eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Świdnica › Transport uczniów z terenu Gminy Świdnica do placówek oświatowych w roku szkolnym 2023/2024Ogłoszenie z dnia 2023-05-23


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Transport uczniów z terenu Gminy Świdnica do placówek oświatowych w roku szkolnym 2023/2024

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gminny Zespół Oświaty

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 890346870

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: B. Głowackiego 4

1.5.2.) Miejscowość: Świdnica

1.5.3.) Kod pocztowy: 58-100

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL517 - Wałbrzyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gzo@gmina.swidnica.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://gzoswidnica.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Transport uczniów z terenu Gminy Świdnica do placówek oświatowych w roku szkolnym 2023/2024

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-cf0aab0e-f961-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00229450

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00017959/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Zorganizowanie dowozu i odwozu uczniów do szkół na terenie Gminy Świdnica w roku szkolnym 2023/2024

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://gminaswidnica.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Niniejsze postępowanie prowadzone jest za pomocą środków komunikacji
elektronicznej. Komunikacja między zamawiającym a
wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są za pomocą poczty
elektronicznej na adres e-mail: gzo@gmina.swidnica.pl (z zastrzeżeniem, że
oferta wraz z załącznikami złożona musi być na Platformy Przetargowej Gminy Świdnica) oraz przy użyciu Platformy Przetargowej
Gminy Świdnica
https://gminaswidnica.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja między zamawiającym a
wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski,
zawiadomienia oraz informacje przekazywane są, przy użyciu Platformy Przetargowej Gminy Świdnica
https://gminaswidnica.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html. Zamawiający może również
komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail:gzo@gmina.swidnica.pl (z zastrzeżeniem, że
oferta wraz z załącznikami złożona musi być na platformie).2. Do połączenia używany jest szyfrowany protokół HTTPS. Szyfrowanie
danych odbywa
się przy pomocy protokołu SSL. Certyfikat SSL zapewnia poufność transmisji danych przesyłanych przez Internet. Wykonawca
posiadający konto na Platformie Przetargowej Gminy Świdnica ma dostęp
do możliwości złożenia, zmiany, wycofania oferty, a także funkcjonalności pozwalających na zadawanie pytań do treści SWZ oraz
komunikację z Zamawiającym w pozostałych obszarach.3.
Wymagania techniczne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz
informacji przekazywanych przy użyciu Platformy Przetargowej
dostępne są pod adresem https://gminaswidnica.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html4. Informacje
o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej: a) Środkiem
komunikacji elektronicznej, służącym złożeniu oferty przez Wykonawcę,
jest prawidłowe złożenie na Platformie dostępnej pod adresem
https://gminaswidnica.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html w wierszu oznaczonym tytułem oraz znakiem sprawy zgodnym z
niniejszym postępowaniem. b) Instrukcja złożenia oferty środkiem
komunikacji elektronicznej w niniejszym postępowaniu dostępna jest na stronie https://gminaswidnica.logintrade.net/rejestracja/ w
zakładce INSTRUKCJE plik Udział w trybie podstawowym bez negocjacji. c) Wymagania sprzętowo- aplikacyjne umożliwiające
pracę na
platformie: Dopuszczalne przeglądarki internetowe: -Internet Explorer 10 i nowsze, Edge-Google Chrome-Mozilla Firefox-Operad)
Pozostałe wymagania techniczne: -dostęp do sieci internet; -obsługa
przez przeglądarkę protokołu XMLHttpRequest – ajax; -włączona obsługa JavaScript;-zalecana szybkość łącza internetowego
powyżej 500 KB/s; -zainstalowany Acrobat Reader; -zainstalowane
środowisko uruchomieniowe Java - Java SE Runtime Environment 6 Update 24 lub nowszy. 5. 18. Po stworzeniu lub wygenerowaniu
przez Wykonawcę dokumentu elektronicznego Wykonawca podpisuje
ten dokument kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego
podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne – podpis elektroniczny,
spełniające wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji
elektronicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1797) lub podpisem zaufanym, o którym
mowa w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2023 r. poz. 57) lub podpisem osobistym, o którym mowa w ustawie z
dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2022 r. poz. 671)

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”,
informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Zespół Oświaty, ul. B. Głowackiego 4,58-100 Świdnica, e-mail:
gzo@gmina.swidnica.pl tel./fax 74 852 30 67, wew. 323, NIP 884-18-41-877,Regon 890346870,
2) dane kontaktowe do inspektora ochrony danych osobowych w Gminnym Zespole Oświaty w Świdnicy –krzysztof.olejniczak@comars.pl tel. 609 010 402.; Inspektorem ochrony danych osobowych jest Pan Krzysztof Olejniczak,3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia
umowy, a podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamówień
publicznych spoczywający na Zamawiającym;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4
lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres
przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art.
22 RODO;
8) Posiada Pan/Pani:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych, przy czym skorzystanie z
prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie
może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do
ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków
ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej
lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie
ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia.
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Pozostałe informacje dotyczące RODO
określa SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: GZO.271.1.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Zamawiający poszukuje Wykonawcy do zorganizowania dowozu uczniów do szkół i odwozu uczniów ze szkół według tras ustalonych w załącznikach od nr 8 do nr 13 do SWZ, w ilości łącznej ok. 90.000 (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy) wozokilometrów. Godziny dowozu i odwozu uczniów do szkół i ze szkół zostaną przekazane Wykonawcy najpóźniej do 28 sierpnia 2023 r.
2. Autobusy przeznaczone do realizacji usług przewozowych, które muszą spełniać wymagania przepisów w sprawie dopuszczenia autobusów do ruchu określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1886 z późn. zm.).
3. Autobusy, którymi będzie dysponował wykonawca muszą spełniać następujące minimalne parametry techniczne:
- co najmniej 1 autobus z liczbą minimum 90 miejsc siedząco – stojących, wyposażony co najmniej w dwoje drzwi, wyprodukowany w/po roku 2000,
- co najmniej 2 autobusy z liczbą minimum 55 miejsc siedząco – stojących, wyposażone co najmniej w dwoje drzwi, wyprodukowane w/po roku 2000.
- co najmniej 6 autobusów z liczbą minimum 75 miejsc siedząco – stojących, wyposażonych co najmniej w dwoje drzwi, wyprodukowanych w/ po roku 2000.
4. Przewoźnik ma obowiązek zapewnić ubezpieczenie NW dla wszystkich przewożonych dzieci (pasażerów), a zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia jakiegokolwiek typu, w wyniku których nastąpi uszkodzenie ciała lub śmierć, czy szkoda materialna spowodowana działalnością przewoźnika.
5. Zamawiający ma prawo do rutynowej kontroli osób oraz pojazdów realizujących zamówienie, a także zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia w każdej chwili kontroli stanu technicznego pojazdu oraz stanu trzeźwości kierowcy przez odpowiednio powołane do tego celu służby (Policja, Inspekcja Transportu Drogowego).

4.2.6.) Główny kod CPV: 60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-09-01 do 2024-06-21

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: DLA ZADANIA NR 1
1.Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria oceny ofert:Cena – waga 60% Wiek pojazdów – 20%Czas podstawienia autobusu zastępczego – 10 %Dodatkowe wyposażenie – 10%2. Ocena ofert zostanie przeprowadzona na podstawie przedstawionego wyżej kryterium oraz jego wagi. Oferty oceniane będą punktowo.
3. Maksymalna liczba punktów, jaką po uwzględnieniu wagi może osiągnąć oferta, wynosi 100 pkt.4. Członkowie Komisji przetargowej będą kolejno rozpatrywanym i ocenianym ofertom przyznawać punkty według następujących zasad:1) Cena oferty najniższej
Cena = --------------------------- x 60
Cena oferty badanej

2) Wob
Wiek pojazdów = --------- x 20
Won
gdzie:
Wob – łączny wiek pojazdów zaoferowanych do realizacji zamówienia w ofercie badanej, rozumiany jako suma punktów przyznanych według zasady: rok produkcji 2000, 2001,2002 = 1 pkt, 2003- 2pkt……, 2015 = 14 pkt., 2016 = 15 pkt, 2017 = 16 pkt, 2018 = 17 pkt, 2019 = 18 pkt, 2020 = 19 pkt., 2021, 2022, 2023 – 20 pkt. Pojazdy starsze niż rok produkcji 2000 r. – oferta zostanie odrzucona. Won – najniższy łączny wiek pojazdów zaoferowanych do realizacji zamówienia spośród złożonych ofert, rozumiany jako najwyższa suma punktów przyznanych według zasady: rok produkcji 2000, 2001,2002 = 1 pkt, 2003- 2pkt……, 2015 = 14 pkt., 2016 = 15 pkt, 2017 = 16 pkt, 2018 = 17 pkt, 2019 = 18 pkt, 2020 = 19 pkt., 2021, 2022, 2023 – 20 pkt.Wykonawca zobowiązany jest w formularzu ofertowym załącznik nr 1 do SWZ wypełnić tabelkę z zaoferowanymi autobusami (łącznie 9 autobusów zgodnie z wymaganiami w SWZ). Wykonawca w przypadku gdy zaoferuje mniejszą ilość autobusów jego oferta zostanie zgodnie z art.89.1. ust.2 odrzucona jako niezgodna z SWZ.
3) czas podstawienie autobusu zastępczego, w razie awarii, liczony od momentu zgłoszenia – 10%. Punkty przyznawane w kryterium będą naliczane według następujących zasad:a)powyżej 60 minut - 0 pkt.b)od 40 minut do 60 minut - 5 pkt. c)do 40 minut - 10 pkt.W przypadku awarii pojazdu, przewoźnik zapewnia transport zastępczy spełniający wymagania określone w SWZ, w taki sposób, aby nie powodować opóźnień czasowych kursu i nie powodować nadmiernego (ponad limit miejsc) zwiększenia liczby przewożonych dzieci.4) dodatkowe wyposażenia :I. autobusy niskopodwoziowe – 5 pkt. Punkty przyznawane w kryterium będą naliczane według następujących zasad:a) 0-2 autobusy niskopodwoziowe - 0 pkt b) 3-5 autobusów niskopodwoziowych - 3 pkt.c) 6 i powyżej autobusów niskopodwoziowych - 5 pkt II kamery wewnętrzne – 5 pkt a) 0-2 autobusów wyposażonych w kamery - 0 pkt.c) 3-5 autobusów wyposażonych w kamery - 3 pkt.d) 6 i powyżej autobusów wyposażonych w kamery - 5 pkt Autobusy powinny być wyposażone w 2 wewnętrzne kamery zamieszczone na przodzie oraz w środkowej części pojazdu skierowane na tył autobusu wraz z urządzeniami rejestrującymi umożliwiającymi kontrolę zaistniałych sytuacji podczas realizacji usług przewozowych. Wykonawca, który wygra przetarg będzie zobowiązany do wyposażenia autobusów w sprzęt umożliwiający przechowywanie nagrań i udostępnianie Zamawiającemu przez okres co najmniej 14 dni roboczych od dnia dokonania nagrania z wykonanej usługi.
5. W odniesieniu do każdego Wykonawcy, który spełnił postawione warunki komisja przetargowa dokona oceny oferty na podstawie następującego wzoru:
Ilość pkt badanej oferty = ilość pkt za kryterium cena (1) + ilość pkt za kryterium wiek pojazdu (2) + ilość pkt za kryterium czas podstawienia pojazdu (3) + ilość pkt za dodatkowe wyposażenie (4)6.Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: wiek pojazdu

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas podstawienia autobusu zastępczego

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: dodatkowe wyposażenie

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dowóz i odwóz dzieci do/z Zespołu Szkół Specjalnych w Świdnicy według tras w załączniku nr 14 do SWZ, w ilości łącznej ok. 37 000 (słownie: trzydzieści siedem tysięcy) wozokilometrów wraz z zapewnieniem opieki dla dzieci niepełnosprawnych. Ostateczne godziny dowozu i odwozu uczniów do szkół i ze szkół zostaną przekazane Wykonawcy najpóźniej do 28 sierpnia 2023 r.
2. Wykonawca powinien dysponować co najmniej 4 busami do przewozu dzieci niepełnosprawnych:
- co najmniej 1 busem przystosowanym do przewozu osób na wózku inwalidzkim, rok produkcji nie starszy niż 2010 r., winien być wyposażony w pasy bezpieczeństwa biodrowo - barkowe, przednie i tylne uchwyty mocujące wózek inwalidzki do podłoża, windę lub najazd/rampę.
- co najmniej 3 busami z liczbą co najmniej 9 miejsc siedzących, rok produkcji nie starszy niż 2010 r.
3. Usługi objęte niniejszym zamówieniem mają być świadczone przez środki transportu dopuszczone do ruchu na terytorium RP (z ważnym badaniem technicznym), przystosowane do przewozu dzieci niepełnosprawnych oraz wykonywane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje, uprawnienia do ich świadczenia.
4. Przewoźnik zobowiązany jest do zapewnienia - niezależnie od kierowcy, opiekuna przewożonym dzieciom (jeden opiekun musi przypadać na jednego busa), z zastrzeżeniem, że z uwagi na schorzenie dziecka opiekę może pełnić rodzic/opiekun prawny:
1) opiekunem winna być osoba dorosła, sprawna fizycznie, nie karana, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,
2)osoba pełniąca funkcję opiekuna winna spełniać jedno z niżej podanych kryteriów:
a) posiadać wykształcenie w zakresie opiekuna społecznego lub pracownika socjalnego,
b) posiadać przygotowanie do wykonywania podstawowych czynności pielęgnacyjno-opiekuńczych,
c) posiadać zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy,
3) do obowiązków opiekuna będzie należało w szczególności:
a) opieka i nadzór nad dziećmi podczas przewozu z miejsca zamieszkania do placówki i z powrotem,
b) opieka i nadzór nad dziećmi w czasie przejścia z pojazdu samochodowego do placówki oraz z placówki do pojazdu samochodowego,
c) w przypadku stwierdzenia sytuacji zagrażającej dzieciom natychmiastowe poinformowanie Zamawiającego i przewoźnika o tym fakcie.
5. W przypadku zmiany przez dziecko niepełnosprawne placówki w trakcie realizacji zamówienia przewoźnik zobowiązuje się do dowozu tego dziecka do nowej placówki z uwzględnieniem zmiany podanej trasy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-09-01 do 2024-06-21

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: DLA ZADANIA NR 2
Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.
1. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria oceny ofert:
Cena – waga 60%
Czas podstawienie pojazdu – 20%
Wiek pojazdu – 20 %

2. Ocena ofert zostanie przeprowadzona na podstawie przedstawionego wyżej kryterium oraz jego wagi. Oferty oceniane będą punktowo.
3. Maksymalna liczba punktów, jaką po uwzględnieniu wagi może osiągnąć oferta, wynosi
100 pkt.
4. Członkowie Komisji przetargowej będą kolejno rozpatrywanym i ocenianym ofertom przyznawać punkty według następujących zasad:

1) Cena oferty najniższej
Cena = --------------------------- x 60
Cena oferty badanej

2) Czas podstawienie pojazdu zastępczego w razie awarii liczone od momentu zgłoszenia – 20%. Punkty przyznawane w kryterium będą naliczane według następujących zasad:
a) powyżej 60 minut - 0 pkt.
b) od 40 minut do 60 minut - 10 pkt.
c) do 40 minut - 20 pkt.

3) wiek pojazdu – 20%

Wob
Wiek pojazdów = --------- x 20
Won
gdzie:
Wob – łączny wiek pojazdów zaoferowanych do realizacji zamówienia w ofercie badanej, rozumiany jako suma punktów przyznanych według zasady: rok produkcji 2010 – 1 pkt, 2011 = 2 pkt., 2012 = 4 pkt, 2013- 6 pkt., 2014 = 8 pkt., 2015 = 10 pkt., 2016 = 12 pkt., 2017 = 14 pkt, 2018 = 16 pkt, 2019,2020 = 18 pkt, 2021, 2022, 2023 = 20 pkt. Pojazdy starsze niż rok produkcji 2010 r. – oferta zostanie odrzucona.
Won – najniższy łączny wiek pojazdów zaoferowanych do realizacji zamówienia spośród złożonych ofert, rozumiany jako najwyższa suma punktów przyznanych według zasady: rok produkcji 2010 – 1 pkt, 2011 = 2 pkt., 2012 = 4 pkt, 2013- 6 pkt., 2014 = 8 pkt., 2015 = 10 pkt., 2016 = 12 pkt., 2017 = 14 pkt, 2018 = 16 pkt, 2019, 2020 = 18 pkt, 2021, 2022, 2023 = 20 pkt.

5. W odniesieniu do każdego Wykonawcy , który spełnił postawione warunki komisja przetargowa dokona oceny oferty na podstawie następującego wzoru:
Ilość pkt badanej oferty = ilość pkt za kryterium cena (1) + ilość pkt za kryterium czas podstawienia pojazdu (2)+ ilość pkt za wiek pojazdu

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas podstawienia pojazdu

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: wiek pojazdu

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

DLA ZADANIA NR 1
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób, obowiązującą przez cały okres realizacji zamówienia, wydanej zgodnie z Ustawą z 6 września 2001 o transporcie drogowym (Dz.U. 2022 poz. 2201 z późn. zm.),

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 250.000,00 zł,

4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:
a) wykonał lub wykonuje co najmniej jedną usługę polegającą na transporcie dzieci do placówek oświatowych lub transporcie osób (realizowanych w sposób ciągły) o wartości min. 250.000,00 zł. brutto, wraz z potwierdzeniem należytego wykonania usługi,
b) dysponuje co najmniej 1 autobusem z liczbą minimum 90 miejsc siedząco – stojących, wyprodukowany w/po roku 2000,
c) dysponuje co najmniej 2 autobusami z liczbą minimum 55 miejsc siedząco – stojących, wyprodukowane w/po roku 2000.
d) dysponuje co najmniej 6 autobusami z liczbą minimum 75 miejsc siedząco – stojących, wyprodukowanych w/ po roku 2000.

DLA ZADANIA NR 2
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób, obowiązującą przez cały okres realizacji zamówienia, wydanej zgodnie z Ustawą z 6 września 2001 o transporcie drogowym (Dz.U. 2022 poz. 2201 z późn. zm)

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 100.000,00 zł,

4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:
a) wykonał lub wykonuje co najmniej jedną usługę polegającą na transporcie dzieci niepełnosprawnych (realizowanych w sposób ciągły) o wartości min. 100.000,00 zł. brutto, wraz z potwierdzeniem należytego wykonania usługi,
b) dysponuje co najmniej 1 busem przystosowanym do przewozu osób na wózku inwalidzkim, rok produkcji nie starszy niż 2010 r., wyposażony w windę lub najazd/rampę.
c) dysponuje co najmniej 3 busami z liczbą co najmniej 9 miejsc siedzących, rok produkcji nie starszy niż 2010 r.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:
DLA ZADANIA NR 1
1) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 6 do SWZ;
2) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
DLA ZADANIA NR 2
1) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275 z późn. zm.), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 6 do SWZ;
2) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o
których mowa w pkt 1 ppkt 2), składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd,
nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju
sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
3. Dokumenty, o których mowa w pkt 2, powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.
4. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1
ppkt 2), zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze
wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone
pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod
przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Zapis ust. 3 stosuje się.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: DLA ZADANIA NR 1
3) potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 250.000,00 zł,
4) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, lub są wykonywane oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z wykonawca z przyczyn nie zależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy. Wykaz winien potwierdzać, iż Wykonawca wykonał lub wykonuje co najmniej jedną usługę polegającą na transporcie dzieci do placówek oświatowych lub transporcie osób (realizowanych w sposób ciągły) o wartości min. 250.000,00 zł. brutto, wraz z potwierdzeniem należytego wykonania usługi – wzór wykazu stanowi załącznik nr 4 do SWZ,
5) licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób, obowiązującą przez cały okres realizacji zamówienia, wydanej zgodnie z Ustawą z 6 września 2001 o transporcie drogowym (Dz.U. 2022 poz. 180,209),
6) wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami – wzór wykazu osób stanowi załącznik nr 5 do SWZ.
Wykaz winien potwierdzać, że Wykonawca:
a) dysponuje co najmniej 1 autobusem z liczbą minimum 90 miejsc siedząco – stojących, wyprodukowany w/po roku 2000,
b) dysponuje co najmniej 2 autobusami z liczbą minimum 55 miejsc siedząco – stojących, wyprodukowane w/po roku 2000.
c) dysponuje co najmniej 6 autobusami z liczbą minimum 75 miejsc siedząco – stojących, wyprodukowanych w/ po roku 2000.
DLA ZADANIA NR 2
3) potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 100.000,00 zł,
4) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, lub są wykonywane oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z wykonawca z przyczyn nie zależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy. Wykaz winien potwierdzać, iż Wykonawca wykonał lub wykonuje co najmniej jedną usługę polegającą na transporcie dzieci niepełnosprawnych (realizowanych w sposób ciągły) o wartości min. 100.000,00 zł. brutto, wraz z potwierdzeniem należytego wykonania usługi – wzór wykazu stanowi załącznik nr 4 do SWZ, reszta dokumentów w informacjach dodatkowych

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Oświadczenia i dokumenty, o których określone Rozdziale XIII pkt 2 ppkt 1-2 SWZ, potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane (art. 117 ust 3 pzp).
5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie,
z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy- złożyć zgodnie z załącznikiem nr 7 do SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Dla zadania nr 1:

1.Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany rozkładu jazdy w zależności od potrzeb, pod warunkiem poinformowania
Wykonawcy z co najmniej 1-dniowym wyprzedzeniem.
2.Zamawiający zastrzega sobie możliwość wykorzystania mniejszej ilości wozokilometrów niż określono w pkt 1. umowy §
3..W takim przypadku Wykonawcy nie przysługują wobec Zamawiającego roszczenia odszkodowawcze z tytułu
niewykorzystania pełnej ilości
wozokilometrów określonej § 2 w pkt 1 umowy.
ZADANIE nr 2
Zamawiający zastrzega sobie możliwość wykorzystanie mniejszej ilości wozokilometrów. W takim przypadku Wykonawcy
nie przysługują wobec Zamawiającego roszczenia odszkodowawcze z tytułu niewykorzystania pełnej ilości wozokilometrów.
(37 000 km)

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-06 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://gminaswidnica.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-06 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-05

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

DLA ZADANIA NR 2:
5) licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób, obowiązującą przez cały okres realizacji zamówienia, wydanej zgodnie z Ustawą z 6 września 2001 o transporcie drogowym (Dz.U. 2022 poz. 180,209),
6) wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami – wzór wykazu osób stanowi załącznik nr 5 do SWZ.
Wykaz winien potwierdzać, że Wykonawca:
a) dysponuje co najmniej 1 busem przystosowanym do przewozu osób na wózku inwalidzkim, rok produkcji nie starszy niż 2010 r., wyposażony w windę lub najazd/rampę.
b) dysponuje co najmniej 3 busami z liczbą co najmniej 9 miejsc siedzących, rok produkcji nie starszy niż 2010 r.


2. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania
wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835)(dalej uUk)
Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
1) Wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i Rozporządzeniu 269/2014 albo
wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w
art. 1 pkt 3 uUk;
2) Wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu
pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w
rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od
dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o
zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 uUk;
3) Wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o
rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu
765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r.,
o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym
mowa w art. 1 pkt 3 uUk.
3. Wykluczenie, o którym mowa w pkt 2 następuje na okres trwania okoliczności określonych w pkt 2.
4. Zgodnie z art. 7 ust 3 ustawy Uk Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy wykluczonego na podstawie pkt 2.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.