eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Rogoźno › Usługa cateringu dla dzieci uczęszczających do Gminnego Żłobka "Zielona Kraina" w RogoźnieOgłoszenie z dnia 2022-06-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Usługa cateringu dla dzieci uczęszczających do Gminnego Żłobka
„Zielona Kraina” w Rogoźnie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Rogoźno

1.3.) Oddział zamawiającego: Urząd Miejski w Rogoźnie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 570791425

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Nowa 2

1.5.2.) Miejscowość: Rogoźno

1.5.3.) Kod pocztowy: 64-610

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL418 - Poznański

1.5.7.) Numer telefonu: 785009402

1.5.8.) Numer faksu: (67)2618075

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: um@rogozno.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.rogozno.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

www.bip.rogozno.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługa cateringu dla dzieci uczęszczających do Gminnego Żłobka
„Zielona Kraina” w Rogoźnie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ce2a50d2-8da6-11ec-9bc1-c2db95d08897

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00226330

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-06-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00042316/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 Usługa cateringu dla dzieci uczęszczających do Gminnego Żłobka „Zielona Kraina” w Rogoźnie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00056869/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: INTZ.271.8.2022.ŚD

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 95833,33 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa cateringu – przygotowanie i dowóz posiłków do Gminnego Żłobka ,,Zielona Kraina” w Rogoźnie w roku 2022, od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni wolnych od zajęć, w których żłobek jest zamknięty.

2. Szacunkowa ilość posiłków wynosi 160 dziennie – śniadanie, obiad (zupa i drugie danie),
podwieczorek. Ilość posiłków została określona szacunkowo. Ostateczna ilość posiłków będzie
uzależniona od frekwencji dzieci. Zapotrzebowanie na dany dzień składane będzie przez
upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego do godz. 11.00 poprzedniego dnia na następny
dzień. Informację odnośnie ilości dzieci żywionych w dniu następnym Zamawiający zobowiązuje się przekazać drogą telefoniczną.

3. Zamawiający w okresie wakacji lub ferii zimowych, przerw między świętami określi liczbę
posiłków w zależności od liczby dzieci uczęszczających na zajęcia. Przewidywalna liczba
posiłków to 15% zamówień w ciągu roku szklonego.

4. Rodzaj posiłków:
1) Śniadania:
a) zupa mleczna (z makaronem, płatki jaglane, kukurydziane, owsiane,
jęczmienne, kasza manna, kaszka kukurydziana),
b) kanapki z pieczywa różnorodnego tzn. pszennego, razowego, orkiszowego, żytniego, mieszanego oraz z masła, wędliny (wyklucza się wędliny z mielonek), serów, pasty, dżemów, miodu, jajka, warzyw, jajecznica, sałatki, owoce. Należy przywozić gotowe kanapki,
c) napoje, takie jak: herbata ziołowa, herbata owocowa, herbata z cytryną, kakao,

2) obiad: dwudaniowy obiad, w skład którego wchodzą:
a) I danie: zupa,
b) II danie: ziemniaki (zamiennie: ryż, kasza jęczmienna, kasza gryczana, kasza jaglana itp.), dania mięsne (duszone, gotowane lub pieczone, maksymalnie jeden raz w tygodniu smażone): np. sztuka mięsa, kotlet mielony, stek z cebulą, pulpety, udziec kurczaka, kotlet schabowy, filet drobiowy, gulasz itp. i surówka lub gotowane warzywa, ryba i surówka, dania mączne: pierogi ruskie, pierogi z serem, pierogi z owocami, naleśniki z serem, knedle, makaron z serem, kluski leniwe, kopytka i surówka np. z kiszonej kapusty, napoje - kompot,
3) podwieczorek: drożdżówka, ciasteczka kruche, zbożowe, ciasto drożdżowe z owocami
lub inne własnego wypieku, babki, budyń, kisiel, koktajle owocowe, kanapki, jogurt,
owoce, galaretki, soki, mleko, herbata, sałatki owocowe, flipsy kukurydziane, wafle, musy warzywne lub owocowe.

4.5.3.) Główny kod CPV: 55321000-6 - Usługi przygotowywania posiłków

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

55322000-3 - Usługi gotowania posiłków

55520000-1 - Usługi dostarczania posiłków

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 10,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 10,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 10,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Ośrodek Sportu i Rekreacji

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6060066997

7.3.3) Ulica: Za Jeziorem 40

7.3.4) Miejscowość: Rogoźno

7.3.5) Kod pocztowy: 64-610

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-02-28

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 10,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2022-12-31

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.