eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wodzisław › Budowa boiska przy SP w Niegosławicach w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Budowa boisk wielofunkcyjnych przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Lubczy i przy Szkole Podstawowej w Niegosławicach"Ogłoszenie z dnia 2022-06-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa boiska przy SP w Niegosławicach w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa boisk wielofunkcyjnych przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Lubczy i przy Szkole Podstawowej w Niegosławicach”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA WODZISŁAW

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 291010850

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Krakowska 6

1.5.2.) Miejscowość: Wodzisław

1.5.3.) Kod pocztowy: 28-330

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL722 - Sandomiersko-jędrzejowski

1.5.7.) Numer telefonu: 413806120

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@ugwodzislaw.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.wodzislaw.biuletyn.net

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa boiska przy SP w Niegosławicach w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa boisk wielofunkcyjnych przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Lubczy i przy Szkole Podstawowej w Niegosławicach”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0e24a226-f6e8-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00230847

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-06-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00068146/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.5 Budowa boisk sportowych przy Szkołach Podstawowych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami (oprócz składania ofert, wycofania lub zmiany oferty) odbywa się wyłącznie elektronicznie: za pomocą Formularza do komunikacji dostępnego przez ePUAP https://obywatel.gov.pl/nforms/ezamowienia, oraz miniPortal https://miniportal.uzp.gov.pl/ a także za pomocą poczty elektronicznej email: sekretariat@ugwodzislaw.pl lub zamowienia.publiczne@ugwodzislaw.pl.
2. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP). Numer ogłoszenia można znaleźć na pierwszej stronie SWZ, na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania lub na portalu e zamówienia.gov.pl wpisując w wyszukiwarce postępowań Nazwę Zamawiającego: Gmina Wodzisław.
3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”.
4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.
6. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
7. Dokumenty elektroniczne, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem „Formularza do komunikacji” lub przez pocztę elektroniczną jako załączniki. Wszystkie dokumenty wymagające podpisu muszą być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
8. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 96/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) zwanego dalej RODO), uprzejmie informujemy że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Wodzisław, ul. Krakowska 6, 28–330 Wodzisław;
2) w sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę o kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, kontakt pisemny za pomocą poczty elektronicznej na adres mail: robertbednar@wp.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy, a podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamówień publicznych spoczywających na Zamawiającym;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art.18 oraz art. 74 ustawy PZP;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:
a. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;
d. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
2. Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 9) nie przysługuje Pani/Panu:
a. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: BI.271.1.10.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest Budowa boiska przy SP w Niegosławicach w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa boisk wielofunkcyjnych przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Lubczy i przy Szkole Podstawowej w Niegosławicach”.
Inwestycja jest dofinansowana ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – Edycja 2021.
2. W zakres robót objętych zamówieniem wchodzi:
1) Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem i oświetleniem, utwardzeniem terenu oraz obiektów małej architektury przy Szkole Podstawowej w Niegosławicach.
2) Przebudowa napowietrznej linii elektroenergetycznej 15 kV na kablową – doziemną linię elektroenergetyczną 15 kV.
3) Wykonanie i umieszczenie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, tablicy informacyjnej zgodnej z wytycznymi w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych, obowiązującymi beneficjentów programów dofinansowanych z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych dostępnymi pod adresem: https://www.gov.pl/web/premier/promocja. Tablicę należy wykonać z płyty kompozytowej (gr. min. 3 mm) i zamontować na dwóch słupkach metalowych o śr. min. 60 mm (mocowanie w 4 punktach).
4) Wykonanie i umieszczenie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, regulaminu korzystania z boiska szkolnego. Regulamin należy wykonać z płyty kompozytowej (gr. min. 3 mm, format min. A3) i zamontować na terenie boiska.
3. Inwestycja obejmuje wykonanie robót budowlanych opisanych dokumentacją projektową:
1) Projekt budowlano-wykonawczy pt. „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem i oświetleniem, utwardzeniem terenu oraz obiektów małej architektury przy Szkole Podstawowej w Niegosławicach”.
Dodatkowo należy wycenić oraz zamontować trzecią linkę stalową przy piłkochwytach. Linka stalowa ocynkowana o śr. 3 mm i długości 152,56 m ma przebiegać przez środek piłkochwytów.
2) Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy linii napowietrznej SN 15 kV kolidującej z proj. inwestycją: „Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w m. Niegosławice, gm. Wodzisław”. Na realizację projektu Zamawiający uzyskał dnia 13.12.2021r. pozwolenie na budowę.
4. Z uwagi na wykonywanie robót na działce szkolnej w bezpośrednim sąsiedztwie budynku Szkoły Podstawowej w Niegosławicach, Wykonawca musi zadbać o odpowiednie zabezpieczenie placu budowy oraz bezpieczeństwo w trakcie robót, dostaw, przejazdów i innych komplikacji.
5. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z:
1) Opisem przedmiotu zamówienia,
2) Decyzją o pozwoleniu na budowę nr 677/2021 z dnia 13.12.2021r.,
3) Zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej,
4) Pozwoleniami, decyzjami, opiniami, uzgodnieniami niezbędnymi do zrealizowania umowy,
5) Zawartymi przez Zamawiającego, w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, umowami przyłączeniowymi z zarządcami sieci, niezbędnymi do realizacji przedmiotu zamówienia,
6) Obowiązującymi przepisami prawa budowlanego i przepisami prawa dotyczącymi wymagań technicznych.
6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zakres obowiązków Wykonawcy zostały określone w załącznikach do SWZ, w tym m.in. Projektowanych postanowieniach umowy (PPU), Dokumentacji projektowej oraz Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST). Załączony do SWZ przedmiar robót pełni jedynie funkcję pomocniczą i nie jest podstawą do wyceny.
7. Przedmiot zamówienia obejmuje również:
1) przygotowanie placu budowy wraz z wytyczeniem geodezyjnym obiektów,
2) wykonanie wszystkich niezbędnych czynności koniecznych do realizacji robót, m.in. przygotowanie zaplecza technicznego budowy, drogi technologicznej, ogrodzenie placu budowy, wykonanie przyłączy a także uzyskanie wszystkich niezbędnych zezwoleń i urządzeń dla wykonania tych obiektów tymczasowych oraz poniesienie kosztów i opłat z tego tytułu,
3) wykonanie robót przygotowawczych i porządkowych, w tym: urządzenia placu budowy (ze szczególnym uwzględnieniem bliskiego sąsiedztwa budynku szkoły), utrzymania placu budowy a następnie likwidacji placu budowy i jego zaplecza oraz uporządkowanie terenu;
4) oznakowanie budowy,
5) odtworzenie wszystkich naruszonych elementów zagospodarowania, np. chodniki, place, ogrodzenia,
6) zagospodarowanie terenu inwestycji,
7) wykonanie pomiarów elektrycznych linii kablowej,
8) inwentaryzację geodezyjną powykonawczą (dla Zamawiającego: 3 egzemplarze w wersji papierowej oraz 1 w wersji elektronicznej do odczytu),
9) sporządzenie i przedłożenie Zamawiającemu dokumentacji odbiorowej (w tym dokumentacja powykonawcza i inwentaryzacja geodezyjna),
10) uporządkowanie i doprowadzenie do stanu poprzedniego terenu inwestycji,
11) dokonanie wszelkich uzgodnień i zgłoszeń oraz współpraca z PGE Dystrybucja S.A. w zakresie oświetlenia oraz przebudowy linii napowietrznej.
12) uzyskanie pozwolenia na użytkowanie przebudowy linii napowietrznej oraz wszelkich niezbędnych opinii właściwych instytucji nie wnoszących sprzeciwu do użytkowania wybudowanego obiektu w imieniu Zamawiającego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45212220-4 - Roboty budowlane związane z wielofunkcyjnymi obiektami sportowymi

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

31527200-8 - Oświetlenie zewnętrzne

45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 105 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: 16. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp – zamówienia polegające na powtórzeniu podobnych robót budowlanych w wysokości nieprzekraczającej 20% wartości zamówienia podstawowego. Warunki na jakich zostanie udzielone zamówienie będą odpowiadały warunkom niniejszego postępowania określonym w projektowanych postanowieniach umowy oraz w SWZ. Zamówienia polegające na powtórzeniu podobnych robót zostaną udzielone w przypadku konieczności zwiększenia zakresu inwestycji. Zamawiający może przeprowadzić postępowanie w trybie zamówienia z wolnej ręki i gdy zostaną zapewnione środki finansowe na ten cel. Zamawiający uwzględnił wartość zamówienia dodatkowego przy obliczaniu wartości niniejszego zamówienia publicznego.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: W ramach niniejszego zamówienia wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający dokona zgodnie z następującymi kryteriami oceny ofert:
kryterium oceny ofert będzie - najniższa cena, okres gwarancji i doświadczenie personelu.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi na wykonaną nawierzchnię poliuretanową

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie kierownika budowy

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie kierownika robót ogólnobudowlanych

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1. Zdolności technicznej lub zawodowej. Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia niniejszy warunek jeżeli wykaże, że:
1.1) wykonał należycie, nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej trzy roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, w tym:
a) min. jedną robotę polegającą na budowie, przebudowie lub rozbudowie boiska wielofunkcyjnego o powierzchni min. 800 m2 oraz
b) min. jedną robotę obejmującą swoim zakresem wykonanie nawierzchni poliuretanowej w technologii natryskowej o powierzchni min. 800 m2 oraz
c) min. jedną robotę polegającą na budowie, przebudowie lub dobudowie linii energetycznej o napięciu min. 15 kV.
Zamawiający dopuszcza łączenie dwóch robót w ramach jednej inwestycji, tzn. że Wykonawca może wykazać się dwoma robotami budowlanymi odpowiadającymi swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, jeżeli w zakresie jednej z tych robót (inwestycji) znajdowały się dwie roboty wymienione powyżej.
W przypadku składania oferty przez dwóch lub więcej Wykonawców warunek jest spełniony, jeżeli wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia łącznie wykażą się doświadczeniem, o którym mowa powyżej.
Jeżeli w dokumentach Wykonawcy wartości będą podane w walucie obcej to Zamawiający przeliczy tę wartość na PLN wg średniego kursu NBP, na dzień którego określona wartość się odnosi (np. dzień zakończenia realizacji robót). Jeżeli na ten dzień nie był publikowany średni kurs NBP, zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed tym dniem.
1.2) dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
a) Kierownik budowy – osoba posiadająca:
- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń.
b) Kierownik robót ogólnobudowlanych – osoba posiadająca:
- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w ograniczonym zakresie lub bez ograniczeń.
Zamawiający dopuszcza możliwość aby jedna osoba łączyła dowolnie funkcje w powyższych zakresach, jeżeli posiada stosowne uprawnienia.
Zamawiający uznaje:
- wymagane uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi określone w rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz
- uprawnienia obowiązujące wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawnych, a także
- zgodnie z art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane zamawiający uznaje również wymagane uprawnienia budowlane nabyte w innych niż Rzeczpospolita Polska państwach członkowskich Unii Europejskiej, państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, Konfederacji Szwajcarskiej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.
2. Sytuacji ekonomicznej lub zawodowej. Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia niniejszy warunek jeżeli wykaże, że:
2.1) posiada zdolność kredytową lub środki finansowe w wysokości nie mniejszej niż 500 000,00 zł (pięćset tysięcy złotych).
Zamawiający dopuszcza sumowanie wartości środków finansowych posiadanych przez wykonawcę ze zdolnością kredytową tegoż wykonawcy, tak aby osiągnąć minimalną kwotę na wykazanie sytuacji finansowej.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości sumowania zdolności kredytowej potwierdzonej przez różne instytucje (banki) dla jednego wykonawcy.
W przypadku składania oferty przez dwóch lub więcej Wykonawców warunek jest spełniony, jeżeli wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia łącznie wykażą się sytuacją finansową, o której mowa powyżej.
Jeżeli w dokumentach Wykonawcy wartości będą podane w walucie obcej to Zamawiający przeliczy tę wartość na PLN wg średniego kursu NBP, na dzień którego określona wartość się odnosi. Jeżeli na ten dzień nie był publikowany średni kurs NBP, zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed tym dniem.

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo odpowiednio wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, następujących podmiotowych środków dowodowych (aktualnych na dzień ich złożenia):
1.1. Oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych we wstępnym oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu, w zakresie podstaw wykluczenia
z postępowania wskazanych przez Zamawiającego w Rozdz. XV SWZ (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 6 do SWZ). W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie to składa każdy z Wykonawców;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, następujących podmiotowych środków dowodowych (aktualnych na dzień ich złożenia):
1.2. Oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby o aktualności informacji zawartych we wstępnym oświadczeniu tego podmiotu, potwierdzającym brak podstaw wykluczenia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców, którzy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegają na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby - wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 7 do SWZ;
1.3. Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty; sporządzonego zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do SWZ;
1.4. Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 9 do SWZ;
1.5. Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem.
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez zamawiającego podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w ust. 1.5., wykonawca składa inne podmiotowe środki dowodowe, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

6. Do oferty należy dołączyć:
6.1. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania - odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru;
6.2. Jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt 8.1. - pełnomocnictwo lub inny dokument (np. akt powołania na stanowisko prezesa zarządu, członka zarządu spółki lub, w przypadku spółek działających w systemie common law, członka rady dyrektorów spółki, a także umowa spółki cywilnej lub uchwała jej wspólników, wskazująca jednego ze wspólników jako umocowanego do reprezentacji spółki) potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy;
6.3. Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
6.4. Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 2 do SWZ) - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
6.5. Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia - wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu składa każdy z Wykonawców;
6.6. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia - wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu składa każdy z Wykonawców; oświadczenia te winny potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu;
6.7. Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 5 do SWZ) - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców, którzy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegają na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby;
6.8. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców, którzy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegają na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby;
6.9. Wadium w formie elektronicznej, jeżeli będzie złożone w postaci gwarancji lub poręczenia.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium.
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i obejmować musi okres związania ofertą.
3. Składając ofertę, każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 15 000,00 zł (piętnaście tysięcy złotych).
4. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu,
b) gwarancjach bankowych,
c) gwarancjach ubezpieczeniowych,
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
5. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 94 8526 0001 0000 0130 2000 0006 z dopiskiem Wadium – Boisko Niegosławice.
6. Wadium w formie pieniężnej należy wpłacić na tyle wcześniej, żeby w momencie upływu terminu składania ofert wadium było zaksięgowane na rachunku Zamawiającego. Zamawiający stwierdzi wniesienie wadium na podstawie informacji banku prowadzącego ww. rachunek.
7. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o którym mowa w ust. 4 pkt b-d, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
8. Gwarancja lub poręczenie stanowiące formę wadium winny zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty wadium zgodnie z warunkami specyfikacji warunków zamówienia, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony gwaranta/poręczyciela.
9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 4 pkt b-d, występuje odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium, jeżeli:
9.1. wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust. 2 lub art. 128 ust. 1 ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 57 lub art. 106 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej;
9.2. wykonawca, którego oferta została wybrana:
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy (jeżeli jest wymagane);
9.3. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, którego oferta została wybrana.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1) oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamówienia, o którym mowa w pkt. XII. 6.5 SWZ oraz oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu o udzielenie zamówienia, o którym mowa w pkt. XII. 6.6 SWZ składa wraz z ofertą każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu;
2) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają wraz z ofertą oświadczenie, z którego wynika, które usługi/dostawy/roboty wykonają poszczególni wykonawcy.
3) Jeżeli oferta wykonawców, wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zostanie najwyżej oceniona zobowiązani są oni na wezwanie Zamawiającego, złożyć podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt. XVII.1 SWZ, przy czym podmiotowe środki dowodowe, o których mowa:
− w pkt. XVII.1.1. SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
− w pkt. XVII.1.3., XVII.1.4. i XVII.1.5 SWZ składa odpowiednio Wykonawca/Wykonawcy, który/którzy wykazuje/-ą spełnienie warunku.
3. Jeżeli została wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
4. W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wykazując warunek udziału w postępowaniu mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi/roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie do umowy zmian, które nie spowodują istotnych zmian w treści oferty Wykonawcy.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie opisanym w art. 455 ustawy Pzp oraz następujących istotnych warunków niniejszej umowy:
1) termin wykonania umowy, gdy w trakcie realizacji inwestycji:
a) wystąpią nadzwyczajne i nietypowe warunki atmosferyczne uniemożliwiające Wykonawcy wykonanie robót powodujące przerwanie robót budowlanych na okres nie krótszy niż 7 dni (opady śniegu i mróz w okresie zimowym nie będą traktowane jako nadzwyczajne i nietypowe warunki atmosferyczne). Fakt wystąpienia niesprzyjających warunków, dla możliwości zastosowania niniejszej przesłanki zmiany umowy, winien zostać udokumentowany wpisem do dziennika budowy potwierdzonym przez inspektora nadzoru,
b) roboty zostaną wstrzymane przez uprawniony organ z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,
c) Zamawiający udzieli Wykonawcy innego zamówienia istotnie wpływającego na zakres lub termin realizacji niniejszej umowy,
d) wystąpi siła wyższa lub protesty społeczne uniemożliwiające wykonanie przedmiotu umowy w terminie,
e) opóźni się przekazanie przez Zamawiającego terenu budowy, dokumentacji budowy lub projektów zamiennych w stosunku do zapisów umownych,
f) opóźni się dokonywanie uzgodnień przez organy administracyjne w stosunku do powszechnie obowiązujących przepisów prawa, zawinionych tylko przez ten organ,
g) wystąpią nieprzewidywalne warunki geologiczne, archeologiczne lub nowe (w szczególności niewypały lub niewybuchy),
h) powstanie potrzeba przeprowadzenia dodatkowych badań lub ekspertyz warunkujących wykonanie niniejszej umowy a skutkujących skróceniem terminu robót o więcej niż 7 dni, których nie można było przewidzieć w momencie zawierania niniejszej umowy.
Zmiany te będą dopuszczalne wyłącznie w takim zakresie, w jakim ukończenie zamówienia jest lub przewiduje się że będzie opóźnione na skutek tych działań.
2) wysokość wynagrodzenia, gdy w trakcie realizacji zamówienia:
a) nastąpi ustawowa zmiana stawki podatku od towarów i usług,
Wykonawcy przysługuje uprawnienie do złożenia wniosku o zmianę wynagrodzenia w zakresie bezpośrednio związanym ze zmianą na zasadach określonych w ust. 4 do ust. 6 niniejszego paragrafu. Uprawnienie to uzależnione jest od wykazania, że zmiany te mają wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
3) inne warunki umowy, gdy w trakcie realizacji inwestycji:
a) Wykonawca wystąpi o zmianę Kierownika budowy lub kierownika robót – zmiana zostanie zaakceptowana przez Zamawiającego, pod warunkiem, że nowy kierownik będzie posiadał uprawnienia zgodne z wymaganiami opisanymi dla kierownika w SWZ oraz doświadczenie nie mniejsze niż doświadczenie wymagane dla uzyskania takiej ilości punktów jaka została przyznana ofercie w kryterium oceny ofert – „Doświadczenie kierownika budowy/robót ogólnobudowlanych”.
b) Wykonawca wprowadzi na budowę podwykonawców w zakresie nie zgłoszonym w złożonej ofercie,
c) nastąpi zmiana lub rezygnacja z podwykonawców, na których zasoby wykonawca powoływał się w złożonej ofercie; Zamawiający zaakceptuje proponowane rozwiązanie jedynie w przypadku, gdy Wykonawca wykaże, że w chwili złożenia wniosku o zmianę umowy w tym zakresie, proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby powoływał się w trakcie postepowania o udzielenie zamówienia,
d) wystąpi konieczność wprowadzenia innych zmian, które są konieczne do wprowadzenia, a nie dało się ich przewidzieć w chwili zawarcia umowy oraz są korzystne dla Zamawiającego.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-07-20 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-07-20 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-08-18

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.