eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Jarosław › Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja i rozbudowa Budynku Nr 1 połączona z modernizacją energetyczną budynku w ramach RPO WP - dokończenie pracOgłoszenie z dnia 2023-05-23


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja i rozbudowa Budynku Nr 1 połączona z modernizacją energetyczną budynku w ramach RPO WP – dokończenie prac

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SPECJALISTYCZNY PSYCHIATRYCZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ IM.PROF.ANTONIEGO KĘPIŃSKIEGO W JAROSŁAWIU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000296638

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Tadeusza Kościuszki 18

1.5.2.) Miejscowość: Jarosław

1.5.3.) Kod pocztowy: 37-500

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL822 - Przemyski

1.5.7.) Numer telefonu: 16 621 46 11

1.5.8.) Numer faksu: 16 621 24 45

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@spzozjaroslaw.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://spzozjaroslaw.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja i rozbudowa Budynku Nr 1 połączona z modernizacją energetyczną budynku w ramach RPO WP – dokończenie prac

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2d113ed4-f953-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00228773

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00039343/09/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.4 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja i rozbudowa Budynku Nr 1 połączona z modernizacją energetyczną budynku w ramach RPO WP– dokończenie prac

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://portal.smartpzp.pl/pcmrzeszow

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a
Wykonawcami, w szczególności składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń, odbywa się
przy użyciu środków komunikacji elektronicznej zapewnionych przez system zapewniający obsługę procesu udzielania zamówień
publicznych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, zwanych dalej Systemem.
2. System jest dostępny pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/pcmrzeszow

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Do pełnego i prawidłowego korzystania
z Systemu przez Użytkowników Zewnętrznych konieczne jest posiadanie przez co najmniej jednego uprawnionego Użytkownika
Zewnętrznego Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego służącego do autentykacji i podpisu.
Korzystanie z Systemu możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez sprzęt, z którego korzystają użytkownicy Wykonawcy
następujących minimalnych wymagań technicznych i specyfiki połączenia:
1) posiadanie komputera o parametrach umożliwiających zainstalowanie następującego oprogramowania:
a) w zakresie podstawowych funkcjonalności – przegląd, pobieranie i załączanie dokumentów:
• Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min. 3 GB RAM, procesor 1500 MHz lub lepszy, jeden z
systemów operacyjnych Linux Kernel 4.0, Windows 7 i MacOS 10.12 - Lub ich nowsze wersje,
• przeglądarka internetowa Mozilla Firefox ver. 65 i późniejsze, Google Chrome ver. 66 i późniejsze lub Opera w ver. 58 i późniejsze,
Microsoft Edge ver 18 i późniejsze, Internet Explorer 11,
• Lista zalecanych przeglądarek internetowych: Google Chrome, Mozilla Firefox,Opera. Zalecane jest używanie najnowszych wersji
przeglądarek
b) w zakresie składania podpisu kwalifikowanego (za pośrednictwem platformy SmartPZP):
• zainstalowane środowisko Java w wersji min. 1.8 (jre)
• w przypadku przeglądarek Opera, Chrome i Firefox należy doinstalować dodatek do przeglądarki Szafir SDK Web
• oprogramowania SzafirHost w systemie operacyjnym.
Instrukcja instalowania oprogramowania

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Do pełnego i prawidłowego korzystania
z Systemu przez Użytkowników Zewnętrznych konieczne jest posiadanie przez co najmniej jednego uprawnionego Użytkownika
Zewnętrznego Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego służącego do autentykacji i podpisu.
Korzystanie z Systemu możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez sprzęt, z którego korzystają użytkownicy Wykonawcy
następujących minimalnych wymagań technicznych i specyfiki połączenia:
1) posiadanie komputera o parametrach umożliwiających zainstalowanie następującego oprogramowania:
a) w zakresie podstawowych funkcjonalności – przegląd, pobieranie i załączanie dokumentów:
• Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min. 3 GB RAM, procesor 1500 MHz lub lepszy, jeden z
systemów operacyjnych Linux Kernel 4.0, Windows 7 i MacOS 10.12 - Lub ich nowsze wersje,
• przeglądarka internetowa Mozilla Firefox ver. 65 i późniejsze, Google Chrome ver. 66 i późniejsze lub Opera w ver. 58 i późniejsze,
Microsoft Edge ver 18 i późniejsze, Internet Explorer 11,
• Lista zalecanych przeglądarek internetowych: Google Chrome, Mozilla Firefox,Opera. Zalecane jest używanie najnowszych wersji
przeglądarek
b) w zakresie składania podpisu kwalifikowanego (za pośrednictwem platformy SmartPZP):
• zainstalowane środowisko Java w wersji min. 1.8 (jre)
• w przypadku przeglądarek Opera, Chrome i Firefox należy doinstalować dodatek do przeglądarki Szafir SDK Web
• oprogramowania SzafirHost w systemie operacyjnym.
Instrukcja instalowania oprogramowania wskazanego

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP-3502/32/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego (branży budowlanej, instalacji sanitarnych) nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja i rozbudowa Budynku Nr 1 połączona z modernizacją energetyczną budynku w ramach RPO WP na lata 2014-2020 – dokończenie prac” w Specjalistycznym Psychiatrycznym Zespole Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu”
Zamówienie wykonywane będzie w oparciu o dokumentacje projektowe, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz kosztorysy nakładcze dla zakresu robót budowlanych z postępowania nr ZP-3502/31/2023, nad którymi pełniona będzie funkcja Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

UWAGA!
Szczegółowy zakres inwestycji, terminy i warunki jej realizacji, projektowane postanowienia umowy, dokumentacja projektowa oraz inne dane zamieszczone są na:
• stronie platformy zakupowej (System): https://portal.smartpzp.pl/pcmrzeszow - strona internetowa prowadzonego postępowania,
• stronie internetowej Zamawiającego: https://spzozjaroslaw.bip.gov.pl/,
Numer postępowania: ZP-3502/31/2023
Nazwa postępowania: Modernizacja i rozbudowa Budynku Nr 1 połączona z modernizacją energetyczną budynku w ramach RPO WP na lata 2014-2020 – dokończenie prac.


LOKALIZACJA:
Budynku Nr 1 w Specjalistycznym Psychiatrycznym Zespole Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu”

A. Przewidywany zakres robót
Szczegółowy zakres robót , technologia wykonawstwa oraz warunki odbioru zawarte są w dokumentacji projektowej opracowanej przez firmę Studio Architektury Artur Ostafijczuk 35-113 Rzeszów Ul. Wita Stwosza 10 , zatwierdzonej przez Starostę Jarosławskiego decyzją o pozwoleniu na budowę Nr 723/2015 znak:AB.6740.730.2015 z dnia 16.12.2015 r.

Zakres robót do wykonania w aktualnym przetargu:
Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje m.in.:
1. Wykonanie robót związanych z modernizacją energetyczną budynku w ramach RPO WP na lata 2014-2020 (nr RPPK.03.02.00-18-0025/18) w tym: dokończenie prac rozpoczętych w celu zakończenia inwestycji
- Modernizacja systemu wentylacji
- Docieplenie części powierzchni dachu
2. Czyszczenie i dezynfekcja instalacji i urządzeń wentylacji mechanicznej.

Przedmiot zamówienia obejmuje m.in. czyszczenie i dezynfekcję instalacji i urządzeń wentylacji mechanicznej, polegający na sprawdzeniu i wykonaniu niezbędnych napraw kanałów wentylacyjnych oraz czyszczeniu, odgrzybianiu i dezynfekcji 11-tu central oraz kanałów wentylacyjnych rozprowadzających powietrze, zainstalowanych w Budynku Nr 1 oraz wykonanie badań mikrobiologicznych, których celem jest potwierdzenie skuteczności wykonania czyszczenia i dezynfekcji.
Wykonanie prac związanych z modernizacją energetyczną budynku w ramach RPO WP na lata 2014-
2020 (nr RPPK.03.02.00-18-0025/18) w tym: dokończenie prac rozpoczętych w celu zakończenia inwestycji „Modernizacja energetyczna budynku w ramach RPO WP na lata 2014-2020”
- Modernizacja systemu wentylacji
- Docieplenie części powierzchni dachu

Uwaga: Roboty remontowe muszą być zorganizowane w sposób zapewniający ciągłe funkcjonowanie oddziałów i pracowni zlokalizowanych w Budynku Nr 1
Roboty wykonywane przy rozbudowie nie mogą stwarzać utrudnień w użytkowaniu budynku oraz dostępu i dojazdu do budynku od strony terenu szpitala
Budynek Nr 1, jak i teren, na którym będą prowadzone prace budowlane wpisane są do rejestru zabytków. W związku z tym, Wykonawca zobowiązany jest podjąć wszelkie konieczne działania dla zapewnienia zabezpieczenia terenu przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Roboty będą prowadzone w czynnym obiekcie , wobec tego Wykonawca musi uwzględnić wynikające stąd ograniczenia i konieczność wykonania dodatkowych zabezpieczeń.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-07-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie zostaną odrzucone oraz gdy wykonawca nie będzie podlegał wykluczeniu z postępowania.
2. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
a. Cena (C) – waga kryterium 60 %;
b. Dyspozycyjność (D) – waga kryterium 40%.


Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach:

1) Cena (C) – waga 60 %

cena najniższa brutto
Cena = ------------------------------------------------ x 60 pkt
cena oferty ocenianej brutto

gdzie: 1% = 1 pkt

Podstawą przyznania punktów w kryterium „cena” będzie cena ofertowa brutto podana przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym.
Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.

2) Dyspozycyjność: – waga 40% (D)

Oceniane będzie przez członków Komisji przetargowej na podstawie podanych przez Wykonawców danych zamieszczonych w Załączniku nr 1 do SWZ formularz oferty
Minimalna wymagana liczba wizyt na budowie inspektorów nadzoru we wszystkich branżach – 2 wizyty na budowie w tygodniu, każda potwierdzona wpisem do dziennika budowy. Przez pojęcie „wizyta” rozumie się wykonywanie czynności przez inspektora nadzoru w zakresie zgodnym z umową potwierdzonych wpisem do dziennika budowy.
Wartość punktowa w kryterium „Dyspozycyjność” będzie liczona w następujący sposób:
-2 wizyty na budowie w tygodniu - 10 pkt
-3 wizyty na budowie w tygodniu - 20 pkt
-4 wizyty na budowie w tygodniu - 30 pkt
-5 wizyt na budowie w tygodniu - 40 pkt

UWAGA: Wykonawca ,składając ofertę w formularzu ofertowym (zał. nr 1) zobowiązany jest do określeniu ilości wizyt.

Przy czym:
a) Zamawiający akceptuje dyspozycyjność obejmującą – minimalny od 2 wizyt na budowie w tygodniu. Należy podać ilość dni, (liczba całkowita). Maksymalna dyspozycyjności na budowie to 5 wizyt w tygodniu.
b) W przypadku podania przez wykonawcę w formularzu oferty dyspozycyjności krótszej niż 2 wizyty lub dłuższej niż 5 wizyt, oferta tego wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 PZP.
c) W przypadku nie podania przez wykonawcę w formularzu oferty wartości dyspozycyjności, do oceny ofert zostanie przyjęta wartość dyspozycyjności wynosząca 2 dni.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Dyspozycyjność

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

zdolności technicznej lub zawodowej:
1.) Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże na formularzu według wzoru jak w załączniku nr 3 do SWZ, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, minimum jednej roboty budowlanej o wartości nie mniejszej niż 400 000,00 PLN brutto (słownie: czterysta tysięcy złotych), w zakres której wchodziły roboty związane z wykonaniem instalacji wentylacji mechanicznej oraz roboty wykończeniowe (zakończona i odebrana, zgodnie z przepisami prawa budowlanego) oraz nadzorował co najmniej jedno zamówienie obejmujące swoim zakresem usługi w zakresie czyszczenia i dezynfekcji instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej w czynnych obiektach, użyteczności publicznej o wartości łącznej nie mniejszej niż 100 000,00 PLN brutto (słownie: sto tysięcy złotych)

Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych usług w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
Dowodami są referencje, bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz, którego usługi były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 3.

2.) wykażą, że dysponują osobami niezbędnymi do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnymi za świadczenie usług, spełniającymi następujące wymagania:

A. jedna osoba do pełnienia funkcji - Koordynatora Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego - Inspektor nadzoru inwestorskiego robót konstrukcyjno- budowlanych:
a) uprawnienia - uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w rozumieniu ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022 r. poz. 88, 1557, 1768, 1783, 1846, 2206, 2687, z 2023 r. poz. 553), w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im zakresem uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego;
b) doświadczenie - co najmniej 10 lat od momentu uzyskania uprawnień budowlanych
w pełnieniu funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego. Pełnił funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego robót konstrukcyjno-budowlanych przy realizacji min. jednego zadania inwestycyjnego polegającego na wykonaniu robót wykończeniowych. Co najmniej 18 miesięczny nadzór inwestorski na robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków

B. jedna osoba do pełnienia funkcji – Inspektora nadzoru inwestorskiego robót instalacji sanitarnych:
a) uprawnienia - uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w rozumieniu ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022 r. poz. 88, 1557, 1768, 1783, 1846, 2206, 2687, z 2023 r. poz. 553) w specjalności instalacyjnej bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im zakresem uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego;
b) doświadczenie - co najmniej 5 lat od momentu uzyskania uprawnień budowlanych w pełnieniu funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego. Pełnił funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego robót instalacji sanitarnych przy realizacji min. jednego zadania inwestycyjnego polegającego na remoncie obiektu.

Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 4

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1.2. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania UWZGLĘDNIAJĄCE także PRZESŁANKI WYKLUCZENIA Z ART. 7 UST. 1 USTAWY o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, stanowiące dowód tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe (załącznik nr 2 do SWZ);
Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1.2 stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
1.3. Wypełnione i podpisane Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby składane na podstawie art. 125 ust. 5 ustawy UWZGLĘDNIAJĄCE także PRZESŁANKI WYKLUCZENIA Z ART. 7 UST. 1 USTAWY o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego – załącznik nr 2a do SWZ – jeżeli dotyczy.
2. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia
w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych.

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia, zamawiający będzie żądał poniższych środków dowodowych:
1) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 5 do SWZ;
2) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 2. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych
W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, zamawiający będzie żądał poniższych środków dowodowych:
1) Wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. Wzór wykazu stanowi załączniki nr 3 do SWZ.
2) wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, doświadczenia i wykształcenia a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – Wzór wykazu stanowi załącznik nr 4 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcą jest osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która
oferuje na rynku wykonanie robót budowlanych lub obiektu budowlanego, dostawę produktów lub świadczenie usług lub
ubiega się o udzielenie zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego.
2. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez wykonawców, o których
mowa w art. 94 ustawy Pzp. Zamawiający nie przewiduje zastrzeżeń
w tym zakresie.
3. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku:
• Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu
albo do reprezentowania ich w postępowaniu
i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
• Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które
roboty budowlane/dostawy/usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.
• Jeżeli została wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać
przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
• Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez Zamawiającego wyłącznie
z pełnomocnikiem.
4. Potencjał podmiotu trzeciego – udostępnienie zasobów
Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w stosownych
sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub
zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru
prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
• W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy mogą
polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do
realizacji których te zdolności są wymagane.
• Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z wnioskiem o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo odpowiednio wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby
do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek
dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych
podmiotów. (załącznik 2a)
• Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami
udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
2) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby
przy wykonywaniu zamówienia;
3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do
warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje
roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
• Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub
zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków
udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 pkt 3 i 4, oraz, jeżeli to dotyczy, kryteriów selekcji, a także bada,
czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy.
(...) więcej w SWZ rozdział V.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

§ 11.
Zmiana i odstąpienie od umowy
1. Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień Umowy w następującym zakresie:
1) Wszelkie zmiany dostosowujące postanowienia Umowy do zmienionych przepisów,
w przypadku, gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mających wpływ na realizację Przedmiotu Umowy;
2) zmiana zakresu lub sposobu realizacji Przedmiotu Umowy w przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy, których nie można było wcześniej przewidzieć przy zachowaniu należytej staranności, a które mają wpływ na Przedmiot Umowy,
3) zmiana sposobu realizacji Przedmiot Umowy z uwagi na zmiany organizacyjne
Zamawiającego;
4) zmiana terminu realizacji Przedmiotu Umowy z uwagi na zmiany innych umów, których Stroną
jest Zamawiający, a które wykazują związek z Umową lub mają wpływ na jej realizację;
5) zmiana terminu realizacji Przedmiotu Umowy z uwagi na przyczyny niezależne od Zamawiającego i Wykonawcy, których nie można było wcześniej przewidzieć przy zachowaniu należytej staranności, a które mają wpływ na Przedmiot Umowy;
6) wynikną rozbieżności lub niejasności w Umowie, których nie można usunąć w inny sposób
a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony; (...)
Dalsza część zapisów w załączniku numer 6 - Projekt Umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-05-31 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://portal.smartpzp.pl/pcmrzeszow

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-05-31 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-06-29

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Umowa obowiązuje od dnia podpisania umowy do dnia upływu terminu gwarancji na roboty budowlane i obejmuje nadzór nad robotami budowlanymi oraz nadzór nad przeglądami gwarancyjnymi (w okresie gwarancji udzielonej przez wykonawcę robót budowlanych), które winny odbyć się przynajmniej raz w roku i nadzór nad wynikającymi z nich robotami polegającymi na usunięciu usterek spowodowanych złą jakością wykonanych prac oraz zamontowanych materiałów i urządzeń. Nadzór inwestorski obejmuje również okres serwisu, gwarancji i polegać będzie na lokalizacji oraz na nadzorze nad usunięciem ewentualnych wad, które zostaną ujawnione w trakcie udzielonej przez Wykonawcę robót budowlanych rękojmi.
Przewidywany termin zakończenia robót w postępowania 3502/31/2023 Modernizacja i rozbudowa Budynku Nr 1 połączona z modernizacją energetyczną budynku w ramach RPO WP na lata 2014-2020 – dokończenie prac - do 31.07.2023

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.