eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Biała Podlaska › Rozbudowa wodociągu w Woskrzenicach Dużych w formule zaprojektuj i wybudujOgłoszenie z dnia 2022-06-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Rozbudowa wodociągu w Woskrzenicach Dużych w formule zaprojektuj i wybuduj

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Biała Podlaska

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 030237397

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Prosta 31

1.5.2.) Miejscowość: Biała Podlaska

1.5.3.) Kod pocztowy: 21-500

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL811 - Bialski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@bialapodl.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: gmina-bialapodlaska.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://gmina-bialapodlaska.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Rozbudowa wodociągu w Woskrzenicach Dużych w formule zaprojektuj i wybuduj

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-06531707-9a07-11ec-80f8-1ad70aec7fa4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00230224

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-06-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00011675/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Rozbudowa wodociągu Woskrzenice Duże

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00072756/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: FZP.271.1.5.2022.RW

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

a/ Projekt Budowlany rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości Woskrzenice Duże o przebiegu wskazanym w załączniku graficznym Nr 10 do SWZ, zgodnie z załączonym Programem Funkcjonalno-Użytkowym (Załącznik Nr 9 do SWZ) z niezbędnymi uzgodnieniami (Państwowa Straż Pożarna, Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Biała Podlaska , Zarząd Dróg Powiatowych Biała Podlaska , Urząd Gminy Biała Podlaska wraz z uzyskaniem niezbędnych zgód właścicieli działek ) i uzyskaniem pozwolenia na budowę / zgłoszenia w Starostwie Powiatowym w Białej Podlaskiej w zakresie :
-sieć wodociągowa PVC 160 o łącznej długości 1 571 mb (odcinek ABD długości 521 mb, odcinek DF długości 370 mb, odcinek FHJ długości 680 mb),
-sieć wodociągowa PVC 110 o łącznej długości 1639 mb (odcinki BC, DE długości 507 mb, odcinek FG długości 551 mb, odcinki HI, JK długości 581 mb,

b/ wybudowanie sieci wodociągowej na podstawie opracowanej dokumentacji i uzyskanego pozwolenia na budowę w zakresie :
-sieć wodociągowa PVC 160 o łącznej długości 521 mb (odcinek ABD ,
-sieć wodociągowa PVC 110 o łącznej długości 507 mb (odcinki BC, DE )
z wytyczeniem geodezyjnym i inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą w trzech egzemplarzach .

4.5.3.) Główny kod CPV: 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 257070 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 427498,80 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 257070 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: ZAKŁAD USŁUGOWO-HANDLOWY INSTALACJI SANITARNYCH I C.O. - JERZY LEWANDOWSKI

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5370016817

7.3.4) Miejscowość: BIAŁA PODLASKA

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-05-12

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 257070 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 miesiące

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.