eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Czarny Bór › Budowa strefy aktywności gospodarczej w Czarnym Borze (III postępowanie)Ogłoszenie z dnia 2022-06-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa strefy aktywności gospodarczej w Czarnym Borze (III postępowanie)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Czarny Bór

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 890718225

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Główna 18

1.5.2.) Miejscowość: Czarny Bór

1.5.3.) Kod pocztowy: 58-379

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL517 - Wałbrzyski

1.5.7.) Numer telefonu: 748450139

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@czarny-bor.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.czarny-bor.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa strefy aktywności gospodarczej w Czarnym Borze (III postępowanie)

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c2809d9d-f6cd-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00228682

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-06-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00012803/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Budowa strefy aktywności gospodarczej w Czarnym Borze

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Projekt jest dofinansowany ze środków RPO WD 2014-2020 – Budowa strefy aktywności gospodarczej w Czarnym Borze

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/czarny_bor

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platforma zakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/czarny_bor

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji Komunikaty. Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Ofertę należy podpisać elektronicznym podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie składania oferty za pośrednictwem platformazakupowa.pl, Wykonawca powinien złożyć podpis bezpośrednio na dokumentach przesłanych za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce Instrukcje dla Wykonawców na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informuję, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, że: Administratorem danych jest Urząd Gminy Czarny Bór z siedzibą w przy ul. Głównej 18, 58-379 Czarny Bór reprezentowany przez Wójta, Urząd Gminy Czarny Bór powołał Inspektora ochrony danych, kontakt: tel. 74-8450139, e-mail kadry@czarny-bor.pl, Dane będą przetwarzane wyłączenie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w celu prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (oceny ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty udzielenia zamówienia/zlecenia i/lub zawarcia umowy, realizacji i rozliczenia zamówienia, archiwizacji dokumentacji, a podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielenia zamówień publicznych spoczywający na Zamawiającym jako jednostce sektora finansów publicznych, Przetwarzane dane osobowe mogą być pozyskiwane od wykonawców, których dane dotyczą lub od innych podmiotów, na których zasoby powołuje się wykonawca; przetwarzanie danych obejmuje w szczególności , imię i nazwisko, adres, NIP, REGON, oraz inne dane osobowe podane przez osobę składającą ofertę i inną korespondencję wpływającą do Zamawiającego w celu udziału w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego, Odbiorcami Pni/Pana danych osobowych będą podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa lub wykonujące zadanie realizowane w interesie publicznym, osoby lub podmioty , którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy ustawy o informacji publicznej z dnia 6 września 2001, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz operator pocztowy/kurier; inne podmioty z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia danych ( w tym świadczących usługi prawnicze, audytowe, informatyczne, niszczenia dokumentów), Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres określony w JRWA Urzędu Gminy Czarny Bór, Nie podanie w/w danych osobowych będzie skutkowała brakiem realizacji usługi. Przysługuje mi prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Pani /Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz tradycyjny i nie będą profilowane.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: GKR.271.2.2022.OK

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest realizacja robót budowlanych na zadaniu pn.: Budowa strefy aktywności gospodarczej w Czarnym Borze. Zadanie obejmuje w szczególności roboty budowlane w zakresie wykonania: 1) sieci oświetlenia drogowego - drogi wewnętrzne (bez słupów oświetleniowych); 2) przykanalików i wpustów deszczowych - drogi wewnętrzne; 3) odwodnienia - drogi wewnętrzne; 4) odwodnienia - działki inwestycyjne; 5) infrastruktury wodociągowej; 6) przewiertu pod drogą DW 367; 7) infrastruktury sanitarnej i lokalnej oczyszczalni ścieków; 8) makroniwelacji; 9) lokalnej stacji uzdatniania wody; 10) zbiornika infiltracyjnego. Inwestycja została podzielona na dwa etapy: Etap I obejmuje zakresem wykonanie wyrównania (niwelacji) terenu przeznaczonego na strefę ekonomiczną w miejscowości Czarny Bór (w tym usuwanie karpin). W ramach etapu I zaprojektowano także wykonanie przyłącza wodociągowego oraz teletechnicznego do działki (w ramach odrębnego zgłoszenia robót). Etap II obejmuje zakresem budowę drogi manewrowej zapewniającej komunikację strefy z Obwodnicą Czarnego Boru wraz z niezbędną infrastrukturą (kanalizacje deszczową, sanitarną, oświetlenie uliczne itp.). Zakres robót nie obejmuje ujętej w dokumentacji projektowej: 1) wycinki drzew i krzewów; 2) wykonania robót nawierzchniowych jezdni i chodników – wykonanie wyłącznie warstw do podbudowy z kruszywa; 3) ustawienia słupów oświetleniowych wraz z włączeniem do sieci energetycznej; 4) wykonania robót telekomunikacyjnych. Szczegółowy zakres robót wynika z dokumentacji projektowej stanowiącej integralną część SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45112700-2 - Roboty w zakresie kształtowania terenu

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

45232130-2 - Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233280-5 - Wznoszenie barier drogowych

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 835) z postępowania wyklucza się: 1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy; 2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy; 3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy. 4) Powyższe wykluczenie następować będzie na okres trwania ww. okoliczności. 5) Osoba lub podmiot podlegające wykluczeniu na podstawie pkt 1-3, które w okresie tego wykluczenia ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego lub biorą udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, podlegają karze pieniężnej. 6) Karę pieniężną, o której mowa w pkt 5, nakłada Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, w drodze decyzji, w wysokości do 20 000 000 zł. 1) o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego zgodnie z art. 112 ust. 2, dotyczące: a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać. b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać. c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać. d) zdolności technicznej lub zawodowej: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał/zakończył w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: co najmniej jedną robotę budowlaną, w zakresie której było wykonanie remontu, przebudowy lub budowy drogi lub placu o powierzchni co najmniej 3000 m2; co najmniej jedną robotę budowlaną, w zakresie której było wykonanie robót polegających budowie sieci wodociągowej o długości co najmniej 500 m; co najmniej jedną robotę budowlaną, w zakresie której było wykonanie robót polegających budowie sieci kanalizacyjnej o długości co najmniej 500 m; co najmniej jedną robotę budowlaną, w zakresie której było wykonanie robót polegających budowie sieci elektroenergetycznej o długości co najmniej 300 m; co najmniej jedną robotę budowlaną, w zakresie której było wykonanie prac ziemnych polegających na zagospodarowaniu terenu o objętości co najmniej 10 000 m3. Zamawiający dopuszcza spełnienie warunków opisanych jak wyżej w ramach jednego lub kilku zadań inwestycyjnych – zsumowanie robót (zrealizowanych na podstawie jednej lub kilku umów). Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub ma możliwość dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: kierownikiem budowy: posiadającym ważne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, wydanymi zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy z dnia22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 1646);minimalne doświadczenie: 4 lata od uzyskania uprawnień; będącym członkiem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa; kierownikiem robót instalacyjnych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych: posiadającym ważne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych |i kanalizacyjnych obejmujące swym zakresem zakres prac objętych zamówieniem, wydanymi zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy z dnia22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 1646);minimalne doświadczenie: 2 lata od uzyskania uprawnień; będącym członkiem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa; kierownikiem robót instalacyjnych w zakresie sieci i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych: posiadającym ważne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych obejmujące swym zakresem zakres prac objęty zamówieniem, wydanymi zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy z dnia22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 1646);minimalne doświadczenie: 2 lata od uzyskania uprawnień; będącym członkiem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. kierownikiem robót specjalności inżynieryjnej drogowej: posiadającym ważne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej – drogowej, obejmujące swym zakresem zakres prac objęty zamówieniem, wydanymi zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 1646); minimalne doświadczenie: 2 lata od uzyskania uprawnień; będącym członkiem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji pod warunkiem posiadania odpowiednich kwalifikacji i doświadczeń budowlanych przez daną osobę. Ocena spełnienia ww. warunków przez Wykonawców będzie dokonywana wg zasady: spełnia / nie spełnia, na podstawie przedłożonych przez Wykonawców oświadczeń i dokumentów. Z treści dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż Wykonawca spełnił warunki jak wyżej.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp, sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem; b) oświadczenie o przynależności lub braku do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 275) z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę lub ofertę częściową. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dokumenty lub informacje potwierdzające przegotowanie oferty lub oferty częściowej w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – Załącznik Nr 2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast informacji z Krajowego Rejestru Karnego, składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa jak wyżej, lub gdy dokument nie odnosi się do wszystkich przypadków wskazanych w SWZ, zastępuje się go odpowiednio w całości lub części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający posiada, o ile Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czy dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty – Załącznik Nr 5; b) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji niniejszego zamówienia, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacją na temat ich uprawnień i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – Załącznik Nr 6; c) oświadczenie, że osoby odpowiedzialne za kierowanie robotami budowlanymi posiadają wymagane uprawnienia – Załącznik Nr 7

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 40.000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy 00/100 złotych); Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwalnie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp. Przy czym wadium wnoszone w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za wniesione w terminie tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że środki zostały zaksięgowane na koncie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Kamiennej Górze, 67 8395 0001 0023 7158 2000 0006 – z zaznaczeniem na przelewie „wadium – nazwa zadania, którego dotyczy”; 2) gwarancjach bankowych; 3) gwarancjach ubezpieczeniowych; 4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572). Wymagania dotyczące gwarancji i poręczeń: 1) dokument musi zabezpieczać ofertę Wykonawcy w całym okresie związania ofertą; 2) gwarancje i poręczenia należy przekazać Zamawiającemu w oryginale w postaci elektronicznej; 3) z treści dokumentu musi wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne i płatne w ciągu 14 dni na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp. Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli Wykonawca nie wniósł wadium, lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp. Zasady zwrotu wadium oraz okoliczności zatrzymania wadium zostały określone w art. 98 ustawy Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy, prowadzący działalność w formie spółki cywilnej, na gruncie przepisów ustawy Pzp, traktowani są jak Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie publiczne, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo powinno określać zakres czynności, do których pełnomocnik jest upoważniony. Oświadczenia dotyczące każdego z tych Wykonawców podpisuje każdy z nich osobno, chyba że co innego wynika z załączonych do oferty pełnomocnictw. Oświadczenia składane są przez każdy z podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie we własnym imieniu. Forma pełnomocnictwa udzielanego pełnomocnikowi musi spełniać wymagania co do formy złożenia oferty (art. 99 § 1 KC). Wszelka korespondencja oraz rozliczenia będą dokonywane z pełnomocnikiem. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego przedłożenia kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, wykazując spełnianie warunków, składają wraz z ofertą oświadczenie, z którego jednoznacznie wynika, które części zamówienia będzie realizował Wykonawca wykazujący spełnianie warunków udziału w postępowaniu - Załączniku nr 4 do SWZ . W celu potwierdzenia spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Wykonawcy, w terminie określonym w Części 5 punkcie 5.5. SWZ, przedkładają wymagane oświadczenia i dokumenty względem każdego Wykonawcy. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku zdolności technicznej lub zawodowej dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców, tzn. co najmniej jeden z Wykonawców lub kilku z nich łącznie spełnia warunki udziału w postępowaniu polegające na wykazaniu się posiadanym doświadczeniem w opisanym zakresie oraz w zakresie wykazania się dysponowaniem osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 ustawy Pzp oraz wskazanym w § 26 Projektowanych Postanowień Umowy, stanowiącym załącznik nr 8 do niniejszej SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-07-14 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/czarny_bor

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-07-14 09:05

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-08-12

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.