eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Przasnysz › "Przebudowa drogi powiatowej nr 3249W Przasnyska Strefa Gospodarcza Podstrefa Chorzele 1 - Rembielin w obrębie skrzyżowań"Ogłoszenie z dnia 2022-06-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
„Przebudowa drogi powiatowej nr 3249W Przasnyska Strefa Gospodarcza Podstrefa Chorzele 1 – Rembielin w obrębie skrzyżowań”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiatowy Zarząd Dróg

1.3.) Oddział zamawiającego: Powiat Przasnyski

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 550671040

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Gdańska 4

1.5.2.) Miejscowość: Przasnysz

1.5.3.) Kod pocztowy: 06-300

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL924 - Ostrołęcki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@pzd-przasnysz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.powiat-przasnysz.pl/zamowienia

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Przebudowa drogi powiatowej nr 3249W Przasnyska Strefa Gospodarcza Podstrefa Chorzele 1 – Rembielin w obrębie skrzyżowań”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d32e5394-f614-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00226140

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-06-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00055511/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Przebudowa skrzyżowania DP nr 3249W Przasnyska Strefa Gospodarcza Podstrefa Chorzele 1–Rembielin z DP nr 3234W Stara Wieś– Chorzele– Krasnosielc oraz z DP nr 3211W Chorzele– Budki– Poścień– Zaręby

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Budowa układu drogowo – infrastrukturalnego terenów inwestycyjnych PSG Chorzele. Połączenie z kolejową siecią TEN-T, oraz środków finansowych Powiatu Przasnyskiego w ramach zadania inwestycyjnego Budowa układu drogowo – infrastrukturalnego (...), w tym budowa drogi DP 3249W na odcinku PSG PCH1- Brzeski Kołaki wraz z budową obiektu mostowego na rzece Orzyc. Nr Projektu RPMA.07.01.00-14-6690/16

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: : https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wyko-nawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu:
1.1. miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl,
1.2. ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz
1.3. poczty elektronicznej.
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicz-nego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”.
3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicz-nych, cyfrowych odwzorowań dokumentów, oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu zostały opisane w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Wa-runkach korzystania z elektronifcznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
4. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicz-nego, akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie miniPortalu oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego regulaminu.
5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.
6. Za datę przekazania dokumentów elektronicznych, cyfrowych odwzorowań dokumentów oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP, a w przypadku prze-kazywania tych dokumentów oraz informacji za pomocą poczty elektronicznej - datą ich przesłania będzie potwierdzenie dostarczenia wiadomości zawierającej doku-ment/informację z serwera pocztowego Zamawiającego.
7. Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania jako załącznik do niniejszej SWZ. Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postę-powań w miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania.
8. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Wykonawcą a Zama-wiającym w szczególności składanie dokumentów elektronicznych (innych niż oferta), cy-frowych odwzorowań dokumentów oraz przekazywanie informacji odbywa się elektro-nicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza: „Formularz do komunikacji” do-stępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP lub ID postępowania). Zamawiający może komunikować się z Wykonaw-cami za pomocą poczty elektronicznej, email: sekretariat@pzd-przasnysz.pl, dokumenty te, muszą być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
9. Dokumenty elektroniczne (inne niż oferta) oraz cyfrowe odwzorowania dokumentów składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem "Formularza do komunikacji” jako za-łączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania w/w dokumentów elektro-nicznych oraz cyfrowych odwzorowań dokumentów za pomocą poczty elektronicznej, na adres email:sekretariat@pzd-przasnysz.pl przy czym dokumenty te muszą być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym
Ze względu na ograniczenie znaków, Zamawiający informuje, że informacje o środkach komunikacji elektronicznej znajdują się w Rozdziale VIII SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 lub art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Powiatowym Zarządzie Dróg w Przasnyszu jest Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Przasnyszu, dane kontaktowe Administratora Danych Osobowych: Powiatowy Zarząd Dróg w Przasnyszu, ul. Gdańska 4, 06-300 Przasnysz, tel. 29 752 27 28.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych w Powiatowym Zarządzie Dróg w Przasnyszu. Kontakt z nim możliwy jest pod numerem telefonu 29 752 22 70 lub adresem e-mail: iod@powiat-przasnysz.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe, przetwarzane są w celu realizacji ustawowych zadań i obowiązków Powiatowego Zarządu Dróg w Przasnyszu, na podstawie:
1) art. 6 ust. 1 lit. b, lit. c, lit. e RODO;
2) ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym, o drogach publicznych oraz innych ustaw i aktów wykonawczych regulujących wypełnianie zadań przez Powiatowy Zarząd Dróg w Przasnyszu;
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Dane w ograniczonym zakresie mogą być również przekazane podmiotom realizującym zadania na rzecz Powiatowego Zarządu Dróg w Przasnyszu.
5. Czas przechowywania Pani/Pana danych osobowych jest określony prawem, zgodnie z przepisami kancelaryjno – archiwalnymi Administratora, oraz Ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane i czasie wskazanym przepisami prawa.
6. Każdej osobie, której dane przetwarzane są w Powiatowym Zarządzie Dróg w Przasnyszu, przysługuje prawo do: dostępu do danych, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, oraz usunięcia, jeśli pozwalają na to przepisy prawa.
7. W przypadku przetwarzania danych osobowych w oparciu o „Wyrażenie Zgody” informuję, że zgoda może być cofnięta w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2.
9. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami prawa jest konieczne do realizacji ustawowych celów i zadań Administratora. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania. W pozostałych przypadkach podanie danych jest dobrowolne.
10. Administrator danych osobowych nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
11. Podanie danych nie skutkują zautomatyzowaną oceną czynników osobowych i tym samym nie podlega profilowaniu.
12. Administrator danych osobowych dokłada wszelkich starań, aby zapewnić odpowiedni stopień ochrony danych osobowych.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Patrz punkt RODO (obowiązek informacyjny)

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SIiZP. 252.5.2022.RIT

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 1 zamówienia - Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 3249W Przasnyska Strefa Gospodarcza Podstrefa Chorzele 1 – Rembielin z drogą powiatową nr 3234W Stara Wieś – Chorzele – Krasnosielc

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233294-6 - Instalowanie sygnalizacji drogowej

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

45232452-5 - Roboty odwadniające

45316213-1 - Instalowanie oznakowania drogowego

45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Oferty zostaną ocenione przez zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich zna-czenie. Oferty będą badane i oceniane w zakresie każdej z części oddzielnie.
Kryterium Waga[%] Liczba punktów
Cena (C) 60% 60
Okres gwarancji jakości (GJ) 40% 40
RAZEM 100% 100

2. Ocena w Kryterium „Cena” (C) będzie rozpatrywana na podstawie ceny brutto za wyko-nanie przedmiotu zamówienia wskazanej przez Wykonawcę w Formularzu Oferty.
Liczba punktów kryterium „Cena” zostanie obliczona według poniższego wzoru:
Cena najtańszej oferty
C = ---------------------------------- x 60 pkt.
Cena badanej oferty

Przyznane punkty zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.
W kryterium „Cena” można uzyskać maksymalnie 60 pkt.
3. Ocena w Kryterium „Okres gwarancji jakości” (GJ) będzie rozpatrywana na podstawie zao-ferowanego i wpisanego przez Wykonawcę w pkt. 4 Formularza Oferty, długości okresu gwarancji jakości.
W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 40 punktów.
Najkrótszy możliwy okres gwarancji jakości wymagany przez zamawiającego wynosi 3 lata , a najdłuższy możliwy okres gwarancji jakości uwzględniony przy ocenie ofert wynosi 5 lat.
Zamawiający w kryterium „Okres gwarancji jakości” (GJ) przyznawać będzie następujące punkty:
0 pkt – gdy Wykonawca zadeklaruje okres gwarancji jakości na 3 lata
20 pkt – gdy Wykonawca zadeklaruje okres gwarancji jakości na 4 lata
40 pkt – gdy Wykonawca zadeklaruje okres gwarancji jakości na 5 lat
UWAGA:
1) W przypadku, gdy Wykonawca nie zaznaczy w Formularzu Oferty – pkt.4 okresu gwa-rancji jakości, albo zaznaczy więcej niż jedną możliiwość, wówczas Zamawiający przyjmie, że Wykonawca zaoferował minimalny okres gwarancji jakości, tj. 3 lata i przyzna wykonawcy w tym kryterium 0 punktów.
2) Zaoferowany przez wykonawcę termin okresu gwarancji jakości zostanie uwzględnio-ny w umowie z Wykonawcą.
3) Okres gwarancji jakości będzie liczony od dnia odbioru końcowego przedmiotu za-mówienia.
4) Warunki realizacji gwarancji jakości reguluje dokument „Gwarancja jakości” będący załącznikiem do projektowanych postanowień umowy.
4. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, który spełni wszystkie warunki postawione w SWZ, a jego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza dla danej części, w oparciu o podane kryteria, wyliczone zgodnie z poniższym wzorem:
P = C + GJ
gdzie:
P – łączna liczba punktów oferty ocenianej w kryteriach: „Cena” oraz „Okres gwarancji jakości”,
C – liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „Cena”
G – liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „Okres gwarancji jakości”
Wykonawca może uzyskać łącznie maksymalną ilość 100 pkt
5. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.
6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień doty-czących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.
7. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą. Jeżeli zamawiający nie będzie prowadził negocjacji, dokona wyboru najkorzystniejszej oferty spośród niepodlegających odrzuceniu ofert.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji jakości

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 2 zamówienia: Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 3249W Przasnyska Strefa Gospodarcza Podstrefa Chorzele 1 – Rembielin z drogą powiatową nr 3211W Chorzele – Budki – Poścień – Zaręby.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233294-6 - Instalowanie sygnalizacji drogowej

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

45232452-5 - Roboty odwadniające

45316213-1 - Instalowanie oznakowania drogowego

45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Oferty zostaną ocenione przez zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich zna-czenie. Oferty będą badane i oceniane w zakresie każdej z części oddzielnie.
Kryterium Waga[%] Liczba punktów
Cena (C) 60% 60
Okres gwarancji jakości (GJ) 40% 40
RAZEM 100% 100

2. Ocena w Kryterium „Cena” (C) będzie rozpatrywana na podstawie ceny brutto za wyko-nanie przedmiotu zamówienia wskazanej przez Wykonawcę w Formularzu Oferty.
Liczba punktów kryterium „Cena” zostanie obliczona według poniższego wzoru:
Cena najtańszej oferty
C = ---------------------------------- x 60 pkt.
Cena badanej oferty

Przyznane punkty zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.
W kryterium „Cena” można uzyskać maksymalnie 60 pkt.
3. Ocena w Kryterium „Okres gwarancji jakości” (GJ) będzie rozpatrywana na podstawie zao-ferowanego i wpisanego przez Wykonawcę w pkt. 4 Formularza Oferty, długości okresu gwarancji jakości.
W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 40 punktów.
Najkrótszy możliwy okres gwarancji jakości wymagany przez zamawiającego wynosi 3 lata , a najdłuższy możliwy okres gwarancji jakości uwzględniony przy ocenie ofert wynosi 5 lat.
Zamawiający w kryterium „Okres gwarancji jakości” (GJ) przyznawać będzie następujące punkty:
0 pkt – gdy Wykonawca zadeklaruje okres gwarancji jakości na 3 lata
20 pkt – gdy Wykonawca zadeklaruje okres gwarancji jakości na 4 lata
40 pkt – gdy Wykonawca zadeklaruje okres gwarancji jakości na 5 lat
UWAGA:
1) W przypadku, gdy Wykonawca nie zaznaczy w Formularzu Oferty – pkt.4 okresu gwa-rancji jakości, albo zaznaczy więcej niż jedną możliiwość, wówczas Zamawiający przyjmie, że Wykonawca zaoferował minimalny okres gwarancji jakości, tj. 3 lata i przyzna wykonawcy w tym kryterium 0 punktów.
2) Zaoferowany przez wykonawcę termin okresu gwarancji jakości zostanie uwzględnio-ny w umowie z Wykonawcą.
3) Okres gwarancji jakości będzie liczony od dnia odbioru końcowego przedmiotu za-mówienia.
4) Warunki realizacji gwarancji jakości reguluje dokument „Gwarancja jakości” będący załącznikiem do projektowanych postanowień umowy.
4. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, który spełni wszystkie warunki postawione w SWZ, a jego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza dla danej części, w oparciu o podane kryteria, wyliczone zgodnie z poniższym wzorem:
P = C + GJ
gdzie:
P – łączna liczba punktów oferty ocenianej w kryteriach: „Cena” oraz „Okres gwarancji jakości”,
C – liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „Cena”
G – liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „Okres gwarancji jakości”
Wykonawca może uzyskać łącznie maksymalną ilość 100 pkt
5. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.
6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień doty-czących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.
7. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą. Jeżeli zamawiający nie będzie prowadził negocjacji, dokona wyboru najkorzystniejszej oferty spośród niepodlegających odrzuceniu ofert.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji jakości

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
1.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie
1.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyzszym zakresie.
1.4. zdolności technicznej lub zawodowej:
1. Część 1 zamówienia: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że dysponu-je osobami, które skieruje do realizacji zamówienia, posiadającymi n/w uprawnie-nia:
a) co najmniej 1 osobą, pelniącą funkcję Kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń, uprawniające do kierowania robotami budowlanymi lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

oraz

b) co najmniej 1 osobą, pełniącą funkcję Kierownika robót, posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, uprawniające do kierowania robotami budowlanymi lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

2. Część 2 zamówienia: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że dysponu-je osobami, które skieruje do realizacji zamówienia, posiadającymi n/w uprawnie-nia:
a) co najmniej 1 osobą, pelniącą funkcję Kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń, uprawniające do kierowania robotami budowlanymi lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

oraz

b) co najmniej 1 osobą, pełniącą funkcję Kierownika robót, posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, uprawniające do kierowania robotami budowlanymi lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasadzie: „spełnia” lub „nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach wymienionych w SWZ.

UWAGA: Wykonawca, składając ofertę dla części 1 i części 2 zamówienia musi spełniać warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej, tak jak tak jak dla jednej części.

2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekono-micznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.

3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zaso-by, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
2) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonaw-ca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

4. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy, przez podmioty udostepniające zasoby, zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu,a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziany względemwykonawcy.

UWAGA: Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdol-ności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych we wstępnym oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego w Rozdz. XIV SWZ (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 7 do SWZ). W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie to składa każdy z Wykonawców
2. Oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby o aktualności informacji zawartych we wstępnym oświadczeniu tego podmiotu, potwierdzającym brak podstaw wykluczenia - doty-czy ofert składanych przez Wykonawców, którzy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegają na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby - wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 8 do SWZ

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbęd-nych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czyn-ności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami - wzór Wykazu osób stanowi załącznik nr 5a do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy wspólnie obiegający się o udzielenie zamówienia publicznego:
1.Do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia; Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do SWZ) - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia - wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu stanowi Załącznik nr 4 do SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepoleganiu wykluczeniu składa każdy z Wykonawców; Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia - wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 5 do SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się̨ o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu składa każdy z Wykonawców; oświadczenia te winny potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
2. Przed podpisaniem umowy, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (w przypadku wyboru ich oferty jako najkorzystniejszej) przedstawią Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy reguluje § 22 Projektowanych postanowień umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-07-12 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. 2. Sposób złożenia oferty został opisany w „Instrukcji użytkownika”, dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-07-12 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-08-10

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji:

Część 1 : Tak

Część 2 : Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 3

8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:

9.Zamawiający przewiduje ograniczenie liczby wykonawców, których zaprosi do negocjacji ofert. Do negocjacji ofert, Zamawiający zaprosi trzech wykonawców, które zawierają naj-niższą cenę dla części 1 zamówienia i najniższą cenę dla części 2 zamówienia, spośród ofert złożonych w postępowaniu, niepodlegających odrzuceniu.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.