eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Termomodernizacja budynku Domu Kultury ŚWIT w Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy przy ul. Kołowej 18 wraz z niezbędną przebudowąOgłoszenie z dnia 2022-06-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Termomodernizacja budynku Domu Kultury ŚWIT w Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy przy ul. Kołowej 18 wraz z niezbędną przebudową

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: DOM KULTURY "ŚWIT" W DZIELNICY TARGÓWEK M. ST. WARSZAWY

1.3.) Oddział zamawiającego: Dom Kultury "Świt"

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000285942

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Piotra Wysockiego 11

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 03-371

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@dkswit.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.dkswit.com.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Termomodernizacja budynku Domu Kultury ŚWIT w Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy przy ul. Kołowej 18 wraz z niezbędną przebudową

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4ab9e7a4-afa3-11ec-baa2-b6d934483bfb

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00226086

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-06-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00057135/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Termomodernizacja budynku Domu Kultury ŚWIT w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy przy ul. Kołowej 18 wraz z niezbędną przebudową budynku.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

„Zwiększenie efektywności energetycznej budynków Domu Kultury ŚWIT w Dzielnicy Targówek m.st Warszawy przy ul. Wysockiego 11 i ul. Kołowej 18”, RPMA.12.01.00-14-I294/20 dla Działania 4.2 „Efektywność energetyczna”, Typ projektów: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” RPO Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00102623/03

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: P-3/2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 2380201,27 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych.
Nazwa, adres obiektu:
Budynek rekreacyjno - sportowy przy ul. Kołowej 18
03-536 Warszawa, dz. ew. nr 2, obręb 4-10-09

Nazwa zadania / projekt:
Część I zamówienia planowana jest do sfinansowania w ramach projektu „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków Domu Kultury ŚWIT w Dzielnicy Targówek m.st Warszawy przy ul. Wysockiego 11 i ul. Kołowej 18”, RPMA.12.01.00-14-I294/20 dla Działania 4.2 „Efektywność energetyczna”, Typ projektów: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

4.5.3.) Główny kod CPV: 45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45223800-4 - Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45261000-4 - Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45262300-4 - Betonowanie

45262520-2 - Roboty murowe

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45410000-4 - Tynkowanie

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45432100-5 - Kładzenie i wykładanie podłóg

45442100-8 - Roboty malarskie

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 3609665,37 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 4690000,01 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 3609665,37 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Tak

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe OKBUD Piotr Morawski

Nazwy (firmy) pozostałych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Eltim Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5681491785

7.3.3) Ulica: Warszawska 103

7.3.4) Miejscowość: Nasielsk

7.3.5) Kod pocztowy: 05-190

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.4.1.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

roboty budowlane i sanitarne

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-06-06

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 3609665,37 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 9 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.