eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Konin › "Wymiana warstwy ścieralnej nawierzchni na ulicy Kleczewskiej w Koninie"Ogłoszenie z dnia 2022-06-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
„Wymiana warstwy ścieralnej nawierzchni na ulicy Kleczewskiej w Koninie”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W KONINIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 363118861

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Zakładowa 4

1.5.2.) Miejscowość: Konin

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-510

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL414 - Koniński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@zdm-konin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdm-konin.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://konin.logintrade.net/rejestracja/przetargi.html

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


Zarządzanie i utrzymanie dróg publicznych

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Wymiana warstwy ścieralnej nawierzchni na ulicy Kleczewskiej w Koninie”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-39ab8a1f-d517-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00227500

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-06-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00034217/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.9 Wymiana warstwy ścieralnej nawierzchni na ulicy Kleczewskiej w Koninie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00161295/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZDM.IV.ZP.221.10.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest „Wymiana warstwy ścieralnej nawierzchni na ulicy Kleczewskiej w Koninie”, w zakresie:
1.1. Frezowania istniejącej nawierzchni bitumicznej.
1.2. Ułożenia nowej warstwy wiążącej nawierzchni bitumicznej.
1.3. Ułożenia nowej warstwy ścieralnej nawierzchni bitumicznej.
1.4. Wymiany latarni oświetleniowej.
1.5. Koszenia trawy.
1.6. Wykonania oznakowania poziomego.
2. Szczegóły dotyczące poszczególnych zakresów robót znajdują w dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 6 do SWZ obejmującej:
2.1. Przedmiar robót
2.2. Projekt wykonawczy
2.3. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB).
3. Wymagana gwarancja na wykonane roboty wynosi 60 miesięcy za wyjątkiem oznakowania poziomego na które okres gwarancji wynosi 3 lata. Wymagana rękojmia za wady przedmiotu umowy wynosi 5 lat. Zamawiający przewiduje
przedłużenie okresu gwarancji zgodnie z kryterium oceny ofert (rozdz. XV SWZ).
4. Zaleca się, aby wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie, gdzie mają być wykonane prace i uzyskał na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie istotne informacje niezbędne do przygotowania oferty.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1054696,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1054696,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1054696,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Agencja Handlowo-Usługowa MAXPERT Maciej Zaradzki

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6651824260

7.3.3) Ulica: Zakładowa 4

7.3.4) Miejscowość: Konin

7.3.5) Kod pocztowy: 62-510

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.4.1.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

Przebudowa kablowych linii energetycznych ( latarnia, pętla)
Firma Raszewski i Syn Radosław Raszewski, ul. Świętojańska 24A, 62-500 Konin

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-06-27

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1054696,22 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 56 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.