eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kielce › 1. "Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 2 w Kielcach, ul. Tadeusza Kościuszki 5" 2. "Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 w Kielcach, ul. Tadeusza Kościuszki 5"Ogłoszenie z dnia 2022-06-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
1. „Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 2 w Kielcach, ul. Tadeusza Kościuszki 5”
2. „Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 w Kielcach, ul. Tadeusza Kościuszki 5”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Kielce

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 291009343

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek 1

1.5.2.) Miejscowość: Kielce

1.5.3.) Kod pocztowy: 25-303

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL721 - Kielecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.bzp@um.kielce.p

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.kielce.eu

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

1. „Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 2 w Kielcach, ul. Tadeusza Kościuszki 5”
2. „Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 w Kielcach, ul. Tadeusza Kościuszki 5”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-19f5a2e8-f079-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00227830

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-06-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00019953/11/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.10 1. Budowa boiska przy SP nr 2 w Kielcach, ul. T. Kościuszki 5; 2. Modernizacja placu zabaw przy SP nr 2 w Kielcach, ul. T.Kościuszki 5 (planowane jest I postępowanie o udzielenie zam)

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-19f5a2e8-f079-11ec-9a86-f6f4c648a056

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Komunikacja w niniejszym postępowaniu, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, z wykorzystaniem Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl. Korzystanie z Platformy jest bezpłatne.
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację Wykonawcy i Zamawiającego za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej poprzez adres e-mail: zamowienia.bzp@um.kielce.pl (nie dotyczy składania ofert).

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Dokumenty przekazywane w niniejszym postępowaniu (oferty, oświadczenia, podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w rozdz. XI pkt 1.4. SWZ, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w rozdz. XI pkt 1.3. SWZ, pełnomocnictwo)
sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 670). Zamawiający zaleca stosowanie przez Wykonawców formatu PDF.
2. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone w pkt 1, przekazywane w niniejszym postępowaniu, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 670 - Zamawiający zaleca stosowanie przez Wykonawców formatu PDF) lub jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości e-mail (także - wiadomości przesyłanej za pomocą Platformy e-Zamówienia przy wykorzystaniu Formularzy do komunikacji).
3. Ofertę oraz oświadczenie o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
4. Składanie ofert dostępne jest tylko dla użytkowników Platformy będących Wykonawcami, posiadającymi uprawnienie do składania ofert/wniosków/prac konkursowych. Maksymalny łączny rozmiar plików stanowiących ofertę lub składanych wraz z ofertą to 250 MB.
5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem Formularzy do komunikacji wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
6. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia dostępny pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/pl/regulamin/.
7. Szczegółowe informacje dot. korespondencji z Zamawiającym dostępne są w SWZ oraz w zakładce Centrum Pomocy dostępnej na platformie e-Zamówienia.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej RODO, Zamawiający informuje, że:
- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Prezydent Miasta Kielce, Rynek 1, 25-303 Kielce;
- administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym w przypadku pytań o swoje dane osobowe można skontaktować się pisząc na adres e-mail iod@um.kielce.pl;
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 Pzp. Zamawiający udostępni dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO jedynie w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, do upływu terminu do ich wniesienia;
- przekazane dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego dane te zostały przekazane, a po tym czasie - przez okres a także w zakresie przewidzianym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa;
- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Pzp;
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od Pani/Pana wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (w przypadku postępowań zakończonych wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych*;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO** – jednak żądanie to nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
*skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
** jeżeli przetwarzanie zostało ograniczone, takie dane osobowe można przetwarzać, z wyjątkiem przechowywania, wyłącznie za zgodą osoby, której dane dotyczą, lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: A-II.271.19.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dwóch zadań inwestycyjnych, które realizowane będą w jednej lokalizacji tj. na terenie Szkoły Podstawowej nr 2
w Kielcach przy ul. Tadeusza Kościuszki 5.
Zakres zamówienia przewidziany do realizacji w ramach zadania pn. ,,Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 2 w Kielcach, ul. Tadeusza Kościuszki’’ obejmuje w szczególności wykonanie:
a) boiska do piłki nożnej i ręcznej z nawierzchnią poliuretanową i odwodnieniem liniowym wraz z wyposażeniem w sprzęt sportowy,
b) oświetlenia i monitoringu wizyjnego,
c) ciągów komunikacyjnych i nawierzchni utwardzonych,
d) montażu elementów małej architektury: ławki, kosze na śmieci, tablicy informacyjnej,
e) zewnętrznej i wewnętrznej instalacji elektrycznej;
f) kanalizacji deszczowej z jej wpięciem do miejskiego systemu kanalizacyjnego oraz modernizacji istniejących wpustów,
g) wycinki istniejących drzew;
h) bramy technicznej w istniejącym ogrodzeniu,
i) robót rozbiórkowych m.in.: fragmentu muru, elementów wyposażenia istniejącego boiska, nawierzchni utwardzonych, instalacji wodociągowej pod płytą boiska, fragmentarycznej rozbiórki płyty istniejącego boiska,
j) odtworzenia nawierzchni zewnętrznych po przeprowadzonych robotach oraz ścian w budynku szkoły po ułożeniu przewodów elektrycznych.
Zakres zamówienia przewidziany do realizacji w ramach zadania pn. ,,Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 w Kielcach, ul. Tadeusza Kościuszki 5’’ obejmuje w szczególności:
a) dostawę i montaż urządzeń zabawowych w tym: linarium, huśtawki z trzema różnymi siedziskami, integracyjnej karuzeli tarczowej , zestawu zabawowego;
b) wykonanie nawierzchni bezpiecznej z mat przerostowych;
c) dostawę i montaż elementów malej architektury: kosze na śmieci, tablica informacyjna wraz z regulaminem placu zabaw,
d) demontaż istniejących urządzeń zabawowych.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45212140-9 - Obiekty rekreacyjne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45212200-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych

45112723-9 - Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45232400-6 - Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45316100-6 - Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 120 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Łączna ilość punktów dla każdej oferty stanowić będzie sumę punktów uzyskanych w podanych niżej kryteriach. Obliczenia w ww. kryteriach dokonywane będą do dwóch miejsc po przecinku, a zaokrąglenia zostaną dokonane zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami matematyki. Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie ta, która uzyska w sumie największa ilość punktów w oparciu o przyjęte kryteria.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie kierownika budowy w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.
1.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.
1.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.
1.4. zdolności technicznej lub zawodowej:
1.4.1. Warunek dotyczący zdolności zawodowej - doświadczenia Wykonawcy:
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat liczonych wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał w sposób należyty co najmniej 2 roboty budowlane, każda o wartości nie mniejszej niż 500 000 zł brutto, obejmujące wykonanie boiska lub boisk o powierzchni poliuretanowej.
Uwaga!
Dla potrzeb oceny spełniania warunku opisanego w pkt 1.4.1., jeśli wartość lub wartości zostaną podane w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs danej waluty publikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, w którym zostanie on opublikowany.
1.4.2. Warunek dotyczący zdolności zawodowych osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia: Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje:
1.4.2.1. co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, która będzie pełnić funkcję Kierownika budowy;
1.4.2.2. co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń kanalizacyjnych;
1.4.2.3. co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w rozdz. XI pkt 1.3. SWZ w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego w rozdz. IX SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie to składa każdy z Wykonawców.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, liczonych wstecz od dnia w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te
roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty; jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie
w realizacji robót budowlanych, wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz, o którym mowa wyżej, dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.
2. Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i uprawnień, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym przez Zamawiającego – którego wzór stanowi Załącznik nr 2a – 2b do SWZ.
Oświadczenie to stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, spełnianie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe. Oświadczenie składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
1.1. W przypadku gdy Wykonawca samodzielnie ubiega się o zamówienie, oświadczenie, o którym mowa w pkt. 1.2., składa się na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 2a do SWZ;
1.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w pkt 1.2. składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (wzór - Załącznik nr 2a do SWZ). Oświadczenie to potwierdza brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu;
1.3. W przypadku polegania przez wykonawcę na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, Wykonawca przedstawia wraz z oświadczeniem własnym, o którym mowa w pkt 1.2. także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby (wzór - Załącznik nr 2b do SWZ).
2. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (wzór stanowi Załącznik nr 7 do SWZ) lub inny podmiotowy środek dowodowy, potwierdzające, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów - wymagane postanowieniami rozdz. XIII SWZ, w przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, o których mowa w rozdz. XIII SWZ, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu (o ile dotyczy);
3. Oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 Pzp, którego wzór stanowi Załącznik nr 8 do niniejszej SWZ z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (o ile dotyczy);
4. Oświadczenia i/lub dokumenty, na podstawie których Zamawiający dokona oceny skuteczności zastrzeżenia informacji zawartych w ofercie, stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (jeżeli Wykonawca zastrzega takie informacje);
5. Dowód wniesienia wadium – zgodnie z opisem w rozdz. XVI SWZ;
6. Dokumenty, z których wynika umocowanie osób do reprezentowania Wykonawcy, wykazane w rozdz. XI SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w kwocie: 11 000,00 zł (słownie: jedenaście tysięcy 00/100 złotych),
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 Pzp.
3. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
3.1.pieniądzu;
3.2. gwarancjach bankowych;
3.3. gwarancjach ubezpieczeniowych;
3.4. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 299).
4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto:
ING BANK ŚLĄSKI S.A.
Nr 29 1050 1461 1000 0023 5322 5903
z dopiskiem: Wadium – budowa boiska i placu zabaw przy SP nr 2 w Kielcach
Uwaga!
Wadium wniesione w pieniądzu musi wpłynąć na wskazany wyżej rachunek bankowy Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
5. Jeżeli wadium wnoszone jest w formie gwarancji lub poręczenia, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
6. W przypadku wnoszenia przez Wykonawcę wadium w formach, o których mowa w pkt 3.2.– 3.4. treść gwarancji lub poręczenia musi zawierać zobowiązanie wystawcy dokumentu do co najmniej, bezwarunkowej, nieodwołalnej zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty wadium, płatnej na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego. Do wadium wniesionego w formach wyżej wymienionych stosować się powinno prawo polskie. Wniesione wadium musi obejmować okres związania ofertą i nie może zawierać żadnych ograniczeń sprzecznych z ustawą Prawo zamówień publicznych. Jako beneficjenta wadium wnoszonego w formie poręczeń lub gwarancji należy wskazać Zamawiającego.
7. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 Pzp zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 Pzp.
8. Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia jednej z okoliczności:
8.1. upływu terminu związania ofertą;
8.2. zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
8.3. unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem sytuacji, gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.
9. Zamawiający, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku zwraca wadium Wykonawcy:
9.1. który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;
9.2. którego oferta została odrzucona;
9.3. po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza;
9.4. po unieważnieniu postępowania, w przypadku gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.
10. Złożenie wniosku o zwrot wadium, o którym mowa w pkt 9, powoduje rozwiązanie stosunku prawnego z Wykonawcą wraz z utratą przez niego prawa do korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX Pzp.
11. Pozostałe informacje dot. wadium w rozdz. XVI SWZ.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. w ramach konsorcjum lub spółki cywilnej).
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 58 Pzp, Wykonawcy ustanowią pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3. Zgodnie z art. 445 Pzp Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
4.1. żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w rozdz. IX SWZ, natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują zgodnie z wymogami zawartymi w rozdz. X SWZ;
4.2. w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane;
4.3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, o którym mowa w rozdz. XI pkt 1.5. SWZ, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy.
5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, w przypadku uznania ich oferty za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy zobowiązani są do przedłożenia umowy regulującej ich współpracę.
6. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy określa § 60 wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 5 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

obejmujące, zgodnie z art. 96 ustawy: - aspekty srodowiskowe

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-07-13 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: platforma e-Zamówienia

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-07-13 12:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-08-11

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Zamawiający nie przewiduje złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych.
2. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.
3. Zamawiający nie prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy ramowej.
4. Rozliczenia miedzy Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą w walucie polskiej w złotych (PLN).
5. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
6. Do obowiązków Wykonawcy należą m.in. obowiązki wynikające z RODO, w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te Wykonawca bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (vide: art. 13 ust. 4 RODO). Ponadto Wykonawca będzie musiał wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art.14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje Zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa
w art. 14 ust. 5 RODO.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.