eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Katowice › Przebudowa części komunikacyjnej budynków B, C - dostosowanie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami wraz z zagospodarowaniem terenu za bud. B i C i wykonaniem pochylni dojazdowej przed bud. AOgłoszenie z dnia 2022-06-28

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa części komunikacyjnej budynków B, C – dostosowanie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami wraz z zagospodarowaniem terenu za bud. B i C i wykonaniem pochylni dojazdowej przed bud. A

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

1.3.) Oddział zamawiającego: Biuro Zamówień Publicznych

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001548

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 1 Maja 50

1.5.2.) Miejscowość: Katowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 40-287

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A - Katowicki

1.5.7.) Numer telefonu: (032) 2577000

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: bzp@ue.katowice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: bzp.ue.katowice.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa części komunikacyjnej budynków B, C – dostosowanie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami wraz z zagospodarowaniem terenu za bud. B i C i wykonaniem pochylni dojazdowej przed bud. A

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-13c9ecde-f611-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00227757

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-06-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00326480/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Przebudowa części komunikacyjnej budynków B, C, - dostosowanie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami wraz z zagospodarowanie terenu za bud. B i C i wykonaniem pochylni dojazdowej przed bud. A

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://uekat.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://uekat.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo- aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej tj.: a) Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512
kb/s; b) Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7 , Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje; c) Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0; d) Włączona obsługa JavaScript;e) Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.
2. Zamawiający określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB w txt, rtf, pdf ,xps, odt, ods, odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg, wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip, tar, gz, gzip, 7z, html, xhtml, css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig, XAdES, CAdES, ASIC, XMLenc. 3. Szczegółowe informacje znajdują się w rozdziale VI SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Obowiązek informacyjny RODO znajduje się w rozdziale XXIX SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: BZP/012/04004/22

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych obejmujących przebudowę części komunikacyjnej budynków B, C – dostosowanie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (budowa windy w bud. B, C) wraz z zagospodarowaniem terenu za bud. B i C i wykonaniem pochylni dojazdowej przed bud. A Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
2) Roboty budowlane obejmujące przebudowę, rozbudowę o dwa dźwigi osobowe zewnętrzne budynków B i C wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu, zgodnie z pozwoleniem na budowę zostały podzielone na 2 etapy:
a) Pierwszy (1) etap – to roboty związane z przebudową części komunikacyjnej budynków B, C – dostosowanie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (budowa windy w bud. B, C) wraz z zagospodarowaniem terenu za bud. B i C i wykonaniem pochylni dojazdowej przed bud. A Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, objęte niniejszym postępowaniem. Roboty te wymagają uzyskania pozwolenia na użytkowanie.
b) Drugi (2) etap – pozostałe zadania wynikające z ekspertyzy technicznej, wskazane w postanowieniach Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach, nie są objęte niniejszym postępowaniem, będą wykonywane w późniejszym terminie.
3) Zakres robót do wykonania objętych przedmiotowym postępowaniem określają: dokumentacja wykonawcza, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, przedmiary robót oraz przywołane normy, przepisy instrukcje i inne dokumenty.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45214400-4 - Roboty budowlane w zakresie obiektów budowlanych związanych ze szkolnictwem wyższym

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45262500-6 - Roboty murarskie i murowe

45410000-4 - Tynkowanie

45442100-8 - Roboty malarskie

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

45262510-9 - Roboty kamieniarskie

45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze

45262100-2 - Roboty przy wznoszeniu rusztowań

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45262210-6 - Fundamentowanie

45223210-1 - Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali

45261320-3 - Kładzenie rynien

45313100-5 - Instalowanie wind

45441000-0 - Roboty szklarskie

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45421160-3 - Instalowanie wyrobów metalowych

45340000-2 - Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45317000-2 - Inne instalacje elektryczne

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45232000-2 - Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli

45332300-6 - Roboty instalacyjne kanalizacyjne

45331210-1 - Instalowanie wentylacji

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 8 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
Cena brutto – 60%, Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane – 40%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w powyższym zakresie.
2. Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w powyższym zakresie.
3. Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed złożeniem informacji posiadał w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo - kredytowej środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę, co najmniej 2 000 000,00 zł.
4. Zdolność techniczna
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie minimum 2 roboty budowlane, których zakres obejmował budowę, i/lub przebudowę, i/lub rozbudowę, i/lub modernizację budynku wraz z zagospodarowaniem terenu, w tym dostawę i montaż dźwigu osobowego z wykonaniem szybu windowego w konstrukcji stalowej, o wartości łącznej minimum 2.000.000,00 zł brutto każda.
5. Zdolność zawodowa:
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że skieruje do realizacji zamówienia publicznego osoby, w szczególności odpowiedzialne za kierowanie robotami budowlanymi oraz osoby posiadające wymagane uprawnienia:
a) Jedna osoba (Kierownik Budowy) odpowiedzialną za kierowanie robotami budowlanymi z uprawnieniami bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
b) Jedna osoba (Kierownik robót) z uprawnieniami budowlanymi do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i energoelektrycznych,
c) Jedna osoba (Kierownik robót) z uprawnieniami budowlanymi do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych, kanalizacyjnych,
d) Co najmniej 1 osoba posiadająca aktualne świadectwo kwalifikacyjne „D” uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym dla urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu co najmniej 1 kV,
e) Co najmniej 1 osoba posiadająca aktualne świadectwo kwalifikacyjne „E” uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym dla urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu co najmniej 1 kV,
f) Co najmniej 1 osoba posiadająca aktualne świadectwo kwalifikacyjne „E” uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym dla urządzeń, instalacji i sieci cieplnych,
Uwaga:
Zamawiający dopuszcza możliwości łączenia funkcji wykazanych jedynie w pkt d) i e).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu (określonych przez Zamawiającego w Rozdziale XVI SWZ) zostanie wezwany na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy Pzp do złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych (aktualnych na dzień ich złożenia):
1) w celu wykazania spełniania warunku określonego w Rozdziale XVI pkt 1.1.3 SWZ:
informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem
2) w celu wykazania spełniania warunku określonego w Rozdziale XVI pkt 1.1.4. SWZ
wypełnionego Formularza nr 4 SWZ - stanowiącego wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich zakresu, rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te budowlane zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty;
*Uwaga:
• Okresy wyrażone w latach lub miesiącach, o których mowa w 1.2) liczy się wstecz od dnia w którym upływa termin składania ofert.
• Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, należy wykazać robotę budowlaną, w której Wykonawca bezpośrednio uczestniczył.
3) w celu wykazania spełniania warunku w Rozdziale XVI pkt 1.1.5. SWZ
wypełnionego formularza nr 3 – stanowiącego wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi oraz osób posiadających wymagane uprawnienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1) Wskazanie w dokumentacji stanowiącej opis przedmiotu zamówienia przykładowych znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub technologię wykonania robót budowlanych dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, ma na celu doprecyzowanie oczekiwań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia i stanowi wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia.
2) Wobec powyższego Zamawiający dopuszcza oferowanie przez Wykonawcę materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one prawidłową realizację robót oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach.
3) Jeśli Wykonawca zaproponuje rozwiązania równoważne, zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą:
• Formularz nr 8 SWZ stanowiący wykaz materiałów/sprzętu/urządzeń oferowanych jako równoważne
lub
• inne równoważne przedmiotowe środki dowodowe, jeśli potwierdzą, że oferowane roboty budowlane spełniają określone przez Zamawiającego wymagane własności
i cechy.
4) Dołączony do oferty opis zaproponowanych rozwiązań równoważnych musi być na tyle szczegółowy, żeby Zamawiający mógł ocenić spełnienie wymagań dotyczących ich właściwości funkcjonalnych, jakościowych i parametrów oraz rozstrzygnąć, czy zaproponowane rozwiązania są równoważne. Oznacza to, że na Wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania, że oferowane przez niego rozwiązania są w istocie równoważne w stosunku do opisanych, a rozwiązania wynikające z ich zastosowania nie mogą wywołać żadnych zmian układu funkcjonalnego i parametrów techniczno-użytkowych.
5) Zaoferowane na etapie składania ofert rozwiązania równoważne nie mogą wiązać się
z koniecznością ponoszenia przez Zamawiającego dodatkowych kosztów (np. na skutek wprowadzania zmian do dokumentacji projektowej), czy też wymagać dokonywania ponownych uzgodnień technicznych, uzyskiwania decyzji administracyjnych (wprowadzania do nich zmian).
6) Zgodnie z art. 107 ust. 2 ustawy Pzp, jeżeli Wykonawca nie złoży wraz z ofertą wymaganych przez Zamawiającego przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, Zamawiający nie wezwie Wykonawcy do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.
7) Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 226 ust.1 pkt 2c ustawy Pzp., za nie złożenie w przewidzianym terminie przedmiotowego środka dowodowego.
8) W przypadku gdy Wykonawca nie złoży wraz z ofertą dokumentów dotyczących zaproponowanych rozwiązań równoważnych, rozumie się, że do kalkulacji ceny ofertowej i wykonania przedmiotu zamówienia ujęte zostaną materiały i urządzenia zaproponowane w opisie przedmiotu zamówienia. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany będzie zastosować do wykonania zamówienia materiały lub urządzenia, lub rozwiązania zaproponowane przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Oferta i dokumenty składane wraz z ofertą:
1. Dokumenty stanowiące ofertę:
a) Formularz nr 1 SWZ;
b) Kalkulacje kosztorysowe sporządzone metodą uproszczoną;
c) Składniki cenotwórcze – Formularze nr 5 SWZ;
2. Dokumenty składane wraz z ofertą:
a) Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z Formularzem nr 2 do SWZ;
Oświadczenie stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe wskazane w SWZ;
b) Przedmiotowe środki dowodowe – Formularz nr 8 SWZ, jeżeli Wykonawca będzie stosował rozwiązania równoważne lub inne równoważne przedmiotowe środki dowodowe, jeśli potwierdzą, że oferowane roboty budowlane spełniają określone przez Zamawiającego wymagane własności i cechy – jeżeli dotyczy
c) W przypadku powoływania się na zasoby podmiotu trzeciego Wykonawca,
w przypadku polegania na zdolnościach technicznych lub podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia wraz z oświadczeniem, o którym mowa w pkt 2a), także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby - zgodnie z Formularzem nr 2a do SWZ – jeżeli dotyczy;
d) Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ów ubiegającego/cych się o udzielenie zamówienia publicznego – jeżeli dotyczy;
e) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego Wykonawcy zasoby do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów (o ile Wykonawca korzysta ze zdolności innych podmiotów na zasadach określonych
w art. 118 ustawy) – Formularz 2b - jeżeli dotyczy;
f) Wadium w kwocie i formie określonej w Rozdziale XX SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
3. Zgodnie z art. 97 ust. 7 pkt 1-4 ustawy Pzp wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu
2) gwarancjach bankowych
3) gwarancjach ubezpieczeniowych
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2020, poz. 299)
4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:
ING Bank Śląski S.A. 65 1050 1214 1000 0007 0000 7974 z dopiskiem na blankiecie przelewu: „Przebudowa części komunikacyjnej budynków B, C – dostosowanie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (budowa windy w bud. B, C) wraz z zagospodarowaniem terenu za bud. B i C i wykonaniem pochylni dojazdowej przed bud. A Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” - kserokopię dowodu przelewu potwierdzoną za zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty.
Dane banku do przelewu zagranicznego:
ING BANK ŚLĄSKI Spółka Akcyjna
Ul. Mickiewicza 3, 40-951 Katowice
IBAN – PL 65 1050 1214 1000 0007 0000 7974
BIC (kod SWIFT) – INGBPLPW;
5. Za datę zapłaty wadium uznaje się moment wpływu na konto Zamawiającego.
6. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi spełniać co najmniej poniższe wymagania:
1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez wykonawcę określone w ustawie Pzp, bez potwierdzania tych okoliczności
2) z jej treści powinno jednoznacznej wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium
3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie
4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);
5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania
6) w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 Pzp), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum);
7. W przypadku wniesienia wadium w formie:
1) pieniężnej - zaleca się, by dowód dokonania przelewu został dołączony do oferty;
2) gwarancji lub poręczeń – wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej wraz z ofertą.
8. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 Pzp, zostanie odrzucona.
9. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa ustawa Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, zobowiązani się złożyć wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo – zgodnie z pkt 4.2.d) Rozdz. IX SWZ – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.
Uwaga: Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej może wynikać albo z dokumentu pod taką samą nazwą, albo z umowy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
4. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie (przez każdego z Wykonawców lub upoważnionego pełnomocnika).
5. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ustawy składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, oraz brak podstaw wykluczenia - każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania w oparciu o wskazane w SWZ podstawy wykluczenia. Powyższe oznacza, iż:
5.1. Oświadczenie w zakresie braku podstaw wykluczenia (Formularz nr 2 do SWZ) musi złożyć każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
5.2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału (Formularz nr 2 do SWZ) składa podmiot, który w odniesieniu do danego warunku udziału w postępowaniu potwierdza jego spełnianie; dopuszcza się oświadczenie złożone łącznie, tj. podpisane przez wszystkie podmioty wspólnie składające ofertę lub przez pełnomocnika występującego w imieniu wszystkich podmiotów.
6. W przypadku, o którym mowa w art. 117 ust. 2 lub 3 ustawy., Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są dołączyć do oferty oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy („(…) z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.”).
7. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy (tzw. zmiany kontraktowe w oparciu o art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy) w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, zgodnie z warunkami zawartymi w Formularzu nr 7 SWZ.
2. Zmiana umowy może także nastąpić w przypadkach, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 2 - 4 oraz ust. 2 ustawy Pzp.
3. Szczegóły dotyczące możliwości zmiany umowy przewidziano w § 12 Formularza nr 7 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-07-13 08:59

8.2.) Miejsce składania ofert: https://uekat.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-07-13 09:05

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.