eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Sułoszowa › Odbiór skratek, oraz usługa wywozu i zagospodarowanie metodą R3 osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków Wola Kalinowska, Gmina Sułoszowa



Ogłoszenie z dnia 2022-06-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Odbiór skratek, oraz usługa wywozu i zagospodarowanie metodą R3 osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków Wola Kalinowska, Gmina Sułoszowa

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA SUŁOSZOWA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 351555520

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Krakowska 139

1.5.2.) Miejscowość: Sułoszowa

1.5.3.) Kod pocztowy: 32-045

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL214 - Krakowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@suloszowa.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.suloszowa.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://bip.malopolska.pl/ugsuloszowa,m,403175,2022.html

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Odbiór skratek, oraz usługa wywozu i zagospodarowanie metodą R3 osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków Wola Kalinowska, Gmina Sułoszowa

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b88b22af-e42d-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00226309

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-06-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00017978/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Odbiór i utylizacja osadów ściekowych o kodzie 19 08 05 z oczyszczalni ścieków w Woli Kalinowskiej gm. Sułoszowa

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00194577/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: GK.271.14.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest odbiór, wywóz wraz z zagospodarowaniem metodą odzysku R3 (kompostowanie), bez zastosowania rolniczego osadów ściekowych (kod 19 08 05) oraz skratek (kod 19 08 01) pochodzących z oczyszczalni ścieków Wola Kalinowska przy ul. Prądnickiej 23 w gminie Sułoszowa. Wywożenie osadów na bieżąco po napełnieniu kontenera o pojemności 11 m3. Gmina dysponuje jednym kontenerem o pojemności 11 m3.
Zamawiający wymaga, by wszystkie osady ściekowe pochodzące z oczyszczalni ścieków wywożone były przez Wykonawcę do miejsca ich docelowego zagospodarowania do kompostowania (R3) na bieżąco przez okres trwania umowy w przystosowanych do tego celu kontenerach.
Dopuszcza się możliwość odbioru osadu wg możliwości odbiorczych i transportowych wykonawcy po wcześniejszym dostosowaniu sposobu załadunku na koszt odbiorcy osadu.

Zamawiający wymaga by Wykonawca poddawał osad zagospodarowaniu metodą odzysku R3 (kompostowanie) przed wprowadzeniem do obrotu zgodnie z art. 96 ust. 1 pkt 2 ustawy o odpadach.
Wykonawca winien dysponować zezwoleniem na odzysk metodą R3 (kompostowanie) oraz odpowiednim zezwoleniem na transport odpadów o kodzie 19 08 05 w okresie trwania umowy wiążącej obie Strony zgodnie z ustawą o odpadach

Odbiór i wywóz osadów winien być realizowany środkami technicznymi i na koszt wykonawcy.

Stopień uwodnienia osadów - ok. 18,2% s.m. Osady są mechanicznie odwodnione wirówką, nie są przefermentowane. Obecnie osady ściekowe zbierane są w kontenerze dostosowanym do transportu przez samochody specjalistyczne – bramowce. Zamawiający zaznacza, że nie będzie ponosił żadnych kosztów dodatkowych poza kosztami ustalonymi w przetargu. Zagospodarowanie / unieszkodliwianie osadów musi być zgodne z zasadami zawartymi w ustawie o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 roku (Dz. U. z 2013 r., poz. 21, z późniejszymi zmianami), Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 06.02.2015 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 257) oraz Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25.04.2019 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2019 poz. 819).
Zaleca się, aby Wykonawca zdobył wszelkie informacje (np.: dokonał wizji lokalnej w terenie), które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy.
Przewidywana przez Zamawiającego ilość odpadów wytworzonych w okresie trwania zamówienia wynosi:
- skratki (kod odpadu:19 08 01) ok. 16,2 Mg/rok,
- ustabilizowane komunalne osady ściekowe (kod odpadu: 19 08 05) ok. 598 Mg/rok.

4.5.3.) Główny kod CPV: 90513600-2 - Usługi usuwania osadów

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

90513700-3 - Usługi transportu osadów

90513800-4 - Usługi obróbki osadów

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 297209,52 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 297209,52 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 297209,52 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Firma Usługowo-Handlowa KOP-EKO Karol Trzupek

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 683 178 69 63

7.3.3) Ulica: Zalesiany 1

7.3.4) Miejscowość: Gdów

7.3.5) Kod pocztowy: 32-420

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.4.1.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

Przetwarzanie odpadów o kodzie 19 08 01

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-06-24

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 297209,52 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2022-07-01 do 2023-06-30

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj








Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.