eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Koronowo › Wymiana pokrycia dachowego na budynkach mieszkalnych: ul. Szosa Kotomierska 19 i 21 oraz Dziedzinek 36.Ogłoszenie z dnia 2023-05-22


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Wymiana pokrycia dachowego na budynkach mieszkalnych: ul. Szosa Kotomierska 19 i 21 oraz Dziedzinek 36.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Koronowo

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 092350665

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Zwycięstwa 1

1.5.2.) Miejscowość: Koronowo

1.5.3.) Kod pocztowy: 86-010

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL613 - Bydgosko-toruński

1.5.7.) Numer telefonu: 523826459

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: paulina.tomaszewska@um.koronowo.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.koronowo.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wymiana pokrycia dachowego na budynkach mieszkalnych: ul. Szosa Kotomierska 19 i 21 oraz Dziedzinek 36.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3826f229-f872-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00226114

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00033074/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.31 WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO NA BUDYNKACH MIESZKALNYCH W KORONOWIE PRZY UL. SZOSA KOTOMIERSKA 19 ORAZ PRZY UL. SZOSA KOTOMIERSKA 21

1.1.32 WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO NA BUDYNKU GMINNYM – DZIEDZINEK 36

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/koronowo

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/koronowo

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W niniejszym postępowaniu komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami odbywa się za pomocą środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy www.platformazakupowa.pl pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/koronowo za pośrednictwem formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”. Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem, należy przekazywać za pośrednictwem platformy. Korespondencję uważa się za przekazaną w terminie, jeśli dotrze do zamawiającego przed upływem wymaganego terminu. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt otrzymania wiadomości elektronicznej.
2. Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:
1) w zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia: Joanna Wardyn, e-mail: joanna.wardyn@um.koronowo.pl tel. 52 3826 451, Maria Różycka-Parol, e-mail: maria.rozycka-parol@um.koronowo.pl tel. 52 3826 453,
2) w zakresie dotyczącym zagadnień proceduralnych: Paulina Tomaszewska, e-mail: paulina.tomaszewska@um.koronowo.pl, oraz Monika Dunajska, e-mail: monika.dunajska@um.koronowo.pl , tel. 52 3826 459.
3. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/koronowo
4. W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane były w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”.
5. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się komunikat,
że wiadomość została wysłana do zamawiającego.
6. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy.
7. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów
i wiadomości bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.
8. Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.
Dalsze inf. dot. korespondencji elektronicznej zawarte są w
Rozdziale XI SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119
z 04.05.2016, str. 1) – zwane dalej RODO, informuję, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Burmistrz Koronowa, Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo.
2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym mogą się Państwo skontaktować poprzez adres e-mail:
ochronadanych@um.koronowo.pl, we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw
związanych z przetwarzaniem danych.
3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów lub na podstawie
udzielonej zgody, w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze danych, wynikających z zadań gminy – w
oparciu
o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 poz. 1710 ze zm. – dalej uPzp) oraz aktów wykonawczych do uPzp,
związanych z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego i
realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego, zawarcia i realizacji umowy z osobą, której dane dotyczą, określonym w treści
zgody.
4. Podanie danych osobowych jest wymagane na podstawie przepisów prawa.
5. Państwa dane osobowe będą przekazywane innym organom publicznym i podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących
przepisów prawa.(...) Dalsze inf. dot. obowiązku informacyjnego zawarte są w Rozdziale XXII SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Nie przysługuje Państwu prawo:
- do usunięcia danych osobowych;
- do przenoszenia danych osobowych;
- sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust.1 lit. c
RODO.
2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa art. 18 ust. 1
rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.1.17.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Zadanie 1:
Wymiana pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym przy ul. Szosa Kotomier-ska 19
a) Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wymiana pokrycia dachowego z papy bitumicznej na budynku mieszkalnym jednorodzinnym wraz z pracami towarzyszącymi tj. np. napra-wy konstrukcyjne, wykonanie rynien, rur spustowych i obróbek blacharskich.
b) Lokalizacja planowanej inwestycji:
Budynek mieszkalny jednorodzinny będący przedmiotem opracowania zlokalizowany jest przy ul. Szosa Kotomierska 19, na działce nr 1118/5 w Koronowie woj. kujawsko-pomorskie. Zgodnie z planem sytuacyjnym zamieszczonym w dokumentacji projekto-wej.
c) Opis przedmiotu zamówienia:
1) Rozbiórka istniejącego pokrycia dachowego z papy, deskowania, rynien, rozebra-nie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. nie nadających się do użytku.
2) Remont kominów.
3) Wzmocnienie i naprawa konstrukcji dachu
4) Wykonanie nowego pokrycia dachowego: deskowanie, papa.
5) Montaż rynien i rur spustowych oraz obróbek blacharskich.
d) Szczegółowy opis techniczny oraz przedmiar robót w załączniku do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45422000-1 - Roboty ciesielskie

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45000000-7 - Roboty budowlane

45420000-7 - Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45261320-3 - Kładzenie rynien

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji jakości

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

2) Zadanie 2:
Wymiana pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym przy ul. Szosa Kotomier-ska 21
a) Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wymiana pokrycia dachowego z papy bitumicznej na budynku mieszkalnym jednorodzinnym wraz z pracami towarzyszącymi tj. np. napra-wy konstrukcyjne, wykonanie rynien, rur spustowych i obróbek blacharskich.
b) Lokalizacja planowanej inwestycji:
Budynek mieszkalny jednorodzinny będący przedmiotem opracowania zlokalizowany jest przy ul. Szosa Kotomierska 21, na działce nr 1118/1 w Koronowie woj. kujawsko-pomorskie. Zgodnie z planem sytuacyjnym zamieszczonym w dokumentacji projekto-wej.
c) Opis przedmiotu zamówienia:
1) Rozbiórka istniejącego pokrycia dachowego, deskowania, rynien nie nadających się do użytku, rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp.
2) Remont kominów, attyk i gzymsów.
3) Wzmocnienie i naprawa konstrukcji dachu.
4) Wykonanie nowego pokrycia dachowego: deskowanie, papa.
5) Montaż rynien i rur spustowych oraz obróbek blacharskich.
d) Szczegółowy opis techniczny oraz przedmiar robót w załączniku do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45422000-1 - Roboty ciesielskie

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45000000-7 - Roboty budowlane

45420000-7 - Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45261320-3 - Kładzenie rynien

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji jakości

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie 3:
Wymiana pokrycia dachowego na budynku gminnym – Dziedzinek 36
a) Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wymiana pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych na blachę na rąbek wraz z pracami towarzyszącymi ujętymi w dokumentacji projektowej.
b) Lokalizacja planowanej inwestycji:
Budynek świetlicy wiejskiej na działce nr 30/2 w miejscowości Dziedzinek, gm. Ko-ronowo, woj. kujawsko-pomorskie. Zgodnie z planem sytuacyjnym zamieszczonym w dokumentacji projektowej. Budynek nr 36 w miejscowości Dziedzinek, gm. Koro-nowo ujęty jest w wojewódzkiej ewidencji zabytków województwa kujawsko-pomorskiego oraz gminnej ewidencji zabytków.
c) Opis przedmiotu zamówienia:
1) Wykonawca może przystąpić do prac po demontażu płyt azbestowych przez firmę zewnętrzną.
2) Uwaga:
• Demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych za-wierających azbest po stronie Zamawiającego przez firmę zewnętrzną (termin do uzgodnienia).
• Wykonawca zobowiązany będzie do zabezpieczenia konstrukcji i poddasza po zdję-ciu istniejących płyt azbestowych do czasu wykonania nowego pokrycia dachowe-go.
d) Uwaga:
Demontaż materiałów zawierających azbest, ich zbieranie, transport i unieszkodliwianie nie jest objęte zakresem robót. Prace związane z wyrobami za-wierającymi azbest realizowane będą wg odrębnego zlecenia.
e) Zakres obowiązujących prac:
1) zabezpieczenie konstrukcji i poddasza ( strych i lokale mieszkalne na parterze oraz poddaszu) przed niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi po de-montażu płyt azbestowo-cementowych jak i przed montażem nowego pokrycia dachowego (termin do uzgodnienia z firmą zajmującą się demontażem płyt).
2) Demontaż ewentualnych pozostałości obróbek blacharskich, łat.
3) Wymiana lub wzmocnienie skorodowanych biologicznie elementów więźby dachowej.
4) Istniejące elementy więźby dachowej należy zaimpregnować preparatem chroniącym przed działaniem ognia, grzybów i owadów, sposób impregnacji zgodnie z zaleceniami producenta preparatu.
5) Wykonanie izolacji termicznej z wełny mineralnej na powierzchniach skośnych nad przestrzeniami nieużytkowymi i nieogrzewanymi strychu.
6) Wykonanie remontu kominów.
7) Montaż membrany dachowej.
8) Wykonanie nowego pokrycia dachowego z blachy na rąbek stojący wraz z łaceniem.
9) Montaż rynien i rur spustowych oraz obróbek blacharskich.
f) Szczegółowy opis techniczny oraz przedmiar robót w załączniku do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45422000-1 - Roboty ciesielskie

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45000000-7 - Roboty budowlane

45420000-7 - Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45261320-3 - Kładzenie rynien

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji jakości

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) zdolności technicznej lub zawodowej:
Dla zadania 1:
a) Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał:
- dwóch robót budowlanych w skład których wchodziła wymiana pokrycia dachowego, o wartości nie mniejszej niż 100.000,00 zł brutto każdej z nich.
Dla zadania 2 i 3:
Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał:
- dwóch robót budowlanych w skład których wchodziła wymiana pokrycia dachowego, o wartości nie mniejszej niż 80.000,00 zł brutto każdej z nich.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym
mowa w art. 125 ust. 1 uPzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych
w Rozdziale VII pkt 4 i 9 SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w
Rozdziale VIII pkt. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz
spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w
postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które
roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie.
5. Jeżeli została wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający może
żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 455 uPzp oraz wskazanym w projekcie umowy, stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ.
4. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-06 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/koronowo

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-06 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-04

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.