eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Sopot › Organizacja kąpielisk strzeżonych i zapewnienie bezp. osób pł. i kąpiących i upr. sporty lub rekreację na obszarach wodnych w kąpieliskach w obrębie plaży w Sopocie w okresie sezonu letniego w 2023r.Ogłoszenie z dnia 2023-05-23


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Organizacja kąpielisk strzeżonych i zapewnienie bezp. osób pł. i kąpiących i upr. sporty lub rekreację na obszarach wodnych w kąpieliskach w obrębie plaży w Sopocie w okresie sezonu letniego w 2023r.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sopocie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 221160333

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Bitwy pod Płowcami

1.5.2.) Miejscowość: Sopot

1.5.3.) Kod pocztowy: 81-731

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 - Trójmiejski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro@mosir.sopot.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mosir.sopot.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Pozostała działalność związana ze sportem

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Organizacja kąpielisk strzeżonych i zapewnienie bezp. osób pł. i kąpiących i upr. sporty lub rekreację na obszarach wodnych w kąpieliskach w obrębie plaży w Sopocie w okresie sezonu letniego w 2023r.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e84d740f-f93b-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00229060

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00048752/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 Organizacja Kąpielisk w Sopocie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-e84d740f-f93b-11ed-9355-06954b8c6cb9

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: ezamówienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zgodnie z SWZ Rozdział 13

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Ochrona danych osobowych:
Wykonawca jest zobowiązany do dokonania obowiązku informacyjnego w imieniu Zamawiającego w stosunku do wszystkich swoich pracowników, których dane osobowe mogą być przetwarzane przez Zamawiającego o treści: „Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej rozporządzeniem RODO) informuję , iż:
3.1. Administrator danych osobowych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sopocie
81-731 Sopot, ul. Bitwy pod Płowcami 67c, reprezentowana przez Dyrektora MOSiR Sopot (dalej zwany jako Administrator).
Z administratorem można się skontaktować:
3.1.1. listownie na adres: ul. Bitwy pod Płowcami 67C, 81-731 Sopot
3.1.2. telefonicznie 058 550 12 15
3.1.3. e-mail: biuro@mosir.sopot.pl
3.2. Inspektor ochrony danych
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym może się Pani/Pan kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem można się kontaktować przez: iod@mosir.sopot.pl
3.3. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania
Pani/Pana dane są przetwarzane, w celu :
3.3.1. realizacji zawartej umowy,
3.3.2. prowadzenie korespondencji i wyjaśnień,
3.3.3. archiwizacji sprawy.
Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust.1 lit b) RODO (tj.
przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy) oraz art. 6 ust. 1 lit. e (tj. przetwarzanie jest
niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach
sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi).
3.4. Okres przechowywania danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora danych przez okres czasu
trwania realizacji umowy oraz przez czas wynikający z przepisów nakładających na Administratora
archiwizację dokumentacji. Okresy wskazane powyżej mogą zostać przedłużone do czasu upływu
okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń, jeśli przetwarzanie danych osobowych będzie
niezbędne do dochodzenia lub obrony przed takimi roszczeniami lub jeżeli przetwarzanie jest
niezbędne na podstawie innych przepisów prawa.
3.5. Odbiorcy danych
Administrator nie przewiduje przekazywania Pani/Pana danych osobowych podmiotom innym niż
jest to wymagane na podstawie przepisów prawa (organy kontrolne)
3.6. Przekazywanie danych do państwa trzeciego
Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich.
3.7. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych i podejmowaniem zautomatyzowanych
decyzji
Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
3.7.1. prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
3.7.2. prawo żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
3.7.3. prawo żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych
jest niezgodne z przepisami prawa;
3.7.4. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Strona 4 z 22 Aby
skorzystać z powyższych praw, należy skontaktować się z Administratorem lub z naszym
inspektorem ochrony danych.
3.8. Prawo wniesienia skargi do organu
Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się
ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
3.9. Wymóg podania danych
Podanie danych jest dobrowolne jednak w niektórych sytuacjach może być niezbędne do realizacji
umowy.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Ochrona danych osobowych:
Wykonawca jest zobowiązany do dokonania obowiązku informacyjnego w imieniu Zamawiającego w stosunku do wszystkich swoich pracowników, których dane osobowe mogą być przetwarzane przez Zamawiającego o treści: „Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej rozporządzeniem RODO) informuję , iż:
3.1. Administrator danych osobowych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sopocie
81-731 Sopot, ul. Bitwy pod Płowcami 67c, reprezentowana przez Dyrektora MOSiR Sopot (dalej zwany jako Administrator).
Z administratorem można się skontaktować:
3.1.1. listownie na adres: ul. Bitwy pod Płowcami 67C, 81-731 Sopot
3.1.2. telefonicznie 058 550 12 15
3.1.3. e-mail: biuro@mosir.sopot.pl
3.2. Inspektor ochrony danych
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym może się Pani/Pan kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem można się kontaktować przez: iod@mosir.sopot.pl
3.3. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania
Pani/Pana dane są przetwarzane, w celu :
3.3.1. realizacji zawartej umowy,
3.3.2. prowadzenie korespondencji i wyjaśnień,
3.3.3. archiwizacji sprawy.
Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust.1 lit b) RODO (tj.
przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy) oraz art. 6 ust. 1 lit. e (tj. przetwarzanie jest
niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach
sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi).
3.4. Okres przechowywania danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora danych przez okres czasu
trwania realizacji umowy oraz przez czas wynikający z przepisów nakładających na Administratora
archiwizację dokumentacji. Okresy wskazane powyżej mogą zostać przedłużone do czasu upływu
okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń, jeśli przetwarzanie danych osobowych będzie
niezbędne do dochodzenia lub obrony przed takimi roszczeniami lub jeżeli przetwarzanie jest
niezbędne na podstawie innych przepisów prawa.
3.5. Odbiorcy danych
Administrator nie przewiduje przekazywania Pani/Pana danych osobowych podmiotom innym niż
jest to wymagane na podstawie przepisów prawa (organy kontrolne)
3.6. Przekazywanie danych do państwa trzeciego
Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich.
3.7. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych i podejmowaniem zautomatyzowanych
decyzji
Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
3.7.1. prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
3.7.2. prawo żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
3.7.3. prawo żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych
jest niezgodne z przepisami prawa;
3.7.4. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Strona 4 z 22 Aby
skorzystać z powyższych praw, należy skontaktować się z Administratorem lub z naszym
inspektorem ochrony danych.
3.8. Prawo wniesienia skargi do organu
Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się
ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
3.9. Wymóg podania danych
Podanie danych jest dobrowolne jednak w niektórych sytuacjach może być niezbędne do realizacji
umowy.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 07/2023/TP/MJ

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest Organizacja kąpielisk strzeżonych i zapewnienie bezpieczeństwa osób pływających i kapiących się, uprawiających sporty lub rekreację na obszarach wodnych w kąpieliskach w Sopocie w okresie sezonu letniego 2023 roku, zgodnie z przepisami.
Przedmiot zamówienia obejmuje realizację powyższych usług na następujących kąpieliskach:
4.2.1. Kąpielisko morskie Sopot
1) kąpielisko Morskie Sopot Kamienny Potok – Koliba o długości linii brzegowej 100 m,
zlokalizowane między wejściami na plażę Nr 4 a 6 w okresie od 01 lipca 2023 do 31 sierpnia 2023 roku.
2) Kąpielisko Morskie Sopot – 13-17 o długości linii brzegowej 100 m zlokalizowane między
wejściami na plażę Nr 13 a 16 w okresie od 1 lipca 2023 do 31 sierpnia 2023 roku
3) Kąpielisko Morskie Sopot – Park Północny – o długości linii brzegowej 100 m, zlokalizowane
w odległości 65 m od wejścia na plażę Nr 20 w kierunku wejścia Nr 19 i 35 m w kierunku Molo wzdłuż linii brzegu w okresie od 1 lipca 2023 roku do 31 sierpnia 2023 roku.
4) Kąpielisko Morskie Sopot – K22 - o długości linii brzegowej 100 m zlokalizowane w odległości
100 m od wejścia na plażę Nr 22 w stronę Molo w okresie 01 lipca 2023 roku do 31 sierpnia
2023 roku
5) Kąpielisko Morskie Sopot – Łazienki Południowe I – o długości linii brzegowej 100 m, na
wysokości wejścia na plażę Nr 23 w okresie od 15 czerwca 2023 do 15 września 2023 roku
6) Kąpielisko Morskie Sopot – Łazienki Południowe II – o długości linii brzegowej 100 m,
zlokalizowane od wejścia na plażę Nr 29 w kierunku wejścia Nr 30 w okresie od 01 lipca 2023
do 31 sierpnia 2023 r.
7) Kąpielisko Morskie Sopot – 32A- 33 – o długości linii brzegowej 100 m zlokalizowane 50 m od wejścia na plażę Nr 33 w obu kierunkach wzdłuż linii brzegowej w okresie od 1 lipca 2023r. do 31 sierpnia 2023 r.
4.2.2. Grupę interwencyjną
1) zespół składający się z minimum z dwóch ratowników wodnych, wyposażonych w jednostkę wodną (łódź typu RIB, długość min. 5m), pojazd ratowniczy typu quad z przyczepką do transportu poszkodowanego, samochód terenowy i sprzęt medyczny defibrylator AED, wyposażony zgodnie ze standardem PSP R1 i deskę ortopedyczną z kompletem pasów oraz stabilizatora głowy w okresie:
a) od 15 czerwca do 30 czerwca 2023 oraz od 1 września do 15 września 2023 codziennie w godzinach od 8.00 – 20.00
2) zespół składający się z minimum czterech ratowników wodnych, wyposażonych w dwie jednostki wodne, (łódź typu RIB, długość minimum 5m), pojazd ratowniczy typu quad z
przyczepką do transportu poszkodowanego , samochód terenowy i sprzęt medyczny
defibrylator AED, wyposażony zgodnie ze standardem PSP R1 i deskę ortopedyczną z
kompletem pasów oraz stabilizatora głowy w okresie:
a) Od 1 lipca do 31 sierpnia 2023, codziennie w godzinach od 8.00 do 20.00

4.2.6.) Główny kod CPV: 75252000-7 - Służby ratownicze

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-06-15 do 2023-09-15

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą ofertę w każdym zadaniu, zostanie uznana oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego.
19.2. Ocenie ofert podlegają tylko oferty niepodlegające odrzuceniu.

19.3. Zamawiający ustalił następujące kryterium oceny ofert dla każdego zadania:

19.3.1. cena – waga kryterium 50%,
19.3.2. jakość świadczenia usług – waga kryterium 20%.
19.3.3. usługi dodatkowe - dodatkowe wyposażenie – waga kryterium 30%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 50

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Jakościowe świadczenia usług

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Usługi dodatkowe- dodatkowe wyposażenie

4.3.6.) Waga: 30

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

VII. Warunki udziału w postępowaniu:

7.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w punkcie 8 SWZ oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
7.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
7.2.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie;
7.2.2. uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca
posiada zgodę Ministra właściwego do wykonywania zadań z zakresu bezpieczeństwa
osób pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne, zgodnie art. 12 z
ustawą z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach
wodnych (Dz. U. 2020 r. poz. 350 z późn. Strona 8 z 22 zm.);

7.2.4. zdolności technicznej lub zawodowej – warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
a) wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, lub wykonuje nadal, co najmniej jednej usługi ratownictwa wodnego tzn. wykonywania zadań z zakresu bezpieczeństwa osób pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne, na brzegu morskim o długości minimum 700 mb każda usługa oraz dysponował liczbą minimum 20 ratowników wodnych,. Usługi realizowane w ramach jednej umowy traktuje się jako jedną usługę;
b) dysponuje minimum jednym koordynatorem ratownictwa wodnego posiadającym doświadczenie minimum 5 sezonów letnich ( min. 30 dni) w pracy polegającej na kierowaniu zespołami ratowników (min. 20 ratowników) Koordynator dodatkowo posiada kwalifikacje: Instruktora Ratownictwa Wodnego, uprawnienia do prowadzenia pojazdówu przywilejowanych, morskiego sternika motorowodnego.
7.3. Oceniając zdolność techniczną lub zawodową, Zamawiający może, na każdym etapie
postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez
Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub
zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć
negatywny wpływ na realizację zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 9.1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert:
9.1.1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – zgodne w treści z załącznikiem nr 2 do SWZ oraz
9.1.2. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – zgodne w treści z załącznikiem nr 3 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmują:
9.2.1. oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 7 do SWZ;
9.2.2. wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy – załącznik nr 5 do SWZ.
92.3. wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – załącznik nr 6 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Formularz Oferty- zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SWZ

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Pełnomocnictwo- jeżeli jest konieczne.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

11.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
11.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w pkt. 9.1. SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
11.3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
11.4. W przypadku, o którym mowa w pkt. 11.3., Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
11.5. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania (określone w pkt. 9.1.1. SWZ) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie ze wzorem Umowy stanowiącym Załącznik do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-05-31 13:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl/pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-05-31 13:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.