eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kraków › Dostawa jednej sztuki nowego, nieużywanego samochodu typu SUV, Crossover.Ogłoszenie z dnia 2021-10-12


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa jednej sztuki nowego, nieużywanego samochodu typu SUV, Crossover.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 351554287

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Basztowa 22

1.5.2.) Miejscowość: Kraków

1.5.3.) Kod pocztowy: 31-156

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@umwm.malopolska.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.malopolska.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa jednej sztuki nowego, nieużywanego samochodu typu SUV, Crossover.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6b3d015b-2ab5-11ec-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00230194

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-10-12

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu: miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/ePUAPu, dostępnego pod adresem:
https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej – adres email:
przetargi@umwm.malopolska.pl Kontakt za pośrednictwem systemu ePUAP (w wyszukiwarce podmiotu należy wpisać „Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego”). Elektroniczna skrzynka podawcza: /947ts6aydy/SkrytkaESP
2. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
3. Szczegółowe informacje zawiera pkt 7 i 8 swz

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzule informacyjne z art. 13 i art. 14 RODO znajdują się
w zał. 1A i 1B do swz.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DG-VI.272.17.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.6.) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 79603,66 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa jednej sztuki nowego, nieużywanego samochodu typu SUV, Crossover.

4.2.6.) Główny kod CPV: 34110000-1 - Samochody osobowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 40 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert
1. W zamówieniu oferty będą oceniane według poniższych kryteriów:
Kryterium
Waga (pkt)
Cena brutto wykonania zamówienia 60
Termin dostawy 30
Oferowany okres pełnej gwarancji producenta na podzespoły mechaniczne, elektryczne i elektroniczne 10

2. Sposób oceny ofert:
a) Ocena ofert w kryterium „Cena brutto”, zostanie dokonana według wzoru:

Cena = Najniższa cena
oferty spośród ofert niepodlegających odrzuceniu x 60 pkt
Cena oferty ocenianej

b) Ocena ofert w kryterium „Termin dostawy” zostanie dokonana zgodnie z zasadą:
 jeśli wykonawca zaoferuje dostawę do 10 dni, otrzyma 30 pkt,
 jeśli wykonawca zaoferuje dostawę od 11 do 20 dni, otrzyma 20 pkt,
 jeśli wykonawca zaoferuje dostawę od 21 do 39 dni, otrzyma 10 pkt,
 jeśli wykonawca zaoferuje dostawę w 40 dniu, otrzyma 0 pkt,
 jeśli wykonawca zaoferuje dostawę powyżej 40 dni, jego oferta zostanie odrzucona.
Termin dostawy nowego samochodu liczony jest w dniach kalendarzowych od podpisania umowy.
Podanie terminu dostawy dłuższego niż 40 dni spowoduje odrzucenie oferty wykonawcy, z zastrzeżeniem art. 223 ustawy.
W przypadku braku podania terminu dostawy, Zamawiający uzna, że Wykonawca oferuje maksymalny tj. 40 dni.

c) Ocena ofert w kryterium „Oferowany okres pełnej gwarancji producenta na podzespoły mechaniczne, elektryczne i elektroniczne” zostanie dokonana zgodnie z zasadą:
 jeśli wykonawca zaoferuje gwarancję przez okres 43 miesięcy lub więcej, otrzyma 10 pkt,
 jeśli wykonawca zaoferuje gwarancję w przedziale 37 - 42 miesięcy, otrzyma 7 pkt,
 jeśli wykonawca zaoferuje gwarancję w przedziale 31 - 36 miesięcy, otrzyma 4 pkt,
 jeśli wykonawca zaoferuje gwarancję w przedziale 25 - 30 miesięcy, otrzyma 2 pkt,
 jeśli wykonawca zaoferuje gwarancję przez okres 24 miesięcy, otrzyma 0 pkt,
 jeśli wykonawca zaoferuje gwarancję poniżej 24 miesięcy, jego oferta zostanie odrzucona,

W przypadku braku wskazania przez wykonawcę okresu gwarancji na podzespoły mechaniczne, elektryczne i elektroniczne, Zamawiający przyjmie, że wykonawca oferuje minimalny okres gwarancji na podzespoły mechaniczne, elektryczne i elektroniczne 24 miesięcy i oferta w tym kryterium otrzyma 0 pkt.

Oferowany okres pełnej gwarancji producenta na podzespoły mechaniczne, elektryczne i elektroniczne liczony od dnia odbioru samochodu osobowego typu SUV przez Zamawiającego na podstawie protokołu odbioru.

W przypadku niejednoznacznego podania oferowanego okresu gwarancji np. wskazanie przedziału czasowego – Zamawiający przyjmie, że Wykonawca podał najdłuższy okres z tego przedziału lub jeśli Wykonawca poda okres gwarancji w dniach – Zamawiający przeliczy dni na miesiące uznając, że 30 dni = 1 miesiąc, a pozostałe dni zaokrągli w dół wg przykładu, że 56 dni = 1 miesiąc. Zamawiający przyzna liczbę pkt –ów odpowiednio odpowiadającą danej liczbie miesięcy.

3. Obliczenia punktacji, zgodnie z wyżej wskazanymi kryteriami, zostaną dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
4. Jako najkorzystniejsza, zostanie uznana oferta, która nie podlega odrzuceniu

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Oferowany okres pełnej gwarancji producenta na podzespoły mechaniczne, elektryczne i elektroniczne

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Informacja o podmiotowych środkach dowodowych oraz innych dokumentach lub oświadczeniach jakich będzie żądał zamawiający od wykonawcy

1.1) Dokumenty i oświadczenia składane wraz z ofertą
1. Wykonawca dołącza do oferty składanej w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego.
Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do swz.
2. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, potwierdza brak podstaw wykluczenia, na dzień składania ofert.
3. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, Zamawiający wymaga od wykonawcy złożenia wraz z ofertą odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru.
4. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w ust. 3, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
5. Jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w ust. 3, Zamawiający żąda od wykonawcy pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania wykonawcy.
6. Zapis ust. 3 stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.
7. Wszelkie pełnomocnictwa winny być załączone do oferty w formie oryginału lub urzędowo poświadczonego odpisu pełnomocnictwa (notarialnie – art. 96 ustawy z 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie /tekst jednolity Dz. U. z 2019 poz. 540 z późniejszymi zmianami/).

1.2) Podmiotowe środki dowodowe składane na wezwanie Zamawiającego
Zamawiający nie będzie wzywał do złożenia podmiotowych środków dowodowych, ponieważ podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada zakresowi oświadczenia, o którym mowa w pkt 1.1 swz.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (do oferty należy załączyć odpowiednie pełnomocnictwo) chyba, że w przypadku spółki cywilnej, z umowy tej spółki wynika sposób jej reprezentowania (do stwierdzenia, czego niezbędne jest załączenie do oferty umowy spółki cywilnej). Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym, jako pełnomocnik pozostałych. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkie podmioty występujące wspólnie. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-10-20 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-10-20 14:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-11-18

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.