eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Poznań › Sukcesywna dostawa gazów technicznych oraz mieszanin kalibracyjnych wraz z dzierżawą butli i zbiorników dla Sieć Badawcza Łukasiewicz - Poznańskiego Instytutu TechnologicznegoOgłoszenie z dnia 2023-05-22


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Sukcesywna dostawa gazów technicznych oraz mieszanin kalibracyjnych wraz z dzierżawą butli i zbiorników dla Sieć Badawcza Łukasiewicz – Poznańskiego Instytutu Technologicznego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ - POZNAŃSKI INSTYTUT TECHNOLOGICZNY

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 386566426

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Ewarysta Estkowskiego 6

1.5.2.) Miejscowość: Poznań

1.5.3.) Kod pocztowy: 61-755

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL415 - Miasto Poznań

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: komisjaprzetargowa@pit.lukasiewicz.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pit.lukasiewicz.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

usługi doradcze, badania

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sukcesywna dostawa gazów technicznych oraz mieszanin kalibracyjnych wraz z dzierżawą butli i zbiorników dla Sieć Badawcza Łukasiewicz – Poznańskiego Instytutu Technologicznego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a2064531-f090-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00226848

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/transakcja/765762

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/pit

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, wymiana informacji oraz
przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie Pzp, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344). Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski lub informacje Wykonawcy przekazują poprzez platformę, dostępną pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/pit .W przypadku awarii platformy, Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za
pośrednictwem poczty elektronicznej – e-mail: komisjaprzetargowa@pit.lukasiewicz.gov.pl Regulamin korzystania z Platformy Zakupowej znajduje się pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/1 regulamin. Korzystanie z platformy jest bezpłatne.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

angielski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Szczegółowe informacje dotyczące klauzuli informacyjnej w Sieć Badawcza Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny dotyczącej przetwarzania danych osobowych w związku z procesem udzielania zamówień
publicznych się pod adresem:
https://pit.lukasiewicz.gov.pl/ochrona-danych-osobowych/klauzula-zamowienia-publiczne/

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: PRZ/00020/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 5

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Sukcesywna dostawa gazów

4.2.6.) Główny kod CPV: 24100000-5 - Gazy

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

24110000-8 - Gazy przemysłowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

1. Zamawiający, w trakcie obowiązywania umowy przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji polegającego na:
- Zwiększeniu liczby zamawianych gazów do 20% wartości zamówienia podstawowego
2. O skorzystaniu z prawa opcji Zamawiający poinformuje Wykonawcę pisemnie tydzień przed ewentualną potrzebą.
3. Zamówienia będą realizowane na takich samych zasadach i takim samym wynagrodzeniu jak zamówienia odnoszące się do zakresu podstawowego.
4. Prawo opcji stanowi jedynie uprawnienie Zamawiającego, a Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z wyżej opisanego prawa opcji.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 70

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy

4.3.6.) Waga: 30

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Sukcesywna dostawa gazów

4.2.6.) Główny kod CPV: 24100000-5 - Gazy

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

24110000-8 - Gazy przemysłowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

1. Zamawiający, w trakcie obowiązywania umowy przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji polegającego na:
- Zwiększeniu liczby zamawianych gazów do 20% wartości zamówienia podstawowego
2. O skorzystaniu z prawa opcji Zamawiający poinformuje Wykonawcę pisemnie tydzień przed ewentualną potrzebą.
3. Zamówienia będą realizowane na takich samych zasadach i takim samym wynagrodzeniu jak zamówienia odnoszące się do zakresu podstawowego.
4. Prawo opcji stanowi jedynie uprawnienie Zamawiającego, a Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z wyżej opisanego prawa opcji.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 70

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin

4.3.6.) Waga: 30

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Sukcesywna dostawa gazów

4.2.6.) Główny kod CPV: 24100000-5 - Gazy

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

24110000-8 - Gazy przemysłowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

1. Zamawiający, w trakcie obowiązywania umowy przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji polegającego na:
- Zwiększeniu liczby zamawianych gazów do 20% wartości zamówienia podstawowego
2. O skorzystaniu z prawa opcji Zamawiający poinformuje Wykonawcę pisemnie tydzień przed ewentualną potrzebą.
3. Zamówienia będą realizowane na takich samych zasadach i takim samym wynagrodzeniu jak zamówienia odnoszące się do zakresu podstawowego.
4. Prawo opcji stanowi jedynie uprawnienie Zamawiającego, a Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z wyżej opisanego prawa opcji.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 70

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin

4.3.6.) Waga: 30

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Sukcesywna dostawa gazów

4.2.6.) Główny kod CPV: 24100000-5 - Gazy

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

24110000-8 - Gazy przemysłowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

1. Zamawiający, w trakcie obowiązywania umowy przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji polegającego na:
- Zwiększeniu liczby zamawianych gazów do 20% wartości zamówienia podstawowego
2. O skorzystaniu z prawa opcji Zamawiający poinformuje Wykonawcę pisemnie tydzień przed ewentualną potrzebą.
3. Zamówienia będą realizowane na takich samych zasadach i takim samym wynagrodzeniu jak zamówienia odnoszące się do zakresu podstawowego.
4. Prawo opcji stanowi jedynie uprawnienie Zamawiającego, a Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z wyżej opisanego prawa opcji.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 70

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin

4.3.6.) Waga: 30

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Sukcesywna dostawa gazów

4.2.6.) Główny kod CPV: 24100000-5 - Gazy

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

24110000-8 - Gazy przemysłowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

1. Zamawiający, w trakcie obowiązywania umowy przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji polegającego na:
- Zwiększeniu liczby zamawianych gazów do 20% wartości zamówienia podstawowego
2. O skorzystaniu z prawa opcji Zamawiający poinformuje Wykonawcę pisemnie tydzień przed ewentualną potrzebą.
3. Zamówienia będą realizowane na takich samych zasadach i takim samym wynagrodzeniu jak zamówienia odnoszące się do zakresu podstawowego.
4. Prawo opcji stanowi jedynie uprawnienie Zamawiającego, a Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z wyżej opisanego prawa opcji.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 70

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin

4.3.6.) Waga: 30

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że:
a) dla Części nr 1: w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub wykonuje należycie co najmniej dwie sukcesywne dostawy odpowiadające przedmiotowi zamówienia o wartości nie mniejszej niż 100 000 zł brutto każda. W przypadku dostaw nadal realizowanych, Zamawiający wymaga, aby wartość dostaw już wykonanych opiewała na wartość 100 000 zł brutto.
b) Dla Części nr 2: w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub wykonuje należycie co najmniej dwie sukcesywne dostawy odpowiadające przedmiotowi zamówienia o wartości nie mniejszej niż 2 000 zł brutto każda. W przypadku dostaw nadal realizowanych, Zamawiający wymaga, aby wartość dostaw już wykonanych opiewała na wartość 2 000 zł brutto.
c) Dla części a nr 3: w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, prawidłowo zrealizował co najmniej dwie sukcesywne dostawy odpowiadające przedmiotowi zamówienia o wartości nie mniejszej niż 2 000 zł brutto każda. W przypadku dostaw nadal realizowanych, Zamawiający wymaga, aby wartość dostaw już wykonanych opiewała na wartość 2 000 zł brutto.
d) Dla części nr 4: w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, prawidłowo zrealizował co najmniej dwie sukcesywne dostawy odpowiadające przedmiotowi zamówienia o wartości nie mniejszej niż 2 000 zł brutto każda. W przypadku dostaw nadal realizowanych, Zamawiający wymaga, aby wartość dostaw już wykonanych opiewała na wartość 2 000 zł brutto.
e) Dla części nr 5: w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, prawidłowo zrealizował co najmniej dwie sukcesywne dostawy odpowiadające przedmiotowi zamówienia o wartości nie mniejszej niż 10 000 zł brutto każda. W przypadku dostaw nadal realizowanych, Zamawiający wymaga, aby wartość dostaw już wykonanych opiewała na wartość 10 000 zł brutto.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy,
o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 6 do SWZ;
b) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy
z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego; załącznik nr 8 do SWZ.
c) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Do każdej części postępowania:
Wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz
z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane
lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa,
są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca
z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; załącznik nr 7 do SWZ;

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Wraz z ofertą Wykonawca winien przedłożyć dokumenty poświadczające jakość oferowanego produktu np. kartę specyfikacji lub kartę techniczną lub świadectwo jakości lub certyfikat czystości oferowanego produktu. (dla każdej części)

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

1. Wraz z ofertą Wykonawca winien przedłożyć dokumenty poświadczające jakość oferowanego produktu np. kartę specyfikacji lub kartę techniczną lub świadectwo jakości lub certyfikat czystości oferowanego produktu. (dla każdej części)
2. Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone środki dowodowe będą niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, zgodnie z art. 107 ust.2 Ustawy Pzp.
3. Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych.
4. Zamawiający dopuszcza złożenie przedmiotowych środków dowodowych w języku angielskim.
5. Przedmiotowe środki dowodowe winny być przekazane w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (§ 7 ust. 1 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.).

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o których mowa w pkt.3b, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument, o którym mowa powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt.3b, zastępuje się je w całości lub części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. Pełnomocnictwo do podpisania oferty (jeżeli dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą ubiegać się wspólnie o udzielenie zamówienia.
2. Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego.
3. Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia powinno być załączone do oferty i zawierać
w szczególności wskazanie:
a) postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy,
b) wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby,
c) ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
4. Pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje
się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym
lub podpisem osobistym (e-dowód) przez mocodawców. Jeżeli pełnomocnictwo zostało sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznymi podpisami, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym notariusza albo kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi lub podpisami zaufanymi lub podpisami osobistymi (e-dowód) mocodawców.
5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia potwierdzające brak podstaw wykluczenia
i spełnianie warunków w postepowaniu składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane/dostawy/usługi (w zależności co jest przedmiotem), wykonają poszczególni wykonawcy.
7. Za Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia uznaje się również wspólników spółki cywilnej.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zmiany do zawartej umowy w sprawie zamówienia publicznego zostały szczegółowo opisane w załączniku nr 5 stanowiącym projektowane postanowienia umowy.
2. Zmiana postanowień Umowy może nastąpić tylko za zgodą Stron wyrażoną na piśmie.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień Umowy w innych, niż określone w ust. 1 niniejszego rozdziału sytuacjach, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy i mających charakter zmian nieistotnych, tj. nieodnoszących się do kwestii, które podlegały ocenie podczas wyboru Wykonawcy, a także takich, których wprowadzenie na etapie postępowania nie miałoby wpływu na zmianę kręgu podmiotów, które ubiegają się o to zamówienie lub doprowadziłoby do wyboru innej oferty niż pierwotnie.
4. Ustala się, iż nie stanowi istotnej zmiany Umowy w szczególności zmiana danych teleadresowych zawartych w ofercie i Umowie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-06 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/transakcja/765762

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-06 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-05

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji:

Część 1 : Tak

Część 2 : Tak

Część 3 : Tak

Część 4 : Tak

Część 5 : Tak

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.