eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gdynia › Świadczenie hotelarskich usług noclegowych na potrzeby 47. Festiwalu Polskich Filmów FabularnychOgłoszenie z dnia 2022-06-28

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie hotelarskich usług noclegowych na potrzeby 47. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POMORSKA FUNDACJA FILMOWA W GDYNI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 220055893

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: pl. Grunwaldzki 2

1.5.2.) Miejscowość: Gdynia

1.5.3.) Kod pocztowy: 81-372

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 - Trójmiejski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro@festiwalgdynia.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.fundacjafilmowa.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie hotelarskich usług noclegowych na potrzeby 47. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-bbe25089-f6b4-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00227874

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-06-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platforma.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/348923/swiadczenie-hotelarskich-uslug-noclegowych-na-potrzeby-47-festiwalu-polskich-filmow-fabularnych

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platforma.eb2b.com.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja między zamawiającym a Wykonawcami odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem elektronicznej platformy zakupowej eB2B (dalej: „Platforma"), dostępnej pod adresem: https://platforma.eb2b.com.pl.
2. Wymagania techniczne i organizacyjne korzystania z Platformy Zakupowej określa Regulamin Platformy Zakupowej (dostępny pod adresem https://platforma.eb2b.com.pl/user/terms).
3. Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego tj. bezpłatnie rejestrując się lub logując (w przypadku posiadania konta w Platformie Zakupowej), akceptuje warunki korzystania z Platformy, określone w Regulaminie oraz uznaje go za wiążący.
4. Ofertę sporządza się w języku polskim, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (tj. postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę działającą w imieniu Wykonawcy.
5. Oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, wskazane w treści SWZ dotyczące Wykonawcy albo Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby działającej w imieniu danego Wykonawcy.
6. Szczegółowy sposób sporządzania ofert, oświadczeń, o których mowa w art. 125 ust. 1 PZP oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w niniejszym postępowaniu określa rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452).
7. Oferty, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, a także pełnomocnictwa, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 2070 z późn. zm.) – tj. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 2247) – z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych.
8. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone w pkt. 7 powyżej, przekazywane w niniejszym postępowaniu, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne – tj. wskazanego wyżej rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych – lub jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w pkt. 1 powyżej.
9. Szczegółowe informacje znajdują się w specyfikacji warunków zamówienia.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 1/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 9

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część I A – obejmująca 25 pokoi w innym obiekcie hotelarskim (hostelu) albo hotelu jednogwiazdkowym albo dwugwiazdkowym, w każdej z dób hotelowych w okresie 13-17 września 2022 roku

4.2.6.) Główny kod CPV: 55110000-4 - Hotelarskie usługi noclegowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Prawo opcji może zostać zastosowane przez Zamawiającego w przypadku, gdy okaże się, że wyczerpany zostanie limit pokoi hotelowych oferowanych w danej części zamówienia, a zapotrzebowanie Zamawiającego na miejsca noclegowe w danej części zamówienia nie zostanie zaspokojone, w szczególności, w przypadku, gdy zwiększy się ilość Gości Festiwalu, a także w przypadku, gdy z uwagi na potrzeby Gości Festiwalu wystąpi konieczność zamiany typu pokoju hotelowego objętego niniejszym Zamówieniem na pokój innego typu, bądź też, konieczność dokwaterowania dodatkowych gości w danym pokoju lub zamówienia innej usługi hotelarskiej – w ramach pokoi i usług oferowanych standardowo w obiektach hotelarskich objętych ofertą złożoną przez danego Wykonawcę.

Łączna wartość usług hotelarskich i innych świadczeń zamawianych przez Zamawiającego w ramach prawa opcji, nie może przekroczyć 25% wartości całego Zamówienia, zaś w odniesieniu do prawa opcji realizowanego w odniesieniu do danego Wykonawcy, w wysokości nie większej niż 25% wartości zawartej z tym Wykonawcą umowy na wykonanie tego Zamówienia.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-09-13 do 2022-09-17

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy ocenie ofert Zamawiający będzie kierował się wyłącznie kryterium ceny w odniesieniu do Ceny Pokoju Hotelowego (waga kryterium: 100%), przy czym Zamawiający dokona wyboru oferty z najniższą ceną odrębnie dla każdej z części zamówienia, z zastrzeżeniem możliwości prowadzenia negocjacji w celu ulepszenia treści złożonych ofert zgodnie z treścią rozdziału XXI SWZ.
2. Zamawiający dokona oceny ofert złożonych na poszczególne części zamówienia zgodnie z podziałem kategorii obiektów hotelarskich, w których świadczone będą usługi będące przedmiotem zamówienia i określonych na jej podstawie części zamówienia wskazanych w rozdziale IV SWZ.
3. Oferta z najniższą Ceną Pokoju Hotelowego w danej części zamówienia otrzyma maksymalną ilość punktów (100,00 pkt.). Oferty
pozostałych Wykonawców otrzymają mniejszą liczbę punktów, wyliczoną według zasad opisanych w ust. 4 poniżej.
4. Punkty przyznawane za kryterium „Cena” będą liczone wg następującego wzoru:
wartość punktowa = 100 * Cmin/ Cbad, przy czym:
Cmin – Cena Pokoju Hotelowego najniższa spośród oferowanych w danej części zamówienia
Cbad – Cena Pokoju Hotelowego badanej oferty

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część I B – obejmująca 10 pokoi w innym obiekcie hotelarskim (hostelu) albo hotelu jednogwiazdkowym albo dwugwiazdkowym, w każdej z dób hotelowych w okresie 13-17 września 2022 roku

4.2.6.) Główny kod CPV: 55110000-4 - Hotelarskie usługi noclegowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Prawo opcji może zostać zastosowane przez Zamawiającego w przypadku, gdy okaże się, że wyczerpany zostanie limit pokoi hotelowych oferowanych w danej części zamówienia, a zapotrzebowanie Zamawiającego na miejsca noclegowe w danej części zamówienia nie zostanie zaspokojone, w szczególności, w przypadku, gdy zwiększy się ilość Gości Festiwalu, a także w przypadku, gdy z uwagi na potrzeby Gości Festiwalu wystąpi konieczność zamiany typu pokoju hotelowego objętego niniejszym Zamówieniem na pokój innego typu, bądź też, konieczność dokwaterowania dodatkowych gości w danym pokoju lub zamówienia innej usługi hotelarskiej – w ramach pokoi i usług oferowanych standardowo w obiektach hotelarskich objętych ofertą złożoną przez danego Wykonawcę.

Łączna wartość usług hotelarskich i innych świadczeń zamawianych przez Zamawiającego w ramach prawa opcji, nie może przekroczyć 25% wartości całego Zamówienia, zaś w odniesieniu do prawa opcji realizowanego w odniesieniu do danego Wykonawcy, w wysokości nie większej niż 25% wartości zawartej z tym Wykonawcą umowy na wykonanie tego Zamówienia.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-09-13 do 2022-09-17

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy ocenie ofert Zamawiający będzie kierował się wyłącznie kryterium ceny w odniesieniu do Ceny Pokoju Hotelowego (waga kryterium: 100%), przy czym Zamawiający dokona wyboru oferty z najniższą ceną odrębnie dla każdej z części zamówienia, z zastrzeżeniem możliwości prowadzenia negocjacji w celu ulepszenia treści złożonych ofert zgodnie z treścią rozdziału XXI SWZ.
2. Zamawiający dokona oceny ofert złożonych na poszczególne części zamówienia zgodnie z podziałem kategorii obiektów hotelarskich, w których świadczone będą usługi będące przedmiotem zamówienia i określonych na jej podstawie części zamówienia wskazanych w rozdziale IV SWZ.
3. Oferta z najniższą Ceną Pokoju Hotelowego w danej części zamówienia otrzyma maksymalną ilość punktów (100,00 pkt.). Oferty
pozostałych Wykonawców otrzymają mniejszą liczbę punktów, wyliczoną według zasad opisanych w ust. 4 poniżej.
4. Punkty przyznawane za kryterium „Cena” będą liczone wg następującego wzoru:
wartość punktowa = 100 * Cmin/ Cbad, przy czym:
Cmin – Cena Pokoju Hotelowego najniższa spośród oferowanych w danej części zamówienia
Cbad – Cena Pokoju Hotelowego badanej oferty

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część II A – obejmująca 120 pokoi w hotelu trzygwiazdkowym, w każdej z dób hotelowych w okresie 12-18 września 2022 roku

4.2.6.) Główny kod CPV: 55110000-4 - Hotelarskie usługi noclegowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Prawo opcji może zostać zastosowane przez Zamawiającego w przypadku, gdy okaże się, że wyczerpany zostanie limit pokoi hotelowych oferowanych w danej części zamówienia, a zapotrzebowanie Zamawiającego na miejsca noclegowe w danej części zamówienia nie zostanie zaspokojone, w szczególności, w przypadku, gdy zwiększy się ilość Gości Festiwalu, a także w przypadku, gdy z uwagi na potrzeby Gości Festiwalu wystąpi konieczność zamiany typu pokoju hotelowego objętego niniejszym Zamówieniem na pokój innego typu, bądź też, konieczność dokwaterowania dodatkowych gości w danym pokoju lub zamówienia innej usługi hotelarskiej – w ramach pokoi i usług oferowanych standardowo w obiektach hotelarskich objętych ofertą złożoną przez danego Wykonawcę.

Łączna wartość usług hotelarskich i innych świadczeń zamawianych przez Zamawiającego w ramach prawa opcji, nie może przekroczyć 25% wartości całego Zamówienia, zaś w odniesieniu do prawa opcji realizowanego w odniesieniu do danego Wykonawcy, w wysokości nie większej niż 25% wartości zawartej z tym Wykonawcą umowy na wykonanie tego Zamówienia.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-09-12 do 2022-09-18

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy ocenie ofert Zamawiający będzie kierował się wyłącznie kryterium ceny w odniesieniu do Ceny Pokoju Hotelowego (waga kryterium: 100%), przy czym Zamawiający dokona wyboru oferty z najniższą ceną odrębnie dla każdej z części zamówienia, z zastrzeżeniem możliwości prowadzenia negocjacji w celu ulepszenia treści złożonych ofert zgodnie z treścią rozdziału XXI SWZ.
2. Zamawiający dokona oceny ofert złożonych na poszczególne części zamówienia zgodnie z podziałem kategorii obiektów hotelarskich, w których świadczone będą usługi będące przedmiotem zamówienia i określonych na jej podstawie części zamówienia wskazanych w rozdziale IV SWZ.
3. Oferta z najniższą Ceną Pokoju Hotelowego w danej części zamówienia otrzyma maksymalną ilość punktów (100,00 pkt.). Oferty
pozostałych Wykonawców otrzymają mniejszą liczbę punktów, wyliczoną według zasad opisanych w ust. 4 poniżej.
4. Punkty przyznawane za kryterium „Cena” będą liczone wg następującego wzoru:
wartość punktowa = 100 * Cmin/ Cbad, przy czym:
Cmin – Cena Pokoju Hotelowego najniższa spośród oferowanych w danej części zamówienia
Cbad – Cena Pokoju Hotelowego badanej oferty

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część II B – obejmująca 20 pokoi w hotelu trzygwiazdkowym, w każdej z dób hotelowych w okresie 12-18 września 2022 roku

4.2.6.) Główny kod CPV: 55110000-4 - Hotelarskie usługi noclegowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Prawo opcji może zostać zastosowane przez Zamawiającego w przypadku, gdy okaże się, że wyczerpany zostanie limit pokoi hotelowych oferowanych w danej części zamówienia, a zapotrzebowanie Zamawiającego na miejsca noclegowe w danej części zamówienia nie zostanie zaspokojone, w szczególności, w przypadku, gdy zwiększy się ilość Gości Festiwalu, a także w przypadku, gdy z uwagi na potrzeby Gości Festiwalu wystąpi konieczność zamiany typu pokoju hotelowego objętego niniejszym Zamówieniem na pokój innego typu, bądź też, konieczność dokwaterowania dodatkowych gości w danym pokoju lub zamówienia innej usługi hotelarskiej – w ramach pokoi i usług oferowanych standardowo w obiektach hotelarskich objętych ofertą złożoną przez danego Wykonawcę.

Łączna wartość usług hotelarskich i innych świadczeń zamawianych przez Zamawiającego w ramach prawa opcji, nie może przekroczyć 25% wartości całego Zamówienia, zaś w odniesieniu do prawa opcji realizowanego w odniesieniu do danego Wykonawcy, w wysokości nie większej niż 25% wartości zawartej z tym Wykonawcą umowy na wykonanie tego Zamówienia.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-09-12 do 2022-09-18

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy ocenie ofert Zamawiający będzie kierował się wyłącznie kryterium ceny w odniesieniu do Ceny Pokoju Hotelowego (waga kryterium: 100%), przy czym Zamawiający dokona wyboru oferty z najniższą ceną odrębnie dla każdej z części zamówienia, z zastrzeżeniem możliwości prowadzenia negocjacji w celu ulepszenia treści złożonych ofert zgodnie z treścią rozdziału XXI SWZ.
2. Zamawiający dokona oceny ofert złożonych na poszczególne części zamówienia zgodnie z podziałem kategorii obiektów hotelarskich, w których świadczone będą usługi będące przedmiotem zamówienia i określonych na jej podstawie części zamówienia wskazanych w rozdziale IV SWZ.
3. Oferta z najniższą Ceną Pokoju Hotelowego w danej części zamówienia otrzyma maksymalną ilość punktów (100,00 pkt.). Oferty
pozostałych Wykonawców otrzymają mniejszą liczbę punktów, wyliczoną według zasad opisanych w ust. 4 poniżej.
4. Punkty przyznawane za kryterium „Cena” będą liczone wg następującego wzoru:
wartość punktowa = 100 * Cmin/ Cbad, przy czym:
Cmin – Cena Pokoju Hotelowego najniższa spośród oferowanych w danej części zamówienia
Cbad – Cena Pokoju Hotelowego badanej oferty

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część II C – obejmująca 20 pokoi w hotelu trzygwiazdkowym, w każdej z dób hotelowych w okresie 12-18 września 2022 roku

4.2.6.) Główny kod CPV: 55110000-4 - Hotelarskie usługi noclegowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Prawo opcji może zostać zastosowane przez Zamawiającego w przypadku, gdy okaże się, że wyczerpany zostanie limit pokoi hotelowych oferowanych w danej części zamówienia, a zapotrzebowanie Zamawiającego na miejsca noclegowe w danej części zamówienia nie zostanie zaspokojone, w szczególności, w przypadku, gdy zwiększy się ilość Gości Festiwalu, a także w przypadku, gdy z uwagi na potrzeby Gości Festiwalu wystąpi konieczność zamiany typu pokoju hotelowego objętego niniejszym Zamówieniem na pokój innego typu, bądź też, konieczność dokwaterowania dodatkowych gości w danym pokoju lub zamówienia innej usługi hotelarskiej – w ramach pokoi i usług oferowanych standardowo w obiektach hotelarskich objętych ofertą złożoną przez danego Wykonawcę.

Łączna wartość usług hotelarskich i innych świadczeń zamawianych przez Zamawiającego w ramach prawa opcji, nie może przekroczyć 25% wartości całego Zamówienia, zaś w odniesieniu do prawa opcji realizowanego w odniesieniu do danego Wykonawcy, w wysokości nie większej niż 25% wartości zawartej z tym Wykonawcą umowy na wykonanie tego Zamówienia.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-09-12 do 2022-09-18

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy ocenie ofert Zamawiający będzie kierował się wyłącznie kryterium ceny w odniesieniu do Ceny Pokoju Hotelowego (waga kryterium: 100%), przy czym Zamawiający dokona wyboru oferty z najniższą ceną odrębnie dla każdej z części zamówienia, z zastrzeżeniem możliwości prowadzenia negocjacji w celu ulepszenia treści złożonych ofert zgodnie z treścią rozdziału XXI SWZ.
2. Zamawiający dokona oceny ofert złożonych na poszczególne części zamówienia zgodnie z podziałem kategorii obiektów hotelarskich, w których świadczone będą usługi będące przedmiotem zamówienia i określonych na jej podstawie części zamówienia wskazanych w rozdziale IV SWZ.
3. Oferta z najniższą Ceną Pokoju Hotelowego w danej części zamówienia otrzyma maksymalną ilość punktów (100,00 pkt.). Oferty
pozostałych Wykonawców otrzymają mniejszą liczbę punktów, wyliczoną według zasad opisanych w ust. 4 poniżej.
4. Punkty przyznawane za kryterium „Cena” będą liczone wg następującego wzoru:
wartość punktowa = 100 * Cmin/ Cbad, przy czym:
Cmin – Cena Pokoju Hotelowego najniższa spośród oferowanych w danej części zamówienia
Cbad – Cena Pokoju Hotelowego badanej oferty

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 6

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część II D – obejmująca 20 pokoi w hotelu trzygwiazdkowym, w każdej z dób hotelowych w okresie 11-18 września 2022 roku

4.2.6.) Główny kod CPV: 55110000-4 - Hotelarskie usługi noclegowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Prawo opcji może zostać zastosowane przez Zamawiającego w przypadku, gdy okaże się, że wyczerpany zostanie limit pokoi hotelowych oferowanych w danej części zamówienia, a zapotrzebowanie Zamawiającego na miejsca noclegowe w danej części zamówienia nie zostanie zaspokojone, w szczególności, w przypadku, gdy zwiększy się ilość Gości Festiwalu, a także w przypadku, gdy z uwagi na potrzeby Gości Festiwalu wystąpi konieczność zamiany typu pokoju hotelowego objętego niniejszym Zamówieniem na pokój innego typu, bądź też, konieczność dokwaterowania dodatkowych gości w danym pokoju lub zamówienia innej usługi hotelarskiej – w ramach pokoi i usług oferowanych standardowo w obiektach hotelarskich objętych ofertą złożoną przez danego Wykonawcę.

Łączna wartość usług hotelarskich i innych świadczeń zamawianych przez Zamawiającego w ramach prawa opcji, nie może przekroczyć 25% wartości całego Zamówienia, zaś w odniesieniu do prawa opcji realizowanego w odniesieniu do danego Wykonawcy, w wysokości nie większej niż 25% wartości zawartej z tym Wykonawcą umowy na wykonanie tego Zamówienia.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-09-11 do 2022-09-18

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy ocenie ofert Zamawiający będzie kierował się wyłącznie kryterium ceny w odniesieniu do Ceny Pokoju Hotelowego (waga kryterium: 100%), przy czym Zamawiający dokona wyboru oferty z najniższą ceną odrębnie dla każdej z części zamówienia, z zastrzeżeniem możliwości prowadzenia negocjacji w celu ulepszenia treści złożonych ofert zgodnie z treścią rozdziału XXI SWZ.
2. Zamawiający dokona oceny ofert złożonych na poszczególne części zamówienia zgodnie z podziałem kategorii obiektów hotelarskich, w których świadczone będą usługi będące przedmiotem zamówienia i określonych na jej podstawie części zamówienia wskazanych w rozdziale IV SWZ.
3. Oferta z najniższą Ceną Pokoju Hotelowego w danej części zamówienia otrzyma maksymalną ilość punktów (100,00 pkt.). Oferty
pozostałych Wykonawców otrzymają mniejszą liczbę punktów, wyliczoną według zasad opisanych w ust. 4 poniżej.
4. Punkty przyznawane za kryterium „Cena” będą liczone wg następującego wzoru:
wartość punktowa = 100 * Cmin/ Cbad, przy czym:
Cmin – Cena Pokoju Hotelowego najniższa spośród oferowanych w danej części zamówienia
Cbad – Cena Pokoju Hotelowego badanej oferty

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 7

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część III A – obejmująca 25 pokoi w hotelu czterogwiazdkowym albo pięciogwiazdkowym, w każdej z dób hotelowych w okresie 13-17 września 2022 roku

4.2.6.) Główny kod CPV: 55110000-4 - Hotelarskie usługi noclegowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Prawo opcji może zostać zastosowane przez Zamawiającego w przypadku, gdy okaże się, że wyczerpany zostanie limit pokoi hotelowych oferowanych w danej części zamówienia, a zapotrzebowanie Zamawiającego na miejsca noclegowe w danej części zamówienia nie zostanie zaspokojone, w szczególności, w przypadku, gdy zwiększy się ilość Gości Festiwalu, a także w przypadku, gdy z uwagi na potrzeby Gości Festiwalu wystąpi konieczność zamiany typu pokoju hotelowego objętego niniejszym Zamówieniem na pokój innego typu, bądź też, konieczność dokwaterowania dodatkowych gości w danym pokoju lub zamówienia innej usługi hotelarskiej – w ramach pokoi i usług oferowanych standardowo w obiektach hotelarskich objętych ofertą złożoną przez danego Wykonawcę.

Łączna wartość usług hotelarskich i innych świadczeń zamawianych przez Zamawiającego w ramach prawa opcji, nie może przekroczyć 25% wartości całego Zamówienia, zaś w odniesieniu do prawa opcji realizowanego w odniesieniu do danego Wykonawcy, w wysokości nie większej niż 25% wartości zawartej z tym Wykonawcą umowy na wykonanie tego Zamówienia.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-09-13 do 2022-09-17

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy ocenie ofert Zamawiający będzie kierował się wyłącznie kryterium ceny w odniesieniu do Ceny Pokoju Hotelowego (waga kryterium: 100%), przy czym Zamawiający dokona wyboru oferty z najniższą ceną odrębnie dla każdej z części zamówienia, z zastrzeżeniem możliwości prowadzenia negocjacji w celu ulepszenia treści złożonych ofert zgodnie z treścią rozdziału XXI SWZ.
2. Zamawiający dokona oceny ofert złożonych na poszczególne części zamówienia zgodnie z podziałem kategorii obiektów hotelarskich, w których świadczone będą usługi będące przedmiotem zamówienia i określonych na jej podstawie części zamówienia wskazanych w rozdziale IV SWZ.
3. Oferta z najniższą Ceną Pokoju Hotelowego w danej części zamówienia otrzyma maksymalną ilość punktów (100,00 pkt.). Oferty
pozostałych Wykonawców otrzymają mniejszą liczbę punktów, wyliczoną według zasad opisanych w ust. 4 poniżej.
4. Punkty przyznawane za kryterium „Cena” będą liczone wg następującego wzoru:
wartość punktowa = 100 * Cmin/ Cbad, przy czym:
Cmin – Cena Pokoju Hotelowego najniższa spośród oferowanych w danej części zamówienia
Cbad – Cena Pokoju Hotelowego badanej oferty

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 8

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część III B – obejmująca 10 pokoi w hotelu czterogwiazdkowym albo pięciogwiazdkowym, w każdej z dób hotelowych w okresie 13-17 września 2022 roku

4.2.6.) Główny kod CPV: 55110000-4 - Hotelarskie usługi noclegowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Prawo opcji może zostać zastosowane przez Zamawiającego w przypadku, gdy okaże się, że wyczerpany zostanie limit pokoi hotelowych oferowanych w danej części zamówienia, a zapotrzebowanie Zamawiającego na miejsca noclegowe w danej części zamówienia nie zostanie zaspokojone, w szczególności, w przypadku, gdy zwiększy się ilość Gości Festiwalu, a także w przypadku, gdy z uwagi na potrzeby Gości Festiwalu wystąpi konieczność zamiany typu pokoju hotelowego objętego niniejszym Zamówieniem na pokój innego typu, bądź też, konieczność dokwaterowania dodatkowych gości w danym pokoju lub zamówienia innej usługi hotelarskiej – w ramach pokoi i usług oferowanych standardowo w obiektach hotelarskich objętych ofertą złożoną przez danego Wykonawcę.

Łączna wartość usług hotelarskich i innych świadczeń zamawianych przez Zamawiającego w ramach prawa opcji, nie może przekroczyć 25% wartości całego Zamówienia, zaś w odniesieniu do prawa opcji realizowanego w odniesieniu do danego Wykonawcy, w wysokości nie większej niż 25% wartości zawartej z tym Wykonawcą umowy na wykonanie tego Zamówienia.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-09-13 do 2022-09-17

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy ocenie ofert Zamawiający będzie kierował się wyłącznie kryterium ceny w odniesieniu do Ceny Pokoju Hotelowego (waga kryterium: 100%), przy czym Zamawiający dokona wyboru oferty z najniższą ceną odrębnie dla każdej z części zamówienia, z zastrzeżeniem możliwości prowadzenia negocjacji w celu ulepszenia treści złożonych ofert zgodnie z treścią rozdziału XXI SWZ.
2. Zamawiający dokona oceny ofert złożonych na poszczególne części zamówienia zgodnie z podziałem kategorii obiektów hotelarskich, w których świadczone będą usługi będące przedmiotem zamówienia i określonych na jej podstawie części zamówienia wskazanych w rozdziale IV SWZ.
3. Oferta z najniższą Ceną Pokoju Hotelowego w danej części zamówienia otrzyma maksymalną ilość punktów (100,00 pkt.). Oferty
pozostałych Wykonawców otrzymają mniejszą liczbę punktów, wyliczoną według zasad opisanych w ust. 4 poniżej.
4. Punkty przyznawane za kryterium „Cena” będą liczone wg następującego wzoru:
wartość punktowa = 100 * Cmin/ Cbad, przy czym:
Cmin – Cena Pokoju Hotelowego najniższa spośród oferowanych w danej części zamówienia
Cbad – Cena Pokoju Hotelowego badanej oferty

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 9

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część III C – obejmująca 10 pokoi w hotelu czterogwiazdkowym albo pięciogwiazdkowym, w każdej z dób hotelowych w okresie 11-18 września 2022 roku

4.2.6.) Główny kod CPV: 55110000-4 - Hotelarskie usługi noclegowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Prawo opcji może zostać zastosowane przez Zamawiającego w przypadku, gdy okaże się, że wyczerpany zostanie limit pokoi hotelowych oferowanych w danej części zamówienia, a zapotrzebowanie Zamawiającego na miejsca noclegowe w danej części zamówienia nie zostanie zaspokojone, w szczególności, w przypadku, gdy zwiększy się ilość Gości Festiwalu, a także w przypadku, gdy z uwagi na potrzeby Gości Festiwalu wystąpi konieczność zamiany typu pokoju hotelowego objętego niniejszym Zamówieniem na pokój innego typu, bądź też, konieczność dokwaterowania dodatkowych gości w danym pokoju lub zamówienia innej usługi hotelarskiej – w ramach pokoi i usług oferowanych standardowo w obiektach hotelarskich objętych ofertą złożoną przez danego Wykonawcę.

Łączna wartość usług hotelarskich i innych świadczeń zamawianych przez Zamawiającego w ramach prawa opcji, nie może przekroczyć 25% wartości całego Zamówienia, zaś w odniesieniu do prawa opcji realizowanego w odniesieniu do danego Wykonawcy, w wysokości nie większej niż 25% wartości zawartej z tym Wykonawcą umowy na wykonanie tego Zamówienia.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-09-11 do 2022-09-18

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy ocenie ofert Zamawiający będzie kierował się wyłącznie kryterium ceny w odniesieniu do Ceny Pokoju Hotelowego (waga kryterium: 100%), przy czym Zamawiający dokona wyboru oferty z najniższą ceną odrębnie dla każdej z części zamówienia, z zastrzeżeniem możliwości prowadzenia negocjacji w celu ulepszenia treści złożonych ofert zgodnie z treścią rozdziału XXI SWZ.
2. Zamawiający dokona oceny ofert złożonych na poszczególne części zamówienia zgodnie z podziałem kategorii obiektów hotelarskich, w których świadczone będą usługi będące przedmiotem zamówienia i określonych na jej podstawie części zamówienia wskazanych w rozdziale IV SWZ.
3. Oferta z najniższą Ceną Pokoju Hotelowego w danej części zamówienia otrzyma maksymalną ilość punktów (100,00 pkt.). Oferty
pozostałych Wykonawców otrzymają mniejszą liczbę punktów, wyliczoną według zasad opisanych w ust. 4 poniżej.
4. Punkty przyznawane za kryterium „Cena” będą liczone wg następującego wzoru:
wartość punktowa = 100 * Cmin/ Cbad, przy czym:
Cmin – Cena Pokoju Hotelowego najniższa spośród oferowanych w danej części zamówienia
Cbad – Cena Pokoju Hotelowego badanej oferty

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający nie będzie żądał składania podmiotowych środków dowodowych przez Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający nie będzie żądał składania podmiotowych środków dowodowych przez Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Oświadczenie Wykonawcy w przedmiocie lokalizacji oraz kategorii obiektu hotelarskiego, w którym Wykonawca zaoferował pokoje stanowi przedmiotowy środek dowodowy. Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowego oświadczenia lub złożone oświadczenie będzie niekompletne, Zamawiający wezwie Wykonawcę do jego złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie. Zamawiający nie będzie wzywał Wykonawcy do złożenia lub uzupełnienia oświadczenia, jeżeli pomimo ewentualnego złożenia lub uzupełnienia oświadczenia, oferta Wykonawcy podlegać będzie odrzuceniu albo zachodzić będą przesłanki unieważnienia postępowania. Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień treści złożonego oświadczenia

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Oświadczenie Wykonawcy, składane w treści formularza ofertowego, w przedmiocie lokalizacji oraz kategorii obiektu
hotelarskiego, w którym Wykonawca zaoferował pokoje

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania,
Zamawiający żąda złożenia przez Wykonawcę odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i
Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, z zastrzeżeniem pkt. 2 poniżej.
2. Dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania odpowiednio Wykonawcy lub Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, wskazane w pkt. 1 powyżej:
1) w przypadku gdy zostały wystawione jako dokument elektroniczny – przekazuje się ten dokument elektroniczny,
2) w przypadku gdy zostały wystawione jako dokument w postaci papierowej – przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego
dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, przy czym poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej dokonuje odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, w zakresie dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania, które każdego z nich dotyczą.
3. Wykonawca nie będzie zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w pkt. 1 powyżej, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskaże dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów – w postaci numeru NIP, REGON, KRS lub innego właściwego dla danego rejestru identyfikatora, przy czym w przypadku innego, niż KRS albo CEiDG, właściwego rejestru koniecznym jest podanie o jaki rejestr chodzi oraz podanie jego adresu internetowego. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności dokumentów pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów – w sytuacji, gdy pobrane dokumenty będą sporządzone w języku obcym.
4. Jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt. 1 powyżej, Wykonawca zobowiązany jest złożyć pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie takiej osoby do reprezentowania Wykonawcy.
5. Pełnomocnictwa, wskazane w pkt. 4 powyżej, przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby działającej w imieniu mocodawcy. W przypadku gdy pełnomocnictwa zostaną sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej dokonuje mocodawca.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Za Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia uważa się także wspólników spółki cywilnej.
2. Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt. 1 powyżej, przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby działającej w imieniu mocodawcy. W przypadku gdy pełnomocnictwo zostanie sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej dokonuje mocodawca.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia Wykonawców. Oświadczenie składa się wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SWZ, podobnie jak ma to miejsce w przypadku oświadczenia, o którym mowa w rozdziale X ust. 1 SWZ.
4. Oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 PZP składane przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wskazane w treści pkt. 3 powyżej, składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby działającej w imieniu danego Wykonawcy.
5. Z uwagi na okoliczność, iż Zamawiający nie określa żadnych warunków udziału w postępowaniu, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia nie są zobowiązani składać oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 PZP.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-07-06 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Za pośrednictwem Platformy przy użyciu zakładki „Złóż ofertę"

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-07-06 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-08-04

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji:

Część 1 : Tak

Część 2 : Tak

Część 3 : Tak

Część 4 : Tak

Część 5 : Tak

Część 6 : Tak

Część 7 : Tak

Część 8 : Tak

Część 9 : Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 3

8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:

W celu ograniczenia liczby Wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji ofert, Zamawiający zamierza stosować kryterium najniższej ceny – co oznacza, że w przypadku, gdy Zamawiający zdecyduje się przeprowadzić negocjacje, może także ograniczyć liczbę Wykonawców, których zaprosi do negocjacji. W takim przypadku zaproszeni zostaną 3 (trzej) Wykonawcy, którzy zaoferowali najniższe Ceny Pokoju Hotelowego w danej części zamówienia.

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. W niniejszym postępowaniu zastosowanie mają także podstawy wykluczenia wynikające z ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).

Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę:
1) wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozpo-rządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 tej ustawy;
2) którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 593 z późn. zm.) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 tej ustawy;
3) którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 217 z późn. zm.) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 tej ustawy.

Uwaga! Lista osób i podmiotów, wobec których zastosowanie mają wskazane wyżej podstawy wykluczenia wynikające z ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, jest prowadzona przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Lista jest publikowana w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej MSWiA pod następującym adresem internetowym: https://www.gov.pl/web/mswia/lista-osob-i-podmiotow-objetych-sankcjami#_ftn6

Wykonawca, który podlega wykluczeniu na postawie wskazanych wyżej podstaw wykluczenia wynikających z przepisów ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, osoba lub podmiot podlegające wykluczeniu, które w okresie tego wykluczenia ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego lub biorą udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, podlegają karze pieniężnej nakładanej przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, w drodze decyzji, w wysokości do 20 000 000 zł

2. Wszelkie pozostałe informacje znajdują się w Specyfikacji warunków zamówienia dostępnej na stronie internetowej prowadzonego postępowania pod adresem:

https://platforma.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/348923/swiadczenie-hotelarskich-uslug-noclegowych-na-potrzeby-47-festiwalu-polskich-filmow-fabularnych

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.