, w jakich mog by sporz康zane dokumenty sk豉dane w post瘼owaniu:

polski

3.15.) RODO (obowi您ek informacyjny): Szczeg馧owe okre郵enie zasad zwi您anych z obowi您kiem informacyjnym RODO zawarto w rozdziale XXI SWZ, tj. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Szczeg馧owe okre郵enie zasad zwi您anych z obowi您kiem informacyjnym RODO zawarto w rozdziale XXI SWZ, tj. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAM紟IENIA

4.1.) Informacje og鏊ne odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia.

4.1.1.) Przed wszcz璚iem post瘼owania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 80.272.218.2022

4.1.3.) Rodzaj zam闚ienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiaj帷y udziela zam闚ienia w cz窷ciach, z kt鏎ych ka盥a stanowi przedmiot odr瑿nego post瘼owania: Nie

4.1.8.) Mo磧iwe jest sk豉danie ofert cz窷ciowych: Nie

4.1.13.) Zamawiaj帷y uwzgl璠nia aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zam闚ienia: Nie

4.2. Informacje szczeg馧owe odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia:

4.2.2.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

Wy這nienie Wykonawcy w zakresie przebudowy d德igu osobowego zewn皻rznego z nap璠em elektrycznym w budynku przy al. S這wackiego 15 w Krakowie

4.2.6.) G堯wny kod CPV: 45313100-5 - Instalowanie wind

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

42416100-6 - Windy

45210000-2 - Roboty budowlane wzakresie budynk闚

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45400000-1 - Roboty wyko鎍zeniowe wzakresie obiekt闚 budowlanych

4.2.8.) Zam闚ienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: 6 miesi帷e

4.2.11.) Zamawiaj帷y przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Spos鏏 okre郵ania wagi kryteri闚 oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jako軼iowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

jako嗆, w tym do parametry techniczne, w豉軼iwo軼i estetyczne i funkcjonalne takie jak dost瘼no嗆 dla os鏏 niepe軟osprawnych lub uwzgl璠nianie potrzeb u篡tkownik闚

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wyd逝瞠nie gwarancji na d德ig i wykonanie rob鏒 budowalnych

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiaj帷y okre郵a aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub innowacyjne, 膨da etykiet lub stosuje rachunek koszt闚 cyklu 篡cia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWC紟

5.1.) Zamawiaj帷y przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udzia逝 w post瘼owaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu.

Zdolno嗆 techniczna lub zawodowa – o udzielenie zam闚ienia mog si ubiega Wykonawcy, kt鏎zy wyka膨, 瞠:
1 skieruj do realizacji zam闚ienia osoby zdolne do realizacji zam闚ienia tj.:
a) jedn osob, kt鏎a b璠zie pe軟i funkcj kierownika budowy (rob鏒 budowlanych) posiadaj帷 uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalno軼i konstrukcyjno-budowlanej bez ogranicze, okre郵one przepisami Prawa budowlanego oraz posiada do鈍iadczenie w kierowaniu co najmniej dwiema robotami budowlanymi w zakresie odpowiadaj帷ym posiadanym uprawnieniom oraz spe軟iaj帷ym wymagania, o kt鏎ych mowa w art.37.c ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytk闚 i opiece nad zabytkami.
b) jedn osob, kt鏎a pe軟i b璠zie funkcj kierownika rob鏒 konserwatorskich, posiadaj帷ym stosowne uprawnienia lub odpowiedni praktyk zgodnie z art. 37a Ustawy dnia 23 lipca 2003 o ochronie zabytk闚 i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 840 z p騧n. zm.) oraz posiada do鈍iadczenie w kierowaniu co najmniej dwiema robotami konserwatorskimi w zakresie odpowiadaj帷ym posiadanym uprawnieniom.
c) jedn osob posiadaj帷 鈍iadectwo kwalifikacyjne uprawniaj帷e do zajmowania si eksploatacj i dozorem urz康ze, instalacji i sieci elektroenergetycznych na stanowisku dozoru (D+E), zgodnie z Rozporz康zeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo貫cznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczeg馧owych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmuj帷e si eksploatacj urz康ze, instalacji i sieci (Dz.U. nr 89, poz. 828 z p騧.zm.) - GRUPA 1, do pracy przy napi璚iu do 1kV, w zakresie uprawnie obj皻ych zam闚ieniem lub inne r闚nowa積e 鈍iadectwa/uprawnienia.
d) jedn osob, kt鏎a b璠zie pe軟i funkcj kierownika rob鏒 elektrycznych posiadaj帷 uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalno軼i instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz康ze elektrycznych i elektroenergetycznych bez ogranicze okre郵one przepisami Prawa budowlanego lub inne r闚nowa積e 鈍iadectwa/uprawnienia oraz posiada do鈍iadczenie w kierowaniu co najmniej dwiema robotami budowlanymi w zakresie odpowiadaj帷ym posiadanym uprawnieniom obejmuj帷ych instalacje i podpi璚ie zasilania urz康ze d德igowych.
e) co najmniej 2 (dwie) osoby posiadaj帷e uprawnienia do monta簑 lub konserwacji d德ig闚 zgodnie z Rozporz康zeniem Ministra Przedsi瑿iorczo軼i i Technologii z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obs逝dze i konserwacji urz康ze technicznych (Dz.U. 2019 poz. 1008), wydane na podstawie art. 23 ust. 5 ustawy o dozorze technicznym lub inne r闚nowa積e 鈍iadectwa/uprawnienia.
2 posiadaj zdolno嗆 techniczn lub zawodow i wykonali w okresie ostatnich 5 lat przed up造wem terminu sk豉dania ofert, a je郵i okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy – w tym okresie:
a) co najmniej 2 zam闚ienia na roboty budowlane polegaj帷e na remoncie obiekt闚 budowlanych wpisanych do rejestru zabytk闚 o warto軼i 陰cznej nie mniejszej ni 200 000,00 z這tych,
b) co najmniej 2 zam闚ienia na roboty budowlane polegaj帷e na monta簑, remoncie lub modernizacji d德ig闚 osobowych lub towarowych o warto軼i nie mniejszej ni 150 000,00 z這tych dla ka盥ego zam闚ienia.

5.5.) Zamawiaj帷y wymaga z這瞠nia o鈍iadczenia, o kt鏎ym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z post瘼owania o udzielenie zam闚ienia publicznego w okoliczno軼iach o kt鏎ych mowa w Rozdziale VII SWZ, Wykonawca musi do陰czy do oferty o鈍iadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z post瘼owania wed逝g wzoru stanowi帷ego za陰cznik nr 1 do Formularza oferty.

5.7.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie spe軟iania warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu: Dokumenty i o鈍iadczenia, kt鏎e Wykonawca b璠zie zobowi您any z這篡 na wezwanie Zamawiaj帷ego - dotyczy Wykonawcy, kt鏎ego oferta zosta豉 najwy瞠j oceniona - Zamawiaj帷y wezwie Wykonawc, kt鏎ego oferta zosta豉 najwy瞠j oceniona, do z這瞠nia w wyznaczonym terminie, nie kr鏒szym ni 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzie z這瞠nia: nast瘼uj帷ych podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych:
a) wykaz os鏏, skierowanych przez Wykonawc do realizacji zam闚ienia publicznego, w szczeg鏊no軼i odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnie, do鈍iadczenia i wykszta販enia niezb璠nych do wykonania zam闚ienia publicznego, a tak瞠 zakresu wykonywanych przez nie czynno軼i oraz informacj o podstawie do dysponowania tymi osobami - pozwalaj帷y na potwierdzenie spe軟ienia warunk闚 udzia逝 opisanych w Rozdziale VI SWZ,
b) wykazu rob鏒 budowlanych wykonanych nie wcze郾iej ni w okresie ostatnich 5 lat, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, warto軼i, daty i miejsca wykonania oraz podmiot闚, na rzecz kt鏎ych roboty te zosta造 wykonane, oraz za陰czeniem dowod闚 okre郵aj帷ych, czy te roboty budowlane zosta造 wykonane nale篡cie, przy czym dowodami, o kt鏎ych mowa, s referencje b康 inne dokumenty sporz康zone przez podmiot, na rzecz kt鏎ego roboty budowlane zosta造 wykonane, a je瞠li wykonawca z przyczyn niezale積ych od niego nie jest w stanie uzyska tych dokument闚 – inne odpowiednie dokumenty.

5.8.) Wykaz przedmiotowych 鈔odk闚 dowodowych:

1. Zamawiaj帷y wymaga z這瞠nia nast瘼uj帷ych przedmiotowych 鈔odk闚 dowodowych:
a) charakterystyka/specyfikacja oferowanego d德igu (np. opisy techniczne
sporz康zone lub potwierdzone przez producenta lub wydruki ze stron internetowych producenta lub ulotki / katalogi / broszury producenta) zawieraj帷e co najmniej:
- mark/typ/model/symbol producenta,
- parametry techniczne d德igu.

5.9.) Zamawiaj帷y przewiduje uzupe軟ienie przedmiotowych 鈔odk闚 dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe 鈔odki dowodowe podlegaj帷e uzupe軟ieniu po z這瞠niu oferty:

W przypadku, gdy Wykonawca nie z這篡 przedmiotowych 鈔odk闚 dowodowych lub z這穎ne przedmiotowe 鈔odki dowodowe s niekompletne, Zamawiaj帷y wezwie Wykonawc do ich z這瞠nia lub uzupe軟ienia w wyznaczonym terminie - dotyczy wszystkich wy瞠j wymienionych przedmiotowych 鈔odk闚 dowodowych.

5.11.) Wykaz innych wymaganych o鈍iadcze lub dokument闚:

Oferta powinna by sporz康zona przez wykonawc wed逝g tre軼i postanowie niniejszej SWZ i jego za陰cznik闚, w szczeg鏊no軼i oferta winna zawiera wype軟iony i podpisany formularz oferty (wg. Za陰cznika nr 1 do SWZ) wraz z:
1) pe軟omocnictwem lub innym dokumentem potwierdzaj帷ym umocowanie do reprezentowania Wykonawcy (zgodnie z ust. 4-5 powy瞠j);
2) o鈍iadczeniem Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z post瘼owania
(wg. Za陰cznika nr 1 do Formularza oferty) – w przypadku wsp鏊nego ubiegania si o zam闚ienie przez Wykonawc闚 o鈍iadczenie o niepodleganiu wykluczeniu sk豉da ka盥y z Wykonawc闚,
3) o鈍iadczeniem Wykonawcy o spe軟ianiu warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu
(wg. Za陰cznika nr 2 do Formularza oferty),
4) kalkulacj cenow oferty stanowi帷 kosztorys uproszczony wraz z zestawieniem materia堯w/urz康ze/wyposa瞠nia dla ca這軼i zam闚ienia - w przypadku braku kosztorysu oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z warunkami zam闚ienia,
5) przedmiotowymi 鈔odkami dowodowymi, zgodnie z rozdzia貫m IV SWZ,
6) o鈍iadczeniem Wykonawcy (wykaz podwykonawc闚) - o ile dotyczy (wg. Za陰cznika nr 4 do Formularza oferty),
7) o鈍iadczeniem Podmiotu udost瘼niaj帷ego zasoby - o ile dotyczy (wg. Za陰cznika nr 5 do Formularza oferty),
8) o鈍iadczeniem Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia o podziale obowi您k闚 udost瘼niaj帷ego zasoby - o ile dotyczy (wg. Za陰cznika nr 6 do Formularza oferty),
9) dowodem wniesienia wadium

SEKCJA VI - WARUNKI ZAM紟IENIA

6.1.) Zamawiaj帷y wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiaj帷y przewiduje aukcj elektroniczn: Nie

6.4.) Zamawiaj帷y wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotycz帷e wadium:

1. Wykonawca, najp騧niej w dniu sk豉dania ofert a przed up造wem terminu sk豉dania ofert, winien wnie嗆 wadium w wysoko軼i wynosz帷ej kwot: 6 000,00 z (s這wnie: sze嗆 tysi璚y z這tych zero groszy) i utrzyma go nieprzerwanie do dnia up造wu terminu zwi您ania ofert, z wyj徠kiem przypadk闚, o kt鏎ych mowa w ust. 5 pkt 2 lub 3 lub w ust. 6.
2. Wadium mo瞠 by wnoszone w jednej lub kilku nast瘼uj帷ych formach:
1) pieni康zu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) por璚zeniach udzielanych przez podmioty, o kt鏎ych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi瑿iorczo軼i (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).
3. Wadium wniesione w pieni康zu nale篡 z這篡 przelewem bankowym na konto Zamawiaj帷ego IBAN: PL nr 98 1240 2294 1111 0010 3561 9764, SWIFT: PKO PP LPW. Za termin wniesienia wadium w formie pieni篹nej uznaje si dat uznania 鈔odk闚 na koncie Zamawiaj帷ego (dzie, godzina).
4. W przypadku z這瞠nia wadium w innej formie ni pieni篹na, Wykonawca przekazuje Zamawiaj帷emu orygina gwarancji lub por璚zenia, w postaci elektronicznej.
5. Zamawiaj帷y zwraca wadium niezw這cznie, nie p騧niej jednak ni w terminie 7 dni od dnia wyst徙ienia jednej z okoliczno軼i:
1) up造wu terminu zwi您ania ofert;
2) zawarcia umowy w sprawie zam闚ienia publicznego;
3) uniewa積ienia post瘼owania o udzielenie zam闚ienia, z wyj徠kiem sytuacji gdy nie zosta這 rozstrzygni皻e odwo豉nie na czynno嗆 uniewa積ienia albo nie up造n掖 termin do jego wniesienia.
6. Zamawiaj帷y, niezw這cznie, nie p騧niej jednak ni w terminie 7 dni od dnia z這瞠nia wniosku zwraca wadium wykonawcy:
1) kt鏎y wycofa ofert przed up造wem terminu sk豉dania ofert;
2) kt鏎ego oferta zosta豉 odrzucona;
3) po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyj徠kiem wykonawcy, kt鏎ego oferta zosta豉 wybrana jako najkorzystniejsza;
4) po uniewa積ieniu post瘼owania, w przypadku gdy nie zosta這 rozstrzygni皻e odwo豉nie na czynno嗆 uniewa積ienia albo nie up造n掖 termin do jego wniesienia.
7. Z這瞠nie wniosku o zwrot wadium, o kt鏎ym mowa w ust. 6, powoduje rozwi您anie stosunku prawnego z wykonawc wraz z utrat przez niego prawa do korzystania ze 鈔odk闚 ochrony prawnej, o kt鏎ych mowa w rozdziale XVIII SWZ.
8. Zamawiaj帷y zwraca wadium wniesione w pieni康zu wraz z odsetkami wynikaj帷ymi z umowy rachunku bankowego, na kt鏎ym by這 ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieni璠zy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawc.
9. Zamawiaj帷y zwraca wadium wniesione w innej formie ni w pieni康zu poprzez z這瞠nie gwarantowi lub por璚zycielowi o鈍iadczenia o zwolnieniu wadium.
10. Zamawiaj帷y zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji lub por璚zenia, wyst瘼uje odpowiednio do gwaranta lub por璚zyciela z 膨daniem zap豉ty wadium, w okoliczno軼iach wskazanych w art. 96 ust. 6 ustawy PZP.

6.5.) Zamawiaj帷y wymaga zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy: Tak

6.7.) Zamawiaj帷y przewiduje uniewa積ienie post瘼owania, je郵i 鈔odki publiczne, kt鏎e zamierza przeznaczy na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia nie zosta造 przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiaj帷y przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunk闚 ich wprowadzenia okre郵ono szczeg馧owo w projektowanych postanowieniach umowy (wz鏎 umowy) stanowi帷y za陰cznik nr 2 do SWZ.

7.5.) Zamawiaj帷y uwzgl璠ni aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe, innowacyjne lub etykiety zwi您ane z realizacj zam闚ienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin sk豉dania ofert: 2022-07-15 11:00

8.2.) Miejsce sk豉dania ofert: Post瘼owanie o udzielenie zam闚ienia publicznego prowadzone jest przy u篡ciu narz璠zia komercyjnego https://platformazakupowa.pl – adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/uj_edu. Sk豉danie i otwarcie ofert odbywa si w formie elektronicznej za po鈔ednictwem wy瞠j wymienionej platformy zakupowej, na zasadach okre郵onych w SWZ.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-07-15 11:30

8.4.) Termin zwi您ania ofert: do 2022-08-13

SEKCJA IX – POZOSTAΒ INFORMACJE

Zamawiaj帷y wykluczy wykonawc w przypadku zaistnienia okoliczno軼i przewidzianych postanowieniami art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczeg鏊nych rozwi您aniach w zakresie przeciwdzia豉nia wspieraniu agresji na Ukrain oraz s逝膨cych ochronie bezpiecze雟twa narodowego (Dz.U. z 2022 r., poz. 835).

Podziel si

Pole ten przetarg znajomemu pole

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstaw prezentowanych tutaj informacji s dane publikowane przez Urz康 Zam闚ie Publicznych w Biuletynie Zam闚ie Publicznych. Tre嗆 og這szenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z tre軼i tego og這szenia dost瘼n w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dok豉da wszelkich stara, aby zamieszczone tutaj informacje by造 kompletne i zgodne z prawd. Nie mo瞠 jednak zagwarantowa ich poprawno軼i i nie ponosi 瘸dnej odpowiedzialno軼i za jakiekolwiek szkody powsta貫 w wyniku korzystania z nich.


Je郵i chcesz doda og這szenie do serwisu, zapoznaj si z nasz ofert:

chc zamieszcza og這szenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazw miasta, dla kt鏎ego chcesz znale潭 jednostk ZUS.