eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zakliczyn › Modernizacja dróg dojazdowych do pól w miejscowościach Faściszowa, Kończyska, Ruda Kameralna, Wola Stróska, Stróże i OlszowaOgłoszenie z dnia 2022-06-28

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Modernizacja dróg dojazdowych do pól w miejscowościach Faściszowa, Kończyska, Ruda Kameralna, Wola Stróska, Stróże i Olszowa

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA ZAKLICZYN

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 851660967

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: RYNEK 32

1.5.2.) Miejscowość: Zakliczyn

1.5.3.) Kod pocztowy: 32-840

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL217 - Tarnowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowieniapubliczne@zakliczyn.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zakliczyn.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Modernizacja dróg dojazdowych do pól w miejscowościach Faściszowa, Kończyska, Ruda Kameralna, Wola Stróska, Stróże i Olszowa

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4dbaf314-f6df-11ec-8000-d680d39e541a

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00228589

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-06-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00003474/11/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.15 Modernizacja dróg dojazdowych do pól w miejscowościach Faściszowa, Kończyska, Ruda Kameralna, Wola Stróska, Stróże i Olszowa

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.zakliczyn.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: www.zakliczyn.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej.
2. Komunikacja Zamawiającego z Wykonawcą w zakresie przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji ( nie dotyczy składania oferty) odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną za pośrednictwem:
a) e-mail: zamowieniapubliczne@zakliczyn.pl ;
b) Platformy : https://zakliczyn.ezamawiajacy.pl w zakładce „Korespondencja”.
UWAGA: Składanie OFERT wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami możliwe jest tylko za pośrednictwem Platformy pod adresem https://zakliczyn.ezamawiajacy.pl, lub https://oneplace.marketplanet.pl .
3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub informacje, które wpłyną do Zamawiającego, uważa się za dokumenty złożone w terminie, jeśli ich czytelna treść dotrze do Zamawiającego przed upływem tego terminu (godziny pracy Zamawiającego: od poniedziałku do piątku w godzinach 7.45.- 15.45). Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przekazywanym na adres e-mail Zamawiającego przyjmuje się datę dostarczenia wiadomości na adres e-mail Zamawiającego. Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich złożenia/wysłania na Platformie.
4. Ogólne zasady korzystania z Platformy, z zastrzeżeniem ust. 8 niniejszego Rozdziału;
a) zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu Zamawiającego dostępnego pod adresem: https://zakliczyn.ezamawiajacy.pl, lub https://oneplace.marketplanet.pl
b) Wykonawca po wybraniu opcji „przystąp do postępowania” zostanie przekierowany do strony https://oneplace.marketplanet.pl, gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta. Wykonawca zakłada konto wykonując kroki procesu rejestracyjnego; podaje adres e-mail, ustanawia hasło, następnie powtarza hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje regulamin, klika polecenie „zarejestruj się”.
c) Rejestracja Wykonawcy trwa maksymalnie do 2 dni roboczych. W związku z tym Zamawiający zaleca Wykonawcom uwzględnienie czasu niezbędnego na rejestrację w procesie złożenia Oferty w postaci elektronicznej.
Wykonawca wraz z potwierdzeniem złożenia wniosku rejestracyjnego otrzyma informacje, o możliwości przyspieszenia procedury założenia konta, wówczas należy skontaktować się pod numerem telefonu podanym w ww. potwierdzeniu.
d) Po założeniu konta Wykonawca ma możliwość złożenia Oferty w postępowaniu. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej. Za datę przekazania zaświadczeń oraz informacji przyjmuje się datę ich wysłania za pośrednictwem zakładki „Korespondencja”.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Zakliczyn, Rynek 32, 32-840 Zakliczyn, tel.: 14/632 64 60, zakliczyn@zakliczyn.pl ;
2. Inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Zakliczyn jest Pan Artur Kuchno, kontakt: artur.kuchno@zakliczyn.pl, tel. 14/ 632 64 60;
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn „Modernizacja dróg dojazdowych do pól w miejscowościach Faściszowa, Kończyska, Ruda Kameralna, Wola Stróska, Stróże i Olszowa” Nr sprawy UM-III.271.ZP.24.2022 prowadzonym w trybie przetargu podstawowym bez negocjacji.
1. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art.18 oraz art. 74 ustawy Pzp;
2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
3. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
4. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
5. Posiada Pani/Pan:
• na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
• na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;
• na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
6. Nie przysługuje Pani/Panu:
• w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
• prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
• na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
7. Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: UM-III.271.ZP.24.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są roboty w zakresie modernizacji dróg dojazdowych do pól w Gminie Zakliczyn. Szczegółowy zakres rzeczowy został wyszczególniony poniżej, w ramach poszczególnych części;
Część I
1) Modernizacja drogi dojazdowej do pól w miejscowości Faściszowa na działce nr 121/1 i Kończyska na działce nr 182.
2) Modernizacja drogi dojazdowej do pól w miejscowości Wola Stróska na działce nr 54/1 i Stróże na działce nr 376.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera OPZ (zał. nr 9 do SWZ), specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiar robót stanowiące załączniki do niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SWZ” (załącznik nr 5, 6).

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-09-09

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
I. Cena – 60% = 60 pkt
Cena (z podatkiem VAT) za realizację całego zamówienia - 60 %
Punkty przyznane za kryterium „Cena (z podatkiem VAT) za realizację całego zamówienia” będą liczone wg następującego wzoru:
C = (Cmin : Cx) × 60
gdzie:
C – ilość punktów przyznanych danej ofercie za „cenę”,
Cmin – cena minimalna (z VAT) zaoferowana w przetargu spośród ofert ocenianych
Cx - cena (z VAT) podana przez wykonawcę, dla którego wynik jest obliczany.
Maksymalna liczba punktów do zdobycia wg tego kryterium wynosi 60.
II. Okres gwarancji - 40% = 40 pkt
Punkty przyznane za kryterium „okres gwarancji” będą liczone wg następującego wzoru:
Wskazany przez Wykonawcę okres gwarancji będzie punktowany następująco:
60 miesięcy i więcej = 30 pkt
72 miesiące i więcej = 37 pkt
84 miesiące i więcej = 40 pkt
Minimalny okres gwarancji to 60 m-cy. Oferty z okresem gwarancji poniżej 60 miesięcy lub niepodanym okresem gwarancji zostaną odrzucone jako niespełniające wymagań SWZ.
Maksymalna liczba punktów do zdobycia wg tego kryterium wynosi 40.
2. Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (uzyska największą sumę punktów obliczonych w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są roboty w zakresie modernizacji dróg dojazdowych do pól w Gminie Zakliczyn. Szczegółowy zakres rzeczowy został wyszczególniony poniżej, w ramach poszczególnych części;
Część II
1) Modernizacja drogi dojazdowej do pól w miejscowości Ruda Kameralna na działkach nr 703 i nr 1098.
2) Modernizacja drogi dojazdowej do pól w miejscowości Olszowa na działce nr 251.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera OPZ (zał. nr 9 do SWZ), specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiar robót stanowiące załączniki do niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SWZ” (załącznik nr 5, 6).

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-09-09

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
I. Cena – 60% = 60 pkt
Cena (z podatkiem VAT) za realizację całego zamówienia - 60 %
Punkty przyznane za kryterium „Cena (z podatkiem VAT) za realizację całego zamówienia” będą liczone wg następującego wzoru:
C = (Cmin : Cx) × 60
gdzie:
C – ilość punktów przyznanych danej ofercie za „cenę”,
Cmin – cena minimalna (z VAT) zaoferowana w przetargu spośród ofert ocenianych
Cx - cena (z VAT) podana przez wykonawcę, dla którego wynik jest obliczany.
Maksymalna liczba punktów do zdobycia wg tego kryterium wynosi 60.
II. Okres gwarancji - 40% = 40 pkt
Punkty przyznane za kryterium „okres gwarancji” będą liczone wg następującego wzoru:
Wskazany przez Wykonawcę okres gwarancji będzie punktowany następująco:
60 miesięcy i więcej = 30 pkt
72 miesiące i więcej = 37 pkt
84 miesiące i więcej = 40 pkt
Minimalny okres gwarancji to 60 m-cy. Oferty z okresem gwarancji poniżej 60 miesięcy lub niepodanym okresem gwarancji zostaną odrzucone jako niespełniające wymagań SWZ.
Maksymalna liczba punktów do zdobycia wg tego kryterium wynosi 40.
2. Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (uzyska największą sumę punktów obliczonych w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dla części I, części II, dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełnia warunek jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności drogowej.
Zamawiający uzna za równoważne uprawnieniom wskazanym powyżej, uprawnienia tożsame wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – Załącznik nr 10 do SWZ

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - Załącznik nr 3 do SWZ

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1.W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub innego adekwatnego dokumentu / środka dowodowego potwierdzającego, że Wykonawca realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów - Załącznik nr 7 do SWZ - jeżeli dotyczy;
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do oferty tych Wykonawców winno zostać dołączone oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi objęte zamówieniem wykonają poszczególni Wykonawcy - Załącznik nr 8 do SWZ - jeżeli dotyczy.
3. Pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik Wykonawcy, którego umocowanie nie wynika z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru - jeżeli dotyczy.
Pełnomocnictwa, o których mowa w niniejszej SWZ, zgodnie z działem VI rozdział II ustawy kodeks cywilny winny być złożone w oryginale w formie elektronicznej, tj. w postaci elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Dopuszcza się także złożenie pełnomocnictwa w postaci cyfrowego odwzorowania (skanu) dokumentu, który pierwotnie sporządzono jako dokument w postaci papierowej - dokument w postaci elektronicznej musi być opatrzony przez mocodawcę lub notariusza podpisem kwalifikowanym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.
4. Wadium w formie niepieniężnej należy wnieść poprzez złożenie Zamawiającemu oryginału stosownego dokumentu wadialnego (gwarancji lub poręczenia) wystawionego przez Gwaranta / Poręczyciela w postaci elektronicznej – przekazanego Zamawiającemu w taki sposób, aby dokument ten dotarł do Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
W razie złożenia dokumentu wadialnego niestanowiącego oryginału Zamawiający uzna, iż wymagane wadium nie zostało w ogóle wniesione (tzn. oferta nie została prawidłowo zabezpieczona wymaganym wadium).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium:
1) dla części I w wysokości 5.100,00 zł (słownie: pięć tysięcy sto złotych 00/100)
2) dla części II w wysokości 4.700,00 zł (słownie: cztery tysiące siedemset złotych 00/100).
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje do dnia upływu terminu związania z ofertą z wyjątkiem sytuacji wskazanej w art. 98 ust 1 pkt 2 i 3 Pzp.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
4. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto (numer konta Bank Ochrony Środowiska O/Tarnów nr rachunku 60 1540 1203 2053 4270 3855 0011) z dopiskiem „Wadium – nr postępowania”.
UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania na rachunku Zamawiającego.
5. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
6. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej podpisanym przez osobę upoważnioną do wystawienia poręczenia lub gwarancji wraz z ofertą i spełniać co najmniej poniższe wymagania:
1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w ustawie Pzp;
2) z jej treści powinno jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;
3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;
4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą z zaznaczeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert;
5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania;
6) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Gmina Zakliczyn.
7) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 Pzp), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum);
7. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 Pzp zostanie odrzucona.
8. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie stanowiące załącznik nr 2 do SWZ , o którym mowa w Rozdziale VII ust. 1 pkt 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do oferty tych Wykonawców winno zostać dołączone oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi objęte zamówieniem wykonają poszczególni Wykonawcy - Załącznik nr 8 do SWZ .

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ.
2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 Pzp oraz wskazanym we Wzorze Umowy,
4. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-07-13 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: 1. Ofertę należy złożyć WYŁĄCZNIE w postacie elektronicznej na Platformie pod adresem: https://zakliczyn.ezamawiajacy.pl w zakładce „OFERTY" do dnia 13 lipca 2022 r. do godz. 10.00 .

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-07-13 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-08-11

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zapisy SWZ oraz załącznik nr 2 do SWZ uwzględniają przepisy dot. wykluczenia z postępowania dotyczące art.7 ust.1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.