eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Nowy Kawęczyn › "Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z pompowniami ścieków i instalacją elektryczną zasilania pompowni w miejscowościach: Podfranciszkany i Franciszkany" - etap IIIOgłoszenie z dnia 2021-10-12


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
„Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z pompowniami ścieków i instalacją elektryczną zasilania pompowni w miejscowościach: Podfranciszkany i Franciszkany” – etap III

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Nowy Kawęczyn

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 750148383

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Nowy Kawęczyn

1.5.2.) Miejscowość: Nowy Kawęczyn

1.5.3.) Kod pocztowy: 96-115

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL715 - Skierniewicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@ugkaweczyn.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ugkaweczyn.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z pompowniami ścieków i instalacją elektryczną zasilania pompowni w miejscowościach: Podfranciszkany i Franciszkany” – etap III

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b3520fad-28f9-11ec-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00230225

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-10-12

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00015075/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z pompowniami ścieków i instalacją elektryczną zasilania pompowni w miejscowościach: Podfranciszkany i Franciszkany” – etap III

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

"Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" Zamówienie współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ugkaweczyn.ezamawiajacy.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ugkaweczyn.ezamawiajacy.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy Zakupowej pod adresem: https://ugkaweczyn.ezamawiajacy.pl/
2. Instrukcja korzystania z Platformy jest dostępna pod wyżej wskazanym adresem w zakładce „Regulacje i procedury procesu zakupowego”.
3. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą, e-mail: inwestycje@ugkaweczyn.pl.
4. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub informacje, które wpłyną do Zamawiającego, uważa się za dokumenty złożone w terminie, jeśli ich czytelna treść dotrze do Zamawiającego przed upływem wyznaczonego terminu.
5. W przypadku korzystania z Platformy za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich złożenia/wysłania na Platformie.
6. Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przekazanych na adres e-mail Zamawiającego przyjmuje się datę dostarczenia wiadomości na adres e-mail Zamawiającego.
Ogólne zasady korzystania z Platformy:
1. Zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na subdomenie Gminy Nowy Kawęczyn https://ugkaweczyn.ezamawiajacy.pl/ lub https://oneplace.marketplanet.pl.
2. Wykonawca po wybraniu opcji „przystąp do postępowania” zostanie przekierowany do strony https://oneplace.marketplanet.pl, gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta. Wykonawca zakłada konto wykonując kroki procesu rejestracyjnego; podaje adres e-mail, ustanawia hasło, następnie powtarza hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje regulamin, klika polecenie „zarejestruj się”.
3. W uzasadnionych przypadkach (np. wprowadzenie danych niezgodnych z danymi rejestrowymi) rejestracja Wykonawcy może potrwać maksymalnie do 2 dni roboczych. W związku z tym Zamawiający zaleca Wykonawcom uwzględnienie czasu niezbędnego na rejestrację w procesie złożenia oferty w postaci elektronicznej.
4. Wykonawca wraz z potwierdzeniem złożenia wniosku rejestracyjnego otrzyma informacje, o możliwości przyspieszenia procedury założenia konta, wówczas należy skontaktować się pod numerem telefonu podanym w ww. potwierdzeniu.
Zamawiający, określa niezbędne wymagania sprzętowo- aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie tj.:
1. Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
2. Komputer klasy PC lub MAC, z aktualnym systemem operacyjnym wspieranym przez producenta; Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa wspierana przez producenta MS Internet Explorer, Firefox, Google Chrome lub MS Edge;
3. Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf;
4. Zamawiający określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB w txt, pdf, doc, xls, docx, zip, 7z, tar, gz, xml, XAdES.
Zamawiający określa informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych tj.:
5. Plik załączony przez Wykonawcę na Platformie i zapisany, widoczny jest w systemie, jako zaszyfrowany – format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu otwarcia ofert.
6.. Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu - zegarem Głównego Urzędu Miar.
7. Zamawiający informuje, iż w przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z zasadami korzystania z Platformy, Wykonawca winien skontaktować się z dostawcą rozwiązania teleinformatycznego Platforma zakupowa Gmina Nowy Kawęczyn tel. +48 22 257 22 23 (infolinia dostępna w dni robocze, w godzinach 9.00-17.00),e-mail: oneplace@marketplanet.pl
8. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej wskazanych w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej zwanym „RODO”, informuję, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Nowy Kawęczyn reprezentowana przez Wójta Gminy Nowy Kawęczyn z siedzibą w Nowym Kawęczynie 32, 96-115 Nowy Kawęczyn . Z administratorem można się skontaktować listownie na adres podany powyżej, przez e-mail: sekretariat@ugkaweczyn.pl oraz telefonicznie: 46 831-42-89.
2) Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z który można się skontaktować przez adres e-mail: iodo@ugkaweczyn.plpl
3) Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe w celu obowiązku prawnego nałożonego na administratora (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) wynikającego z ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych w sprawie przeprowadzenia postępowania ofertowego i podpisania umowy na realizację zadania publicznego.
4) Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania wymaganych danych jest brak możliwości przeprowadzenia postępowania przetargowego.
5) Dane osobowe mogą być ujawnione jedynie właściwie upoważnionym osobom fizycznym, prawnym lub innym odbiorcom posiadającym podstawę prawną żądania dostępu do danych osobowych oraz odbiorcom, którym muszą zostać ujawnione dane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Odbiorcą będzie spółka Otwarty Rynek Elektroniczny S.A. siedzibą w Warszawie (02-672) przy ul. Domaniewskiej 49, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000041441, REGON: 017282436, NIP: 526-25-35-153, jako właściciel Platformy Zakupowej, na której Gmina Nowy Kawęczyn prowadzi postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, działającą pod adresem: https://ugkaweczyn.ezamawiajacy.pl/
6) Administrator będzie przechowywać Państwa dane osobowe do chwili załatwienia sprawy, a następie przez okres wynikający z zasad określonych w Rozporządzeniu z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 1) W uzasadnionych przypadkach przysługują Pani/Panu następujące prawa: prawo dostępu, prawo do sprostowania, prawo do ograniczenia, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do usunięcia, prawo do przenoszenia.
2) Osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego jeżeli uważa że doszło do naruszenia ochrony danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie na ulicy Stawki 2 i wszystkie dane kontaktowe znajdują się na platformie www.uodo.gov.pl.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RG.271.3.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych na zadaniu pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z pompowniami ścieków i instalacją elektryczną zasilania pompowni w miejscowościach: Podfranciszkany i Franciszkany” – etap III. Zamówienie realizowane jest z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Kody CPV:
45000000-7 Roboty budowlane,
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne,
45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej,
45232423-3 Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków,
45255600-5 Roboty w zakresie kładzenia rur w kanalizacji,
45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych,
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków,
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Lokalizacja:

Obręb 07 Franciszkany: dz. nr 126, 128, 130, 131, 132, 238, 134, 241, 136, 137, 138, 140/1, 185, 125
Obręb 030 Strzyboga: dz. nr: 279, 254, 256, 257, 259/1, 258, 261, 262/2, 263, 264, 265, 267/3, 171, 272, 273/1, 273/3, 275/1, 275/2, 276, 277/1, 278/5, 278/4.

Zakres prac:
 budowa kanalizacji sanitarnej z rur PVC śr. 200 mm długości 2.787,50 m,
 odgałęzienia w ramach pasów drogowych – 32 szt. z rur PVC śr. 160 mm długości 127,00 m,
 rurociągi tłoczne z rur PE śr. 110 mm o długości 1.738,50 m;
 pompownie ścieków – 1 szt.;
 odbudowa dróg po robotach – jak nawierzchnie istniejące;
 drogi o nawierzchni ziemnej umocnić warstwą pospółki grubości 15 cm na szer. 3,0 m;
 pobocza umocnić destruktem lub kruszywem łamanym 0-31,5 mm.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wymogi zamawiającego i warunki wykonania określają: specyfikacja warunków zamówienia, wzór umowy, szczegółowa specyfikacja techniczna, STWOiR, dokumentacja projektowa, przedmiar robót. Dokumentacja projektowa stanowi zał. Nr 11 do SWZ.

Zamawiający zastrzega, że wszędzie tam, gdzie w treści Opis przedmiotu zamówienia, STWiORB, Formularzu cenowym, wzorze umowy, stanowiących opis przedmiotu zamówienia, zostały w opisie tego przedmiotu wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródła lub szczegółowe procesy, które charakteryzują produkty lub usługi dostarczone przez konkretnego wykonawcę, normy europejskie, oceny techniczne, aprobaty specyfikacji technicznej, systemy referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt.2 i ust. 3 Ustawy - Zamawiający dopuszcza metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. równoważne do przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia. Równoważne do przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia rozumie się wykonane przez dowolnych producentów przy zachowaniu identycznych lub lepszych parametrów technicznych i walorów użytkowych oraz w pełni kompatybilnych z resztą urządzeń pod warunkiem, iż spełniają one te same właściwości techniczne co zaproponowane przez Zamawiającego.
Parametry wskazanego standardu określają minimalne warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, jakościowe i funkcjonalne, jakie ma spełniać przedmiot zamówienia. Wskazane znaki towarowe, patenty, marki lub nazwy producenta czy źródła lub szczególne procesy wskazujące na pochodzenie określają jedynie klasę produktu, metody materiałów, urządzeń, systemów, technologii itp.

W ofercie można przyjąć metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. innych marek i producentów, jednak o parametrach technicznych, jakościowych i właściwościach użytkowych oraz funkcjonalnych odpowiadających metodom, materiałom, urządzeniom, systemom, technologiom itp. opisanym w SWZ. Dodatkowo Zamawiający podkreśla, iż równoważne metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. nie mogą stanowić zamienników w stosunku do metod, materiałów, urządzeń, systemów, technologii itp. opisanych w opisie przedmiotu zamówienia za pomocą znaków towarowych, patentów, pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu.

Wykonawca, który oferuje metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. równoważne do przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia, zobowiązany jest tę równoważność wykazać. Stosownie do punktu 35 Wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 2018-07-12, C-14/17, w tym celu wymaga się złożenia wraz z ofertą stosownych dokumentów i oświadczeń potwierdzających np. karty katalogowe / specyfikacje techniczne / opisy itp.

Zamawiający wymaga udzielenia minimum 36 miesięcznego okresu gwarancji jakości na przedmiot zamówienia. Zamawiający informuje iż „Rozszerzenie okresu gwarancji jakości stanowi jedno z kryterium oceny oferty”

Obowiązki wykonawcy.
1 Przed rozpoczęciem robót wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia i uzgodnienia z Zamawiającym oraz właściwymi zarządcami dróg projektu tymczasowej organizacji ruchu oraz przedłożenia zamawiającemu harmonogramu robót uwzględniającego: zakres rzeczowy, termin wykonania robót, wartość robót brutto.
2 Wykonawca zorganizuje we własnym zakresie zaplecze budowy oraz miejsce składowania materiałów/odpadów.
3 W przypadku wszelkich awarii i szkód powstałych na terenie prowadzonych robót wykonawca zobowiązany będzie do natychmiastowego ich usunięcia w sposób docelowy i skuteczny.
4 Od momentu protokolarnego przejęcia terenu budowy do chwili zrealizowania przedmiotu umowy wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody powstałe na terenie objętym robotami oraz zapewni ochronę znajdującego się tam mienia.
5 Wykonawca zobowiązany jest do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej i prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych działań ze strony wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej lub prywatnej, wykonawca na swój koszt, w sposób docelowy i skuteczny, w trybie natychmiastowym, naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan naprawianej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem szkody.
6 Wykonawca zobowiązany jest do:
a. prowadzenia prawidłowej gospodarki odpadami wytworzonymi w wyniku realizacji przedmiotu umowy oraz do przestrzegania zasad ochrony środowiska,
b. prowadzenia robót w sposób uwzględniający ochronę gleby, ziemi, powietrza i stanu akustycznego środowiska oraz w sposób zabezpieczający przed awariami.
7 Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie przepisów dotyczących ochrony środowiska na terenie prowadzonych robót i przyległym, w stopniu całkowicie zwalniającym od odpowiedzialności zamawiającego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45232400-6 - Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych

45232410-9 - Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

45232423-3 - Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-09-15

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która nie zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 Pzp oraz uzyska najwyższą liczbę punktów na podstawie kryteriów oceny, wymienionych poniżej.
2. Zamawiający przy wyborze oferty będzie kierował się następującymi kryteriami oceny, gdzie 1%=1pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Rozszerzenie okresu gwarancji jakości

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Zamawiający określa poniższe warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie określa tego warunku.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie określa tego warunku.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie określa tego warunku.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) warunek dotyczący niezbędnego doświadczenia:
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał należycie oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na wykonaniu kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i lub tłocznej o wartości nie mniejszej niż 900.000,00 PLN brutto.

Uwagi:
- W przypadku gdy Wykonawca wykonywał w ramach kontraktu/umowy większy zakres prac, dla potrzeb niniejszego zamówienia powinien wyodrębnić i podać wartość robót, o których mowa powyżej.
- Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, wykaz winien zawierać roboty, w których wykonaniu Wykonawca bezpośrednio uczestniczył.
- Jeżeli Wykonawca wykazuje doświadczenie nabyte w ramach kontraktu (zamówienia/umowy) realizowanego przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum), Zamawiający nie dopuszcza by Wykonawca polegał na doświadczeniu grupy Wykonawców, której był członkiem, jeżeli bezpośrednio nie uczestniczył w wykonaniu robót, które wykazuje jako własne doświadczenie. Zamawiający zastrzega możliwość zwrócenia się do Wykonawcy o wyjaśnienia w tym zakresie oraz przedstawienia stosownych dowodów np. umowy konsorcjum, z której wynika zakres obowiązków czy wystawionych przez wykonawcę faktur.
- Dla potrzeb oceny spełniania warunku określonego powyżej, jeśli wartość lub wartości zostaną podane w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs danej waluty publikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, w którym zostanie on opublikowany.

b) warunek dotyczący zdolności zawodowej
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował, co najmniej jedną osobą, która będzie pełniła funkcje kierownika budowy posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń kanalizacyjnych w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia.

Uwagi:
Przez uprawnienia budowlane Zamawiający rozumie uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz w rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r., poz. 831 ze zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznanych przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz.U. 2020 r. poz. 220). W przypadku osób, które są obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (w rozumieniu art. 4a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa (t.j. Dz. U. 2019 r., poz. 1117 ze zm.), osoby wyznaczone do realizacji zamówienia posiadają uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, wyszczególnione wyżej jeżeli:
• nabyły kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie, równoznacznej wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, odpowiadające posiadaniu uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi, oraz
• posiadają odpowiednią decyzję o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub w przypadku braku decyzji o uznaniu kwalifikacji zawodowych zostały spełnione w stosunku do tych osób wymagania, o których mowa w art. 20a ust. 2-6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa, dotyczące świadczenia usług transgranicznych.

2. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana według formuły spełnia/nie spełnia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 6.2. Zamawiający od wykonawcy, którego oferta zostanie oceniona najwyżej będzie żądał poniższych podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia, na wezwanie Zamawiającego; poniższe oświadczenia składa wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie, podmioty udostępniające zasoby, jeżeli dotyczy:
a) Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w art. 108 ust. 1 Pzp – zgodnie z Załącznikiem nr 5 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 6.1. Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona zobowiązany jest złożyć na wezwanie Zamawiającego, w terminie wskazanym w wezwaniu, nie krótszym niż 5 dni, następujące aktualne na dzień złożenia dokumenty tj. na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda poniższych podmiotowych środków dowodowych:
a. Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty – zgodnie z Załącznikiem nr 6 do SWZ;
b. Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – zgodnie z Załącznikiem nr 7 do SWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

11. Do oferty należy dołączyć dodatkowo:
1) Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z postępowania składane przez Wykonawcę, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ.
2) Oświadczenie, o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu składane przez Wykonawcę, zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SWZ.
3) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i o braku podstaw wykluczenia z postępowania składane przez Podmiot na zasoby, którego powołuje się Wykonawca, zgodnie z Załącznikiem nr 4 do SWZ – jeżeli dotyczy.
4) Zobowiązanie podmiotu do udostępnienia zasobów, jeżeli wykonawca polega na zasobach innego podmiotu, zgodnie z Załącznikiem nr 8 do SWZ – jeżeli dotyczy.
5) Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z którego wynika, które roboty budowlane, wykonają poszczególni wykonawcy, zgodnie z Załącznikiem nr 9 do SWZ – jeżeli dotyczy.
6) Uzasadnienie zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa, jeżeli wykonawca zastrzegł w ofercie informacje jako tajemnicę przedsiębiorstwa;
7) Pełnomocnictwo/Pełnomocnictwa dla osoby/osób podpisujących ofertę, jeżeli oferta jest podpisana przez pełnomocnika – jeżeli dotyczy. W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowę o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3. Jeżeli została wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, natomiast spełnienie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują zgodnie z Działem XIV ust. 1 pkt. 4 SWZ.
5. Celem wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w Dziale X SWZ oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w Dziale XIV ust. 1 pkt. 4) SWZ Wykonawcy składają oświadczenia i dokumenty określone w Dziale XVII SWZ w sposób i trybie tam określonym.
6. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają robot budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takiej sytuacji Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy (zgodnie z Załącznikiem nr 9 do SWZ).
7. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian umowy przy uwzględnieniu ich zakresu i charakteru oraz warunków wprowadzenia zmian w następującym zakresie:
1) zmiany technologii wykonania danego zakresu przedmiotu umowy lub zmiany zakresu przedmiotu umowy lub zmiany materiałów w zakresie niezbędnym, które mogą skutkować zmianą terminu wykonania umowy, przy czym w/w zmiana technologii lub zakresu lub materiałów musi być spowodowana okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy, które były nieznane na etapie wykonania dokumentacji projektowej skutkują koniecznością jej zmiany lub zaistnienia warunków faktycznych na terenie budowy, wpływających na zakres lub sposób (technologię) wykonania zakresu przedmiotu umowy, przy czym w/w zmiany muszą być wykonane o jakości nie gorszej niż określone w niniejszej umowie,
2) w przypadku zmian technologicznych w odniesieniu do dokumentacji projektowej spowodowanych w szczególności przez:
a) pojawienie się na rynku materiałów, sprzętu, oprogramowań lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zmniejszenie kosztów eksploatacji inwestycji, lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót, urządzeń lub oprogramowani - W przypadku, gdy zmiany postanowień zawartej umowy będą korzystne dla Zamawiającego i wynikły w trakcie realizacji zamówienia,
b) pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót, pozwalającej na skrócenie czasu realizacji robót lub zmniejszenie kosztów eksploatacji inwestycji lub zwiększenie standardu inwestycji,
3) wystąpienie robót dodatkowych lub robót zamiennych w stosunku do dokumentacji projektowej pozwalające na zwiększenie użyteczności, standardu (jakości) inwestycji (jej podwyższenia), zamówień o których mowa w art. 305 pkt 1 w związku z art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych (o ile zostały przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu) lub zamówień dodatkowych przy czym zmiana terminów musi być udokumentowana,
4) w przypadkach, o których mowa w pkt. 1) i/lub, pkt 2) i/lub pkt 3), możliwa jest zmiana terminu realizacji inwestycji i/lub zmiana wynagrodzenia Wykonawcy przez jego podwyższenie lub zmniejszenie.
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany terminu wykonania zamówienia, sposobu wykonania lub materiałów i technologii realizacji robót lub dostaw urządzeń/sprzętu i/lub wysokości wynagrodzenia Wykonawcy poprzez jego podwyższenie lub zmniejszenie w przypadku:
1) zmian będących następstwem okoliczności zaistniałych w trakcie realizacji przedmiotu umowy tj. wyjątkowo niesprzyjających warunków atmosferycznych, archeologicznych, geologicznych, hydrologicznych, kolizji z sieciami infrastruktury, uniemożliwiającymi terminowe wykonanie zamówienia, przeprowadzenia prób i sprawdzeń, dokonywania odbiorów;
2) zawieszenia robót przez Zamawiającego z powodu wystąpienia następujących okoliczności:
a) niesprzyjających warunków atmosferycznych, archeologicznych, geologicznych, hydrologicznych, kolizji z sieciami infrastruktury, uniemożliwiających wykonywanie robót budowlanych,
b) przekroczenia zakreślonych przez prawo terminów wydawania decyzji, zezwoleń, uzgodnień
itp.,
c) ujawnienia warunków terenowych, które uniemożliwiają lub utrudniają prowadzenie robót budowlanych zgodnie z wymaganiami opisanymi w specyfikacji technicznej lub zgodnie ze sztuką budowlaną w szczególności istnienia podziemnych urządzeń, instalacji, fragmentów budowli, obiektów infrastrukturalnych lub ich części,
3) na skutek okoliczności wynikających z tzw. siły wyższej, o której mowa w §16 niniejszej umowy;
UWAGA: Zamawiający informuje, iż pełna treść zmian i warunki dokonywania zmian znajdują się w dokumentach zamówienia z niniejszego postępowania – SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-10-28 13:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawcy składają oferty poprzez platformę dostępną pod adresem: https://ugkaweczyn.ezamawiajacy.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-10-28 15:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-11-26

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ.
2. Wniosek należy przesłać za pośrednictwem: Platformy Zakupowej przez opcję „zadaj pytanie” lub przy użyciu zakładki „Korespondencja”. W celu zadania pytania Zamawiającemu, Wykonawca klika lewym przyciskiem myszy klawisz ZADAJ PYTANIE. Powoduje to otwarcie okna, w którym należy uzupełnić dane Wykonawcy, temat i treść/przedmiot pytania, po wypełnieniu wskazanych pól wraz z wymaganym kodem weryfikującym z obrazka Wykonawca klika klawisz POTWIERDŹ, wykonawca uzyskuje potwierdzenie wysłania pytania poprzez komunikat systemowy „pytanie wysłane”; za pomocą poczty elektronicznej, e-mail: inwestycje@ugkaweczyn.pl
3. Zamawiający dopuszcza przekazywanie wniosków/pytań w obu powyższych formach bez konieczności podpisywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub osobistym.
4. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów za pomocą poczty elektronicznej. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.