eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Ostrołęka › Przebudowa i zmiany w zakresie spełnienia warunków ochrony przeciwpożarowej budynku administracyjno - biurowego przy ul. A. E. Fieldorfa "Nila" 15 w Ostrołęce. Etap IIOgłoszenie z dnia 2023-05-23


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa i zmiany w zakresie spełnienia warunków ochrony przeciwpożarowej budynku administracyjno – biurowego przy ul. A. E. Fieldorfa „Nila” 15 w Ostrołęce. Etap II

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

1.2.) Nazwa zamawiającego: OSTROŁĘCKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 550055819

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Berka Joselewicza 1

1.5.2.) Miejscowość: Ostrołęka

1.5.3.) Kod pocztowy: 07-410

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL924 - Ostrołęcki

1.5.7.) Numer telefonu: 29 7650500

1.5.8.) Numer faksu: 29 7650504

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@otbs.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.otbs.com.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Podmiot ze 100% udziałem samorzadu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Budownictwo i obiekty komunalne

1.11.) Dane podmiotu, któremu zamawiający powierzył przeprowadzenie postępowania.

Podmiot 1

1.11.1.) Nazwa podmiotu prowadzącego postępowanie: Ostrołęckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

1.11.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 7581569833

Adres podmiotu prowadzącego postępowanie:

1.11.3.) Ulica: Berka Joselewicza

1.11.4.) Miejscowość: Ostrołęka

1.11.5.) Kod pocztowy: 07-410

1.11.6.) Województwo: mazowieckie

1.11.7.) Kraj: Polska

1.11.8.) Lokalizacja NUTS 3: PL924 - Ostrołęcki

1.11.9.) Numer telefonu: 29 7650500

1.11.10.) Numer faksu: 29 7650504

1.11.11.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@otbs.com.pl

1.11.12.) Adres strony internetowej: www.otbs.com.pl

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa i zmiany w zakresie spełnienia warunków ochrony przeciwpożarowej budynku administracyjno – biurowego przy ul. A. E. Fieldorfa „Nila” 15 w Ostrołęce. Etap II

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-aacc9bc0-f94c-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00228893

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/ostroleka

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Komunikacja miedzy Zamawiającym a Wykonawcami może się odbywać wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2020 poz. 344) , tj.:
1) poprzez Platformę zakupową pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/ostroleka (zwanej dalej Platformą zakupową),
w zakładce postępowania oraz nazwą niniejszego postępowania,
2) pocztą elektroniczną na adres e-mail: zamowienia@otbs.com.pl
2. Ofertę składa się pod rygorem nieważności, wyłącznie poprzez Platformę zakupową, zgodnie
z wyborem Wykonawcy:
1) w formie elektronicznej (oznacza to postać elektroniczną opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym),
2) w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest:
1) w sprawach proceduralnych: Marianna Grzyb: tel.: (29) 7650508, e-mail: zamowienia@otbs.com.pl
2) w sprawach merytorycznych: Norbert Kolanowski: tel.: (29) 7650512, e-mail: zamowienia@otbs.com.pl
2. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej dostępnej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/ostroleka
3. Wykonawca zamierzający złożyć ofertę (ofertę składa się wyłącznie poprzez Platformę zakupową) zobowiązany jest do zapoznania się z instrukcjami użytkowników Platformy zakupowej, które są dostępne pod adresem wskazanym w ust 2.
4. Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r.
w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. 2020 poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram,
3) procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych – MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
4) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,
5) włączona obsługa JavaScript,
6) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
7) Platforma zakupowa działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,
8) Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
5. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące
w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składanie ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców” na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ostrołęckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o., ul. B. Joselewicza 1 , 07-410 Ostrołęka;
2) jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych za pomocą adresu poczta@otbs.com.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy Pzp.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 Pzp. przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy Pzp związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania,
w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
10) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne
z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WI.ZP.03.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa i zmiany w zakresie spełnienia warunków ochrony przeciwpożarowej budynku administracyjno – biurowego” przy ul. A. E. Fieldorfa „Nila” 15
w Ostrołęce” Etap II
2. Zamówienie składa się z:
1) zamówienia podstawowego,
2) zamówienia opcjonalnego:
a) Opcja nr 1
b) Opcja nr 2
3. Zamawiający uzależnia możliwość skorzystania z zamówienia opcjonalnego (opcja nr 1 i opcja nr 2) od pozyskania środków finansowych na ten cel przez współwłaścicieli nieruchomości.
4. Szczegółowe zasady skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji
określone zostały w załączniku nr 10 do SWZ – ogólne warunki umowy.
5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 9 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45317300-5 - Elektryczne elektrycznych urządzeń rozdzielczych

45312100-8 - Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych

45332400-7 - Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Opcja nr 1 - zakres prac do wykonania – prace opisane w Dziale IV DODATKOWY ZAKRES PRAC W BUDYNKU projektu wykonawczego budowlanego etap II (załącznik nr 1c. dokumentacji projektowej):
NISKI PARTER:
- posadzki – do usunięcia płytki PCV – do położenia wykładzina PCV wraz z wszystkimi warstwami wyrównawczymi
- w pomieszczeniach z wymianą oświetlenia, wykonanie remontu i malowanie sufitów
- wymiana oświetlenia na klatce schodowej K5, K4 i K3 (cały pion)
WYSOKI PARTER:
- wymiana oświetlenia na klatce schodowej K5, K4 i K3 (cały pion)
- usunięcie okładzin z płyt i wykonanie obudowy z GK z wykończeniem malarskim – usunięcie okładzin z płytek i wykonanie tynków i gładzi z wykończeniem malarskim dot. holu z funkcją dodatkową za wyjątkiem usunięcie okładzin z płytek i wykonania tynków i gładzi z wykończeniem malarskim na ścianie pomieszczenia nr 51a
- w pomieszczeniach z wymianą oświetlenia, wykonanie remontu i malowanie sufitów
PIĘTRO 1:
- sufit do remontu
- w pomieszczeniach z wymianą oświetlenia, wykonanie remontu i malowanie sufitów
- wymiana oświetlenia na klatce schodowej K5, K4 i K3 (cały pion)
PIĘTRO 2:
- posadzki – do usunięcia płytki PCV – do położenia wykładzina PCV wraz z wszystkimi warstwami wyrównawczymi
- malowanie ścian usunięcie lamperii, remont sufitu
- w pomieszczeniach z wymianą oświetlenia, wykonanie remontu i malowanie sufitów
- wymiana oświetlenia na klatce schodowej K3 (cały pion)
Opcja nr 2 – zakres zamówienia
Zakres zamówienia opcji nr 2 obejmuje wykonanie remontu łazienki zlokalizowanej na wysokim parterze (pomieszczenie W1/52) zgodnie z Załącznikiem Aranżacja Łazienki dot. Dostosowania dla osób niepełnosprawnych łazienki ogólnodostępnej w oparciu o projekt aranżacji
Okoliczności skorzystania z opcji zawiera załącznik nr 10 do SWZ Ogólne warunki umowy.
Maksymalna wartość opcji - 183 378 PLN netto

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 140 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
1) Cena (C) - waga kryterium 60 pkt
2) Okres gwarancji (G) – waga kryterium 40 pkt
2. Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach:
1) Opis kryterium „cena” (C)
Kryterium „cena” będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę w formularzu oferty. Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.
Punktacja zostanie wyliczona za pomocą następującego wzoru:
najniższa oferowana cena
C = ----------------------------------------- x 60 pkt
cena ocenianej oferty
W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 60 punktów. Przyznane punkty zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.

2) Kryterium „Okres gwarancji (G)” będzie rozpatrywane na podstawie długości okresu gwarancji zadeklarowanego przez Wykonawcę w formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ:
Okres gwarancji wynoszący 36 m-cy – 0 pkt
Okres gwarancji wynoszący 48 m-cy – 20 pkt
Okres gwarancji wynoszący 60 m-cy – 40 pkt
Najkrótszy wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji wynosi 36 miesięcy.
Najdłuższy okres gwarancji jaki będzie uwzględniony do oceny oferty wynosi 60 miesięcy.
Brak określenia w formularzu oferty okresu gwarancji skutkuje odrzuceniem oferty.
3. Łączna punktacja P zostanie wyliczoną zgodnie z poniższym wzorem:

P = C + G.
gdzie:
P - łączna liczba punktów uzyskana przez badaną ofertę
C – liczba punktów uzyskana przez badaną ofertę w kryterium „ cena oferty”
G – liczba punktów uzyskana przez badaną ofertę w kryterium „okres gwarancji”
Uzyskana z wyliczenia ilość punktów zostanie ostatecznie ustalona do 2 miejsca po przecinku
z zachowaniem zaokrągleń matematycznych.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykaże, że:
1) wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie, przebudowie, remoncie budynku biurowego o wartości nie niższej niż 300 000 złotych brutto.
2) dysponuje lub będzie dysponował osobami, które skieruje do realizacji zamówienia, posiadającymi n/w uprawnienia:
a) osobą, pełniącą funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno- budowlanej oraz co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe, od czasu uzyskania uprawnień budowlanych,
b) osobą, pełniącą funkcję kierownika robót, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji
i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
c) osobą pełniącą funkcję kierownika robót posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń sanitarnych.
Zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t. j. Dz.U. z 2023 r. poz. 682, z późn. zm.) osoby, które, przed dniem wejścia w życie ustawy, uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. Zamawiający dopuszcza również wymagane uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi nabyte w innych niż Rzeczpospolita Polska państwach członkowskich Unii Europejskiej, państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronach umowy
o Europejskim Obszarze Gospodarczym, Konfederacji Szwajcarskiej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 334 z późn. zm.), oraz ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t. j. Dz. U. 2023 poz. 551 z późn. zm.)

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego, zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych:
1) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 275 z późn. zm.), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz
z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SWZ;
2) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
3) oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust 1 ustawy Pzp w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w art. 108 ust 1 ustawy Pzp. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych:
1) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty; wzór wykazu robót wykonanych stanowi Załącznik nr 6 do SWZ;
2) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,
o których mowa w Rozdziale VIII SWZ odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; wzór wykazu tych osób stanowi Załącznik nr 7 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie żąda przedmiotowych środków dowodowych

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

5. Wraz z ofertą należy złożyć:
1) oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do SWZ.
a) Oświadczenie składa się pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (w postaci elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
b) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji.
c) Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby. Wzór oświadczenia dla podmiotu udostępniającego zasoby stanowi załącznik nr 3a do SWZ.
2) pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy(-ów) ubiegającego(-ych) się o udzielenie zamówienia publicznego (jeżeli dotyczy).
Pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, profilem zaufanym lub podpisem osobistym. W przypadku, gdy pełnomocnictwo zostało wystawione w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, profilem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z pełnomocnictwem w postaci papierowej, może dokonać mocodawca (osoba/osoby wystawiające pełnomocnictwo) lub notariusz.
3) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy, potwierdzający, że Wykonawca, realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów (o ile Wykonawca korzysta ze zdolności podmiotów na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp);
Zobowiązanie lub inny podmiotowy środek dowodowy, w opisywanym zakresie przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, profilem zaufanym lub podpisem osobistym. W przypadku, gdy zobowiązanie (inny podmiotowy środek dowodowy) zostało wystawione w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, może dokonać podmiot udostępniający zasoby lub notariusz.
4) dowód wniesienia wadium (jeżeli jego wniesienia wymagano):
a) w przypadku wniesienia wadium w postaci niepieniężnej, do oferty należy dołączyć elektroniczny dokument potwierdzający wniesienie wadium - zgodnie z Rozdziałem XVII SWZ;
b) W przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej zaleca się złożyć wraz z ofertą potwierdzenie nadania przelewu.
5) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 15 000,00 PLN (słownie: piętnaście tysięcy, 00/100 PLN);
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2
i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
(t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 462).
4. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto Ostrołęckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Banku PKO BP SA Oddział 1 w Ostrołęce nr rachunku 89 1020 3802 0000 1802 0219 4983 z dopiskiem w tytule: „Wadium – WI.ZP.03.2023”
UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.
5. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe wymagania:
1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w ustawie Pzp, bez potwierdzania tych okoliczności;
2) z jej treści powinno jednoznacznej wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;
3) powinno być bezwarunkowe i nieodwołalne oraz płatne na pierwsze żądanie;
4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);
5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania;
6) beneficjentem poręczenia lub gwarancji są: współwłaściciele i trwały zarządca nieruchomości położonej w Ostrołęce przy ulicy Gen. Augusta Emila Fieldorfa „Nila” 15:
Skarb Państwa, w imieniu którego działa Prezydent Miasta Ostrołęki, pl. gen. Józefa Bema 1, 07-400 Ostrołęka,
Skarb Państwa – Mazowiecki Urząd Wojewódzki, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, Powiat Ostrołęcki, pl. gen. Józefa Bema 5, 07-410 Ostrołęka,
Miasto Ostrołęka, plac gen. Józefa Bema 1, 07-400 Ostrołęka,
Państwowa Inspekcja Pracy – Okręgowy Inspektorat Pracy w Warszawie, ul. Płocka 11/13, 01-231 Warszawa.
7) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 Pzp), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum);
8) musi zostać złożone w postaci elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę poręczenia lub gwarancji.
6. W przypadku wniesienia wadium w formie:
1) pieniężnej – zaleca się, by dowód dokonania przelewu został dołączony do oferty;
2) poręczeń lub gwarancji – wymaga się, by oryginał dokumentu został złożony wraz
z ofertą.
7. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 Pzp zostanie odrzucona.
8. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa ustawa Pzp

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna…). W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich
w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie,
o którym mowa w art. 125 ustawy Pzp, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 8 do SWZ.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, zobowiązani są dostarczyć Zamawiającemu umowę regulującą ich współpracę

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany umowy w przypadkach określonych w art. 455 ustawy Pzp
3. Zamawiający zastrzega sobie również prawo do zmiany umowy w przypadkach określonych w ogólnych warunkach umowy stanowiących Załącznik nr 10 do SWZ
4. Warunkiem dokonania zmian w umowie jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą zmianę zawierającego: opis propozycji zmian, uzasadnienie zmian, opis wpływu zmiany na termin wykonania umowy, wpływ zmiany na wynagrodzenie.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-07 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: poprzez platformę zakupową pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/ostroleka, w zakładce POSTĘPOWANIA oraz nazwą postępowania wskazaną w tytule SWZ

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-07 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-06

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Na podstawie art 37 ust 2 ustawy Pzp, niniejsze postępowanie w imieniu Zamawiających: Współwłaścicieli i trwałego zarządcy nieruchomości położonej w Ostrołęce przy ulicy Gen. Augusta Emila Fieldorfa „Nila” 15:
1. Skarb Państwa, w imieniu którego działa Prezydent Miasta Ostrołęki, pl. gen. Józefa Bema 1, 07-400 Ostrołęka, NIP 7582142002, REGON 550668410
2. Skarb Państwa – Mazowiecki Urząd Wojewódzki, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, NIP 5251008875, REGON 013272620
3. Powiat Ostrołęcki, pl. gen. Józefa Bema 5, 07-410 Ostrołęka, NIP 7582359776, REGON 550668835
4. Miasto Ostrołęka, plac gen. Józefa Bema 1, 07-400 Ostrołęka, NIP 7582142002, REGON 550668410
5. Państwowa Inspekcja Pracy – Okręgowy Inspektorat Pracy w Warszawie, ul. Płocka 11/13, 01-231 Warszawa, NIP 5261053222, REGON 007021519
prowadzi Pełnomocnik - Ostrołęckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o. o. ul. Berka Joselewicza 1, 07-410 Ostrołęka – na podstawie udzielonych pełnomocnictw

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

Crafted in Japan

18.09.23

Hybrydowa Mazda CX-60
o mocy 327KM

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.