eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Sukcesywne świadczenie kompleksowej usługi zabezpieczenia ratowniczego poprzez nadzór nad bezpieczeństwem osób korzystających z basenu kąpielowego w Parku Kultury w Powsinie.Ogłoszenie z dnia 2023-05-24

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Sukcesywne świadczenie kompleksowej usługi zabezpieczenia ratowniczego poprzez nadzór nad bezpieczeństwem osób korzystających z basenu kąpielowego w Parku Kultury w Powsinie.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Park Kultury w Powsinie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000276251

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Maślaków 1

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 02-973

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@parkpowsin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.parkpowsin.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sukcesywne świadczenie kompleksowej usługi zabezpieczenia ratowniczego poprzez nadzór nad bezpieczeństwem osób korzystających z basenu kąpielowego w Parku Kultury w Powsinie.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e84072d8-f96e-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00231066

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00510561/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Świadczenie kompleksowej usługi zabezpieczenia ratowniczego poprzez nadzór nad bezpieczeństwem osób korzystających z basenu kąpielowego w Parku Kultury w Powsinie.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-e84072d8-f96e-11ed-9355-06954b8c6cb9

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-e84072d8-f96e-11ed-9355-06954b8c6cb9

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W przedmiotowym postępowaniu o
udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu:
1) Platformy dostępnej pod adresem:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-e84072d8-f96e-11ed-9355-06954b8c6cb9
2) poczty elektronicznej – adres:
sekretariat@parkpowsin.pl
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego, musi posiadać konto na platformie e-zamówienia. Wykonawca posiadający konto na platformie
ezamówienia ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.
3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych,
elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w instrukcji
użytkowania platformy e-zamówienia.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”),
informacja o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu
prawach z tym związanych zamieszczona jest na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: : https://www.parkpowsin.pl

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 1/2023/MO

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 150000,00 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne świadczenie kompleksowej usługi zabezpieczenia ratowniczego poprzez nadzór nad bezpieczeństwem osób korzystających z basenu kąpielowego w Parku Kultury w Powsinie.
2. Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do:
a) stałej obserwacji obszaru basenu w którego skład wchodzą :
• basen główny – o wymiarach 25 m x 12,5 m i głębokości od 1,0 m do 1,8 m wyposażony w spiralną zjeżdżalnię o długości 25 m
• brodzik dla dzieci o wymiarach 16,5 m x 8,5 m i głębokości do 0,4 m
• wodny plac zabaw dla dzieci
b) zapewnienia bezpieczeństwa osób korzystających z wyżej wskazanego obszaru basenu
c) podejmowania akcji ratowniczej w każdym wypadku tego wymagającego w ocenie ratownika
d) udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy, a w przypadku zaistnienia w ocenie ratownika takiej konieczności wezwania Pogotowia Ratunkowego
e) kontroli bezpieczeństwa atrakcji wodnych, w tym włączenie zraszaczy na wodnym placu zabaw dla dzieci, kontrola infrastruktury urządzeń basenowych i zjeżdżalni pod kątem uszkodzeń lub ubytków w infrastrukturze
f) zapewnienia, sprawnego i spełniającego wymogi techniczne i formalno – prawne, sprzętu ratowniczego w postaci : kół ratunkowych (4szt.), pasów ratowniczych (3 szt.), bojek SP (3szt.), rzutek ratowniczych (3 szt.) oraz żerdzi (2 szt.)
g) reagowania na wszelkie wypadki naruszania regulaminu obowiązującego na terenie basenu i w wodzie
h) prowadzenia dziennika pracy ratowników

2. 22. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy a wartość udzielanego zamówienia nie przekroczy 20 % wartości zamówienia udzielanego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 75252000-7 - Służby ratownicze

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-08-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy a wartość udzielanego zamówienia nie przekroczy 20 % wartości zamówienia udzielanego. Przedmiot zamówienia będzie obejmował usługi tożsame z objętymi przedmiotowym postępowaniem.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w powyższym zakresie,
b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów wykazując, że posiada uprawnienia do wykonywania ratownictwa wodnego zgodnie z art. 12 ust 1 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. 2022, poz. 147) oraz wykaże, że został jest wpisany do rejestru jednostek współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne (Dz. U. 2022, poz. 1720).
c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w powyższym zakresie,
d) zdolności technicznej lub zawodowej - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w powyższym zakresie,

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) oświadczenie wykonawcy,
w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z 16 lutego
2007 o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo
oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi
przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej, stanowiące załącznik nr 5 do
SWZ;
2) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w
zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem oferty, jeżeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
3) oświadczenie, składane w zakresie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022, poz. 835) -
wzór oświadczenia stanowi Załącznik do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Dokumenty wymagane na potwierdzenie spełniania warunku określonego w pkt. VII.2.c. SWZ:
a) aktualną – ważną, decyzję wydaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych o wyrażeniu zgody na wykonywanie ratownictwa wodnego
b) aktualną – ważną, decyzję Wojewody o wpisie do rejestru jednostek współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1.500,00 zł. (słownie: jeden tysiąc pięćset zł.).

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie, o którym mowa w
Rozdziale IX ust. 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców.
Oświadczenia to potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z
Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają
usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takim przypadku Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

a) dopuszczalna jest zmiana umowy polegająca na zmianie osób zaangażowanych przez Wykonawcę do realizacji umowy,
b) dopuszczalne są zmiany umowy, które wynikają ze zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli konieczne będzie dostosowanie postanowień umowy do nowego stanu prawnego.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-01 07:15

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem - Formularza do złożenia oferty na platformie e-zamówienia

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-01 07:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-01

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

Crafted in Japan

18.09.23

Hybrydowa Mazda CX-60
o mocy 327KM

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.