eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wieliczka › "Dostawa materiałów budowlanych: część III - zaprawy, cementy i inne materiały budowlane"Ogłoszenie z dnia 2023-05-23


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
„Dostawa materiałów budowlanych: część III - zaprawy, cementy i inne materiały budowlane"

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: KOPALNIA SOLI "WIELICZKA" SPÓŁKA AKCYJNA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000041683

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Park Kingi 1

1.5.2.) Miejscowość: Wieliczka

1.5.3.) Kod pocztowy: 32-020

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL214 - Krakowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat.sa@kopalnia.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kopalniawieliczka.eu

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Górnicwto

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Dostawa materiałów budowlanych: część III - zaprawy, cementy i inne materiały budowlane"

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c8c15d89-f569-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00228662

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://kopalniawieliczka.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://kopalniawieliczka.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W przedmiotowym postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują
elektronicznie za pośrednictwem strony internetowej postępowania znajdującej się pod adresem:
https://kopalniawieliczka.ezamawiajacy.pl w zakładce „Korespondencja”. 2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub informacje,
które wpłyną do Zamawiającego, uważa się za dokumenty złożone w terminie, jeśli ich czytelna treść dotrze do Zamawiającego. Za
datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich złożenia/wysłania na Platformie. 3. Ogólne
zasady korzystania z Platformy: 1) zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na subdomenie
Zamawiającego https://kopalniawieliczka.ezamawiajacy.pl, lub https://oneplace.marketplanet.pl . 2) Wykonawca po wybraniu opcji
„przystąp do postępowania” zostanie przekierowany do strony https://oneplace.marketplanet.pl, gdzie zostanie powiadomiony o
możliwości zalogowania lub założenia bezpłatnego konta. Wykonawca zakłada konto wykonując kroki procesu rejestracyjnego;
podaje adres e-mail, ustanawia hasło, następnie powtarza hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje regulamin, klika polecenie
„zarejestruj się”. 3) Rejestracja Wykonawcy trwa maksymalnie do 2 dni roboczych. W związku z tym Zamawiający zaleca
Wykonawcom uwzględnienie czasu niezbędnego na rejestrację w procesie złożenia oferty w postaci elektronicznej. Wykonawca
wraz z potwierdzeniem złożenia wniosku rejestracyjnego otrzyma informacje, o możliwości przyspieszenia procedury założenia
konta, wówczas należy skontaktować się pod numerem telefonu podanym w ww. potwierdzeniu. 4) Po założeniu konta Wykonawca
ma możliwość złożenia oferty w postępowaniu. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności
zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy. Za datę przekazania
zaświadczeń oraz informacji przyjmuje się datę ich wysłania za pośrednictwem zakładki „Korespondencja”. 4. Zamawiający
informuje, że w przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z zasadami korzystania z Platformy, Wykonawca powinien
skontaktować się bezpośrednio z dostawcą rozwiązania teleinformatycznego Platforma https://kopalniawieliczka.ezamawiajacy.pl tel.
(+48) 22 576 87 90 (infolinia dostępna w dni robocze, w godzinach 9.00-17.00) e-mail: oneplace@marketplanet.pl . 5. Szczegółowe
warunki korzystania z Platformy zawarte są na stronie https://kopalniawieliczka.ezamawiajacy.pl w zakładce „Baza wiedzy”, która
jest dostępna dla zalogowanych Wykonawców. 6. Zamawiający wskazuje informacje, o których mowa w Rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz
udostępnienia i przechowywania dokumentów elektronicznych, dotyczące systemu dostępnego pod adresem
https://kopalniawieliczka.ezamawiajacy.pl: 1) komputer PC/MAC z aktualnym systemem operacyjnym wspieranym przez producenta,
2) wybrana przeglądarka wspierana przez producenta: MS Internet Explorer, Firefox, Google Chrome lub MS Edge, 3) podłączenie
do Internetu: min. 512 Kb/s na komputer (zalecane szerokopasmowe łącze internetowe). 7. Osobami uprawnionymi do
porozumiewania się z Wykonawcami są: Maciej Trąbka – Kierownik Działu Prawnego i Zamówień Publicznych, Magdalena Kalarus-
Kwaśniewska – Zastępca Kierownika Działu Prawnego i Zamówień Publicznych ds. Zamówień Publicznych, Magdalena Szostak–
Specjalista ds. Zamówień Publicznych. Szczegółowe informacje dotyczące środków komunikacji elektronicznej, przy użyciu których
Zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych
sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej znajdują się w Specyfikacji Warunków Zamówienia dostępnej
pod adresem: https://kopalniawieliczka.ezamawiajacy.pl/

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: KSW/2023/EZM/63

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa przez Wykonawcę, za wynagrodzeniem materiałów budowlanych –zapraw, cementów i innych materiałów budowlanych zwanych dalej „przedmiotem zamówienia”, których szczegółowy zakres, rodzaj, parametry i ilości zawiera załącznik nr 2 do SWZ.
Okres przydatności przedmiotu zamówienia do użytku winien być, nie krótszy niż 6 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego, za wyjątkiem pozycji nr 1 załącznika nr 2 do SWZ/załącznika nr 2 do elektronicznego formularza oferty/załącznika nr 1 do wzoru umowy, gdzie okres przydatności winien być nie krótszy niż 2 miesiące od daty dostawy do Zamawiającego.
Wykonawca jest zobowiązany dostarczać, na zlecenie Zamawiającego, przedmiot zamówienia, sukcesywnie, partiami, w ciągu okresu trwania umowy, maksymalnie w 30 partiach.
Ilość i rodzaj przedmiotu zamówienia, jakie będą dostarczone w jednej partii, zależy od potrzeb Zamawiającego i będzie określana w pisemnym zleceniu.
Zlecenia dostarczenia przedmiotu zamówienia składane będą i przekazywane Wykonawcy pocztą elektroniczną.
Wykonawca zobowiązuje się dostarczać przedmiot zamówienia wymieniony w załączniku nr 2 do SWZ w terminie do 7 dni kalendarzowych licząc od daty przekazania zlecenia Wykonawcy.
O przygotowaniu zleconego dostarczenia przedmiotu zamówienia, Wykonawca będzie zobowiązany powiadomić Zamawiającego telefonicznie lub pocztą elektroniczną, nie później niż na jeden dzień przed wymaganym terminem dostarczenia.
Miejsce dostawy – magazyn główny Kopalni Soli „Wieliczka” S.A., 32 – 020 Wieliczka, Park Kingi 1.
Godziny dostawy do Kopalni Soli „Wieliczka” ustala się w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 13.00.
Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania przedmiotu zamówienia, na swój koszt i we własnym zakresie.
Wraz z jednostkowymi dostawami przedmiotu zamówienia Wykonawca powinien dostarczyć dowód wydania wyrobu na zewnątrz WZ lub fakturę VAT.
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia zawarte zostały w załączniku nr 2 do SWZ a zasady jego realizacji we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 44111000-1 - Materiały budowlane

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

W ramach zamówienia, Zamawiający zobowiązuje się do zakupu przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 2 do SWZ o wartości 60% ceny całkowitej wskazanej w ofercie Wykonawcy. Pozostałą ilość przedmiotu zamówienia o wartości 40% ceny całkowitej, Zamawiający zakupi w zależności od potrzeb (prawo opcji).

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: oświadczenia potwierdzającego aktualność informacji zawartych w oświadczeniu składanym na podstawie art. 125 ust 1 ustawy w zakresie podstaw wykluczenia wskazanych przez Zamawiającego. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do specyfikacji;

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, przewiduje się możliwość dokonania zmiany umowy w następujących przypadkach:
1) niedokonania przez Zamawiającego zakupu przedmiotu umowy o wartości 60 % ceny całkowitej brutto określonej w § 5 ust. 1, dopuszcza się możliwość wydłużenia okresu jego dostarczania, o którym mowa w § 4 ust. 1, o okres konieczny do zakupu przedmiotu umowy
o wartości 60 % ceny całkowitej brutto określonej w § 5 ust. 1, możliwość zmiany należnego Wykonawcy wynagrodzenia lub zmniejszenia wartości przedmiotu umowy, do zakupu którego zobowiązuje się Zamawiający,
2) niedokonania przez Zamawiającego zakupu przedmiotu umowy w maksymalnej ilości,
o której mowa w Załączniku nr 1 do wzoru umowy, w terminie, o którym mowa w § 4 ust. 1 – dopuszcza się możliwość przedłużenia terminu obowiązywania umowy na dalszy czas oznaczony nie dłuższy niż 6 miesięcy,
3) przestojów i opóźnień w wykonywaniu przedmiotu umowy, wynikających z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, dopuszcza się przedłużenie terminu wykonania umowy wskazanego w § 4,
4) braku możliwości wykonania umowy w terminie, spowodowanej na skutek działania siły wyższej – dopuszcza się wydłużenie terminu wykonania niniejszej umowy o okres równy czasowi występowania siły wyższej.
2. Zaistnienie przyczyn wskazanych w niniejszym paragrafie nie powoduje powstania u żadnej ze Stron, roszczenia o zmianę umowy.
3. W przypadku zaistnienia, którejkolwiek z przyczyn, wymienionych w ust. 1 lub 2, każdej ze Stron umowy przysługuje prawo do wystąpienia do drugiej Strony o zmianę umowy. Wystąpienie to powinno zawierać:
1) szczegółowy opis przyczyn uzasadniających zmianę umowy,
2) projekt aneksu,
4. Wystąpienie, o którym mowa w ust. 3 stanowi podstawę do podjęcia negocjacji w sprawie zmiany umowy.
5. Zmiana umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
6. Zmian umowy dokonuje się w formie aneksów, którym nadaje się kolejne numery.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-02 11:30

8.2.) Miejsce składania ofert: www kopalniawieliczka.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-02 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-01

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

Crafted in Japan

18.09.23

Hybrydowa Mazda CX-60
o mocy 327KM

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.