eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Otwock › wykonanie kompleksowego remontu pomieszczeń na terenie ZUOP w Otwocku ŚwierkuOgłoszenie z dnia 2023-05-23


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
wykonanie kompleksowego remontu pomieszczeń na terenie ZUOP w Otwocku Świerku

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 017471611

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Sołtana 7

1.5.2.) Miejscowość: Otwock

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-400

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL912 - Warszawski wschodni

1.5.7.) Numer telefonu: 669250010

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@zuop.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zuop.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - inne państwowe i samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

wykonanie kompleksowego remontu pomieszczeń na terenie ZUOP w Otwocku Świerku

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-28230564-f896-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00227905

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://zuop.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://zuop.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Składanie ofert, wymiana informacji
oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą odbywa się przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej. Komunikacja ustna dopuszczalna jest w odniesieniu do informacji, które nie są istotne. Ofertę wraz z załącznikami
składa się za pośrednictwem strony tj.: zuop.ezamawiajacy.pl, zwanej dalej także Systemem. Instrukcja korzystania z Systemu,
zwana dalej także Instrukcją, jest dostępna pod wyżej wskazanym adresem w zakładce „Baza wiedzy". Pytania do SWZ lub prośbę o
wyjaśnienia należy zadawać za pośrednictwem strony internetowej prowadzonego postępowania, tj. zuop.ezamawiajacy.pl
Zamawiający dopuszcza możliwość zadawania pytań do SWZ także drogą elektroniczną. Pytania należy kierować na adres
przetargi@zuop.pl ze wskazaniem w tytule wiadomości numeru postępowania, którego dotyczą.
Zamawiający zamieści treść pytań wraz z wyjaśnieniami, bez ujawniania źródła zapytań, na strony internetowej prowadzonego
postępowania, tj. zuop.ezamawiajacy.pl. Zamawiający dokonaną zmianę treści SWZ udostępnia na stronie internetowej
prowadzonego postępowania, tj. zuop.ezamawiajacy.pl Wymagania dotyczące zasad rejestracji oraz minimalnych parametrów
technicznych wymaganych od Wykonawcy przy wykorzystywaniu Systemu do elektronicznej komunikacji z Wykonawcami są
udostępnione pod adresem: zuop.ezamawiajacy. Oferta wraz z załącznikami musi zostać złożona w formie elektronicznej lub w
postaci elektronicznej (tj. kwalifikowany podpis elektronicznym, podpis zaufany lub podpis osobisty).
W przypadku składania oferty w formie elektronicznej (podpisywania dokumentów kwalifikowanym podpisem elektronicznym),
Wykonawca musi posiadać: kwalifikowany podpis elektroniczny osoby składającej ofertę w Systemie
Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa wykonawca przekazuje w pliku wydzielonym i oznaczonym na Platformie jako
„niejawny”. W przypadku podpisania pliku podpisem zewnętrznym, konieczne jest wysłanie pary plików: pliku podpisanego i pliku
zawierającego podpis. Pierwsza czynność podpisania oferty kwalifikowanym podpisem lub podpisem osobistym może wymagać
zainstalowania dedykowanego rozszerzenia do aplikacji Szafir oraz oprogramowania Java, oraz konieczności administracyjnego
odblokowania systemu na komputerze przez administratorów informatycznych wykonawcy. Aby podpisać ofertę podpisem zaufanym
należy posiadać Profil Zaufany, który umożliwi podpisywanie plików.
W przypadku problemów z obsługą konta w szczególności: z założeniem konta, zalogowaniem się na konto, złożeniem
ofert/wniosków, komunikacją z Zamawiającym za pośrednictwem konta - wszelkie pytania i prośby o wyjaśnienie prosimy kierować
do operatora platformy MarketPlanet za pomocą następujących kanałów komunikacji (od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00
do 17:00): Telefonicznie pod numerem: +48 (22) 25 72 223;
Czat pod adresem: https://oneplace.marketplanet.pl;
E-mail: oneplace@marketplanet.pl
Szczegółowe wymagania techniczne techniczne zostały opisane w rozdziale VIII SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych –
Przedsiębiorstwo Państwowe jako Zamawiający będzie przetwarzać dane osobowe osób zgłoszonych
przez Wykonawcę wskazane w dokumentacji postepowania.
Informacja dla osób zgłoszonych przez Wykonawcę
Pani/Pana dane osobowe, by mogła/mógł Pani/Pan uczestniczyć w postępowaniu. Mogą być
przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą profilowane.
Kto administruje Pani/Pana danymi?
• Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Unieszkodliwiania Odpadów
Promieniotwórczych – Przedsiębiorstwo Państwowe,
• Na pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych, a także o przysługujące
Pani/Panu prawa odpowie specjalista ds. zamówień publicznych. Proszę je wysłać na adres:
przetargi@zuop.pl.
Dlaczego Pani/Pana dane są przetwarzane?
• Wynika to bezpośrednio z konkretnego przepisu prawa, tj. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych do niej wydanych; ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o
ochronie danych osobowych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/678 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o
finansach publicznych, ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, ustawy zdnia 14 lipca 1983 r. o
narodowym zasobie archiwalnym i archiwach lub jest niezbędne do wykonania
zadania w interesie publicznym albo w ramach sprawowania władzy publicznej.
• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach: ubiegania się o udzielenie zamówienia
publicznego.
• Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe. Jeśli Pani/Pan tego nie zrobi, nie będziemy mogli zrealizować Pana/Pani sprawy (chyba że szczegółowe przepisy prawa stanowią
inaczej).
Jednocześnie Zamawiający informuje, że Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia
publicznego jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych
z udziałem w postępowaniu. Do obowiązków tych należą m.in. obowiązki wynikające z RODO, w
szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych,
których dane osobowe dotyczą i od których dane te Wykonawca bezpośrednio pozyskał. Jednakże
obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy w zakresie, w
jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (vide: art. 13 pkt. 4).
Ponadto Wykonawca będzie musiał wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO
względem osób fizycznych, których dane przekazuje Zamawiającemu i Których dane pośrednio
pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5
RODO.
W celu zapewnienia, że Wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie
uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem
Wykonawcy w postępowaniu, Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do złożenia w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego wraz z ofertą oświadczenia, którego wzór zamieszczony jest w formularzu ofertowym – załącznik nr 3

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Jak długo będą przechowywane Pani/Pana dane?
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas wymagany przepisami prawa, tj. przez
okres wynikający z przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. okres niezbędny do realizacji
celu/celów określonych powyżej, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez
przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
Potem, zgodnie z przepisami, dokumenty trafią do archiwum zakładowego.
Kto może mieć dostęp do Pani/Pana danych?
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a) podmioty, którym Administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych, w szczególności:
• podmioty świadczące usługi informatyczne, pocztowe;
• każdy zainteresowany odbiorca - informacje o Wykonawcach, którzy uczestniczyli w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego są jawne na podstawie ustawy Pzp oraz ustawy o dostępie do
informacji publicznej.
• podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa;
b) organy publiczne i inne podmioty, którym Administrator udostępni dane osobowe na podstawie
przepisów prawa;
Jakie mam Pani/Pana prawa w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych?
• Ma Pani/Pan prawo do:
1) dostępu do danych osobowych, w tym uzyskania kopii tych danych;
2) żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych;
3) żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku, gdy:
• dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
• nie ma podstawy prawnej do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
• wniosła Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione
podstawy przetwarzania;
• Pani/Pana dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;
• Pani/Pana dane muszą być usunięte, by wywiązać się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa.
4) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
5) sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące
przesłanki:
• zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją;
• dane przetwarzane są w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach
sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi, z wyjątkiem sytuacji, w której
Administrator wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzanie danych
osobowych, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw
do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
6) Wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,
infolinia telefoniczna: 606-950-000), w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem
przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych.
Nie przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: Znak sprawy: DAK.260.3.2023 Przetarg 3/remont pomieszczeń/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowego remontu pomieszczeń w budynku R1 na terenie ZUOP w Otwocku Świerk.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 70 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: punktowo

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 90

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wydłużenie okresu gwarancji

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) Zdolności do występowania w obrocie prawnym,
Zamawiający nie określa takich warunków.
2) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,
Zamawiający nie określa takich warunków.
3) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
Zamawiający nie określa takich warunków.
4) W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnił niniejszy warunek, jeśli wykaże, że:
a) wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwie roboty budowlane o wartości przekraczającej 50 000 zł brutto każda, odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia (tzn. roboty ogólnobudowlane), oraz załączy dowody określające czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty,

W przypadku gdy wartość zamówienia (umowy) wyrażona jest w innej walucie niż w złotych polskich, Zamawiający dokona przeliczenia wartości wykonanego zamówienia w innej walucie na złote polskie – na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonego w Tabeli Kursów Narodowego Banku Polskiego, obowiązującego na dzień publikacji ogłoszenia o przedmiotowym zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, udostępnianym na stronach internetowych Urzędu Zamówień Publicznych.

b) dysponuje następującym osobami przez cały okres realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi:
jedną osobą posiadającą jednocześnie uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno – budowlanej oraz doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika robót przy realizacji co najmniej dwóch robót budowlanych)
Zamawiający informuje, iż Wykonawcy występujący wspólnie, w rozumieniu art. 58 ustawy Pzp, warunek udziału w postępowaniu wskazany w:
a) ust. 2 pkt 4) lit. a nie mogą spełniać wspólnie / łącznie. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wymagana ilość rb nie sumuje się, tzn. co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi spełnić powyższe kryterium tzn. wykonać opisane roboty budowlane,
b) ust. 2 pkt 4) lit. b mogą spełniać wspólnie / łącznie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, licząc wstecz od dnia w którym upływa termin
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest– w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca
wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty
budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone
przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest
w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.
2. Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za
świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu
wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Zamawiający wymaga złożenia wadium

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium.
Zamawiający określa wadium na całość przedmiotu zamówienia w wysokości 4500,00 zł (słownie: cztery tysiące pięćset złotych).
Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu,
b) gwarancjach bankowych,
c) gwarancjach ubezpieczeniowych,
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy:
05 1020 1127 0000 1102 0007 4070
z dopiskiem „ZUOP. Oferta – Wadium przetarg Znak sprawy: DAK.260.3.2023 Przetarg 3/remont pomieszczeń/2023
Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, na cały okres związania ofertą.
W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu, Wykonawca z zachowaniem właściwej staranności winien dokonać przelewu pieniężnego z odpowiednim wyprzedzeniem, gdyż za termin wniesienia przyjmuje się termin uznania kwoty wadium na podanym wyżej rachunku bankowym.
W przypadku wnoszenia wadium w innej formie niż w pieniądzu, o których mowa w ust. 43 lit. b)-d), Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej, zgodnie z art. 97 ust. 10 ustawy.
Dokument wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia winien zawierać bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta/poręczyciela zapłaty wymaganej kwoty wadium, na pierwsze, pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty wadium, powstałe na skutek okoliczności określonych w ustawie. W dokumencie gwarancji/poręczenia gwarant/poręczyciel nie może uzależniać dokonania zapłaty od spełnienia przez ZUOP dodatkowych warunków (np. żądanie przesłania wezwania zapłaty za pośrednictwem banku prowadzącego rachunek ZUOP, albo żądania potwierdzenia przez notariusza, że podpisy złożone na żądaniu zapłaty należą do osób umocowanych do występowania w imieniu ZUOP, albo żądanie złożenia wezwania np. tylko w formie listu poleconego czy kurierem) albo przedłożenia dodatkowych dokumentów (oprócz dokumentu potwierdzającego umocowanie osób do występowania w imieniu ZUOP z żądaniem zapłaty).
Zamawiający zwróci wadium na zasadach określonych w ustawie.
Zamawiający zatrzyma wadium w przypadkach określonych w ustawie.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia stosuje się dyspozycję art. 117 ust. 2-3 ustawy Pzp, z
uwzględnieniem art. 117 ust. 4 ustawy Pzp. W przypadku, o którym mowa w art. 117 ust. 2-3 ustawy Pzp wykonawcy
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty
budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku:
1) gdy nastąpią zmiany sposobu wykonywania przedmiotu Umowy opisanego w Umowie,
2) wystąpienia zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa
3) wystąpienia zmiany sposobu wykonywania Robót,
4) działań osób trzecich uniemożliwiających wykonywanie Umowy, które to działania nie wynikają z winy którejkolwiek ze Stron.

Dopuszczalna jest zmiana przedmiotu zamówienia poprzez zmianę zakresu robót budowlanych przewidzianych w dokumentacji projektowej
Dopuszczalna jest zmiana zakresu robót budowlanych poprzez ich ograniczenie w sytuacji, Dopuszczalna jest zmiana zakresu przedmiotu umowy (zmniejszenia) gdy wykonanie całości przedmiotu zamówienia napotyka istotne trudności
Dopuszczalna jest zmiana przedmiotu umowy w zakresie:
1) zmiany technologii wykonania elementów robót (dopuszcza się je w przypadku, gdy proponowane przez Wykonawcę rozwiązanie jest równorzędne lub lepsze funkcjonalnie od tego jakie przewiduje projekt) lub wynikająca z niedostępności na rynku wyrobów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej, spowodowanej zaprzestaniem ich produkcji lub wycofaniem z rynku,
2) wykonania robót nie ujętych w dokumentacji projektowej oraz przedmiarze robót, których nie można było przewidzieć na etapie zawierania umowy,
3) wykonania rozwiązań zamiennych w stosunku do projektowanych w dokumentacji,
4) w przypadku wprowadzenia rozwiązań/wyrobów/urządzeń innowacyjnych pod względem technologicznym lub o lepszych parametrach niż określone w Dokumentacji projektowej i mających wpływ na poprawę jakości funkcjonowania przedmiotu Umowy, lub wynikających z warunków określonych w ramach opiniowania Dokumentacji projektowej przez gestorów mediów i wydawania decyzji administracyjnych, wykraczających zakresem poza Przedmiot Umowy;
5) koniecznością zrealizowania Robót przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w Dokumentacji projektowej, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu Umowy,
6) koniecznością zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa.
7) zmiany materiałów, urządzeń, rozwiązań technicznych pod warunkiem, że:
 zmiany te nie pogorszą właściwości funkcjonalno – użytkowych obiektu,
 będą korzystne dla Zamawiającego (zmiany te mogą dotyczyć okoliczności powodujących poprawienie parametrów technicznych przedmiotu zamówienia, wynikających z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów,
 spowodują obniżenie kosztu ponoszonego na eksploatację i konserwację wykonanego przedmiotu zamówienia,
a) pozwolą na wydłużenie okresu eksploatacji robót po ich zakończeniu.
Dopuszczalna jest zmiana umowy spowodowana sytuacją epidemiczną związaną z wystąpieniem epidemii koronawirusa SARS COV 2 i chorobą COVID 19 – w takim przypadku możliwość zmiany Umowy w zakresie niezbędnym do usunięcia przeszkód będących wynikiem epidemii, które uniemożliwiają Stronom należyte wykonanie Umowy, przy czym zmiana Umowy może nastąpić jedynie w przypadku przedstawienia przez Stronę wnioskującą o zmianę Umowy dowodów potwierdzających realny i obiektywny wpływ sytuacji epidemicznej na brak możliwości prawidłowej realizacji Umowy.

Dopuszczalna jest zmiana umowy, gdy zaistnieje inna okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkująca niemożliwością wykonania lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy.

Dopuszczalna jest zmiana terminu wykonania Umowy w przypadku:
Dopuszczalna jest zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy
Szczegóły w zał. nr 2 do swz – projektowane postanowienia umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-07 13:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Platforma Zakupowa ZUOP: https://zuop.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-07 13:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-06

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.