eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących na potrzeby instytucji będących na zaopatrzeniu Jednostki Wojskowej Nr 3964Ogłoszenie z dnia 2022-06-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących
na potrzeby instytucji będących na zaopatrzeniu Jednostki Wojskowej Nr 3964

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Jednostka Wojskowa nr 3964

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 017172392

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 11 Listopada 17/19

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-909

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.7.) Numer telefonu: 261 872 339

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ozjw3964@ron.mil.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://ozjw3964.wp.mil.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Jednostka Wojskowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Obrona

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących
na potrzeby instytucji będących na zaopatrzeniu Jednostki Wojskowej Nr 3964

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a852db51-f6ad-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00226998

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-06-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00041045/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.3 Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek kserokopiarek, ploterów oraz urządzeń wielofunkcyjnych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://portal.smartpzp.pl/jw3964

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://portal.smartpzp.pl/jw3964

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: https://portal.smartpzp.pl zakładka „e-learning"

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Zamawiający wymaga złożenia oferty w postaci katalogu elektronicznego

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Załącznik Nr 7: Klauzula RODO art.13

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Załącznik Nr 8: Klauzula RODO art.14

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 12/2022/Z

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowych, nieregerowanych materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek oraz urządzeń wielofunkcyjnych i poligraficznych. Szczegółowy opis wraz z podaniem ilości znajduje się w załączniku nr 2 do SWZ – Formularz cenowy_Opis przedmiotu zamówienia

4.2.6.) Główny kod CPV: 30192113-6 - Wkłady drukujące

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Kryterium oceny ofert:
Po stwierdzeniu ważności złożonej oferty Zamawiający wybierze ofertę według poniższych kryteriów:
1) Cena oferty brutto(X) – znaczenie 40%,
2) Termin dostawy (Y) - znaczenie 15%.
3) Orygniał/zamiennik (Z) – znaczenie 45%
Ad. 1) W przypadku kryterium nr 1 (X):
a) oferta z najniższą ceną otrzymuje 40 pkt;
b) pozostałe oferty są punktowane liniowo wedle formuły arytmetycznej, określonej poniżej:
X = (Cn : Cb) x 40
gdzie: Cn – cena najkorzystniejszej oferty,
Cb – cena oferty badanej.

Ad. 2) W przypadku kryterium nr 2 (Y):
a) oferta z terminem realizacji do 10 dni - otrzymuje 15 pkt,
co jest wartością maksymalną, która może zostać przyznana dla kryterium nr 2 (Z),
b) oferta z terminem realizacji do 20 dni - otrzymuje 10 pkt,
c) oferta z terminem realizacji do 30 dni - otrzymuje 0 pkt,

Ad. 3) W przypadku kryterium nr 3 (Z):
a) 100% sztuk oryginalnych materiałów eksploatacyjnych w stosunku do wszystkich oferowanych - 45 pkt.

b) 99,99% - 90% - sztuk oryginalnych materiałów eksploatacyjnych w stosunku do wszystkich oferowanych - 35 pkt.
c) 89,99% - 80% - sztuk oryginalnych materiałów eksploatacyjnych w stosunku do wszystkich oferowanych - 30 pkt.
d) 79,99% - 70% - sztuk oryginalnych materiałów eksploatacyjnych w stosunku do wszystkich oferowanych - 25 pkt.
e) 69,99% - 60% - sztuk oryginalnych materiałów eksploatacyjnych w stosunku do wszystkich oferowanych - 20 pkt.
f) 59,99% - 50% - sztuk oryginalnych materiałów eksploatacyjnych w stosunku do wszystkich oferowanych - 10 pkt.
g) Poniżej 50% sztuk oryginalnych materiałów eksploatacyjnych w stosunku do wszystkich oferowanych - 0 pkt.
2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który uzyska największą liczbę punktów (W) wg zasady: W= X + Y + Z

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 40

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin realizacji

4.3.6.) Waga: 15

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: oryginał/zamiennik

4.3.6.) Waga: 45

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Warunki udziału w postępowaniu
1. Zgodnie z art. 57 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych,
o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu;
2. Podstawy wykluczenia - o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) wykażą brak podstaw wykluczenia z powodu niespełnienia warunków określonych w art. 108 ust. 1 oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. 2022, poz. 835)
2) Zamawiający uzna, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, zgodnie z art. 108 ust. 1. oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. 2022, poz. 835)
3) W przypadkach, gdy Wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu polega na zasobach innych podmiotów, w stosunku do żadnego z tych podmiotów nie mogą występować uwarunkowania art. 108 ust. 1 oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. 2022, poz. 835)
3. Informacja o warunkach udziału w postępowaniu - o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, w zakresie:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada:
a) środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż: 450.000,00 zł – czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych;
4) zdolności technicznej lub zawodowej
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:
a) w okresie ostatnich 3 lat wykonał z należytą starannością minimum 2 dostawy odpowiadające przedmiotowi zamówienia o wartości nie mniejszej niż: 450.000,00 zł brutto każde zamówienie oraz, na potwierdzenie tego przedstawi referencje z wykonanych dostaw

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia, Wykonawca, na wezwanie Zamawiającego dostarczy:
1) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym
w art. 108 ust. 1 pkt 1 ustawy, art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, odnośnie do orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego – wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;
2) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy,
o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076) z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę w postępowaniu albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – zgodnie ze wzorem oświadczenia stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ;
3) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności (w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu wstępnego potwierdzenia spełnienia warunków, Zamawiający wymaga złożenia, wraz z ofertą, aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ. Oświadczenie należy złożyć w postaci elektronicznej i opatrzeć kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentacji.
2. Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1 stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
3. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia, Wykonawca, na wezwanie Zamawiającego dostarczy:
1) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym
w art. 108 ust. 1 pkt 1 ustawy, art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, odnośnie do orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego – wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;
2) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy,
o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076) z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę w postępowaniu albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – zgodnie ze wzorem oświadczenia stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ;
3) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności (w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy;

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

18 a PRZEDMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE
Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
1. W przypadku zaoferowania produktów równoważnych w stosunku do oryginalnych, w celu potwierdzenia, że oferowane materiały odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego do oferty należy załączyć następujące środki dowodowe:
1) zaświadczenia niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości, posiadającego stosowną akredytację w zakresie badania produktów będących przedmiotem zamówienia potwierdzającego, że dostarczone produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym – w postaci certyfikatu odnoszącego się do normy ISO 19752 dla tonerów monochromatycznych (w przypadku certyfikatu odnoszącego się do więcej niż jednego produktu, wyszczególnienie z nazwy na certyfikacie wszystkich produktów, do których certyfikat się odnosi);
2) zaświadczenia niezależnego podmiotu, o którym mowa w ust. 18a pkt. 1, potwierdzającego, że dostarczone produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym – w postaci certyfikatu odnoszącego się do normy ISO 19798 dla tonerów kolorowych (w przypadku certyfikatu odnoszącego się do więcej niż jednego produktu, wyszczególnienie z nazwy na certyfikacie wszystkich produktów, do których certyfikat się odnosi);
3) zaświadczenia niezależnego podmiotu, o którym mowa w ust. 18a pkt. 1, potwierdzającego, że dostarczone produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym – w postaci certyfikatu odnoszącego się do normy ISO 24711 dla atramentowych wkładów drukujących (w przypadku certyfikatu odnoszącego się do więcej niż jednego produktu, wyszczególnienie z nazwy na certyfikacie wszystkich produktów, do których certyfikat się odnosi);
4) Certyfikat potwierdzający, że proces produkcji materiałów eksploatacyjnych przebiega zgodnie z normami ISO 9001:2000 lub równoważnymi;
5) Certyfikat potwierdzający, że produkt posiada oznaczenie o potwierdzeniu kompatybilności elektromagnetycznej zgodnie z dyrektywą 2014/30/UE.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

1) zaświadczenia niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości, posiadającego stosowną akredytację w zakresie badania produktów będących przedmiotem zamówienia potwierdzającego, że dostarczone produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym – w postaci certyfikatu odnoszącego się do normy ISO 19752 dla tonerów monochromatycznych (w przypadku certyfikatu odnoszącego się do więcej niż jednego produktu, wyszczególnienie z nazwy na certyfikacie wszystkich produktów, do których certyfikat się odnosi);
2) zaświadczenia niezależnego podmiotu, o którym mowa w ust. 18a pkt. 1, potwierdzającego, że dostarczone produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym – w postaci certyfikatu odnoszącego się do normy ISO 19798 dla tonerów kolorowych (w przypadku certyfikatu odnoszącego się do więcej niż jednego produktu, wyszczególnienie z nazwy na certyfikacie wszystkich produktów, do których certyfikat się odnosi);
3) zaświadczenia niezależnego podmiotu, o którym mowa w ust. 18a pkt. 1, potwierdzającego, że dostarczone produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym – w postaci certyfikatu odnoszącego się do normy ISO 24711 dla atramentowych wkładów drukujących (w przypadku certyfikatu odnoszącego się do więcej niż jednego produktu, wyszczególnienie z nazwy na certyfikacie wszystkich produktów, do których certyfikat się odnosi);
4) Certyfikat potwierdzający, że proces produkcji materiałów eksploatacyjnych przebiega zgodnie z normami ISO 9001:2000 lub równoważnymi;
5) Certyfikat potwierdzający, że produkt posiada oznaczenie o potwierdzeniu kompatybilności elektromagnetycznej zgodnie z dyrektywą 2014/30/UE.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

16. Wspólne ubieganie się o udzielenie zamówienia
1. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1) warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2 ustawy, jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane;
2) w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane;
3) w przypadku, o którym mowa w pkt 1 i 2, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
Wykonawcy składają oświadczenia (o ile dotyczy) w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawców zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub w innym dokumencie.
Uwaga! Warunek dot. braku podstaw wykluczenia z postępowania powinien spełniać każdy z Wykonawców samodzielnie.
2. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu wykonawca może polegać na potencjale podmiotu trzeciego na zasadach opisanych w art. 118–123 ustawy. Podmiot trzeci, na potencjał którego wykonawca powołuje się w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 108 ust.1. pkt 1,2,3,4,5 i art. 109 ust.1 pkt 1 Ustawy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z Rozdz. 7 SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-07-08 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://portal.smartpzp.pl/jw3964

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-07-08 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.