eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kunów › Budowa skateparku, siłowni zewnętrznej oraz placu zabaw przy ul. Laski w KunowieOgłoszenie z dnia 2022-06-28

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa skateparku, siłowni zewnętrznej oraz placu zabaw przy ul. Laski w Kunowie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Kunów

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 291009805

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Warszawska 45B

1.5.2.) Miejscowość: Kunów

1.5.3.) Kod pocztowy: 27-415

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL721 - Kielecki

1.5.7.) Numer telefonu: +48 412613174

1.5.8.) Numer faksu: +48 412613194

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@kunow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kunow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa skateparku, siłowni zewnętrznej oraz placu zabaw przy ul. Laski w Kunowie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1ad3912a-f6bc-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00228044

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-06-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00015282/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Budowa strefy relaksu przy ul. Laski w Kunowie wraz z placem zabaw, siłownią zewnętrzną i skateparkiem

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja między Zam., a Wykonawcami odbywa się drogą elekt. przy użyciu
miniPortalu, który dostępny jest pod
adresem:https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu dostępnego pod
adresem:https://epuap.gov.pl/wps/portal. Komunikacja w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji (innych niż oferta Wykonawcy) odbywa się elekt. za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Form. do komunikacji) lub za pomocą poczty elekt. W korespondencji zw. z postępowaniem Zam. i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP). W przypadku korespondencji przesyłanej za pomocą poczty elekt. uczestnicy postępowania mogą posługiwać się identyfikatorem (ZP.I.271.17.2022). Zam. może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elekt. Zam. dopuszcza również możliwość składania dokumentów elekt., oświadczeń lub elekt. kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elekt., na adres e-mail: przetargi@kunow.pl.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu dostępnym pod adresem:
https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi.aspx oraz Regulaminie ePUAP. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie miniPortalu oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego regulaminu. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy
do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP. Do złożenia oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy aktualnego podpisu zaufanego lub podpisu osobistego. Uwaga: Podpisy: zaufany i osobisty nie są
zapewniane przez system.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (dalej „RODO”)informujemy, że:1) administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych jest Burmistrz Miasta i Gminy w Kunowie działający w imieniu Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie, z siedzibą przy ul. Warszawskiej 45B, 27-415 Kunów. Z administratorem można się skontaktować w następujący sposób: listownie na adres siedziby administratora, e-mailem:
urzad@kunow.pl, telefonicznie: (41) 261-31-74, ePUAPem: adres skrzynki ePUAP:/4f25l3kcff/SkrytkaESP;2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: iod@kunow.pl;3)Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie
podstawowym bez negocjacji;4)odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy p.z.p;5)Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 p.z.p. przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;6)obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych
bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy p.z.p., związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;7)w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO. 8)posiada Pani/Pan: a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie
administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia); b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą pzp oraz nie
może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników); c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej
osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego); d)
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 9) nie przysługuje Pani/Panu: a)w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; c)na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;10)przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Klauzula informacyjna została zawarta w rozdziale II SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.I.271.17.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 983590,74 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pod nazwą: „Budowa skateparku, siłowni zewnętrznej oraz placu zabaw przy ul. Laski w Kunowie”.
Dofinansowano ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – edycja 2021.
2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie prac polegających na utwardzeniu i zagospodarowaniu terenu obejmujące:
a) roboty pomiarowe (tyczenie geodezyjne oraz inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza),
b) demontaż istniejących urządzeń zabawowych, małej architektury oraz ogrodzenia w całości (za wyjątkiem wiaty rowerowej i stołu betonowego do gry w tenisa). Cały materiał z demontażu należy złożyć na bazie Zakładu Gospodarki Komunalno - Mieszkaniowej w Kunowie przy ul. Partyzantów 47,
c) wykonanie fundamentów i montaż urządzeń skateparku, placu zabaw, siłowni zewnętrznej, małej architektury i ogrodzenia,
d) zakup i montaż 7 sztuk lamp solarnych typu bocian,
e) wykonanie nawierzchni z betonu pod skatepark, maty przerostowej i piasku oraz nawierzchni z kostki betonowej, zgodnie z rysunkiem planu,
f) wytyczenie łuków nasadzeń roślinności i lokalizacji drzew,
g) przygotowanie gruntu pod nasadzenia,
h) nasadzenie roślin i drzew oraz renowacja trawnika, wykonanie łąki kwietnej. Zamawiający odstępuje od wymogu uwzględnienia w okresie gwarancyjnym pielęgnacji po posadzeniu,
i) monitoring,
j) prace porządkowe, w których należy uwzględnić również odświeżenie istniejącej nawierzchni utwardzonej poprzez oczyszczenie podłoża, usunięcie glonów, mchu, chwastów oraz mycie i tym podobne, powierzchnia około 830 m2.
Na podstawie art. 91 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 roku poz. 1129 oraz z 2022 roku poz. 1079) Zamawiający informuje, iż dokonał szczegółowej analizy przedmiotu zamówienia oraz rozważył celowość podziału zamówienia na części. Ponieważ istnieje zagrożenie wystąpienia nadmiernych trudności technicznych w prawidłowym wykonaniu całości zamówienia w przypadku jego podziału na części oraz ze względu na potrzebę skoordynowania działań różnych Wykonawców realizujących poszczególne części zamówienia uznano, iż podział zamówienia na części jest nieuzasadniony, bowiem mógłby poważnie zagrozić właściwemu wykonaniu całego przedsięwzięcia w określonym terminie. Dodatkowo podział zamówienia na części spowodowałby trudności w dochodzeniu przez Zamawiającego praw gwarancyjnych w okresie gwarancji, bowiem roboty wykonywane przez Wykonawcę jednej części zamówienia będą miały bezpośredni wpływ na roboty wykonywane przez Wykonawców części kolejnych. Brak podziału na części przedmiotowego zamówienia w żaden sposób nie ograniczy zasady konkurencyjności.
Przedmiot zamówienia będzie realizowany przy zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami poprzez zastosowanie racjonalnych usprawnień, usuwanie barier oraz zapobieganie ich powstawaniu, zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 roku poz. 1062 oraz z 2022 roku poz. 1079). Wykonawca będzie zobowiązany zapewnić dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie art. 6 wyżej wymienionej ustawy w zakresie:
1) dostępności architektonicznej poprzez zapewnienie wolnych od barier poziomych przestrzeni komunikacyjnych - na terenie całego obiektu nie będą występować obniżenia, ani stopnie niebezpieczne dla osób niewidomych, brak wysokich krawężników, szerokości chodników dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych;
2) zapewnienia informacji na temat rozkładu funkcjonalno-przestrzennego –
w cenie oferty należy uwzględnić zakup i montaż tablicy z informacją o rozkładzie wszystkich elementów zadania w terenie, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy (plan tyflograficzny);
3) przynajmniej jedno z urządzeń siłowni zewnętrznej dostosowane będzie dla osób niepełnosprawnych.
3. Szczegółowy zakres robót budowlanych określają:
1) projekt budowlano - wykonawczy dla zadania pod nazwą: „Budowa strefy relaksu przy ul. Laski w Kunowie wraz z placem zabaw, siłownią zewnętrzną i skateparkiem (część projektu zagospodarowanie terenu od strony 20 oraz projekt instalacje elektryczne), projekt wykonawczy projektu zieleni, informacja BIOZ.
2) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.
3) Przedmiary robót, które stanowią wyłącznie materiał pomocniczy do oszacowania wartości zamówienia i nie mogą być jedyną podstawą do kalkulacji ceny oferty.
4) Opis urządzeń siłowni zewnętrznej: Zamawiający wskazuje, iż urządzenia siłowni zewnętrznej bez regulacji obciążenia powinny być montowane na pylonie:
• wyciąg górny - funkcje: wzmocnienie mięśni obręcznej barkowej, grzbietu i ramion, wymiary około 1100x742x2000 mm, waga maksymalna około 130 kg,
• stepper - funkcje: wzmocnienie mięśni nóg, poprawa stawów biodrowych, wymiary około 1069x592x2000 mm,
• wahadło - funkcje: wzmocnienie muskulatury pasa biodrowego, kończyn dolnych i górnych, wymiary około 900x803x2000 mm,
• wyciąg górny plus wyciskanie siedząc z poręczami dla osób niepełnosprawnych - funkcje: wzmocnienie mięśni kończyn górnych, obręczy barkowej i mięśni grzbietu, (dopuszcza się urządzenie w formie atlasu o wymiarach około 994x2032x1287 mm albo dwa odrębne urządzenia: wyciskanie siedząc o wymiarach około 900x740x1920 mm i wyciąg górny o wymiarach około 940x740x1920 mm),
• trenażer bicepsów - funkcje: wzmocnienie mięśni ramion, klatki piersiowej, obręczy barkowej, wymiary około 1452x550x2000 mm,
• biegacz - funkcje: wzmocnienie mięśni nóg i pasa biodrowego, rozciąganie kończyn dolnych, wymiary około 1632x600x2000 mm;
5) Opis urządzeń placu zabaw:
• karuzela dysk - o wymiarach około 2x2 m, wysokość około 0,6 m. Rama karuzeli z metalowego profilu, podstawa dysku z metalowej rury. Wszystkie części metalowe malowane proszkową, górna część dysku wykonana z tworzywa odpornego na zmienne warunki atmosferyczne;
• zestaw sprawnościowy - przeznaczenie: spacer po ścieżce zdrowia wspomaga koordynację, ćwiczenie równowagi i ogólną koordynację ciała, wymiary około
4x4,25 m; wysokość urządzenia około 2,0 m. Konstrukcja zestawu wykonana z rur poddanych piaskowaniu i pomalowanych proszkowo. Tworzywo musi być odporne na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV;
• zestaw zabawowy - wymiary urządzenia około 7x7 m, wysokość około 3,0 m, przykładowy skład zestawu: zjeżdżalnia ślizg, zjeżdżalnia spirala, zjeżdżalnia fala, przejście tubowe pomiędzy podestami, wejście schodki, minimum 2 wieże, podejście krążki ufo, drabinka z poręczami. Konstrukcja zestawu wykonana z rur, zaślepionych na końcach, aby zapobiec przedostawaniu się wody. Rury muszą zostać poddane piaskowaniu i pomalowane proszkowo. Śruby osłonięte.
Nawierzchnie bezpieczne urządzeń, zgodnie z rysunkiem planu będą pełniły: nawierzchnia z piasku, maty przerostowej albo trawnik. Wszystkie urządzenia muszą być montowane na stałe do podłoża, betonowane w gruncie. Zastosowanie profili konstrukcyjnych o parametrach odpowiednich dla danego typu urządzenia, zgodnie z obliczeniami wytrzymałościowymi, zachowując tym samym zasadę bezpieczeństwa i odpowiednie właściwości techniczne.
Razem z ofertą Wykonawca powinien przedstawić karty techniczne/katalogowe proponowanych urządzeń. Zaproponowane karty winny zawierać minimum wizualizację produktu oraz wymiary.
Poszczególne urządzenia zabawowe powinny posiadać aktualne certyfikaty potwierdzające zgodność tych urządzeń z obowiązującymi normami i normatywami. Zamawiający nie stawia wymogu ich dostarczenia na etapie oferty.
Zamawiający zaznacza, iż wszystkie wskazane w projekcie urządzenia są urządzeniami przykładowymi, których kształt i wygląd jest poglądowy. Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji.
Dla zwiększenia konkurencyjności zadania Zamawiający dopuszcza:
a) tolerancję wymiarów projektowych urządzeń siłowni zewnętrznej oraz placu zabaw, o +/- 30%;
b) tolerancję wymiarów projektowych urządzeń skateparku o +/- 10%;
c) zastosowanie oparć i siedzisk wykonanych z innych tworzyw sztucznych typu HPL/HDPE;
d) nasadzenie drzew o obwodzie 8-10 cm.
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz w postaci katalogów elektronicznych.
7. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 punkt 7 i 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
8. Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ), stanowiący załącznik numer 8 do Specyfikacji Warunków Zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

03451000-6 - Rośliny

34971000-4 - Urządzenia bezpośredniego monitorowania

37440000-4 - Sprzęt do ćwiczeń fizycznych

37535200-9 - Wyposażenie placów zabaw

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45112700-2 - Roboty w zakresie kształtowania terenu

45112712-9 - Roboty w zakresie kształtowania ogrodów

45112720-8 - Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych

45112723-9 - Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-10-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert: Cena brutto (C) - waga kryterium 60%; Limit kar umownych (KL) - waga kryterium 20%; Kara umowna za zwłokę w
terminowym wykonaniu umowy (KT) - waga kryterium 20%. Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag kryteriów i sposobu
oceny ofert zawarty jest w rozdz. XX SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Limit kar umownych

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Kara umowna za zwłokę w terminowym wykonaniu umowy

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1)zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2)uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3)sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Na potwierdzenie należy złożyć:
- dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej
z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego - to jest na kwotę nie mniejszą niż 500.000,00 zł. W przypadku posiadania umowy ubezpieczenia na krótszy okres niż termin realizacji zamówienia Wykonawca dodatkowo musi złożyć oświadczenie, że ubezpieczy się na pozostały okres. W przypadku opłacania polisy w ratach, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego przedłożenia kopii kolejnych wpłat oraz polis.
4)zdolności technicznej lub zawodowej:
Na potwierdzenie należy złożyć:
- wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz
z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty;
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w tym okresie wykonał:
Co najmniej dwie roboty polegające na budowie skateparku o powierzchni minimum 300 m²; Do każdej pozycji wykazu robót należy załączyć dowody określające, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty, w szczególności informacji o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.
- wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia publicznego
Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją
o podstawie do dysponowania tymi osobami;
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje niżej wymienioną osobą:
• Kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej w ograniczonym zakresie, o której mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 roku poz. 2351 oraz z 2022 roku poz. 88) i ustawie z dnia 22 grudnia 2015 roku o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2021 roku poz. 1646) lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych czynności do wykonywania których w aktualnym stanie prawnym upoważniają uprawnienia budowlane w powyższej specjalności i posiada doświadczenie zawodowe, to jest w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie pełnił funkcję inspektora nadzoru lub kierownika robót/budowy na między innymi jednej (od rozpoczęcia do zakończenia) robocie budowlanej związanej z budową i/albo przebudową i/albo rozbudową i/albo remontem dróg albo robót związanych z utwardzeniem terenów,
o wartości co najmniej 100.000,00 zł brutto.
Do wykazu w stosunku do Kierownika budowy należy dołączyć oświadczenie Wykonawcy, że zaproponowana osoba posiada wymagane uprawnienia i przynależy do właściwej izby samorządu zawodowego, jeżeli taki wymóg na te osoby nakłada Prawo budowlane.
Zgodnie z art. 12a Prawa budowlanego, który to odsyła do ustawy z dnia 22 grudnia 2015 roku o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2021 roku poz. 1646) przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego nie jest wymagana od obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), gdyż do posiadania uprawnień w wykonywaniu samodzielnych funkcji w budownictwie nie jest wymagana przynależność do izby samorządu zawodowego.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 punkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 roku poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - załącznik numer 3 do Specyfikacji Warunków Zamówienia;
2. zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 punkt 1 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
3. zaświadczenie albo inny dokument właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 punkt 1 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie
w sprawie spłat tych należności;
4. oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy (oświadczenie wstępne), odnośnie do naruszenia obowiązków dotyczących płatności podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 roku poz. 1170 oraz z 2021 roku poz. 2290);
5. odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 punkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 4 punkt 2, 3 i 5, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,
b) nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
Dokumenty, o których mowa powyżej, powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty - załącznik numer 5 do Specyfikacji Warunków Zamówienia;
2) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - załącznik numer 6 do Specyfikacji Warunków Zamówienia;
3) dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego - to jest na kwotę nie mniejszą niż 500.000,00 zł.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający wymaga zgodnie z art. 107 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, aby Wykonawca wraz z formularzem ofertowym załączył przedmiotowe środki dowodowe w postaci kart technicznych/katalogowych urządzeń skateparku, placu zabaw i siłowni zewnętrznej.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Zamawiający będzie wzywał do uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych, zgodnie z art. 107 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych w terminie 3 dni.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Ofertę składa się na Formularzu Ofertowym – zgodnie z załącznikiem numer 1 do Specyfikacji Warunków Zamówienia, do którego Wykonawca zobowiązany jest załączyć zgodnie z art. 107 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych przedmiotowe środki dowodowe w postaci kart technicznych/katalogowych urządzeń skateparku, placu zabaw i siłowni zewnętrznej. Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:
1) oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale XI ust. 1 Specyfikacji Warunków Zamówienia (załącznik numer 2 do Specyfikacji Warunków Zamówienia);
2) oświadczenie o podwykonawcach (załącznik numer 4 do Specyfikacji Warunków Zamówienia). Oświadczenie to Wykonawca składa wraz z ofertą zarówno w sytuacji, kiedy korzysta z pomocy podwykonawcy przy realizacji zamówienia, jak również wtedy, kiedy z tej pomocy nie korzysta (zaznaczając odpowiedni kwadracik w treści oświadczenia);
3) zobowiązanie innego podmiotu, o którym mowa w Rozdziale XII ust. 3 Specyfikacji Warunków Zamówienia (jeżeli dotyczy);
4) dowód wniesienia wadium (jeżeli zabezpieczenie wadialne zostało wniesione
w formie niepieniężnej);
5) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy);
6) pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców ubiegających się wspólnie o udział w postępowaniu - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców biorących wspólnie udział w postępowaniu;
7) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 10.000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100 złotych).
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale XI ust. 1 Specyfikacji Warunków Zamówienia, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia
z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zam. przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art.454-455 p.z.p. oraz wskazanym we Wzorze Umowy, stanowiącym zał. nr 7 do SWZ. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej w postaci aneksu. Zakazuje się zmian postanowień
zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, za wyjątkiem okoliczności przewidzianych w niniejszej SWZ i/lub ogłoszeniu o zamówieniu. Dopuszcza się stosowanie robót zamiennych w okolicznościach wskazanych w rozdz. XXIII ust.6 od pkt 1-9 SWZ. Zam. przysługuje prawo zmniejszenia wynagrodzenia (nie
więcej niż o 10% wynagrodzenia określonego przez Wykonawcę) w przypadku: 1)Rezygnacji z części zakresu robót do wykonania. 2) Braku konieczności wykonania robót wynikłych z błędów stwierdzonych w OPZ. 3) Modyfikacji przedmiotu zamówienia w związku z wystąpieniem robót dodatkowych lub powtarzających za roboty zaniechane. 4) Jeżeli wartość robót
zamiennych będzie mniejsza od podstawowych. 5) Zmniejszenie wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 1) - 4) następuje w
oparciu o kosztorys ofertowy. Zmiana terminu nastąpi w okolicznościach podanych w rozdz. XXIII ust. 8 od pkt 1-4. Zmiany materiałowe, dopuszcza się wprowadzenie zmiany materiałów i urządzeń przedstawionych w ofercie pod warunkiem, że:
a)spowodują obniżenie kosztów ponoszonych przez Zamawiającego na eksploatację i konserwację wykonanego przedmiotu
umowy; b) wynikają z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów (następca zmienianego materiału lub urządzenia); c) zmiana materiałów lub urządzeń o parametrach tożsamych lub
lepszych od przyjętych w ofercie w przypadku wycofania lub niedostępności na rynku materiału lub urządzenia oferowanego; d) zmiana materiałów lub urządzeń o parametrach tożsamych lub lepszych od przyjętych w ofercie po
uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego, pod warunkiem iż niniejsza zmiana nie powoduje zmiany ceny ofertowej.
Zmiany kluczowego personelu Zamawiającego lub Wykonawcy, w tym dokonanie zamiany kierownika budowy (z uwagi na nieprzewidziane zmiany organizacyjne), na osobę o kwalifikacjach wymaganych w SWZ oraz zmianę osób zatrudnionych na umowę o pracę, po uzgodnieniu z Zamawiającym. Zmiany podwykonawcy, na którego zasobach polegał Wykonawca w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na innego podwykonawcę spełniającego warunki
tego zamówienia. Dopuszcza się zmianę podwykonawcy, wprowadzenie
nowego podwykonawcy lub rezygnację z udziału podwykonawcy przy realizacji przedmiotu zamówienia. Zmiana może nastąpić wyłącznie po przedstawieniu przez Wykonawcę oświadczenia podwykonawcy o jego rezygnacji z udziału w
realizacji przedmiotu zamówienia oraz braku roszczeń podwykonawcy wobec Wykonawcy z tytułu realizacji robót budowlanych. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić
podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W przypadku, o którym mowa w ust. 12, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, poza zapisami ustawy, które przed wprowadzeniem do umowy wymagają zgodnej akceptacji stron umowy, z wyłączeniem postanowień określonych w ust. 7, gdzie podjęcie decyzji o zmniejszeniu
wynagrodzenia nie wymaga akceptacji Wykonawcy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-07-13 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP https://epuap.gov.pl/wps/portal i udostępnionego również na miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-07-13 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-08-11

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.