eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Szczytno › Modernizacja przebudowa/rozbudowa/budowa sieci wodno - kanalizacyjnej na terenie miasta SzczytnoOgłoszenie z dnia 2023-05-23


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Modernizacja przebudowa/rozbudowa/budowa sieci wodno – kanalizacyjnej na terenie miasta Szczytno

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miejska Szczytno

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 510743410

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Sienkiewicza 1

1.5.2.) Miejscowość: Szczytno

1.5.3.) Kod pocztowy: 12-100

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL622 - Olsztyński

1.5.7.) Numer telefonu: +48 89 624 72 00

1.5.8.) Numer faksu: +48 89 624 72 01

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: anna.pawelczyk@um.szczytno.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.um.szczytno.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/733820

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Modernizacja przebudowa/rozbudowa/budowa sieci wodno – kanalizacyjnej na terenie miasta Szczytno

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-126eba4c-b74b-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00228276

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00035378/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Modernizacja przebudowa/rozbudowa/budowa sieci wodno – kanalizacyjnej na terenie miasta Szczytno

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00146491

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: GM-P.271.3.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 2745078,25 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 1 – „Kanalizacja sanitarna i sieć wodociągowa osiedle Kochanowskiego - III ETAP” - ul. Tatarkiewicza, ul. Rodziewiczówny
Zakres prac obejmuje:
1. budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami:
- w ul. Tatarkiewicza od węzła W9 do W10,
- w ul. Rodziewiczówny od węzła W10 do W11 w ul. Mławskiej,
- w ul. Tatarkiewicza od węzła W 10 do W 12,
2. budowę sieci kanalizacji sanitarnej z urządzeniami zaliczanymi do sieci:
- w ul. Tatarkiewicza od studni S31 BS do studni S47 BS,
- w ul. Rodziewiczówny od studni S33 BS do S37 BS
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu został zawarty w dokumentacjach projektowych, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB), przedmiarach robót, SWZ, wzorze umowy wraz załącznikami.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

4.5.5.) Wartość części: 532562,71 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 2 – Kanalizacja sanitarna grawitacyjna, tłoczna oraz sieć wodociągowa na dz. nr 299, 307, 425/15, 425/18, 425/22 obręb 5, m. Szczytno, dz. nr 17 obręb 16 Nowe Gizewo, gm. Szczytno- ul. Wielbarska – ul. Pola
Zakres prac obejmuje:
- budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami,
- budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z urządzeniami zaliczanymi do sieci,
- budowę sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej z urządzeniami zaliczanymi do sieci,
- budowę przepompowni ścieków.
UWAGA!!! Zamówienie (część nr 2) nie obejmuje wykonania kanalizacji deszczowej ujętej w zamieszczonej dokumentacji projektowej.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu został zawarty w dokumentacjach projektowych, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB), przedmiarach robót, SWZ, wzorze umowy wraz załącznikami.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45315300-1 - Instalacje zasilania elektrycznego

4.5.5.) Wartość części: 1364796,40 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 3 - Rozbudowa i przebudowa istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budową przepompowni ścieków i złączem kablowym
Zakres prac obejmuje:
1) wykonanie nowego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej GRP 600 mm
2) wykonanie nowego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej PE225 mm,
3) wykonanie nowego odcinka przelewu awaryjnego PE250 mm,
4) wykonanie nowego odcinka przyłącza wodociągowego,
5) wykonanie WLZ
6) wykonanie ogrodzenia przepompowni.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu został zawarty w dokumentacjach projektowych, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB), przedmiarach robót, SWZ, wzorze umowy wraz załącznikami.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

4.5.5.) Wartość części: 847719,14 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 492143,41 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 977176,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 977176,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Zakład Usług Wodno-Melioracyjnych Spółka Jawna W. Olszewski, D. Zagożdzon

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7450000877

7.3.3) Ulica: Nowe Gizewo 9

7.3.4) Miejscowość: Szczytno

7.3.5) Kod pocztowy: 12-100

7.3.6.) Województwo: warmińsko-mazurskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-05-23

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 977176,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.