eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zgierz › Wyburzenie i skruszenie oko這 600 m 2 drogi ko這wania zlokalizowanego na lotnisku wojskowym w Nowym Glinniku , 97 - 217 gm. LubochniaOg這szenie z dnia 2023-05-19


Powi您ane og這szenia:

Og這szenie o zam闚ieniu
Roboty budowlane
Wyburzenie i skruszenie oko這 600 m 2 drogi ko這wania zlokalizowanego na lotnisku wojskowym w Nowym Glinniku ,
97 – 217 gm. Lubochnia

SEKCJA I - ZAMAWIAJ。Y

1.1.) Rola zamawiaj帷ego

Post瘼owanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiaj帷ego

1.2.) Nazwa zamawiaj帷ego: 31 Wojskowy Oddzia Gospodarczy

1.3.) Oddzia zamawiaj帷ego: Sekcja Zam闚ie Publicznych

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 101067256

1.5) Adres zamawiaj帷ego

1.5.1.) Ulica: Konstantynowska 85

1.5.2.) Miejscowo嗆: Zgierz

1.5.3.) Kod pocztowy: 95-100

1.5.4.) Wojew鏚ztwo: 堯dzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL712 - 鏚zki

1.5.7.) Numer telefonu: 261442097

1.5.8.) Numer faksu: 261442101

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: 31wog.zp@ron.mil.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiaj帷ego: https://31wog.wp.mil.pl/pl/

1.6.) Rodzaj zamawiaj帷ego: Zamawiaj帷y publiczny - jednostka sektora finans闚 publicznych - jednostka bud瞠towa

1.7.) Przedmiot dzia豉lno軼i zamawiaj帷ego: Obrona

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Og這szenie dotyczy:

Zam闚ienia publicznego

2.2.) Og這szenie dotyczy us逝g spo貫cznych i innych szczeg鏊nych us逝g: Nie

2.3.) Nazwa zam闚ienia albo umowy ramowej:

Wyburzenie i skruszenie oko這 600 m 2 drogi ko這wania zlokalizowanego na lotnisku wojskowym w Nowym Glinniku ,
97 – 217 gm. Lubochnia

2.4.) Identyfikator post瘼owania: ocds-148610-9bfc25a7-f616-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer og這szenia: 2023/BZP 00225080

2.6.) Wersja og這szenia: 01

2.7.) Data og這szenia: 2023-05-19

2.8.) Zam闚ienie albo umowa ramowa zosta造 uj皻e w planie post瘼owa: Nie

2.11.) O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si wy陰cznie wykonawcy, o kt鏎ych mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zam闚ienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wsp馧finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zam闚ienia wraz z podstaw prawn

Zam闚ienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOST襾NIANIE DOKUMENT紟 ZAM紟IENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego post瘼owania

https://31wog.wp.mil.pl/pl

3.2.) Zamawiaj帷y zastrzega dost瘼 do dokument闚 zam闚ienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowi您ani s do sk豉dania ofert, wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, o鈍iadcze oraz innych dokument闚 wy陰cznie przy u篡ciu 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o 鈔odkach komunikacji elektronicznej, przy u篡ciu kt鏎ych zamawiaj帷y b璠zie komunikowa si z wykonawcami - adres strony internetowej: https://31wog.wp.mil.pl/pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotycz帷e korespondencji elektronicznej: https://portal.smartpzp.pl/31wog
Informacja o 鈔odkach komunikacji elektronicznej pomi璠zy Zamawiaj帷ym a Wykonawcami zosta造 okre郵one w rozdziale XII SWZ

3.8.) Zamawiaj帷y wymaga sporz康zenia i przedstawienia ofert przy u篡ciu narz璠zi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narz璠zi, kt鏎e nie s og鏊nie dost瘼ne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) J瞛yki, w jakich mog by sporz康zane dokumenty sk豉dane w post瘼owaniu:

polski

3.15.) RODO (obowi您ek informacyjny): Zapisy dotycz帷e obowi您ku informacyjnego RODO Zamawiaj帷y zamie軼i w rozdziale XXIII SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAM紟IENIA

4.1.) Informacje og鏊ne odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia.

4.1.1.) Przed wszcz璚iem post瘼owania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 57/ZP/23

4.1.3.) Rodzaj zam闚ienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiaj帷y udziela zam闚ienia w cz窷ciach, z kt鏎ych ka盥a stanowi przedmiot odr瑿nego post瘼owania: Nie

4.1.5.) Warto嗆 zam闚ienia: 120004,20 PLN

4.1.8.) Mo磧iwe jest sk豉danie ofert cz窷ciowych: Nie

4.1.13.) Zamawiaj帷y uwzgl璠nia aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zam闚ienia: Nie

4.2. Informacje szczeg馧owe odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia:

4.2.2.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

Zadanie 1 Wyburzenie i skruszenie oko這 600 m 2 drogi ko這wania zlokalizowanego na lotnisku wojskowym w Nowym Glinniku , 97 – 217 gm. Lubochnia

4.2.6.) G堯wny kod CPV: 45111100-9 - Roboty wzakresie burzenia

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45110000-1 - Roboty wzakresie burzenia irozbi鏎ki obiekt闚 budowlanych; roboty ziemne

45111220-6 - Roboty wzakresie usuwania gruzu

4.2.8.) Zam闚ienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: 14 dni

4.2.11.) Zamawiaj帷y przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Spos鏏 oceny ofert: cena max. 100 pkt.

4.3.2.) Spos鏏 okre郵ania wagi kryteri闚 oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wy陰cznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiaj帷y okre郵a aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub innowacyjne, 膨da etykiet lub stosuje rachunek koszt闚 cyklu 篡cia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWC紟

5.1.) Zamawiaj帷y przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udzia逝 w post瘼owaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu.

1. O udzielenie zam闚ienia mog si ubiega Wykonawcy, kt鏎zy:
1.1 nie podlegaj wykluczeniu;
1.2 spe軟iaj warunki udzia逝 w post瘼owaniu dotycz帷e:
1.2.1 zdolno軼i do wyst瘼owania w obrocie gospodarczym
Zamawiaj帷y nie stawia w tym zakresie 瘸dnych wymaga, kt鏎ych spe軟ianie Wykonawca zobowi您any jest wykaza w spos鏏 szczeg鏊ny.
1.2.2 kompetencji lub uprawnie do prowadzenia okre郵onej dzia豉lno軼i zawodowej, o ile wynika to z odr瑿nych przepis闚:
Zamawiaj帷y nie stawia w tym zakresie 瘸dnych wymaga, kt鏎ych spe軟ianie Wykonawca zobowi您any jest wykaza w spos鏏 szczeg鏊ny.
1.2.3 sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiaj帷y nie stawia w tym zakresie 瘸dnych wymaga, kt鏎ych spe軟ianie Wykonawca zobowi您any jest wykaza w spos鏏 szczeg鏊ny.
1.2.4 zdolno軼i technicznej lub zawodowej:
1.2.4.1. O zam闚ienie ubiega si mog wykonawcy, kt鏎zy dysponuj osobami zdolnymi do wykonania zam闚ienia, kt鏎e b璠 uczestniczy w wykonywaniu zam闚ienia, tj. osob /mi kt鏎a/e b璠zie/ b璠 pe軟i funkcj kierownika rob鏒, posiadaj帷/ymi wa積e uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi ( kierownik rob鏒 ) wpisanymi do w豉軼iwej izby in篡nier闚 budownictwa, zgodnie z obowi您uj帷ymi przepisami.
- w specjalno軼i drogowej dla zadania nr 1
Uwaga: Kierownik budowy oraz kierownicy rob鏒 powinni posiada uprawnienia budowlane zgodnie z ustaw z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 682) oraz rozporz康zeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze郾ia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 831 ze.zm.) lub odpowiadaj帷e im wa積e uprawnienia budowlane, kt鏎e zosta造 wydane na podstawie wcze郾iej obowi您uj帷ych przepis闚.
Zamawiaj帷y , okre郵aj帷 wymogi dla os鏏 sprawuj帷ych samodzielne funkcje techniczne w zakresie posiadanych uprawnie budowlanych dopuszcza odpowiadaj帷e im uprawnienia , kt鏎e zosta造 wydane na podstawie wcze郾iej obowi您uj帷ych przepis闚 oraz odpowiadaj帷e im uprawnienia wydane obywatelom Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej z zastrze瞠niem art. 12 a oraz innych przepis闚 Prawo Budowlane ( t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 682) oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w pa雟twach cz這nkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 65 ze.zm.)

5.5.) Zamawiaj帷y wymaga z這瞠nia o鈍iadczenia, o kt鏎ym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiaj帷y 膨da z這瞠nia podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udzia逝 w post瘼owaniu tj. :
1) O鈍iadczenie Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp , o braku przynale積o軼i do tej samej grupy kapita這wej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsument闚 ( t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 275 ze.zm. ) , z innym Wykonawc , kt鏎y z這篡 odr瑿n ofert albo o鈍iadczenie o przynale積o軼i do tej samej grupy kapita這wej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzaj帷ymi przygotowanie oferty niezale積ie od innego Wykonawcy nale膨cego do tej samej grupy kapita這wej , sporz康zone zgodnie z za陰cznikiem 7 do SWZ

5.7.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie spe軟iania warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu: Zamawiaj帷y 膨da z這瞠nia podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie spe軟ienia warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu tj.
1) wykaz os鏏 , skierowanych przez Wykonawc do realizacji zam闚ienia publicznego w zakresie wykazania spe軟ienia przez Wykonawc warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu dotycz帷ych zdolno軼i technicznej lub zawodowej , nale篡 przed這篡 na wezwanie Zamawiaj帷ego :
a) wykaz os鏏 , skierowanych przez Wykonawc do realizacji zam闚ienia publicznego w szczeg鏊no軼i odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych , uprawnie , do鈍iadczenia i wykszta販enia niezb璠nych do wykonania zam闚ienia publicznego okre郵onych w rozdziale V ust. 1 pkt. 1.2.4.1 SWZ dla zadania nr 1 a tak瞠 zakresu wykonywanych przez nie czynno軼i oraz informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami .
2) o鈍iadczenie o aktualno軼i o鈍iadcze i dokument闚 – wz鏎 stanowi za陰cznik nr 9 do SWZ

5.8.) Wykaz przedmiotowych 鈔odk闚 dowodowych:

Zamawiaj帷y nie 膨da z這瞠nia przedmiotowych 鈔odk闚 dowodowych .

5.9.) Zamawiaj帷y przewiduje uzupe軟ienie przedmiotowych 鈔odk闚 dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAM紟IENIA

6.1.) Zamawiaj帷y wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiaj帷y przewiduje aukcj elektroniczn: Nie

6.4.) Zamawiaj帷y wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiaj帷y wymaga zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotycz帷e sk豉dania oferty przez wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia:

1. Wykonawcy mog wsp鏊nie ubiega si o udzielenie zam闚ienia . W takich przypadku ich oferta musi spe軟ia nast瘼uj帷e wymagania :
1) Wykonawcy wsp鏊nie ubiegaj帷y si o udzielenie zam闚ienia musz ustanowi pe軟omocnika do reprezentowania ich w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia oraz zawarcia umowy o udzielenie zam闚ienia publicznego ( w przypadku konsorcjum mo瞠 to by jeden z konsorcjant闚 tzw. LIDER KONSORCJUM LUB OSOBA TRZECIA nie zwi您ana z 瘸dnym z konsorcjant闚 ) .
2) Wype軟iaj帷 formularz ofertowy jak r闚nie inne dokumenty powo逝j帷e si na Wykonawc w miejscu przeznaczonym na dane Wykonawcy nale篡 wpisa dane dotycz帷e Wykonawc闚 ubiegaj帷ych si wsp鏊nie o zam闚ienie
2. Wszelka korespondencja prowadzona b璠zie wy陰cznie z pe軟omocnikiem
3. O鈍iadczenia i dokumenty potwierdzaj帷e brak podstaw do wykluczenia oraz spe軟ienie warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu sk豉da oddzielnie ka盥y z Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷y si o zam闚ienie – za陰czniki nr 4 i nr 5 do SWZ
4. Wykonawcy wsp鏊nie ubiegaj帷y si o udzielenie zam闚ienia za陰czaj do oferty o鈍iadczenie , z kt鏎ego wynika , kt鏎e roboty budowlane wykonaj poszczeg鏊ni Wykonawcy – za陰cznik nr 6 do SWZ.
5. Przed podpisaniem umowy o realizacj zam闚ienia , Zamawiaj帷y mo瞠 za膨da od Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o zam闚ienie , kt鏎ych oferta zostanie uznana za najkorzystniejsz przedstawienia umowy reguluj帷ej zasady wsp馧pracy mi璠zy nimi .
6. W odniesieniu do warunk闚 dotycz帷ych wykszta販enia , kwalifikacji zawodowych lub do鈍iadczenia Wykonawcy wsp鏊nie ubiegaj帷y si o udzielenie zam闚ienia mog polega na zdolno軼iach tych z Wykonawc闚 , kt鏎zy wykonuj roboty budowlane do realizacji kt鏎ych te zdolno軼i s wymagane.

6.7.) Zamawiaj帷y przewiduje uniewa積ienie post瘼owania, je郵i 鈔odki publiczne, kt鏎e zamierza przeznaczy na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia nie zosta造 przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiaj帷y przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zosta造 okre郵one w 18 za陰cznika nr 12 do SWZ - wz鏎 umowy

7.5.) Zamawiaj帷y uwzgl璠ni aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe, innowacyjne lub etykiety zwi您ane z realizacj zam闚ienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin sk豉dania ofert: 2023-06-06 10:00

8.2.) Miejsce sk豉dania ofert: Ofert wraz z za陰cznikami nale篡 z這篡 za po鈔ednictwem platformy pod adresem https://portal.smartpzp.pl/31wog na stronie dotycz帷ej odpowiedniego post瘼owania

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-06 10:10

8.4.) Termin zwi您ania ofert: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAΒ INFORMACJE

nie dotyczy

Podziel si

Pole ten przetarg znajomemu pole

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstaw prezentowanych tutaj informacji s dane publikowane przez Urz康 Zam闚ie Publicznych w Biuletynie Zam闚ie Publicznych. Tre嗆 og這szenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z tre軼i tego og這szenia dost瘼n w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dok豉da wszelkich stara, aby zamieszczone tutaj informacje by造 kompletne i zgodne z prawd. Nie mo瞠 jednak zagwarantowa ich poprawno軼i i nie ponosi 瘸dnej odpowiedzialno軼i za jakiekolwiek szkody powsta貫 w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

Crafted in Japan

18.09.23

Hybrydowa Mazda CX-60
o mocy 327KM

REKLAMA

Je郵i chcesz doda og這szenie do serwisu, zapoznaj si z nasz ofert:

chc zamieszcza og這szenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazw miasta, dla kt鏎ego chcesz znale潭 jednostk ZUS.