eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Trzcinica › Wymiana sieci wodociągowej z przyłączami, budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami wraz z odtworzeniem dróg w miejscowości PiotrówkaOgłoszenie z dnia 2022-06-29

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Wymiana sieci wodociągowej z przyłączami, budowa kanalizacji sanitarnej
z przykanalikami wraz z odtworzeniem dróg w miejscowości Piotrówka

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Trzcinica

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 250854926

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Jana Pawła II 47

1.5.2.) Miejscowość: Trzcinica

1.5.3.) Kod pocztowy: 63-620

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL416 - Kaliski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@trzcinica.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.trzcinica.com.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wymiana sieci wodociągowej z przyłączami, budowa kanalizacji sanitarnej
z przykanalikami wraz z odtworzeniem dróg w miejscowości Piotrówka

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-001dec9a-f79d-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00230911

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-06-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00021363/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Wymiana sieci wodociągowej z przyłączami, budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami wraz z odtworzeniem dróg w m. Piotrówka

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://pzp.trzcinica.com.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za
pośrednictwem Platformy Zamówień Publicznych ZETOPZP, pod adresem https://pzp.trzcinica.com.pl.
2. Sposób sporządzenia oraz sposób przekazywania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. 2020, poz. 2452).

Szczegółowe informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz formie sporządzenia dokumentów zostały zamieszczone w rozdziale VIII SWZ.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Zamawiający, zgodnie z art. 67 ustawy Pzp określa następujące wymagania techniczne i organizacyjne sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przy wykorzystaniu Platformy tj.:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych – MS Windows 10, Mac Os x 10.4, Linux lub ich nowsze wersje,
3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa najlepiej w najnowszej dostępnej wersji obsługująca TLS 1.2, z wyjątkiem Internet Explorer,
4) włączona obsługa JavaScript,
5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
6) podłączony lub wbudowany do komputera czytnik karty kryptograficznej wydanej przez wystawcę certyfikatu używanego przez Wykonawcę, o ile Wykonawca korzysta z kwalifikowanego podpisu elektronicznego,
7) Platforma działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej – kodowanie UTF8,
8) oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu platformy Microsoft Azure, który jest synchronizowany ze znacznikiem czasu UTC.
2. Zamawiający, zgodnie z § 11 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie środków komunikacji elektronicznej podaje następujące informacje dotyczące specyfikacji połączenia, formatu przesyłanych danych oraz szyfrowania i oznaczania czasu przekazania i odbioru danych:
1) dopuszczalne formaty przesyłanych danych, tj. plików o wielkości do 100 MB: .doc, .pdf, .zip, .docx, .xls, .xlsx, .7zip, .jpg, .jpeg, .png, .txt, .tiff, .xades, .sig, .pades
2) informacje na temat kodowania: plik (oferta) załączony przez Wykonawcę na Platformie i zapisany, widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany – format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu otwarcia ofert,
3) oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu platformy Microsoft Azure, który jest synchronizowany ze znacznikiem czasu UTC.

Ofertę pod rygorem nieważności składa się w formie elektronicznej tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Szczegółowe uregulowania w tym zakresie zawarte są w Rozdziale VIII i XI SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Trzcinica – ul. Jana Pawła II 47, 63-620 Trzcinica;
2) jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, a także przysługujących
Pani/Panu praw, może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych za pośrednictwem poczty email:
gmina@trzcinica.com.pl, lub telefonicznie: (62) 78 15 009;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art.6 ust.1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
4) Pana/Pani dane osobowe mogą być przetwarzane przez Instytucję Finansującą, tj. Bank. Gospodarstwa Krajowego lub inną instytucję uprawnioną do przeprowadzania kontroli lub audytu na podstawie odrębnych przepisów lub upoważnień w celu kontroli realizacji Projektu, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych;
5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust.1 ustawy Pzp;
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust.1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres trwania umowy w sprawie zamówienia publicznego przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
7) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
8) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
9) w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu lub nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia;
10) wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia przedmiotowego postępowania;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 11) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*,
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**,
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
12) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
*Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
**Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Szczegółowe informację znajdują się w rozdziale XX SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RRS-VI.271.19.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wymiana sieci wodociągowej z przyłączami, budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami wraz z odtworzeniem dróg w miejscowości Piotrówka.
2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
1) budowę sieci kanalizacyjnej wraz z przykanalikami w tym:
a) grawitacyjnej Ø 200 mm – 1.780,90 m i Ø 160 mm – 293,40 m
b) tłocznej Ø 110 mm – 640,80 m
2) wymianę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w tym:
a) sieć: Ø 110 mm – 1.789,40 m i Ø 90 mm – 33,20 m
b) przyłącza: Ø 40 mm – 170,90 m i Ø 32 mm – 825,20 m
3) rozebranie i odbudowę nawierzchni związanej z budową sieci wodociągowej i kanalizacji.
3. Przedmiot zamówienia obejmuje:
1) budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami:
a) sieć grawitacyjna: kanały Ks 1 (od St 16 do Sr2), Ks 1.1, Ks 1.4, Ks 3, Ks 3.1, Ks 3.2,
b) tłoczna: od Sr 2 do tłoczni P2 wraz z tłocznią,
zgodnie z przedmiarem robót „Wymiana sieci wodociągowej z przyłączami, budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami wraz z odtworzeniem dróg w miejscowości Piotrówka – kanalizacja sanitarna”,
2) wymianę sieci wodociągowej wraz z przyłączami:
a) sieć wodociągowa – odcinki: W8 – W19, W3a – W17, W14 – W15, H12 – W23, zgodnie z przedmiarem robót „Wymiana sieci wodociągowej z przyłączami, budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami wraz z odtworzeniem dróg w miejscowości Piotrówka – woda”
b) przyłącza wodociągowe, zgodnie z przedmiarem robót „Wymiana sieci wodociągowej z przyłączami, budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami wraz z odtworzeniem dróg w miejscowości Piotrówka – woda”
3) odtworzenie dróg zgodnie z przedmiarem robót „Wymiana sieci wodociągowej z przyłączami, budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami wraz z odtworzeniem dróg w miejscowości Piotrówka – drogi”
4. Inne wymagania i uwagi:
1) Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na wykonany przedmiot umowy na okres nie krótszy niż 36 miesięcy, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego, przy czym okres gwarancji jest jednym z kryteriów oceny ofert w niniejszym postępowaniu.
2) Okres rękojmi za wady jest równy okresowi gwarancji, o którym mowa w ppkt 1.
3) Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia powoła kierownika budowy.
4) Wykonawca przy odbiorze końcowym przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do przedstawienia certyfikatów, deklaracji zgodności lub atestów jakościowych wmontowanych urządzeń oraz innych dokumentów niezbędnych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie.
5) Wykonawca zobowiązuje się rzetelnie i terminowo wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, współczesną wiedzą techniczną, obowiązującymi w tym zakresie przepisami, normami technicznymi, standardami, zasadami sztuki budowlanej oraz etyką zawodową.
6) Wykonawca zobowiązany będzie w szczególności do:
a) zapewnienia obsługi geodezyjnej (geodezyjnego wytyczenia w terenie),
b) dostarczenia Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej (2 egzemplarze w wersji papierowej i wersję elektroniczną) oraz geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (3 egzemplarze w wersji papierowej i wersję elektroniczną map),
c) zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego w czasie wykonywania robót, a także opracowania projektu organizacji ruchu wraz z niezbędnymi ustaleniami i zezwoleniami,
d) przestrzegania i spełniania warunków oraz wymogów zawartych w opiniach, uzgodnieniach i decyzjach organów i instytucji opiniujących i uzgadniających projekt budowlany,
e) dopełnienia wszelkich zaleceń wynikających z uzgodnień branżowych projektu, w tym czynności formalno-prawnych,
f) uzyskania uzgodnień, badań i opinii niezbędnych do użytkowania przedmiotu zamówienia,
g) zapewnienia stałych, nieprzerwanych dostaw wody do odbiorców w trakcie trwania inwestycji,
h) dostarczenia prawidłowych wyników badań wody wykonanych przez akredytowane laboratorium,
i) codziennego utrzymania czystości i porządku na terenie wykonywania robót budowlanych (bieżącego usuwania zbędnych materiałów, odpadów i śmieci po zakończeniu dnia pracy),
j) zorganizowania i zabezpieczenia frontu robót w taki sposób, aby nie stworzyć zagrożenia dla osób przebywających na terenie inwestycji,
k) natychmiastowego i skutecznego usunięcia wszelkich szkód i awarii spowodowanych przez Wykonawcę w trakcie realizacji robót,
l) czynnego udziału w odbiorach przez służby zewnętrzne,
m) zabezpieczenia placu budowy pod względem bhp i p.poż. oraz ponoszenia odpowiedzialności wobec Zamawiającego i osób trzecich za szkody powstałe w trakcie realizacji umowy.
5. W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia zawarte jest odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne, czyli takie, które zagwarantują realizację przedmiotu zamówienia w zgodzie z zapisami opisu przedmiotu zamówienia i zapewnią uzyska-nie parametrów technicznych nie gorszych od założonych.
6. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia zawarte jest odniesienie do określonych etykiet, o których mowa w art. 104 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający akceptuje wszystkie etykiety potwierdzające, że dane roboty budowlane spełniają równoważne wymagania określonej przez Zamawiającego etykiety.
7. W przypadku gdy Wykonawca z przyczyn od niego niezależnych nie może uzyskać określonej przez Zamawiającego etykiety lub równoważnej etykiety, Zamawiający akceptuje inne odpowiednie przedmiotowe środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, o ile dany Wykonawca udowodni, że roboty budowlane, które mają zostać przez niego wykonane, spełniają wymagania określonej etykiety.
8. Zamawiający, na podstawie art. 95 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę (zgodnie z art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy t.j. Dz.U. 2020, poz. 1320), osób wykonujących następujące czynności związane z realizacją zamówienia: prace ziemne, prace operatora sprzętu takiego jak np. koparka (o ile osoba ta nie jest właścicielem sprzętu).
9. Zamawiający dopuszcza możliwość odbycia wizji lokalnej. W przypadku chęci umówienia wizji lokalnej należy skontaktować się z osobą wskazaną w rozdziale VIII pkt 1. Jednocześnie Zamawiający informuje, że nie wymaga przeprowadzenia przez Wykonawcę wizji lokalnej, ani sprawdzenia dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych na miejscu u Zamawiającego, o których mowa w art. 131 ust. 2 ustawy Pzp.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45232410-9 - Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

45232411-6 - Roboty budowlane w zakresie rurociągów wody ściekowej

45232420-2 - Roboty w zakresie ścieków

45232400-6 - Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych

45232423-3 - Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków

45232150-8 - Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody

45231110-9 - Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 11 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający przystąpi do oceny złożonych ofert, przy zastosowaniu podanych poniżej kryteriów wyłącznie w stosunku do ofert niepodlegających odrzuceniu. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która otrzyma największą liczbę punktów, stanowiących sumę punktów przyznawanych za poszczególne kryteria.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 6

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie.
3) sytuacji finansowej lub ekonomicznej – Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości minimum 2 500 000,00 zł.
4) zdolności technicznej lub zawodowej – Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, że:
a) zrealizował nalżycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie, przebudowie lub modernizacji infrastruktury kanalizacyjnej lub wodociągowej, o wartości minimum 2 500 000,00 zł brutto,
b) dysponuje co najmniej jedną osobą, która pełnić będzie funkcję Kierownika Budowy, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń. Osoba ta musi posiadać co najmniej 5-letnie doświadczenie w roli kierownika budowy lub kierownika robót i kierować w tym okresie, co najmniej dwoma robotami dotyczącymi budowy, przebudowy lub modernizacji infrastruktury kanalizacyjnej lub wodociągowej.
Kierownik budowy winien posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020, poz.1333 ze zm., dalej jako ustawa Prawo budowlane) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2019, poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy Prawo budowlane mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz.U. 2021, poz. 1646).
2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do niniejszego zamówienia polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.
4. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, którego treść stanowi Załącznik nr 7 do SWZ, potwierdza, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
2) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą.
5. Zamawiający ocenia czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe, lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy.
6. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z Wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy.
7. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.
8. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.
9. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia, warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 1 ppkt 3 i 4 powyżej, Wykonawcy tacy muszą spełniać łącznie.
10. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takiej sytuacji są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy – treść oświadczenia w tym zakresie zawarta jest w pkt 16 formularza oferty – Załącznika nr 1 do SWZ.
11. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez poszczególnych Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kluczowych zadań, o których mowa w art. 60 pkt 1 ustawy Pzp.

Szczegółowe informacje w tym zakresie znajdują się w rozdziale VI SWZ.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Zamawiający żąda złożenia przez Wykonawców wraz z ofertą oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, według Załącznika nr 2 do SWZ. Stanowi ono dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w pkt 1, składa każdy z tych Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w pkt 1, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.
4. Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych tj. oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej, wg Załącznika nr 5 do SWZ.
W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia oświadczenie to musi być złożone przez każdego z Wykonawców występujących wspólnie.

Szczegółowe uregulowania w tym zakresie zawarte są w Rozdziale VII SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych, o których mowa poniżej:
1) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niz 3 miesiące przed jej złożeniem.
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć w/w podmiotowych środków dowodowych, Wykonawca składa inne podmiotowe środki dowodowe, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
2) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, wg Załącznika nr 3 do SWZ oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.
Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, wykaz, o którym mowa powyżej, dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył;
3) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji niniejszego zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, wg Załącznika nr 4 do SWZ.
2. W przypadku gdy w przedkładanych dokumentach wskazane są informacje podane w walutach obcych, Zamawiający przeliczy je na PLN według kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia publikacji ogłoszenia o niniejszym zamówieniu.

Szczegółowe uregulowania w tym zakresie zawarte są w Rozdziale VII SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Wykonawca, w przypadku zamiaru zastosowania rozwiązań równoważnych, zgodnie z zapisami sekcji 4.2.2 pkt 5 i 7 ogłoszenia, zobowiązany jest wskazać te rozwiązania i wykazać, za pomocą dowolnych środków dowodowych, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia. Ciężar udowodnienia równoważności spoczywa na Wykonawcy. W takiej sytuacji w/w dokumenty będą stanowiły przedmiotowe środki dowodowe, a Wykonawca składa je wraz z ofertą.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Środki dowodowe, o których mowa w pkt 5.8 ogłoszenia

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Wykonawcy dodatkowo (poza przesłankami wynikającymi z art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 i 6 ustawy Pzp) nie mogą podlegać wykluczeniu z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2022, poz. 835).
2. Wykonawca składa oświadczenie w zakresie wskazanym w pkt 1 powyżej, które zawarte jest w treści Załącznika nr 2 do SWZ - oświadczenia składanego na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp.
3. Odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru potwierdzający, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy, oraz odpowiednio jeśli dotyczy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, jest umocowana do ich reprezentowania,
4. Pełnomocnictwo(a) – w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z dokumentów rejestrowych Wykonawcy,

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 40 000 zł.
2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku formach, zgodnie z art. 97 ust. 7 ustawy Pzp. Dokument w formie poręczenia lub gwarancji winien zawierać zobowiązanie gwaranta do wypłaty wadium na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, w sposób nieodwołalny i bezwarunkowy, jeśli nastąpi co najmniej jedna z okoliczności opisana w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
3. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek Zamawiającego, prowadzony przez Spółdzielczy Bank Ludowy w Kępnie; oddział w Trzcinicy, o numerze 53 8413 0000 0600 0130 2000 0104, (SWIFT: GBWCPLPP, IBAN: PL 53 8413 0000 0600 0130 2000 0104 ), tytułem wadium w postępowaniu – nr ref.: RRS-VI.271.19.2022. O uznaniu przez Zamawiającego, że wadium w pieniądzu wpłacono w wymaganym terminie decyduje data wpływu środków na rachunek Zamawiającego.
4. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej, opatrzony elektronicznym podpisem kwalifikowanym, podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym.
Szczegółowe informacje w tym zakresie znajdują się w rozdziale IX SWZ.

5. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie
Szczegółowe uregulowania w tym zakresie znajdują się w rozdziale XVI
SWZ oraz we wzorze umowy - Załączniku nr 6 do SWZ.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – wraz z ofertą należy przedłożyć dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego, zgodnie z art. 58 ust. 1
ustawy.
2. Jeżeli została wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
3. Oferta składana przez spółki cywilne jest traktowana jak oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Tak

7.2.) Informacje na temat zaliczek:

1. Zamawiający przewiduje zapłatę jednorazowej zaliczki na poczet wykonania zamówienia, o której mowa w art. 442 ustawy Pzp, o wartości 5% wartości wynagrodzenia brutto,
2. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia zwrotu zaliczki.
3. Zabezpieczenie zwrotu zaliczki może być wniesione, wg wyboru Wykonawcy, w jednej lub kilku z następujących form: w formie pieniężnej na rachunek wskazany przez Zamawiającego, lub też w formie bezwarunkowych, nieodwołalnych, płatnych na pierwsze żądanie Zamawiającego gwarancjach ubezpieczeniowych lub bankowych.
4. Zabezpieczenie musi obejmować 100% wartości zaliczki, która ma być wypłacona.
5. Zamawiający zapłaci zaliczkę w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury na kwotę zaliczki od Wykonawcy.
6. Kwota zaliczki zostanie potrącona z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

Szczegółowe uregulowania w tym zakresie zawarte są we wzorze umowy - Załączniku nr 6 do SWZ.

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający wymaga zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 6 do SWZ.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadkach określonych w §15 wzoru umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-07-14 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: system teleinformatyczny - Platforma Zamówień Publicznych ZETOPZP

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-07-14 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-08-12

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Projekt objęty dofinansowaniem w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych, nr wniosku o dofinansowanie 01/2021/2354/PolskiLad

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.