eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Jadów › Rozbudowa drogi gminnej nr 430226W w miejscowości Sitne oraz Szewnica (na odcinku od ulicy Akacjowej do ulicy Leśnej)Ogłoszenie z dnia 2023-05-22


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Rozbudowa drogi gminnej nr 430226W w miejscowości Sitne oraz Szewnica (na odcinku od ulicy Akacjowej do ulicy Leśnej)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Jadów

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 711582115

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Jana Pawła II 17

1.5.2.) Miejscowość: Jadów

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-280

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL912 - Warszawski wschodni

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@jadow.az.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.jadow.az.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://gminajadow.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Rozbudowa drogi gminnej nr 430226W w miejscowości Sitne oraz Szewnica (na odcinku od ulicy Akacjowej do ulicy Leśnej)

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-fd970fdc-ca30-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00226372

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00001374/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Rozbudowa drogi gminnej nr 430226W w miejscowości Sitne oraz Szewnica na odcinku od ulicy Akacjowej do ulicy Leśnej

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00150118

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.2710.10.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zakres inwestycji obejmuje rozbudowę drogi gminnej na długości odcinka: ok. 636,92 mb, w zakresie: jezdni, zjazdów, chodników, poboczy, skrzyżowań i zieleńców, wykonania przepustu, kanału technologicznego, wraz z przebudową kolidującej infrastruktury (linie teletechniczne, hydranty, słup oświetleniowy) Należy wykonać jezdnię bitumiczną szer. 5,0 m (z poszerzeniem na łukach do 5,6 m zgodnie z PZT). Jednostronny chodnik o nawierzchni z kostki brukowej szer. 2,0 m. Pobocza z kruszywa łamanego gr. 15 cm o szer. 0,75 m. Zjazdy należy wykonać z kostki betonowej (lokalizacja zgodnie z PZT) gr. 8 cm. Dodatkowo należy wykonać przepust o średnicy 50 cm. Zjazdy z dowiązaniem do zagospodarowania przyległych posesji.
2. Zakres robót obejmuje:
- roboty przygotowawcze i rozbiórkowe,
- roboty ziemne,
- wykonanie podbudowy,
- wykonanie nawierzchni oraz zjazdów,
- wykonanie elementów odwodnienia,
- roboty wykończeniowe i porządkowe,
- wprowadzenie stałej organizacji ruchu,
- wykonanie kanału technologicznego,
- roboty związane z wykonaniem wpustów deszczowych połączonych z układem drenażowym,
- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
Szczegółowy zakres ujęto w przedmiarach robót, specyfikacji technicznej oraz dokumentacji projektowej.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 2185190,67 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 2598589,02 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 2185190,67 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Szpańscy Jerzy, Jacek, Dawid „Czystość” Spółka Jawna

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 1250002288

7.3.4) Miejscowość: Wołomin

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-05-17

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 2185190,67 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 150 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.