eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łódź › Wykonywanie na potrzeby Izby Administracji Skarbowej w Łodzi oraz podległych jednostek usług w zakresie niszczenia (unieszkodliwiania) towarów i odbioru odpadówOgłoszenie z dnia 2022-06-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Wykonywanie na potrzeby Izby Administracji Skarbowej w Łodzi oraz podległych jednostek usług w zakresie niszczenia (unieszkodliwiania) towarów i odbioru odpadów

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Izba Administracji Skarbowej w Łodzi

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 001022890

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Al. Kościuszki 83

1.5.2.) Miejscowość: Łódź

1.5.3.) Kod pocztowy: 90-436

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL711 - Miasto Łódź

1.5.7.) Numer telefonu: 422899761

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi.ias.lodz@mf.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.lodzkie.kas.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonywanie na potrzeby Izby Administracji Skarbowej w Łodzi oraz podległych jednostek usług w zakresie niszczenia (unieszkodliwiania) towarów i odbioru odpadów

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9258ed5e-f399-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00227126

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-06-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00011445/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 "Wykonywanie na potrzeby Izby Administracji Skarbowej w Łodzi oraz podległych jednostek usług w zakresie niszczenia (unieszkodliwania) towarów i odbioru odpadów "

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ias-lodz.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ias-lodz.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja między Zamawiającym
a Wykonawcami odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o
świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 344).
2. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym
składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji będzie odbywać się w języku polskim, za
pośrednictwem Platformy znajdującej się pod adresem: https://ias-lodz.ezamawiajacy.pl w zakładce „KORESPONDENCJA”
3. Ogólne zasady korzystania z platformy:
1) zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy na Platformie e-Zamawiający na subdomenie Izby Administracji
Skarbowej w Łodzi, https://ias-lodz.ezamawiajacy.pl lub https://oneplace.marketplanet.pl
2) Wykonawca po wybraniu opcji „przystąp do postępowania” zostanie przekierowany do strony https://oneplace.marketplanet.pl,
gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub do złożenia bezpłatnego konta. Wykonawca zakłada konto wykonując
kroki procesu rejestracyjnego; podaje adres e-mail, ustanawia hasło, następnie powtarza hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje
regulamin, klika polecenie „zarejestruj się”;
3) rejestracja Wykonawcy trwa maksymalnie do 2 dni roboczych. W związku
z tym Zamawiający zaleca Wykonawcom uwzględnianie czasu niezbędnego na rejestrację w procesie złożenia oferty. Wykonawca
wraz z potwierdzeniem wniosku rejestracyjnego otrzyma informacje, o możliwości przyśpieszenia procedury założenia konta,
wówczas należy skontaktować się pod numerem telefonu podanym ww. potwierdzeniu.
4) po założeniu konta Wykonawca ma możliwość złożenia oferty w postępowaniu.
4. Zamawiający informuje, iż w przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z zasadami korzystania z Platformy Wykonawca
powinien skontaktować się z dostawcą rozwiązania teleinformatycznego Platforma
zakupowa Izby Administracji Skarbowej w Łodzi, + 48 22 257 22 23 (infolinia dostępna w dni robocze, w godz. 09.00 – 17.00), email:
oneplace@marketplanet.pl.
5. Zamawiający zgodnie z § 2 ust. 1 i 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 roku (Dz. U. 2020, poz.
2452) w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych
oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie określa dopuszczalny
format kwalifikowanego podpisu
elektronicznego jako:
1) dokumenty w formacie „pdf” zaleca się podpisywać formatem PAdES;
2) Zamawiający dopuszcza podpisywanie dokumentów w formacie innym niż „pdf”, wtedy będzie wymagany oddzielny plik z
podpisem. W związku z tym Wykonawca będzie zobowiązany załączyć oprócz podpisanego dokumentu, oddzielny plik z podpisem.
6. Zamawiający, zgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenia, o którym mowa w pkt 5, określa niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne
umożliwiające pracę na Platformie, tj.:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
2) komputer klasy PC lub MC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2GB RAM, procesor Intel IV 2GHz, jeden z systemów
operacyjnych – MS Windows 7, Mac OS x 10.4, Linux lub ich nowsze wersje oraz uprawnienia do instalacji oprogramowania
potrzebnego do obsługi podpisu elektronicznego;
3) włączona obsługa JavaScript;
4) zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie pdf;
5) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji, w przypadku Internet
Explorer minimalnie wersja 10.0 .
7. Zamawiający, zgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenia, o których mowa w pkt 5, określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj.
plików o wielkości do 80 MB w formatach: w formacie danych: txt, rtf, pdf, odt, ods, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif,
tiff, zip,7z;. Zalecanym formatem jest pdf.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia
4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Łodzi z siedzibą przy al. Kościuszki
83, 90-436 Łódź;
2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail:
iod.lodz@mf.gov.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na „Wykonywanie usług na potrzeby Izby Administracji Skarbowej w Łodzi
oraz podległych jednostek w zakresie niszczenia (unieszkodliwiania) towarów oraz odbioru odpadów”, znak sprawy: Nr 1001-
ILZ.260.3.2022, prowadzonym w trybie podstawowym;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
a) osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp;
b) upoważnieni pracownicy Izby Administracji Skarbowej w Łodzi;
c) spółka Otwarty Rynek Elektroniczny S.A. z siedzibą w Warszawie,
ul. Domaniewska 49, 02-672 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:
0000041441, NIP: 526-25-35-153, REGON: 017282436, jako właściciel Platformy, na której Izba Administracji Skarbowej
w Łodzi prowadzi postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, działającej pod adresem: https://ias-lodz.ezamawiajacy.pl
5) w związku z jawnością postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Państwa dane mogą być przekazywane do państw z
poza EOG z zastrzeżeniem, iż ograniczenie dostępu do Państwa danych może wystąpić jedynie w szczególnych przypadkach jeśli
jest to uzasadnione ochroną prywatności zgodnie z ustawą Pzp;
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas
trwania umowy;
7) podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jednak chęć wzięcia udziału
w postępowaniu wywołuje konieczność podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jako
wymóg ustawowy określony w przepisach Ustawy Pzp, związany z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Ustawy Pzp;
8) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22
RODO (...) Zamawiający informuje, iż dalsza część informacji o RODO znajduje się w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Tak

4.1.2.) Numer referencyjny: 1001-ILZ.260.43.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Usługa niszczenia towarów:
1. Tekstylia/ odzież/ obuwie - różnego rodzaju w opakowaniach zbiorczych i jednostkowych
2. Inne przedmioty – linie produkcyjne papierosów, przedmioty wielkogabarytowe, części samochodowe, urządzenia elektryczne
3. Płyty CD, DVD, kasety VHS itp. nośniki danych
4. Opakowania (w tym szklane)
5. Wyroby szklane
6. Artykuły papiernicze
7. Palety drewniane
8. Kosmetyki, chemia gospodarcza, chemiczne środki ochrony roślin, podchloryn sodu - różnego rodzaju w opakowaniach zbiorczych i jednostkowych z plastiku, szkła i metalu
9. Artykuły spożywcze, półprodukty do produkcji spożywczej - różnego rodzaju w opakowaniach zbiorczych i jednostkowych z plastiku, szkła i metalu
10. Wyroby z tworzywa sztucznego
11. Wyroby ropopochodne - różnego rodzaju
12. Gazy w pojemnikach zawierające substancje niebezpieczne, w tym butle gazowe z osprzętem
13. Farmaceutyki, produkty lecznicze
14. Substancje chemiczne zaliczone do odpadów niebezpiecznych itp.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90500000-2 - Usługi związane z odpadami

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90511000-2 - Usługi wywozu odpadów

90512000-9 - Usługi transportu odpadów

90513300-9 - Usługi spalania odpadów

90533000-2 - Usługi gospodarki odpadami

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy ocenie i wyborze najkorzystniejszej oferty w części 3 zamówienia Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
1. C = Cena [80%]
2. CT = Cena za transport [10%]
3. T = Termin odbioru towarów/odpadów [10%]

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena za transport [CT]

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: T = Termin odbioru towarów/odpadów [T]

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Usługa odbioru odpadów:
1. Wykładziny podłogowe
2. Wyroby szklane
3. Meble oraz drzwi wewnętrzne pokojowe

4.2.6.) Główny kod CPV: 90500000-2 - Usługi związane z odpadami

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90511000-2 - Usługi wywozu odpadów

90512000-9 - Usługi transportu odpadów

90513300-9 - Usługi spalania odpadów

90533000-2 - Usługi gospodarki odpadami

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy ocenie i wyborze najkorzystniejszej oferty w części 11 zamówienia Zamawiający będzie się
kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
1) cena ofertowa [C] - 80%
2) Termin odbioru towarów [T] – 20%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: T=Termin odbioru towarów/odpadów

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. nie podlegają wykluczeniu,
2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności
zawodowej. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia powyższy warunek jeżeli posiada:
- uprawnienie w formie zezwolenia lub pozwolenia wydanego przez właściwy dla Wykonawcy organ na prowadzenie
gospodarki odpadami tj. zbieranie
i przetwarzanie odpadów będących przedmiotem zamówienia oraz
- wpis do rejestru BDO (Baza danych o produktach i opakowaniach oraz
o gospodarce odpadami), w zakresie uprawnienia do transportu odpadów.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a)
zezwolenie lub pozwolenia wydane przez właściwy dla Wykonawcy organ na prowadzenie gospodarki odpadami tj. zbieranie i
przetwarzanie odpadów będących przedmiotem zamówienia oraz
b) wpis do rejestru BDO (Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami), w zakresie uprawnienia do
transportu odpadów.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Na potwierdzenie braku
podstaw wykluczenia Wykonawcy w zakresie wskazanym w art. 108 ust. 1 pkt 5 Ustawy Pzp – Oświadczenia Wykonawcy o braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów
(Dz.U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę w postępowaniu, albo oświadczenie o przynależności do
tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, w postępowaniu
niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 6 do
SWZ;
2) Na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia Wykonawcy w zakresie wskazanym w art. 109 ust. 1 pkt 1 Ustawy Pzp:
a) Zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków
i opłat, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat,
wraz z zaświadczeniem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert
Wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w
sprawie spłat tych należności;
b) Zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub
właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, wystawionego nie
wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed
upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz
z odsetkami lub grzywnami, lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności.
3) Na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia Wykonawcy w zakresie wskazanym w art. 109 ust. 1 pkt 4 Ustawy Pzp – odpisu lub
informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej sporządzonych nie
wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (art. 58 ustawy Pzp). W takim przypadku ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego; pełnomocnictwo powinno obejmować umocowanie do dokonywania i
przyjmowania określonych czynności prawnych i faktycznych w ramach postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie na wezwanie Zamawiającego dokumenty i
oświadczenia, o których mowa w Rozdziale VII ust. 4 pkt 1-3 składa każdy z Wykonawców, natomiast dokumenty, o których
mowa w pkt 4 składa odpowiednio Wykonawca, który wskazuje spełnianie warunku udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 117 ust. 4 ustawy Pzp zobowiązani są
dołączyć do oferty oświadczenie, z którego będzie wynikać, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy, zgodnie ze
wzorem stanowiącym Załącznik nr 5 do SWZ.
4. Zgodnie z art. 445 ustawy Pzp, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarnie
odpowiedzialność za realizację umowy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-07-06 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ias-lodz.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-07-06 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.