eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Katowice › Wykonanie remontu obiektu przy ul. Gliwickiej 74a w Katowicach (montaż wraz z dostawą 2 platform schodowych dla osób niepełnosprawnych)Ogłoszenie z dnia 2022-06-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Wykonanie remontu obiektu przy ul. Gliwickiej 74a w Katowicach (montaż wraz z dostawą 2 platform schodowych dla osób niepełnosprawnych)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto Katowice - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KATOWICACH

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 003451387

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Jagiellońska 17

1.5.2.) Miejscowość: Katowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 40-032

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A - Katowicki

1.5.7.) Numer telefonu: 322510087

1.5.8.) Numer faksu: 327500095

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@mops.katowice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mops.katowice.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://mops-katowice.logintrade.net/zapytania_email,88838,14f8bf6bcd1e11f7799fecdf89275a97.html

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ochrona socjalna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie remontu obiektu przy ul. Gliwickiej 74a w Katowicach (montaż wraz z dostawą 2 platform schodowych dla osób niepełnosprawnych)

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4572d1e1-e7cc-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00228229

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-06-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00034058/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Wykonanie remontu obiektu przy ul. Gliwickiej 74a w Katowicach (montaż wraz z dostawą 2 platform schodowych dla osób niepełnosprawnych)

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00201473/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: DO.261.2.7.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 319665,61 PLN

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 90058,07 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia jest montaż wraz z dostawą 2 platform schodowych dla osób niepełnosprawnych przy wejściach do obiektu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Gliwickiej 74a w Katowicach wraz z naprawą schodów i wykonaniem zasilania elektroenergetycznego tych platform. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w :
a) Projekcie technicznym budowlano-wykonawczym – Załączniki nr 1 a, b do SWZ.
(Załącznik ten zawiera większy zakres prac obejmujący prace będące przedmiotem wykonanego większego projektu technicznego. Z uwagi na sposób finansowania wykonanie całości robót zostało podzielone na etapy, w związku z czym do realizacji niniejszego zamówienia należy odnieść tylko te dane z projektu technicznego, które dotyczą montażu platform wraz z ich dostawą i wykonaniem zasilania elektroenergetycznego tych platform oraz naprawy schodów, będących przedmiotem niniejszego postępowania).
b) Przedmiarach prac – Załącznik nr 2 do SWZ.
c) Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót – Załącznik nr 3 do SWZ.
(Załącznik ten zawiera większy zakres prac obejmujący prace będące przedmiotem wykonanego większego projektu technicznego. Z uwagi na sposób finansowania wykonanie całości robót zostało podzielone na etapy, w związku z czym do realizacji niniejszego zamówienia należy odnieść tylko te dane z projektu technicznego, które dotyczą montażu platform wraz z ich dostawą i wykonaniem zasilania elektroenergetycznego tych platform oraz naprawy schodów, będących przedmiotem niniejszego postępowania).

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W przedmiotowym postępowaniu nie złożono żadnej oferty.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.