eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Oleśnica › Remont budynku warsztatów szkoleniowych - etap I Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w OleśnicyOgłoszenie z dnia 2022-06-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Remont budynku warsztatów szkoleniowych - etap I Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Oleśnicy

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: CENTRUM KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY W OLEŚNICY

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 932255744

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Zamkowa 4

1.5.2.) Miejscowość: Oleśnica

1.5.3.) Kod pocztowy: 56-400

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL518 - Wrocławski

1.5.7.) Numer telefonu: 71 707 04 92

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ckiw-olesnica@ohp.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://ckiw-olesnica.ohp.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

http://ckiw-olesnica.ohp.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Remont budynku warsztatów szkoleniowych - etap I Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Oleśnicy

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6b27dd99-e7ee-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00228713

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-06-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00026566/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Remont budynku warsztatów szkoleniowych Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Oleśnicy

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00202474/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: CKiW.DZP.271.5.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 243900,16 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Kubatura budynku wynosi 1140,00 m3, a powierzchnia użytkowa wynosi 220,47 m2. Budynek jest jednokondygnacyjny bez podpiwniczenia i znajduje się na ogrodzonym terenie o powierzchni 0,2011 ha skomunikowanym z drogą publiczną od strony ul. Wałowej.

Działka na której planowana jest przebudowa budynku jest w pełni zagospodarowana.
Działka zabudowana jest budynkiem warsztatów szkoleniowych oraz kominem wolnostojącym. Teren działki jest ogrodzony, posiada nawierzchnie utwardzone.
Wyposażona jest w:
- istniejący zjazdy z drogi publicznej
- dojście i dojazd do budynku
- przyłącze wodociągowe
- przyłącze kanalizacyjne
- przyłącze energetyczne
- przyłącze instalacji niskoprądowe

Inwestycja polega na przebudowie pomieszczeń w celu dostosowania sal dydaktycznych do nowego programu funkcjonalna użytkowego oraz wyposażenia. Przebudowa polega na wykonaniu robót rozbiórkowych, robót ogólnobudowlanych w budynku, montaż nowej instalacji sanitarnej i elektrycznej, przebudowę centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej (źródło ciepła poza zakresem) oraz doprowadzenie użytkowanych pomieszczeń do zgodności z przepisami i obowiązującymi normami.

Etap I remontu, który stanowi przedmiot niniejszego postępowania, obejmuje pełną przebudowę następujących pomieszczeń:
1/1 wiatrołap 1
1/2 pomieszczenie socjalne
1/3 szatnia
1/4 pracownia kowala
1/5 kantorek*
1/6 korytarz 1
Pomieszczenia są oznakowane w projekcie technicznym. W pozostałej części budynku prace będą polegały na:
- robotach rozbiórkowych
- wylaniu betonu podkładowego pod warstwy posadzki właściwej
- postawieniu ścianek działowych, też w części pomiędzy pom. L1/1 a L1/7 i L1/8
- montażu drzwi wewnętrznych pomiędzy pomieszczeniami czyli L1/1 a L1/7, L1/8 i L1/17
- instalacjach sanitarnych tylko w zakresie orurowania

Pełny opis zamówienia stanowią załączniki do niniejszego SWZ w postaci dokumentacji projektowej (Załącznik nr 1) oraz przedmiaru robót (Załącznik nr 2)

4.5.3.) Główny kod CPV: 45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamawiający unieważnia postępowanie na podstawie Art. 255 pkt 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, gdyż w terminie składania ofert nie wpłynęła żadna oferta.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 0

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 0

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 0

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.