eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Murowana Goślina › Budowa 3 sztuk przepustów na terenie Leśnictwa StarczanowoOgłoszenie z dnia 2023-05-23


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa 3 sztuk przepustów na terenie Leśnictwa Starczanowo

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Łopuchówko

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 630011510

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Łopuchówko 1

1.5.2.) Miejscowość: Murowana Goślina

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-095

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL418 - Poznański

1.5.7.) Numer telefonu: +48 61 8 122 161

1.5.8.) Numer faksu: +48 61 8 122 161 w.128

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: lopuchowko@poznan.lasy.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://lopuchowko.poznan.lasy.gov.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

leśnictwo, gospodarka leśna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa 3 sztuk przepustów na terenie Leśnictwa Starczanowo

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6180ea86-f3d7-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00227795

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00488536/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Budowa 3 sztuk przepustów na terenie Leśnictwa Starczanowo

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-6180ea86-f3d7-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl oraz poczty elektronicznej z zastrzeżeniem, że złożenie oferty następuje wyłącznie przy użyciu Platformy.W-ca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu„Wykonawca”na Platformie.Informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy,w tym min.wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy oraz info.dotyczące specyfikacji połączenia określa„Regulamin korzystania z Platformy e-Zamówienia”dostępny pod adresem https://ezamowienia.gov.pl/pl/regulamin/
oraz info.zamieszczone na stronie Platformy w zakładce„Centrum Pomocy”. Z-cy dopuszcza również komunikację z W-cami za pomocą poczty elektronicznej email: karolina.lewandowska@poznan.lasy.gov.pl lub lopuchowko@poznan.lasy.gov.pl (nie dotyczy składania ofert).

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowanie) musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r., poz. 2452).
Dokumenty elektroniczne wymienione w SWZ, o których mowa w §2 ust. 1 rozporządzenia wskazanego w pkt 10.6. SWZ sporządza się w formatach danych określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 2247 z późn. zm.), z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje się jako załączniki. Wymagane w SWZ informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w §2 ust. 1 rozporządzenia wskazanego w pkt 10.6. SWZ, przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej:
a) w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (i przekazuje się jako załącznik), lub
b) jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np. w treści wiadomości e-mail lub w treści „Formularza do komunikacji”). Oferta musi być sporządzona pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 Pzp oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe, niewystawione przez upoważnione podmioty, oraz pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Informacje na temat komunikacji za pośrednictwem Platformy dostępne są również w Instrukcji interaktywnej – Komunikacja w postępowaniu dostępnej pod adresem: https://media.ezamowienia.gov.pl/pod/2021/10/Komunikacja-w-postepowaniu-5.1.pdf W przypadku komunikacji za pośrednictwem poczty elektronicznej za datę przekazania wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub cyfrowych odwzorowań dokumentów w postaci papierowej (elektronicznych kopii dokumentów stworzonych w postaci papierowej) oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na adres poczty elektronicznej Zamawiającego wskazany w pkt 10.8. lit h) SWZ. Pozostałe informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej, w tym informacji dotyczącej wymogu użycia podpisu elektronicznego zawarte zostały w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Stosownie do art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04 maja 2016 r., str. 1 – „RODO”) Zamawiający informuje, iż administratorem danych osobowych jest: Skarb Państwa PGL LP Nadleśnictwo Łopuchówko, Łopuchówko 1, 62-095 Murowana Goślina. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych p. Katarzyna Ślusarek, z którą w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można
skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem iod_lopuchowko@rodo.pl lub telefonicznie pod numerem:
605 236 635. Zamawiający przetwarza dane osobowe zebrane w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w sposób gwarantujący zabezpieczenie przed ich bezprawnym rozpowszechnianiem. Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale VI PZP, do upływu terminu do ich wniesienia. Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 10 RODO mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające upoważnienie. Osoby dopuszczone do przetwarzania takich danych są obowiązane do zachowania ich w poufności.
Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz jego rozstrzygnięciem, jak również, jeżeli nie ziszczą się przesłanki określone w art. 255-256 PZP – w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz jej realizacji, a także udokumentowania postępowania o udzielenie zamówienia i jego archiwizacji.
Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym dokumentacja postępowania zostanie udostępniona w oparciu o
przepisy PZP. Dane osobowe pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Niezależnie od postanowień pkt 28.7. powyżej, w przypadku zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, dane osobowe będą przetwarzane do upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy w sprawie zamówienia publicznego. Dane osobowe pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia mogą zostać przekazane podmiotom świadczącym usługi doradcze, w tym usługi prawne, i konsultingowe.
Pozostałe informacje dotyczące RODO zawarte są w SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SA.270.12.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem Części nr I zamówienia jest: Budowa przepustu na rowie melioracyjnym Wa-4b oraz przepustu na rowie melioracyjnym Wa-4c pod drogą leśną w oddz. 233~f Leśnictwa Starczanowo w miejscowości Murowana Goślina, gmina Murowana Goślina, nr ewid. gruntów dz. ewid. nr 248, obręb Starczanowo, gmina Starczanowo”.

Przedmiotem zamówienia w ramach Pakietu nr I są roboty budowlane związane z wykonaniem budowy dwóch przepustów (długość przewodu zamkniętego przepustu 6,12 m każdy i o średnicy wewnętrznej 500 mm z rury polietylenowej HDPE spiralnie karbowanej z gładką ścianką wewnętrzną), pod drogą leśną w oddziale 233~f Leśnictwa Starczanowo na istniejących rowach melioracyjnych w Gminie Murowana Goślina w powiecie poznańskim (obręb ewidencyjny: 0014 Starczanowo, działka ewidencyjna 248) wraz z odtworzeniem istniejącej drogi leśnej na powierzchni 408 m2 oraz odtworzeniem i odmuleniem odcinków rowów. Przepusty oddalone będą od siebie o 49,7 m. Droga leśna ujęta jest w Docelowej Sieci Dróg Nadleśnictwa Łopuchówko pod numerem 09-14-2202. Zadanie realizowane będzie na gruntach stanowiących własność Skarbu Państwa w zarządzie Lasów Państwowych Nadleśnictwa Łopuchówko.
Celem realizacji robót jest poprawienie obsługi komunikacyjnej przyległych terenów, zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników, usprawnienie przepływu wody pod drogą, zapobiegając w ten sposób rozmyciu i niszczeniu istniejącej drogi gruntowej.
W ramach realizacji projektowanej inwestycji przewiduje się następujący zakres robót budowlanych:
- roboty przygotowawcze,
- wykonanie korytowania pod projektowane przepusty, korytka betonowe,
- wykonanie korytowania pod projektowaną konstrukcję nawierzchni,
- w przypadku miejscowego występowania w podłożu gruntów zakwalifikowanych do grupy nośności G3, G4 doprowadzenia podłoża do grupy G1 poprzez wymianę gruntu,
- wbudowanie rur przepustów,
- wbudowanie prefabrykowanych betonowych ścianek oporowych,
- odtworzenie nawierzchni drogi gruntowej,
- regulacja wysokościowa istniejącej drogi,
- roboty wykończeniowe,
- sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej.

W ramach inwestycji przewiduje się wycinkę 2 kolidujących drzew:
- klon jesionolistny Acer negundo – obwód pnia na 5cm- 49cm,
- klon jesionolistny Acer negundo – obwód pnia na 5cm – 54cm.
Przedmiotowe drzewa zlokalizowane są działce ewidencyjnej 248, obręb Starczanowo na gruntach wg ewidencji gruntów i budynków oznaczonych jako lasy „Ls”. Drewno pochodzące z wycinki drzew jest własnością Skarbu Państwa w zarządzie Lasów Państwowych Nadleśnictwa Łopuchówko.

Szczegółowy zakres robót, ich lokalizacja dla Pakietu nr I określony został w dokumentach stanowiących „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” i stanowiącym załącznik nr 11a do SWZ, tj.:
- Projekt budowlany,
- STWiORB,
- Opinia geotechniczna,
- Operat wodnoprawny,
- Przedmiar robót,
- Ostateczna decyzja Starosty Poznańskiego nr 4603/22 z dnia 20.12.2022 r. zatwierdzająca projekt zagospodarowania działki oraz projekt architektoniczno – budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę.

We wszystkich miejscach SWZ i załącznikach do SWZ, w których użyto przykładowego znaku towarowego, patentu, pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczone przez konkretnego wykonawcę lub, jeżeli Zamawiający opisał przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt. 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp, w każdym przypadku, działając zgodnie z art. 99 ust. 6 i art. 101 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne w stosunku do określonych w SWZ i dokumentacji przetargowej, oznaczając takie wskazania lub odniesienia odpowiednio wyrazami „lub równoważny” lub „lub równoważne”, pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w opisie przedmiotu zamówienia. Rozwiązanie równoważne jest także dopuszczalne w sytuacji, gdyby wyraz „równoważny” lub „równoważne” nie znalazło się w opisie przedmiotu zamówienia.
Do wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca używać będzie własnych narzędzi, materiałów i urządzeń dostarczonych na miejsce realizacji robót własnym staraniem. Ilość narzędzi i urządzeń wykorzystywanych do realizacji przedmiotowego zadania winna zapewnić właściwe tempo realizacji w okresie objętym umową. Wszystkie narzędzia i urządzenia winny być dobrane w taki sposób, by nie spowodować niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót budowlanych.

Materiały użyte do wykonania przedmiotu zamówienia muszą posiadać atesty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności dopuszczające zastosowanie materiałów w budownictwie, a przed ich składowaniem lub wbudowaniem w obiekt (jeżeli Wykonawca nie będzie ich składował), uzyska akceptację Zamawiającego, co do ich zgodności z dokumentacją projektową oraz przyjętym standardem użytkowym.

Zamawiający nie przewiduje obowiązku odbycia przez Wykonawcę wizji lokalnej lub sprawdzenia przez Wykonawcę dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia. Niemniej jednak zalecane jest dokonanie przez Wykonawcę wizji lokalnej miejsca przeznaczonego do realizacji robót budowlanych i ich otoczenia, a także zdobycie wszelkich dodatkowych informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszt dokonania wizji lokalnej ponosi wykonawca. Wizję lokalną można przeprowadzić po uprzednim kontakcie z pracownikiem, o którym mowa w pkt. 10.1. SWZ i po ustaleniu dogodnego dla obu stron terminu spotkania, przy uwzględnieniu godzin pracy siedziby Zamawiającego – biuro Nadleśnictwa Łopuchówko czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00, z wyłączeniem dni wolnych od pracy.
Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wchodzące w skład przedmiotu zamówienia tj. pracowników fizycznych (robotników budowlanych) przy robotach wskazanych w dziale 1 – 5 przedmiaru robót w ramach Części nr I zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1324 z późn. zm.). Sposób dokumentowania zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę, a także uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 95 ust. 1, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 12a do SWZ dla Części nr I. Zamawiający nie wymaga zatrudnienia na podstawie umów o pracę osób wykonujących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie.
Roboty budowlane należy prowadzić zgodnie z przepisami wymienionymi w pkt. 3.14 SWZ.
Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań dotyczących przedmiotu zamówienia. Wykonawca może powierzyć realizację elementów (części) przedmiotu zamówienia podwykonawcom. W przypadku zamiaru wykonywania przedmiotu zamówienia z udziałem podwykonawców, wykonawca zobowiązany jest do wskazania w swojej ofercie części zamówienia (zakresów rzeczowych), których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podania nazw ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani. Wskazanie takie należy umieścić w Ofercie. W przypadku braku wskazania w ofercie podwykonawstwa, wykonawca będzie mógł wprowadzić podwykonawcę wyłącznie na warunkach określonych w umowie.
W trakcie realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca bezzwłocznie ma obowiązek informowania Zamawiającego o szczególnych, prawdopodobnych, nie tylko o aktualnych, ale i o przyszłych wydarzeniach lub okolicznościach, które mogą niesprzyjająco wpłynąć na realizację umowy lub ją opóźnić.

Wykonawca gwarantuje, że maszyny i inne urządzenia techniczne, wykorzystywane przez Wykonawcę oraz jego podwykonawców do realizacji przedmiotu zamówienia będą:
- spełniać wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przez cały okres ich użytkowania,
- utrzymywane w stanie sprawności technicznej i czystości zapewniającej użytkowanie ich bez szkody dla bezpieczeństwa i zdrowia osób je eksploatujących oraz środowiska przyrodniczego, w którym realizowane są prace,
- posiadać aktualne atesty, świadectwa dopuszczenia do eksploatacji, i tp. o ile są wymagane przez odpowiednie przepisy prawa.

Wykonawca udzieli na przedmiot zamówienia gwarancji jakości i rękojmi za wady na okres minimum 60 miesięcy licząc od dnia protokolarnego odbioru robót budowlanych zrealizowanych na gruncie lub więcej – w przypadku chęci uzyskania przez Wykonawców dodatkowych punktów przyznawanych w ramach jednego z kryteriów oceny ofert tj. „Wydłużenie minimalnego 60 miesięcznego okresu gwarancji jakości i rękojmi za wady (szczegóły w rozdziale nr 16 SWZ).

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego.

Szczegółowy opis zamówienia zawarty jest w SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45233140-2 - Roboty drogowe

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności takie same (analogiczne), jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia („Opcja”). Przedmiotem Opcji będą prace analogiczne, jak opisane w SWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty). W ramach Opcji, wedle wyboru Zamawiającego, mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub jedna z prac wskazanych w SWZ (i wycenionych przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość: do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z §1 ust. 18 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 12a do SWZ dla Części nr I zamówienia.

Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji (w celu określenia jej zakresu) będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.
Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z Opcji w przypadku: wystąpienia potrzeby zwiększenia zakresu rzeczowego robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia na skutek warunków przyrodniczych, atmosferycznych bądź możliwości zwiększenia zakresu rzeczowego robót budowlanych w ramach środków finansowych, którymi Zamawiający dysponować będzie w trakcie realizacji zamówienia, lub też wystąpienia potrzeby zwiększenia zakresu rzeczowego robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia na skutek błędów projektowych, zaistnienia zmian w rozmiarze przedmiotowego zamówienia.
Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie oferta, która uzyska największą sumę punktów uzyskanych w ramach kryteriów oceny ofert, o których mowa w SWZ. Oferta może uzyskać maksymalnie 100,00 punktów. Zamawiający obliczy punkty liczbowo z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zaokrąglając zgodnie z zasadami matematycznymi.

Jeżeli nie będzie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawiać będzie taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli złożone zostały oferty o takiej samej cenie lub koszcie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego, tj. w wyznaczonym przez siebie terminie, tj. w terminie do 3 dni roboczych liczonych od dnia następnego po otrzymaniu wezwania, ofert dodatkowych.
Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen lub kosztów wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wydłużenie minimalnego (60 miesięcznego) okresu gwarancji jakości i rękojmi za wady

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem Części nr II jest Budowa przepustu na rowie melioracyjnym R-C (obiekt Wełna) pod drogą leśną w oddz. 182~a Leśnictwa Starczanowo na terenie części działki oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 10182 położonej w miejscowości Żerniki, obręb Łukowo, gmina Oborniki.

Przedmiotem zamówienia w ramach Pakietu nr II są roboty budowlane związane z wykonaniem budowy przepustu na rowie melioracyjnym R-C (obiekt Wełna) pod drogą leśną w oddziale 182~a Leśnictwa Starczanowo w miejscowości Żerniki wraz z odtworzeniem nawierzchni drogi leśnej na powierzchni 74,60 m2. Projektowany przepust zlokalizowany jest na działce o nr ewid. 10182 obrębu Żerniki - Łukowo, gm. Oborniki, pow. obornicki, woj. wielkopolskie, w Leśnictwie Starczanowo w oddz. 182~a. Droga leśna ujęta jest w Docelowej Sieci Dróg Nadleśnictwa Łopuchówko pod numerem 09-14-0017/2. Projektowany przepust będzie służył właściwemu przepływowi wód w rowie melioracyjnym R-C (obiekt Wełna) odwadniający przyległe grunty rolne i leśne oraz zabezpieczy przed podtopieniami pobliskie zabudowania. Istniejący rów stanowi również odbiornik wód z rowów przydrożnych odwadniających zachodnią część wsi Żerniki. Projekt zakłada budowę przepustu o średnicy wewnętrznej 500mm z rury polietylenowej HDPE spiralnie karbowanej z gładką ścianką wewnętrzną, długości przewodu 10m. Na wlocie i wylocie przepustu zaprojektowano prefabrykowane ścianki oporowe z otworem dwustopniowym w kolorze betonu. Wokół prefabrykatu po 90 cm na lewo i prawo od rury przepustu projektuje się umocnienie skarpy za pomocą „brukowca” czyli kamienia polnego z płaskim licem ułożonego na warstwie betonu C12/15. Umocnieniu podlegać będą również dno rowu doprowadzającego i odprowadzającego wodę oraz skarpy na długości dwóch metrów za i przed przepustem również za pomocą brukowca z płaskim licem na warstwie betonu C12/15. Przed wlotem i wylotem przepustu na nasypie drogowym zastosowano barierki typu U12a w kolorze szarym chroniące przed upadkiem pieszego. Zadanie realizowane będzie na gruntach stanowiących własność Skarbu Państwa w zarządzie Lasów Państwowych Nadleśnictwa Łopuchówko (powiat obornicki, gmina Oborniki, obręb ewid.: 0015 Łukowo, dz. ewid. nr 10182).

W granicach planowanej inwestycji występuje następujące uzbrojenie techniczne: sieć teletechniczna, sieć elektryczna, sieć wodociągowa. Sposób postępowania z uzbrojeniem technicznym określony został w projekcie budowlanym stanowiącym element załącznika nr 11b do SWZ.

W ramach realizacji projektowanej inwestycji przewiduje się następujący zakres robót budowlanych:
- zabezpieczenie ciągłości ruchu drogowego i pieszego na czas robót wraz z ewentualnymi objazdami,
- roboty przygotowawcze,
- przycinka drzew i krzewów,
- usunięcie ziemi urodzajnej (humusu),
- korytowanie pod konstrukcję przepustu,
- usunięcie ewentualnych kolizji branżowych – wodociągowych, eklektycznych i teletechnicznych,
- wbudowanie przepustu,
- odbudowę nawierzchni drogi leśnej,
- regulacja skarp istniejącego rowu,
- wykonanie poboczy gruntowych,
- roboty wykończeniowe i porządkowe,
- sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej.

Szczegółowy zakres robót, ich lokalizacja dla Pakietu nr II określony został w dokumentach stanowiących „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” i stanowiącym załącznik nr 11b do SWZ, tj.:
- Projekt budowlany,
- STWiORB,
- Opinia geotechniczna,
- Przedmiar robót,
- decyzja Starosty Obornickiego nr AB.6743.83.2022 z dnia 15.03.2022 r. umarzająca postępowanie w całości.

We wszystkich miejscach SWZ i załącznikach do SWZ, w których użyto przykładowego znaku towarowego, patentu, pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczone przez konkretnego wykonawcę lub, jeżeli Zamawiający opisał przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt. 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp, w każdym przypadku, działając zgodnie z art. 99 ust. 6 i art. 101 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne w stosunku do określonych w SWZ i dokumentacji przetargowej, oznaczając takie wskazania lub odniesienia odpowiednio wyrazami „lub równoważny” lub „lub równoważne”, pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w opisie przedmiotu zamówienia. Rozwiązanie równoważne jest także dopuszczalne w sytuacji, gdyby wyraz „równoważny” lub „równoważne” nie znalazło się w opisie przedmiotu zamówienia.

Do wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca używać będzie własnych narzędzi, materiałów i urządzeń dostarczonych na miejsce realizacji robót własnym staraniem. Ilość narzędzi i urządzeń wykorzystywanych do realizacji przedmiotowego zadania winna zapewnić właściwe tempo realizacji w okresie objętym umową. Wszystkie narzędzia i urządzenia winny być dobrane w taki sposób, by nie spowodować niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót budowlanych.

Materiały użyte do wykonania przedmiotu zamówienia muszą posiadać atesty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności dopuszczające zastosowanie materiałów w budownictwie, a przed ich składowaniem lub wbudowaniem w obiekt (jeżeli Wykonawca nie będzie ich składował), uzyska akceptację Zamawiającego, co do ich zgodności z dokumentacją projektową oraz przyjętym standardem użytkowym.

Zamawiający nie przewiduje obowiązku odbycia przez Wykonawcę wizji lokalnej lub sprawdzenia przez Wykonawcę dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia. Niemniej jednak zalecane jest dokonanie przez Wykonawcę wizji lokalnej miejsca przeznaczonego do realizacji robót budowlanych i ich otoczenia, a także zdobycie wszelkich dodatkowych informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszt dokonania wizji lokalnej ponosi wykonawca. Wizję lokalną można przeprowadzić po uprzednim kontakcie z pracownikiem, o którym mowa w pkt. 10.1. SWZ i po ustaleniu dogodnego dla obu stron terminu spotkania, przy uwzględnieniu godzin pracy siedziby Zamawiającego – biuro Nadleśnictwa Łopuchówko czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00, z wyłączeniem dni wolnych od pracy.

Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wchodzące w skład przedmiotu zamówienia tj. pracowników fizycznych (robotników budowlanych) przy robotach wskazanych w dziale 1 – 5 przedmiaru robót w ramach Części nr II zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1324 z późn. zm.). Sposób dokumentowania zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę, a także uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 95 ust. 1, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań określa wzór umowy stanowiący załącznik nr12b do SWZ dla Części nr II.

Zamawiający nie wymaga zatrudnienia na podstawie umów o pracę osób wykonujących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie.

Roboty budowlane należy prowadzić zgodnie z przepisani wymienionymi w punkcie 3.14 SWZ.

Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań dotyczących przedmiotu zamówienia. Wykonawca może powierzyć realizację elementów (części) przedmiotu zamówienia podwykonawcom. W przypadku zamiaru wykonywania przedmiotu zamówienia z udziałem podwykonawców, wykonawca zobowiązany jest do wskazania w swojej ofercie części zamówienia (zakresów rzeczowych), których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podania nazw ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani. Wskazanie takie należy umieścić w Ofercie. W przypadku braku wskazania w ofercie podwykonawstwa, wykonawca będzie mógł wprowadzić podwykonawcę wyłącznie na warunkach określonych w umowie.

W trakcie realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca bezzwłocznie ma obowiązek informowania Zamawiającego o szczególnych, prawdopodobnych, nie tylko o aktualnych, ale i o przyszłych wydarzeniach lub okolicznościach, które mogą niesprzyjająco wpłynąć na realizację umowy lub ją opóźnić.

Wykonawca gwarantuje, że maszyny i inne urządzenia techniczne, wykorzystywane przez Wykonawcę oraz jego podwykonawców do realizacji przedmiotu zamówienia będą:
- spełniać wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przez cały okres ich użytkowania,
- utrzymywane w stanie sprawności technicznej i czystości zapewniającej użytkowanie ich bez szkody dla bezpieczeństwa i zdrowia osób je eksploatujących oraz środowiska przyrodniczego, w którym realizowane są prace,
- posiadać aktualne atesty, świadectwa dopuszczenia do eksploatacji, i tp. o ile są wymagane przez odpowiednie przepisy prawa.

Wykonawca udzieli na przedmiot zamówienia gwarancji jakości i rękojmi za wady na okres minimum 60 miesięcy licząc od dnia protokolarnego odbioru robót budowlanych zrealizowanych na gruncie lub więcej – w przypadku chęci uzyskania przez Wykonawców dodatkowych punktów przyznawanych w ramach jednego z kryteriów oceny ofert tj. „Wydłużenie minimalnego 60 miesięcznego okresu gwarancji jakości i rękojmi za wady (szczegóły w rozdziale nr 16 SWZ).

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego.

Szczegółowy opis zamówienia zawarty jest w SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45233140-2 - Roboty drogowe

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności takie same (analogiczne), jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia („Opcja”). Przedmiotem Opcji będą prace analogiczne, jak opisane w SWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty). W ramach Opcji, wedle wyboru Zamawiającego, mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub jedna z prac wskazanych w SWZ (i wycenionych przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość: do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z §1 ust. 18 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 12b do SWZ dla Części nr II zamówienia.

Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji (w celu określenia jej zakresu) będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.
Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z Opcji w przypadku: wystąpienia potrzeby zwiększenia zakresu rzeczowego robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia na skutek warunków przyrodniczych, atmosferycznych bądź możliwości zwiększenia zakresu rzeczowego robót budowlanych w ramach środków finansowych, którymi Zamawiający dysponować będzie w trakcie realizacji zamówienia, lub też wystąpienia potrzeby zwiększenia zakresu rzeczowego robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia na skutek błędów projektowych, zaistnienia zmian w rozmiarze przedmiotowego zamówienia.
Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie oferta, która uzyska największą sumę punktów uzyskanych w ramach kryteriów oceny ofert, o których mowa w SWZ. Oferta może uzyskać maksymalnie 100,00 punktów. Zamawiający obliczy punkty liczbowo z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zaokrąglając zgodnie z zasadami matematycznymi.

Jeżeli nie będzie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawiać będzie taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli złożone zostały oferty o takiej samej cenie lub koszcie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego, tj. w wyznaczonym przez siebie terminie, tj. w terminie do 3 dni roboczych liczonych od dnia następnego po otrzymaniu wezwania, ofert dodatkowych.
Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen lub kosztów wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wydłużenie minimalnego (60 miesięcznego) okresu gwarancji jakości i rękojmi za wady

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

7.1. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w postępowaniu – w ramach Pakietu nr I i Pakietu nr II.

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w postępowaniu – w ramach Pakietu nr I i Pakietu nr II.

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Warunek w odniesieniu do sytuacji ekonomicznej lub finansowej zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże środki lub zdolność kredytową o wartości nie mniejszej niż:
- w ramach Pakietu nr I – 30 000,00 zł,
- w ramach Pakietu nr II – 20 000,00 zł.

4) zdolności technicznej lub zawodowej;
a) warunek ten, w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat od dnia, w którym upływa termin składania ofert (a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie - przy czym w tym przypadku będzie liczona wartość zrealizowanej części umowy) – wykonał co najmniej 2 roboty budowlane (przez jedną robotę budowlaną rozumie się wykonywanie prac na podstawie 1 umowy) polegające na budowie, przebudowie, remoncie drogi/dróg lub polegające na budowie, przebudowie, remoncie przepustu/przepustów wraz z odtworzeniem nawierzchni drogi/dróg, na kwotę nie mniejszą niż:
- dla Pakietu nr I – 45 000,00 zł brutto,
- dla Pakietu nr II – 25 000,00 zł brutto.

Jeżeli Wykonawca ubiega się o udzielenie zamówienia na dwa Pakiety to nie może celem wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu wskazać tego samego doświadczenia w więcej niż jednym Pakiecie.

Wykonawca nie może zsumować wartości kilku robót budowlanych o mniejszym zakresie dla uzyskania wymaganych wartości porównywalnych, o których mowa w pkt. 4) lit. a) niniejszego rozdziału.

Zamawiający nie określa szczególnego, obiektywnego uzasadnionego sposobu spełnienia przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunków udziału w postępowaniu na zasadach określonych w art. 117 ust. 1 ustawy Pzp. W sytuacji składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz analogicznie w sytuacji, gdy Wykonawca będzie polegał na zasobach innego podmiotu, na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, warunek o którym mowa wyżej, może zostać spełniony w całości przez Wykonawcę (jednego z Wykonawców wspólnie składających ofertę) lub podmiot, na którego zdolności w tym zakresie powołuje się Wykonawca – istnieje możliwości tzw. sumowania zasobów w zakresie doświadczenia.

b) warunek ten, w zakresie potencjału technicznego, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje:
dla Pakietu nr I i Pakietu nr II – Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do warunków dotyczących potencjału technicznego.

c) warunek ten, w zakresie osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje:

Warunek ten, w zakresie osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje (lub będzie dysponował) co najmniej 1 osobą - kierownikiem budowy z aktualnymi uprawnieniami do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności inżynieryjnej drogowej, wydanymi na podstawie ustawy Prawo budowlane i rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2019 poz. 831) lub inne odpowiednie wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia, które zostały wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12 a oraz innych przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1646 z późn. zm.).
Wykazana osoba powinna posiadać minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe, o którym mowa wyżej – okres ten liczony będzie od daty uzyskania uprawnień polegających na kierowaniu robotami budowlanymi we wskazanym zakresie.
Jeżeli Wykonawca ubiega się o udzielenie zamówienia na dwa Pakiety to może celem wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu wskazać te same osoby skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia w więcej niż jednym Pakiecie.

Zamawiający nie określa szczególnego sposobu spełniania określonego wyżej warunku, przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (Zamawiający nie korzysta z dyspozycji zawartej w art. 117 ust. 1 ustawy Pzp).

W sytuacji składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz analogicznie w sytuacji, gdy Wykonawca będzie polegał na zasobach innego podmiotu, na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, warunek o którym mowa wyżej, może zostać spełniony w całości przez Wykonawcę (jednego z Wykonawców wspólnie składających ofertę) lub podmiot, na którego zdolności w tym zakresie powołuje się Wykonawca, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

7.2. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia”/„nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach, o których mowa w rozdziale nr 9 SWZ.

7.3. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Żaden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki udziału w postępowaniu określone w pkt 7.1. powinni spełniać łącznie wszyscy Wykonawcy, z zastrzeżeniem, iż warunek opisany w pkt 7.1. ppkt. 4) lit. a) i lit. b) winien spełniać co najmniej jeden z tych Wykonawców.
7.4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych Wykonawców, którzy wykonają roboty, usługi lub dostawy do realizacji których te zdolności są wymagane. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielnie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika które roboty wykonają poszczególni Wykonawcy (wg załącznika nr 10 do SWZ).
7.5. Oceniając zdolność techniczną lub zawodową Wykonawcy, Zamawiający działając na podstawie art. 116 ust. 2 PZP w zw. z art. 266 ustawy Pzp może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w pkt. 6.1., 6.3. i 6.4. SWZ Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, działając na podstawie art. 274 ust. 1 Pzp, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:

a) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie: (a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 PZP,(b) art. 108 ust. 1 pkt 4 PZP, odnośnie do orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego - wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem,

b) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 z późn. zm.), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę lub ofertę częściową, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty lub oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - (wzór oświadczenia Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP o przynależności lub braku przynależności do tej grupy kapitałowej stanowi załącznik nr 6 do SWZ),

c) odpis lub informacje z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4) PZP, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,

d) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania określonych w:
- art. 108 ust. 1 pkt. 3 Pzp,
- art. 108 ust. 1 pkt. 4 Pzp dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
- art. 108 ust. 1 pkt. 5 Pzp dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,
- art. 108 ust. 1 pkt. 6 Pzp,
- art. 109 ust. 1 pkt. 5 i 7-8 Pzp,
- art. 7 ust. 1 pkt 1 – 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2023 r. poz. 129).
Wzór oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania stanowi załącznik nr 9 do SWZ.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu składa dokumenty, o których mowa w pkt. 9.5 SWZ.

Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 9.5. SWZ, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 PZP, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy.

Pozostałe dokumenty zgodnie z SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. 7.1. SWZ, Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, działające na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy Pzp wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:

a) wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – wzór wykazu osób dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia stanowi załącznik nr 7 do SWZ,

b) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane – wzór wykazu wykonania robót budowlanych stanowi załącznik nr 8 do SWZ.
Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych wykonanych wspólnie z innymi wykonawcami wykaz, o którym mowa wyżej dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył. Okres wyrażony w latach, o którym mowa wyżej, liczy się wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert.
Do wykazu wykonanych robót budowlanych Wykonawca załącza dowody, określające czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.

c) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem.

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych (warunki wskazane w pkt 7.1. ppkt. 4) SWZ lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej (warunki wskazane w pkt. 7.1. ppkt. 3 SWZ) innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.

Wykonawca, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych (warunki wskazane w pkt 7.1. ppkt 4) SWZ lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej (warunki wskazane w pkt. 7.1. ppkt. 3 SWZ) podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą dokumenty, o których mowa w pkt. 9.4. SWZ.

Pozostałe dokumenty zgodnie z SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga od wykonawców przedłożenia przedmiotowych środków dowodowych.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

W terminie składania ofert określonym w pkt 14.1. SWZ wykonawca zobowiązany jest złożyć Zamawiającemu Ofertę zawierającą dokumenty, o których mowa w pkt. 13.7 SWZ.


Dokumenty składane wraz z ofertą,w tym pełnomocnictwa powinny zostać sporządzone w sposób określony w rozporządzeniu Prezesa RM z dnia 23.12.2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego lub konkursie.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

11.1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości:
• dla Pakietu nr I: 1 000,00 zł,
• dla Pakietu nr II: 500,00 zł.
Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert i utrzymywać nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 PZP.
11.2. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu,
2) gwarancjach bankowych,
3) gwarancjach ubezpieczeniowych,
4) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 462 z późn. zm.).
11.3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w banku Bank Ochrony Środowiska S.A. nr rachunku: 03 1540 1056 2105 8312 9120 0006 z dopiskiem: wadium na zabezpieczenie oferty w postępowaniu na:
• dla części nr 1: „Budowa przepustu na rowie melioracyjnym Wa-4b oraz przepustu na rowie melioracyjnym Wa-4c pod drogą leśną w oddz. 233~f Leśnictwa Starczanowo w miejscowości Murowana Goślina, gmina Murowana Goślina, nr ewid. gruntów dz. ewid. nr 248, obręb Starczanowo, gmina Starczanowo”.
• dla części nr 2: „Budowa przepustu na rowie melioracyjnym R-C (obiekt Wełna) pod drogą leśną w oddz. 182~a Leśnictwa Starczanowo na terenie części działki oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 10182 położonej w miejscowości Żerniki, obręb Łukowo, gmina Oborniki”.
Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie zostanie zaliczone na rachunku bankowym Zamawiającego. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
11.4. Z treści wadium wnoszonego w formie: gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości powinno wynikać bezwarunkowe, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 PZP.
11.5. Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w pkt 11.2. ppkt 2)-4) należy przekazać Zamawiającemu wraz z Ofertą w oryginale w postaci elektronicznej tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznymi osób upoważnionych do jego wystawienia. Wadium musi zabezpieczać ofertę na daną część zamówienia przez cały okres związania ofertą. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie wadium w sposób nieprawidłowy, lub nie będzie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 PZP zostanie odrzucona z postępowania na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 PZP.
11.6. Treść wadium wnoszonego w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w pkt 11.2. ppkt 2)-4) SWZ musi zawierać następujące elementy:
1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib;
2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem – określenie przedmiotu zamówienia
3) kwotę gwarancji/poręczenia,
4) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia bezwarunkowo i nieodwołalnie kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 PZP.

Pozostałe informacje dotyczące wadium zawiera SWZ.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum):
1) w formularzu oferty należy wskazać firmy (nazwy) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
2) oferta musi być podpisana w taki sposób, by wiązała prawnie wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Osoba podpisująca ofertę musi posiadać umocowanie prawne do reprezentacji. Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa załączonego do oferty – treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania;
3) oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, tj. oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ) składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu. Oświadczenia wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o których mowa wyżej powinny zostać złożone wraz z ofertą pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
4) dokumenty, o których mowa w pkt 9.3. SWZ obowiązany będzie złożyć każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
5) wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy;
6) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wyznaczą spośród siebie Wykonawcę kierującego (lidera), upoważnionego do zaciągania zobowiązań, otrzymywania poleceń oraz instrukcji dla i w imieniu każdego, jak też dla wszystkich partnerów;
7) Zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać wykonania umowy w całości przez lidera lub od wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia łącznie lub każdego z osobna.
8) Zamawiający informuje o treści przepisu art. 117 ust. 3 ustawy Pzp, zgodnie z którym w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.
W związku z powyższym, zgodnie z treścią art. 117 ust. 4 ustawy Pzp Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia są zobowiązani załączyć do oferty podmiotowy środek dowodowy w postaci oświadczenia, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 10 do SWZ.

W przypadku Wykonawców wykonujących działalność w formie spółki cywilnej postanowienia dotyczące oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum) stosuje się odpowiednio.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Wszelkie istotne dla stron postanowienia zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 12a do SWZ dla Pakietu nr I oraz załącznik nr 12b do SWZ dla Pakietu nr II. Umowa zostanie zawarta na podstawie złożonej oferty Wykonawcy. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności w niej wymienionych z uwzględnieniem podanych we wzorze umowy warunków ich wprowadzenia.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-13 07:30

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem zakładki „Oferty/wnioski”, widocznej w podglądzie postępowania po zalogowaniu się na konto Wykonawcy przy użyciu Platformy e-Zamówienia („Platforma”), która jest dostępna pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-13 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-12

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Termin wykonania zamówienia:do 5 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Za dotrzymanie terminu uważa się dzień protokolarnego przekazania Zamawiającemu przez Wykonawcę protokołu z pozytywnej weryfikacji wyników zgłoszonych prac geodezyjnych wydany przez właściwy organ służby geodezyjnej. Wykonawca przekazuje Zamawiającemu wyżej wymieniony protokół na piśmie.

W postępowaniu mogą brać udział W-cy,którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach,o których mowa w art. 7 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących bezpieczeństwu narodowego (Dz. U. z 2023 r. poz. 129 – „Specustawa”):
1) art. 7 ust. 1 pkt 1 Specustawy Zamawiający wykluczy Wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 Specustawy,
2) art. 7 ust. 1 pkt 2 Specustawy Zamawiający wykluczy Wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 593, 655, 835, 2180, 2185) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 Specustawy,
3) art. 7 ust. 1 pkt 3 Specustawy Zamawiający wykluczy Wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106 oraz z 2022 r. poz. 1488) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 Specustawy.

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

Zamawiający nie przewiduje rozliczeń z Wykonawcą w obcych walutach.

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji.

Zamawiający nie przewiduje wymagań w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 ustawy Pzp.

Zamawiający nie wymaga złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty.
Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań dotyczących przedmiotu
zamówienia.

W-ca może powierzyć realizację elementów(części) przedmiotu zamówienia podwykonawcom.W przypadku zamiaru
wykonywania przedmiotu zam.z udziałem podwykonawców wykonawca zobowiązany jest do wskazania w swojej ofercie
części zamówienia,których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom,oraz podania nazw ewentualnych
podwykonawców, jeżeli są już znani Wskazanie takie należy umieścić na Ofercie.W przypadku braku wskazania w Ofercie
podwykonawstwa W-ca będzie mógł wprowadzić podwykonawcę wyłącznie na warunkach określonych w umowie.

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów PZP, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale IX PZP tj. odwołanie i skarga do sądu. Postępowanie odwoławcze uregulowane zostało w przepisach art. 506-578 PZP, a postępowanie skargowe w przepisach art. 579-590 PZP.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.