eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Tuszyn › Modernizacja oczyszczalni ścieków w TuszynieOgłoszenie z dnia 2022-06-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Modernizacja oczyszczalni ścieków w Tuszynie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Tuszyn

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 590648304

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Piotrkowska 2/4

1.5.2.) Miejscowość: Tuszyn

1.5.3.) Kod pocztowy: 95-080

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL712 - Łódzki

1.5.7.) Numer telefonu: 42 232 13 82

1.5.8.) Numer faksu: 42 614 30 69

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@tuszyn.info.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.tuszyn.info.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://gminatuszyn.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Modernizacja oczyszczalni ścieków w Tuszynie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a1b66977-ddb8-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00226314

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-06-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00068422/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.5 Modernizacja oczyszczalni ścieków w Tuszynie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Zadanie współfinansowane jest ze środków pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (Oś priorytetowa V. Ochrona środowiska, Działanie V.3 Gospodarka wodno-kanalizacyjna, Poddziałanie V.3.1 Gospodarka wodno-kanalizacyjna – ZIT), na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu Nr UDA-RPLD.05.03.01-10-0001/21-00 z dnia 20 stycznia 2022 r.

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00183487/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.2710.4.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 16090476,57 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja oczyszczalni ścieków w Tuszynie; budowa nowego kolektora dopływowego ścieków surowych do oczyszczalni oraz remont nawierzchni asfaltowej drogi dojazdowej do oczyszczalni. Teren objęty zagospodarowaniem stanowią działki o nr ewid. 249 i 431, obręb nr 0004, miasto Tuszyn.

2. Planowane zadanie inwestycyjne współfinansowane jest ze środków pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (Oś priorytetowa V. Ochrona środowiska, Działanie V.3 Gospodarka wodno-kanalizacyjna, Poddziałanie V.3.1 Gospodarka wodno-kanalizacyjna – ZIT), na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu Nr UDA-RPLD.05.03.01-10-0001/21-00 z dnia 20 stycznia 2022 r.

3. Inwestycja realizowana jest na podstawie:
 Decyzji Nr 650/2021 z dnia 16.12.2021 r. Starosty Łódzkiego Wschodniego, znak AiB.6740.613.2021.A.S. Nr rej. 3454/2021, zatwierdzającej projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno-budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę obejmująca: rozbudowę i przebudowę oczyszczalni ścieków, w miejscowości Tuszyn, obręb 0004, gm. Tuszyn, dz. nr ewid. 249 i 431,
 Zaświadczenia Nr 21/2015 z dnia 18.12.2015 r., znak BGiGN.T.6743.669.103.2015, o braku sprzeciwu w sprawie zamiaru wykonania robót budowlanych polegających na remoncie nawierzchni drogi dojazdowej do miejskiej oczyszczalni ścieków w Tuszynie na terenie działki nr ew. 249 w obrębie 4 miasta.

4. Przedsięwzięcie polegać będzie na rozbudowie i przebudowie części ściekowej i osadowej mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Tuszynie o przepustowości nominalnej wg obowiązującego pozwolenia wodnoprawnego Qśrd = 1 785 m3/d i obciążeniu wyrażonym wielkością RLM = 9 073. Oczyszczalnia w ramach planowanego przedsięwzięcia dostosowana zostanie do przyjęcia ścieków w dotychczasowej ilości tj. Qśrd = 1 785 m3/d, ale o większym ładunku wyrażonym równoważną liczba mieszkańców, tj. RLM = 9 300.
Odprowadzenie komunalnych ścieków oczyszczonych realizowane będzie tak, jak dotychczas, przez wylot rurociągiem DN600 za pośrednictwem rowu „A” i rowu miejskiego R-B do rzeki Wolbórki w km 44+40 jej biegu. Planowane przedsięwzięcie nie zmienia dotychczasowej technologii oczyszczania ścieków.

W ramach planowanej inwestycji przewiduje się wykonanie wszelkich prac niezbędnych i celowych do wykonania obiektu przewidzianego w projekcie architektoniczno – budowlanym zatwierdzonym decyzją Nr 650/2021 z dnia 16.12.2021 r. Starosty Łódzkiego Wschodniego, znak AiB.6740.613.2021.A.S. Nr rej. 3454/2021, w szczególności obejmuje to wykonanie następujących prac:

 Budowa nowego kolektora dopływowego ścieków surowych z PVC-U o średnicy DN500 i długości 676,2 m od studzienki zlokalizowanej w pobliżu drogi powiatowej, aż do komory K1 (obiekt 1). Kolektor będzie zlokalizowany w całości na działce oczyszczalni, a nie tak, jak dotychczas, w końcowym odcinku na działce prywatnej.

 Remont powierzchni betonowych komory K1 wraz z wykonaniem nowego przejścia szczelnego DN500 dla nowego kolektora dopływowego ścieków surowych.

 Remont budynku pompowni głównej i hali krat (obiekt 2) w zakresie naprawy powierzchni betonowych, tynków wewnętrznych, elewacji, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej oraz pokrycia dachowego, obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, a także w zakresie wymiany pomp ścieków, kraty panelowej, armatury, przejść szczelnych oraz wentylacji mechanicznej budynku.

 Demontaż istniejącego piaskownika (obiekt 3.1) oraz montaż nowego sitopiaskownika (obiekt 3.2).

 Budowa żelbetowej płyty fundamentowej o wymiarach w rzucie 8,3 x 2,5 m pod nowy sitopiaskownik (obiekt 3.2) w wersji do zabudowy na zewnątrz o wydajności Qśr=30 l/s.

 Remont reaktorów biologicznych w zakresie naprawy powierzchni betonowych, renowacji pomostów, a także w zakresie wymiany pomp ścieków, mieszadeł, przelewów, układu napowietrzania, zgarniacza łańcuchowego, przejść szczelnych i armatury.

 Wymiana dmuchaw (3 szt.) o wydajności Q=1204 m3/h każda znajdujących się w istniejącej stacji dmuchaw (obiekt 5).

 Wymiana pomp dozujących w stacji dawkowania koagulantu PIX (obiekt 6), wykonanie zadaszenia nad pompami PIX; wymiana zbiornika PIX.

 Remont budynku gospodarki osadowej wraz z wiatą osadu (obiekt 7 i 8) w zakresie naprawy tynków wewnętrznych, elewacji, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej oraz wymiany pokrycia dachowego, obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, a także w zakresie wymiany prasy osadu, armatury oraz montażu instalacji wentylacyjnej i instalacji granulacji osadu.

 Remont zbiornika osadu nadmiernego (obiekt 9.1) w zakresie naprawy powierzchni betonowych, a także w zakresie wymiany pomp i mieszadła oraz zmiana jego funkcji na komorę tlenowej stabilizacji I poprzez montaż układu napowietrzania i przelewu teleskopowego w zbiorniku.

 Budowa żelbetowej komory tlenowej stabilizacji osadu o wymiarach zewnętrznych w rzucie 6,7 x 6,7 m wyposażonej w pompy osadu, mieszadło, układ napowietrzania i przelew teleskopowy do spustu wody nadosadowej.

 Budowa żelbetowej płyty fundamentowej o wymiarach w rzucie 3,0 x 3,0 m pod nową stację dmuchaw (obiekt 9.3) dla KTSO (dmuchawa o wydajności 400 m3/h wyposażona w falownik).

 Remont budynku socjalno-technicznego (obiekt 10) w zakresie naprawy tynków wewnętrznych, elewacji, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej oraz wymiany pokrycia dachowego, obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, a także w zakresie montażu zestawu hydroforowego, wymiany kotła gazowego o mocy cieplnej 105 kW oraz niezbędnej armatury, wymiana posadzki w pomieszczeniu garażowym, wymiana świetlików.

 Budowa przyłącza wodociągowego na teren oczyszczalni z rur PEHD DN110 o długości 752,8 m poprzez włączenie do istniejącego wodociągu DN160 zlokalizowanego w drodze powiatowej nr 2902E (ul. Brzezińska) na dz. nr 431 za pomocą trójnika DN160/110; przyłącze odciąć zasuwą klinową DN100.

 Budowa punktu pomiarowego ścieków oczyszczonych (obiekt 11.2) w postaci typowej studni betonowej o średnicy wew. 2,5 m wyposażonej w dwie zasuwy odcinające i przepływomierz elektromagnetyczny.

 Remont zbiornika ścieków oczyszczonych w zakresie montażu zestawu hydroforowego.

 Remont komory K4 (obiekt 13) w zakresie naprawy powierzchni betonowych oraz wymiany armatury.

 Demontaż starej (obiekt 14.1) i montaż nowej dwustanowiskowej kontenerowej stacji zlewnej (obiekt 14.2) o przepustowości 100 m3/h z sitem ukośnym o prześwicie 10 mm oraz wykonanie żelbetowej płyty najazdowej o wymiarach 4,0 x 7,0 m z wpustem ulicznym kierującym odcieki spod stacji zlewnej do kanalizacji wewnętrznej oczyszczalni na początek układu oczyszczania.

 Budowa żelbetowej pompowni ścieków dowożonych ze zbiornikiem uśredniającym o wymiarach zewnętrznych w rzucie 10,1 x 10,1 m i pojemności czynnej ok. 300 m3 wyposażonej w aerator zatapialny do świeżenia ścieków pompy ścieków o wydajności Q=20 l/s oraz biofiltr zamontowany na płycie stropowej zbiornika neutralizujący powietrze złowonne znajdujące się wewnątrz.

 Remont budynku stacji transformatorowej (obiekt 16) w zakresie naprawy tynków wewnętrznych, elewacji, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej oraz wymiany pokrycia dachowego i obróbek blacharskich.

 Remont stawu doczyszczającego (obiekt 17) w zakresie naprawy powierzchni betonowych, wymiany płyt betonowych umocnienia skarp oraz wymiany zastawek.

 Remont zbiornika buforowego (obiekt 18) w zakresie naprawy powierzchni betonowych, wymiany zastawek oraz renowacji barierek ochronnych.

 Remont poletek osadowych (obiekt 19) w zakresie naprawy powierzchni utwardzonych oraz wymiany instalacji drenarskiej (w przypadku stwierdzenia jej niedrożności).

 Remont komór K3 i K2 (obiekt 20 i 21) w zakresie naprawy powierzchni betonowych oraz wymiany armatury.

 Budowa nowego żelbetowego cylindrycznego osadnika wtórnego (obiekt 25) o średnicy zew. 14,6 m z lejem osadowym, wyposażonego w zgarniacz osadów dennych i części pływających.

 Budowa pompowni osadu nadmiernego i flotatu (obiekt 25.1) w postaci typowej studni betonowej o średnicy wew. 2,0 m wyposażonej w pompę zatapialną tłoczącą osad nadmierny wraz z częściami pływającymi z osadnika wtórnego do komór tlenowej stabilizacji osadu.

 Budowa magazynu osadu odwodnionego w postaci wiaty o wymiarach zewnętrznych w rzucie 20,4 x 50,0 m z zadaszeniem o konstrukcji stalowej obudowanej z trzech stron ścianami żelbetowymi do niepełnej wysokości.

 Montaż wagi samochodowej (obiekt 27) o wymiarach w rzucie 3,0 x 20,2 m.

 Budowa żelbetowej płyty fundamentowej pod nowy agregat prądotwórczy (obiekt 28.2) o wymiarach w rzucie 1,6 x 3,9 m.

 Remont budynku stacji uzdatniania wody (obiekt 29) w zakresie naprawy tynków wewnętrznych, elewacji, wymiany stolarki drzwiowej oraz wymiany pokrycia dachowego, obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, a także w zakresie wymiany instalacji wody użytkowej.

 Budowa instalacji fotowoltaicznej (obiekt 30) składającej się ze 140 modułów o łącznej mocy ok. 50,0 kW. (off-grid).

 Budowa żelbetowej płyty fundamentowej pod prefabrykowaną pięciostanowiskową wiatę garażową o konstrukcji stalowej (obiekt 31), o wymiarach w rzucie 7,0 x 31,0 m na samochody osobowe użytkowników oczyszczalni.

 Dostawa wyposażenia laboratorium zgodnie z zestawieniem stanowiącym załącznik do SWZ.

 Demontaż starego i montaż nowego agregatu prądotwórczego.

 Wykonanie robót elektrycznych oraz robót z zakresu AKPiA.

 Wykonanie rurociągów międzyobiektowych.

 Remont nawierzchni asfaltowej drogi dojazdowej do Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Tuszynie na działce nr 249 obręb nr 0004.

5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony jest w dokumentacji projektowej oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, a także w SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45252200-0 - Wyposażenie oczyszczalni ścieków

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45262311-4 - Betonowanie konstrukcji

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Do upływy wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do dnia 15.06.2022 r. godz. 10.00 nie wpłynęła żadna oferta.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.