eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Pszczyna › Modernizacja budynku basenu przy PZS nr 2 w Pszczynie, ul. Szymanowskiego 12Ogłoszenie z dnia 2022-06-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Modernizacja budynku basenu przy PZS nr 2 w Pszczynie, ul. Szymanowskiego 12

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Pszczyński

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276255074

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 3 Maja 10

1.5.2.) Miejscowość: Pszczyna

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-200

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22C - Tyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@powiat.pszczyna.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat.pszczyna.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://powiat-pszczyna.logintrade.net/zapytania_email,84515,ee67d0cbae929770ff32b60c6306a1c0.html

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Modernizacja budynku basenu przy PZS nr 2 w Pszczynie, ul. Szymanowskiego 12

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ba4112cc-d1c2-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00224705

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-06-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00011398/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Modernizacja budynku basenu przy PZS nr 2 w Pszczynie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00156409/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: IZ.272.6.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 5739717,80 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest : „Modernizacja budynku basenu przy PZS nr 2 w Pszczynie, ul. Szymanowskiego 12”.
2. Przedmiotowe zadanie będzie realizowane w procedurze zaprojektuj i wybuduj i jest finansowane z:
a. środków zewnętrznych: Polski Ład
b. środków własnych Powiatu Pszczyńskiego.

3. W ramach inwestycji „Modernizacja budynku basenu przy PZS nr 2 w Pszczynie, ul. Szymanowskiego 12” wyodrębnia się m.in.:
a. Usługę polegającą na opracowaniu dokumentacji projektowej na podstawie Programu Funkcjonalno-Użytkowego,
b. Wykonaniu robót budowlanych na podstawie opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej.

4. Program Funkcjonalno-Użytkowy przewiduje m.in. :
1) Roboty rozbiórkowe,
2) Roboty konstrukcyjne, murarskie, wykończeniowe,
3) Demontaż i montaż ślusarki okiennej i drzwiowej,
4) Dobudowę windy i pomieszczenia szatni,
5) Modernizację niecki basenowej,
6) Remont klatki schodowej zewnętrznej,
7) Remont strefy wejścia,
8) Zabezpieczenie stropów do wymaganej odporności ogniowej,
9) Elementy informacji wizualnej,
10) Dostawę i montaż wyposażenia pomieszczeń,
11) Instalacje c.o. (zakres ograniczony),
12) Instalacje wentylacji (zakres ograniczony),
13) Źródło ciepła – kotłownia gazowa,
14) Instalacja gazowa wewnętrzna i zewnętrzna,
15) Instalacja ciepła technologicznego (zakres ograniczony),
16) Instalacja wody do celów bytowych i p.poż.,
17) Instalacja kanalizacji sanitarnej,
18) Instalacja kanalizacji zewnętrznej,
19) Technologia basenowa,
20) Instalacje elektryczne i słaboprądowe,
21) Instalacja oddymiania klatki schodowej.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 4, 4a, 4b do SWZ

4.5.3.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

45212212-5 - Roboty budowlane w zakresie basenów pływackich

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamawiający unieważnia przedmiotowe postępowanie, z uwagi na fakt, iż oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
W niniejszym postępowaniu oferta, z najniższą ceną wynosi: 12 078 618,45zł, znacznie przewyższają kwotę 7 326 000,00 zł tj. kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Mając na uwadze fakt, iż Zamawiający nie może zwiększyć kwoty, którą zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia przedmiotowe postępowanie podlega unieważnieniu. Powyższa okoliczność stanowi przesłankę do unieważnienia postępowania na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.