eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kraków › "Usługa dystrybucji dla Instytutu Książki w Krakowie w podziale na dwie części - cz. 1 i cz. 2"Ogłoszenie z dnia 2023-05-23


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
„Usługa dystrybucji dla Instytutu Książki w Krakowie w podziale na dwie części - cz. 1 i cz. 2"

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Instytut Książki

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 356775805

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Zygmunta Wróblewskiego, 6

1.5.2.) Miejscowość: Kraków

1.5.3.) Kod pocztowy: 31-148

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.5.7.) Numer telefonu: (+48) 12 61 71 900

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro@instytutksiażki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://instytutksiazki.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Usługa dystrybucji dla Instytutu Książki w Krakowie w podziale na dwie części - cz. 1 i cz. 2"

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-23e5076d-f952-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00228927

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00160909/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.4 Dystrybucja, magazynowanie, konfekcjonowanie, pakowanie Wyprawek Czytelniczych dla dzieci w wieku 4-6 (książka + broszura) oraz materiałów pomocniczych i promocyjnych

1.3.5 Dystrybucja, magazynowanie, konfekcjowanie, pakowanie Wyprawek Czytelniczych dla dzieci w wieku 7-9 (książka + broszura) oraz materiałów pomocniczych i promocyjnych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://instytutksiazki.ezamawiajacy.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://instytutksiazki.ezamawiajacy.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) W postępowaniu Zamawiający wymaga przekazywania sobie przez strony postępowania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy znajdującej się pod adresem: https://instytutksiazki.ezamawiajacy.pl w zakładce „Korespondencja”. Szczegółowa Instrukcja korzystania z Platformy, w tym wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy jej użyciu dostępna jest w zakładce „Regulacje i procedury procesu zakupowego” pod adresem https://instytutksiazki.ezamawiajacy.pl
2) Oferty i oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym
lub podpisem osobistym. Za datę przekazania oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych
oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów przekazywanych w postępowaniu uważa się datę ich złożenia/wysłania na Platformie.
3) Szczegóły na temat wykonywania poszczególnych czynności w toku postępowania zawarte
są w Instrukcji użytkownika (Wykonawcy):
a) zapoznanie się z dokumentami zamówienia – ogłoszenie i SWZ;
b) zadawanie pytań Zamawiającemu;
d) przygotowanie/uzupełnianie oferty przed otwarciem ofert;
e) załączanie dokumentów stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa;
g) wycofanie oferty;
h) modyfikacja oferty;
4) Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub informacje, które wpłyną do Zamawiającego, uważa się za dokumenty złożone w terminie, jeśli ich czytelna treść dotrze do Zamawiającego
przed upływem tego terminu.

Pozostałe szczegóły w rozdziale IX SWZ:
"Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie komunikował się z Wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych
i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej"

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://instytutksiazki.ezamawiajacy.pl/

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Szczegóły w SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Szczegóły w SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 261-8/23

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 1 - Usługa konfekcjonowania oraz dystrybucji pakietów obejmujących Wyprawki Czytelnicze oraz materiały promocyjne do bibliotek
Szczegóły w SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

63520000-0 - Usługi agencji transportowych

63100000-0 - Usługi przeładunku i składowania towarów

79342100-4 - Usługi marketingu bezpośredniego

79920000-9 - Pakowanie i podobne usługi

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-10-20

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Cena za realizację przedmiotu zamówienia

Pc= (Cmin/ Cbad) x 100% przy czym 1% = 1 pkt
gdzie:
Cmin – najniższa cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia spośród złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu
Cbad - zaoferowana cena brutto
Pc - ilość punktów przyznanych ofercie badanej
w kryterium ceny.
Maksymalną ilość punktów – 100 – otrzyma oferta z najniższą oferowaną ceną brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia.
Punktacja będzie obliczana z dokładnością co najmniej do dwóch miejsc
po przecinku.

Pozostałe szczegóły w SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Cz. 2 – Usługa przygotowania, konfekcjonowania i dystrybucji jednej serii przesyłek listowych oraz Wyprawek Czytelniczych do szkół podstawowych

4.2.6.) Główny kod CPV: 60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

63520000-0 - Usługi agencji transportowych

63100000-0 - Usługi przeładunku i składowania towarów

79342100-4 - Usługi marketingu bezpośredniego

79920000-9 - Pakowanie i podobne usługi

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-15

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Cena za realizację przedmiotu zamówienia

Pc= (Cmin/ Cbad) x 100% przy czym 1% = 1 pkt
gdzie:
Cmin – najniższa cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia spośród złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu
Cbad - zaoferowana cena brutto
Pc - ilość punktów przyznanych ofercie badanej
w kryterium ceny.
Maksymalną ilość punktów – 100 – otrzyma oferta z najniższą oferowaną ceną brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia.
Punktacja będzie obliczana z dokładnością co najmniej do dwóch miejsc
po przecinku.

Pozostałe szczegóły w SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1, art. 109 ust. 1 pkt. 1) , 4), 5) i 7) ustawy oraz art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13.04.2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022r. poz. 835), a także spełniają warunki o których mowa w art. 112 ust. 2 ustawy dotyczące:
1.1 zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
1.2 uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to
z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
1.3 sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
1.4 zdolności technicznej lub zawodowej:
1.4.1 zdolność techniczna lub zawodowa wykonawcy:
Dla cz. 1:
1.
O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który w okresie ostatnich trzech lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -
w tym okresie – wykonał co najmniej dwie umowy obejmujące:
zamówienie o podobnych charakterze do przedmiotu zamówienia tj. dystrybucję materiałów do minimum 1.500 podmiotów.
Każda umowa o wartości nie mniejszej niż 130.000,00 zł brutto.
Za jedną umowę będzie uważana także umowa ramowa lub wiele zleceń realizowanych na rzecz jednego podmiotu, pod warunkiem zgodności z treścią warunku co do ich przedmiotu, okresu realizacji (wszystkie zlecenia muszą być zrealizowane w okresie nie dłuższym niż 9 miesięcy) i wartości.
Dla cz. 2:
O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który w okresie ostatnich trzech lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -
w tym okresie – wykonał co najmniej dwie umowy obejmujące:
zamówienie o podobnych charakterze do przedmiotu zamówienia tj. dystrybucję materiałów do minimum 8 000 podmiotów.
Każda umowa o wartości nie mniejszej niż 300 000,00 zł brutto.
Za jedną umowę będzie uważana także umowa ramowa lub wiele zleceń realizowanych na rzecz jednego podmiotu, pod warunkiem zgodności z treścią warunku co do ich przedmiotu, okresu realizacji (wszystkie zlecenia muszą być zrealizowane w okresie nie dłuższym niż 9 miesięcy) i wartości.


2.
W odniesieniu zarówno do części I jak i II o udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który dysponuje magazynem o parametrach wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 2. Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona,
do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:

2.1. Oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.
o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę,
albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami
lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – wzór stanowi załącznik nr 9 do SWZ – nie dotyczy, gdy wpłynie tylko jedna oferta. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie
przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa powyżej, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Oświadczenie może być złożone odrębnie przez każdego Wykonawcę lub w imieniu wszystkich Wykonawców przez ustanowionego Pełnomocnika.
2.2. Odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
2.3. Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
2.4. Zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców zaświadczenia, o którym mowa powyżej, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

2.5. oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 5–10 ustawy. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa powyżej, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Szczegóły w SWZ

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz oświadczeń i/lub dokumentów, w tym podmiotowych środków dowodowych, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw
do wykluczenia

1.1. Formularz Ofertowy – sporządzony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentacji według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ (dla cz. 1 i cz. 2);
1.2. Oświadczenie o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy o niepodleganiu wykluczeniu
z postępowania oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, którego wzór stanowi załącznik nr 2a do SWZ;
- W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców
(np. konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej) oświadczenie o którym mowa w pkt. 1.2. niniejszego Rozdziału składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie w którym każdy
z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, oraz brak podstaw wykluczenia (art. 125 ust. 4 ustawy) – zgodnie z załącznikiem nr 2a do SWZ.
- Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się
na ich zasoby – warunków udziału w postępowaniu przedkłada także oświadczenie o którym mowa w pkt 1.2. niniejszego Rozdziału złożone przez podmioty udostępniające zasoby (art. 125 ust. 5 ustawy) – zgodnie z załącznikiem nr 2b do SWZ.
1.3. Oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców (np. konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej), z którego wynika, które usługi wykonują poszczególni wykonawcy - wzór stanowi załącznik nr 8 do SWZ - jeżeli dotyczy;
1.4. Pełnomocnictwo lub inne dokumenty, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, z których wynika prawo
do podpisania oraz do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba
że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych
i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy
z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 poz. 1114 oraz z 2016 poz. 352) – jeżeli dotyczy;
1.5. Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy – jeżeli dotyczy;
1.6. Dokument potwierdzający udostępnienie wykonawcy zasobów przez inny podmiot
na zasadach określonych w art. 118 ustawy, w szczególności zobowiązanie tych podmiotów
do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów – jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach innych podmiotów, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym – jeżeli dotyczy.


Szczegóły w SWZ

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie przewiduje przedmiotowych środków dowodowych

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Szczegóły w SWZ

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Szczegóły we wzorze umowy - załączniku do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-02 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://instytutksiazki.ezamawiajacy.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-02 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-01

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.