eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Złocieniec › Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w całości lub w części na terenie gminy ZłocieniecOgłoszenie z dnia 2022-06-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w całości lub w części na terenie gminy Złocieniec

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Złocieniec

1.3.) Oddział zamawiającego: Stanowisko Zamówień Publicznych

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 472057810

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Stary Rynek 3

1.5.2.) Miejscowość: Złocieniec

1.5.3.) Kod pocztowy: 78-520

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL427 - Szczecinecko-pyrzycki

1.5.7.) Numer telefonu: 94 367 20 22

1.5.8.) Numer faksu: 94 367n16 18

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: poczta@zlocieniec.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zlocieniec.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w całości lub w części na terenie gminy Złocieniec

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0b216909-f5d9-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00224709

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-06-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00034078/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.9 Odbiór i transport odpadów komunalnych od włascicieli nieruchomości zamieszkałych w całości lub części na terenie gminy Złocieniec

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie Pzp, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344). Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu
(https://miniportal.uzp.gov.pl/), ePUAPu (https://epuap.gov.pl/wps/portal) oraz poczty elektronicznej
poczta@zlocieniec.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu (https://miniportal.uzp.gov.pl/), ePUAPu (https://epuap.gov.pl/wps/portal) oraz poczty elektronicznej
poczta@zlocieniec.pl
Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji. Powyższe formularze dostępne są w zakładce: „Katalog spraw”, sekcja „Inne sprawy urzędowe”, „Zamówienia publiczne”, „Złożenie, zmiana, wycofanie oferty oraz komunikacja Zamawiającego z Wykonawcą” lub po wejściu na https://miniportal.uzp.gov.pl/, w menu (w górnym rogu strony), w zakładce „Formularze do komunikacji”.
Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na mini Portalu.
Składanie oświadczeń, wniosków (innych niż wskazane w pkt 11.1. SWZ), zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji) lub poczty elektronicznej (z zastrzeżeniem pkt 13.6. SWZ), na wskazany w pkt 13.14 SWZ adres email. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP lub ID postępowania). Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. Załączniki do formularza komunikacji muszą być zgodne z obowiązującym Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.
Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. poz. 2452) oraz rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy (Dz. U. poz. 2415).
Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu (dostępnym na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi) oraz regulaminie ePUAP.
Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (ePUAP) lub pocztę elektroniczną Zamawiającego.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
 Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Złocieniec reprezentowana przez Burmistrza Złocieńca - Krzysztofa Roberta Zacharzewskiego, z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Złocieńcu ul. Stary Rynek 3, 78-520 Złocieniec, tel.: 9436 72022, adres e-mail: um.burmistrz@zlocieniec.pl
 Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych. Ma Pani/Pan prawo do skontaktowania się z Inspektorem Ochrony Danych poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres: ochronadanych@zlocieniec.pl lub wysyłając korespondencję na adres: Urząd Miejski w Złocieńcu ul. Stary Rynek 3, 78-520 Złocieniec
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na „ Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w całości lub w części na terenie gminy Złocieniec”,
nr postępowania BZP.271.8.2022, w związku z wymogami, jakie na zamawiającego nakładają przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będzie Gmina Złocieniec oraz osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania zgodnie z obowiązkiem zapewnienia jawności postępowania, w oparciu o art. 18 oraz art. 74 Ustawy
 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 Ustawy, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.
 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Ustawy;
 posiada Pani/Pan:
− prawo dostępu do danych osobowych, które Pani/Pana dotyczą, przy czym informujemy, że gdyby spełnienie tego żądania wymagało niewspółmiernie dużo wysiłku, Administrator ma prawo do zażądania od Pani/Pana dodatkowych informacji dotyczących zgłaszanego żądania takich jak szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu stosownie do treści przepisu art. 8a ust. 2 Ustawy,
− prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
− prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz prawo do żądania usunięcia danych osobowych
 w przypadku gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: BZP.271.8.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Część I- odbiór i transport odpadów komunalnych zbieranych selektywnie
i zmieszanych z terenu Gminy Złocieniec z sektora I obejmującego miejscowości: Bolegorzyn, Chlebowo ( w tym Szczycienko), Cieminko, Gronowo, Nowe Worowo, Płocie, Siecino, Smołdzęcino;

4.2.6.) Główny kod CPV: 90511000-2 - Usługi wywozu odpadów

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90512000-9 - Usługi transportu odpadów

90533000-2 - Usługi gospodarki odpadami

90000000-7 - Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Do wyboru oferty przyjmuje się najkorzystniejszy bilans poniższych składników:
1. Cena za realizację zadania- 60 pkt
2. Wykorzystane pojazdów spełniających europejski standard emisji spalin- 40 pkt
RAZEM- Suma 100 pkt

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: aspekty środowiskowe, w tym efektywność energetyczna przedmiotu zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: wykorzystanie pojazdów spełniających europejski standard emisji spalin

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak

4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty środowiskowe

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

2) Część II- odbiór i transport odpadów komunalnych zbieranych selektywnie
i zmieszanych z terenu Gminy Złocieniec z sektora II obejmującego miasto Złocieniec oraz miejscowości: Bobrowo, Cieszyno, Darskowo, Kosobudy, Lubieszewo, Rzęśnica, Stawno, Stare Worowo, Warniłęg.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90000000-7 - Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90511000-2 - Usługi wywozu odpadów

90512000-9 - Usługi transportu odpadów

90533000-2 - Usługi gospodarki odpadami

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Do wyboru oferty przyjmuje się najkorzystniejszy bilans poniższych składników:
1. Cena za realizację zadania- 60 pkt
2. Wykorzystane pojazdów spełniających europejski standard emisji spalin- 40 pkt
RAZEM- Suma 100 pkt

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: aspekty środowiskowe, w tym efektywność energetyczna przedmiotu zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: wykorzystanie pojazdów spełniających europejski standard emisji spalin

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak

4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty środowiskowe

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
ZDOLNOŚCI DO WYSTĘPOWANIA W OBROCIE GOSPODARCZYM:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie; DOTYCZY CZĘŚCI I ORAZ CZĘŚCI II

UPRAWNIEŃ DO PROWADZENIA OKREŚLONEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ LUB ZAWODOWEJ, o ile wynika to z odrębnych przepisów: „ w zakresie „uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej” Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ten warunek, jeżeli wykaże, iż posiada: DOTYCZY CZĘŚCI I ORAZ CZĘŚĆI II

a) aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, prowadzonej przez Gminę Złocieniec, o którym mowa w art. 9b ustawy z dnia 13 września 1996r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w zakresie objętym przedmiotem zamówienia;
b) aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r o odpadach (t.j. Dz. U. 2021r. poz. 779 z późn. zm.) w zakresie rodzajów odpadów objętych niniejszym postępowaniem lub wpisu do rejestru BDO; W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia powyższy warunek musi spełniać co najmniej jeden z Wykonawców, który będzie realizował tę część zamówienia, z którym wiąże się obowiązek posiadania uprawnień.
c) aktualny wpis do rejestru podmiotów odbierających zużyty sprzęt elektryczny
i elektroniczny, prowadzonego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.
ZDOLNOŚCI TECHNICZNEJ LUB ZAWODOWEJ:
a) Dotyczy części I zamówienia. Wykaże , że w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –
w tym okresie z należytą starannością oraz zgodnie z przepisami prawa co najmniej jedną usługę polegającą na wywozie odpadów o łącznej wartości minimum 200 000 zł brutto. W przypadku wykazania kilku usług za kwoty mniejsze niż wymagane, kwoty wynikające z poświadczeń, referencji nie będą sumowane w celu potwierdzenia spełnienia postawionego warunku. Zamawiający informuje, że nie dopuszcza sumowania usług w ramach niniejszego warunku. Warunek ten ma być spełniony:
- samodzielnie przez wykonawcę, lub
- minimum jeden, inny podmiot udostępniający wykonawcy swoją wiedzę i doświadczenie i który zrealizuje te usługi lub
- w przypadku wykonawców występuje wspólnie- samodzielnie przez minimum jednego z wykonawców występujących wspólnie
b) Dotyczy części II zamówienia. Wykaże , że w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie z należytą starannością oraz zgodnie z przepisami prawa co najmniej jedną usługę polegającą na wywozie odpadów o łącznej wartości minimum 450 000,00 zł brutto. W przypadku wykazania kilku usług za kwoty mniejsze niż wymagane, kwoty wynikające z poświadczeń, referencji nie będą sumowane w celu potwierdzenia spełnienia postawionego warunku. Zamawiający informuje, że nie dopuszcza sumowania usług w ramach niniejszego warunku. Warunek ten ma być spełniony:
- samodzielnie przez wykonawcę, lub
- minimum jeden, inny podmiot udostępniający wykonawcy swoją wiedzę i doświadczenie i który zrealizuje te usługi lub
- w przypadku wykonawców występuje wspólnie- samodzielnie przez minimum jednego z wykonawców występujących wspólnie.
Ww. wykonane lub wykonywane usługi muszą być potwierdzone dowodami określającymi, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
-przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonywane,
a w przypadku świadczeń powtarzających lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest wstanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy;
- w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.

c) dysponuje co najmniej DOTYCZY CZ. I ORAZ CZĘŚĆI II:
-trzema pojazdami specjalistycznymi, przystosowanymi do odbioru zmieszanych odpadów komunalnych, o pojemności skrzyni ładunkowej- co najmniej 16 m3, szczelne;
- dwoma pojazdami przystosowanymi do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych o pojemności skrzyni ładunkowej, co najmniej 16 m3
- jednym pojazdem do odbioru odpadów komunalnych bez funkcji kompaktującej;
- dwoma pojazdami z żurawiem hydraulicznym (HDS) o wysięgu min. 12 m do opróżniania pojemników półpodziemnych oraz typu dzwon (iglo);
- co najmniej 10% pojazdów, biorących udział w realizacji zadania, powinny stanowić samochody elektryczne lub pojazdy napędzane gazem ziemnym, z tym że wskazany pojazd powinien być zgłoszony przez Wykonawcę do obsługi zamówienia, najpóźniej do 20.12.2022 roku.
Wszystkie pojazdy muszą być wyposażone w:
- System monitoringu, bazujący na systemie pozycjonowania systemu satelitarnego, umożliwiający trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych
o położeniu pojazdu i miejscach postojów;
- Czujniki zapewniające dane o miejscach wyładunku odpadów- umożliwiający weryfikację danych;
- narzędzia lub urządzenia umożliwiające sprzątanie terenu po opróżnieniu pojemników;
-oznakowanie o aktualnej w danym dniu frakcji odbieranych odpadów

Uwaga: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (w szczególności członkowie konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej) warunek, o którym mowa w pkt. 8.2.3. ) wykonawcy wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia mogą spełnić łącznie
SYTUACJI EKONOMICZNEJ LUB FINANSOWEJ:
a) wykonawca wykaże że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej
w zakresie prowadzonej działalności, związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż :
DOTYCZY CZ. I - 150 000 złotych.
DOTYCZY CZ. II - 450 000 złotych.
W przypadku składania oferty przez dwa lub więcej podmiotów , ocena spełnienia warunku odbędzie się w następujący sposób: choćby jeden podmiot powinien dysponować odpowiednimi dokumentami, lub kilka podmiotów może wykazać spełnianie warunku łącznie.

8.3. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Odpisu lub informacji z KRS lub z CEiIDG, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
Uwaga: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia odpis lub informacja o których mowa powyżej musi złożyć każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
2. oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy oraz art. 7 ust.1 ustawy w zakresie podstaw wykluczenia
z postępowania wskazanych przez Zamawiającego
Uwaga: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty o których mowa powyżej musi złożyć każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli:
- może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile Wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w SWZ dane umożliwiające dostęp do tych środków;
- podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada zakresowi oświadczenia, o którym mowa w SWZ.
Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.
W zakresie nieuregulowanym ustawą Pzp lub SWZ do oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają w szczególności przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w: pkt 11.3.2.1 SWZ – składa informację
z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie, o którym mowa w pkt 11.3.2.1 SWZ; wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed ich złożeniem pkt11.3.2.3 SWZ – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. Wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.
Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 11.7, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, ustawy Pzp, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu:
- W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA PRZEZ WYKONAWCĘ WARUNKU,
O KTÓRYM MOWA W PKT 8.2.2 SWZ:
a) aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, prowadzonej przez Burmistrza Gminy Złocieniec, o którym mowa w art. 9b ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w zakresie objętym przedmiotem zamówienia;
b) aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r o odpadach (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 779 z późn. zm.)
w zakresie rodzajów odpadów objętych niniejszym postępowaniem lub wpisu do rejestru BDO;
c) Wpis do rejestru podmiotów odbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, prowadzonego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.

- W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA PRZEZ WYKONAWCĘ WARUNKU,
O KTÓRYM MOWA W PKT 8.2.3 SWZ:
a) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również
wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu,
dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie - Załącznik nr 3 do SWZ przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.
b) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu
wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami –
Załącznik nr 4 do SWZ

c) dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości:
CZĘŚĆ I - 2 400,00 ZŁOTYCH(słownie: dwa tysiące czterysta złotych)
CZĘŚĆ II - 9 800,00 ZŁOTYCH (słownie: dziewięć tysięcy osiemset złotych)

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia,
o których mowa w pkt 11.1. i 11.3.2 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie,
z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy
Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, o ile
w umowie nie określono inaczej.
2. Z wnioskiem o zmianę postanowień umowy może wystąpić zarówno WYKONAWCA, jak
i ZAMAWIAJĄCY.
3. Wysokość wynagrodzenia WYKONAWCY może ulec zmianie, z zastrzeżeniem postanowień ust. 4-6, w przypadku zmiany:
1) stawki podatku od towarów i usług (VAT),
2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa
w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych,
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy przez WYKONAWCĘ.
4. W przypadku zmiany przepisów, o których mowa w ust. 3, skutkujących zmianą wysokości wynagrodzenia należnego WYKONAWCY, każda ze stron umowy, w terminie od dnia opublikowania przepisów dokonujących tych zmian do 30 dnia od dnia ich wejścia w życie, może wystąpić do drugiej strony o dokonanie odpowiedniej zmiany wysokości wynagrodzenia.
5. Podstawą do dokonania odpowiednich zmian wysokości wynagrodzenia, będzie przedstawiana każdorazowo ZAMAWIAJĄCEMU kalkulacja kosztów WYKONAWCY, potwierdzająca wpływ wejścia w życie przepisów dokonujących te zmiany na koszty wykonania Przedmiotu umowy przez WYKONAWCĘ. WYKONAWCA zobowiązany jest dostarczyć dokumentację potwierdzającą poprawność dokonanej kalkulacji wraz z dowodami uzasadniającymi zmianę wynagrodzenia.
6. Przed podjęciem decyzji o zwiększeniu wynagrodzenia ZAMAWIAJĄCY dokona weryfikacji zasadności oraz poprawności obliczeń dokonanych przez WYKONAWCĘ w zakresie żądanej zmiany wynagrodzenia, a także oceny możliwości sfinansowania wyższego wynagrodzenia w ramach posiadanych środków w planie finansowym ZAMAWIAJACEGO, zatwierdzonym na dany rok.
7. ZAMAWIAJĄCY dopuszcza możliwość dokonania zmian Umowy w przypadkach, gdy:
1) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy, chyba że zmiana taka znana była w chwili składania oferty,
2) niezbędna jest zmiana w zakresie opisu Przedmiotu umowy i jego cech oraz sposobu jego realizacji – jeżeli zmiany są korzystne dla ZAMAWIAJACEGO lub wywołane okolicznościami, których nie można było przewidzieć w momencie składania oferty,
3) niezbędna jest zmiana terminu realizacji umowy w przypadku zaistnienia okoliczności lub zdarzeń uniemożliwiających realizację umowy w wyznaczonym terminie, na które Strony nie miały wpływu,
4) niezbędne jest zwiększenie zakresu zamówienia, ze względu na pojawienie się nowych terenów, które wejdą w zasób gminy i za których utrzymanie odpowiedzialny będzie Zamawiający.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-07-06 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-07-06 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-08-04

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.