eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Toruń › Wynajem długoterminowy samochodów osobowych na lata 2023-2026 na potrzeby obsługi Urzędu Marszałkowskiego.Ogłoszenie z dnia 2022-06-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Wynajem długoterminowy samochodów osobowych na lata 2023-2026 na potrzeby obsługi Urzędu Marszałkowskiego.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Województwo Kujawsko-Pomorskie

1.3.) Oddział zamawiającego: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 871121290

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Teatralny 2

1.5.2.) Miejscowość: Toruń

1.5.3.) Kod pocztowy: 87-100

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL613 - Bydgosko-toruński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@kujawsko-pomorskie.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.kujawsko-pomorskie.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wynajem długoterminowy samochodów osobowych na lata 2023-2026 na potrzeby obsługi Urzędu Marszałkowskiego.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3872033e-ee21-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00224535

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-06-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00024097/13/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.14 Wynajem samochodów

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/kujawsko.pomorskie

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/kujawsko.pomorskie

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia odbywa się przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej, za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem
https://platformazakupowa.pl/pn/kujawsko.pomorskie zwanej dalej Platformą.2. W postępowaniu o
udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności
składanie oświadczeń, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za
pośrednictwem formularza "Wyślij wiadomość" dostępnego na stronie:
https://platformazakupowa.pl/pn/kujawsko.pomorskie.3. We wszelkiej korespondencji związanej z
niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się nazwą i numerem postępowania
określonym przez Zamawiającego na pierwszej stronie SWZ.4. W sytuacjach awaryjnych np. w
przypadku przerwy w funkcjonowaniu lub awarii niedziałania:
https://platformazakupowa.pl/pn/kujawsko.pomorskie Zamawiający może również komunikować się z
Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, na adres zamowienia@kujawsko-pomorskie.pl .5. Do
porozumiewania się z Wykonawcami upoważniony w zakresie formalnym i merytorycznym jest Pani
Marta Jaroszewska, tel. +48 56-62-18-361. 6. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom
informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące
odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający
będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z
obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny wykonawca, będzie przekazywana w formie
elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy. 7. Wykonawca
jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii
lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.8. Wykonawca, przystępując do niniejszego
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: a) akceptuje warunki korzystania z
platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w
zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący, b) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania
ofert/wniosków dostępnej pod linkiem https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje9. Zamawiający
nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z
platformazakupowa.pl, w szczególności za sytuację, gdy zamawiający zapozna się z treścią oferty
przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do
zamawiającego”). Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie
brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu ponieważ nie został spełniony obowiązek
narzucony w art. 221 ustawy Pzp

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający informuje, że: administratorem
Pani/Panadanych osobowych jest Województwo Kujawsko-Pomorskie - Urząd Marszałkowski
Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Pl. Teatralny 2;inspektorem ochrony danych
osobowych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu; jest pan
Andrzej Narolewski, adres poczty elektronicznej: iod@kujawskopomorskie.pl;Pani/Pana dane osobowe
przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego; odbiorcami przekazanych przez Wykonawcę
danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja
postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy Pzp, z uwzględnieniem ograniczenia
zasady jawności; dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp,
przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres
obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego przekracza 4 lata, okres przechowywania
obejmuje cały okres obowiązywania umowy; Wykonawca jest zobowiązany, w związku z udziałem w
przedmiotowym postępowaniu, do wypełnienia wszystkich obowiązków
formalno-prawnych wymaganych przez rozporządzenie 2016/679 i związanych z udziałem w
przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia. Do obowiązków tych należą:1) obowiązek
informacyjny przewidziany w art. 13 rozporządzenia 2016/679 względem osób fizycznych, których
dane osobowe dotyczą i od których dane te Wykonawca bezpośrednio pozyskał i przekazał
Zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie Zamawiającego,2) obowiązek
informacyjny wynikający z art. 14 rozporządzenia 2016/679 względem osób fizycznych, których dane
Wykonawca pozyskał w sposób pośredni, a które to dane Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w
treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie Zamawiającego. Zamawiający informuje, że;1)
udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 rozporządzenia 2016/679 (dane osobowe
dotyczące wyroków skazujących i czynów zabronionych) w celu umożliwienia korzystania ze środków
ochrony prawnej, októrych mowa w dziale IX ustawy Pzp, do upływu terminu na ich wniesienie;2)
udostępnianie protokołu i załączników do protokołu ma zastosowanie do wszystkich danych
osobowych, z wyjątkiem tych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 (tj. danych
osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne
lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz przetwarzania danych
genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub
danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby), zebranych w toku
postępowania o udzieleniezamówienia;3) w przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe
są przetwarzane przez Zamawiającego, z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1–
3rozporządzenia 2016/679 (związanych z prawem Wykonawcy do uzyskania od administratora
potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jego dotyczące, prawem Wykonawcy do bycia poinformowanym o odpowiednich zabezpieczeniach, o których mowa w art. 46 rozporządzenia
2016/679, związanych z przekazaniem jego danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej oraz prawem otrzymania przez Wykonawcę od administratora kopii danych
osobowych podlegających przetwarzaniu), Zamawiający może żądać od osoby występującej z
żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub
datyzakończonego postępowania o udzielenie zamówienia;4) skorzystanie przez osobę, której dane
osobowe są przetwarzane, z uprawnienia, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679
(uprawnienie do sprostowania lub uzupełnieniadanych osobowych), nie może naruszać integralności
protokołu postępowania oraz jego załączników. Więcej informacji w Dziale XXIV. OCHRONA
DANYCH OSOBOWYCH SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZW-I.272.37.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część A: Wynajem długoterminowy 1 samochodu na potrzeby obsługi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego

4.2.6.) Główny kod CPV: 34110000-1 - Samochody osobowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

50112000-3 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji samochodów

66510000-8 - Usługi ubezpieczeniowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2026-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie wyniku osiągniętej liczby punktów przyznanych przez komisję przetargową w oparciu o następujące kryteria i ustaloną punktację do 100 (100 % = 100 pkt):
Punkty za poszczególne kryteria zostaną zsumowane i będą stanowić końcową ocenę oferty. Maksymalnie wykonawca może zdobyć 100 pkt.
Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, który uzyskał najwyższą liczbę punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Emisja CO2

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Średnie spalanie w cyklu mieszanym na 100 km

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Stawka za przekroczenie limitu kilometrów

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część B: Wynajem długoterminowy 3 samochodów elektrycznych osobowych na potrzeby obsługi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego

4.2.6.) Główny kod CPV: 34110000-1 - Samochody osobowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

50112000-3 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji samochodów

66510000-8 - Usługi ubezpieczeniowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2026-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie wyniku osiągniętej liczby punktów przyznanych przez komisję przetargową w oparciu o następujące kryteria i ustaloną punktację do 100 (100 % = 100 pkt):
Punkty za poszczególne kryteria zostaną zsumowane i będą stanowić końcową ocenę oferty. Maksymalnie wykonawca może zdobyć 100 pkt.
Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, który uzyskał najwyższą liczbę punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wielkość zużycia energii elektrycznej

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: zasięg samochodu na jednym ładowniu baterii

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część C: Wynajem długoterminowy 1 samochodu na potrzeby obsługi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego

4.2.6.) Główny kod CPV: 34110000-1 - Samochody osobowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

50112000-3 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji samochodów

66510000-8 - Usługi ubezpieczeniowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2026-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie wyniku osiągniętej liczby punktów przyznanych przez komisję przetargową w oparciu o następujące kryteria i ustaloną punktację do 100 (100 % = 100 pkt):
Punkty za poszczególne kryteria zostaną zsumowane i będą stanowić końcową ocenę oferty. Maksymalnie wykonawca może zdobyć 100 pkt.
Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, który uzyskał najwyższą liczbę punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Emisja CO2

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Średnie spalanie w cyklu mieszanym na 100 km

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Stawka za przekroczenie limitu kilometrów

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i
konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę
,ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenie
o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami
potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (załącznik
nr 3 do Swz).
4.1.2 odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Wypełniona i podpisana elektronicznie specyfikacja techniczna z wymaganiami oferowanych samochodów , w zależności od pakietu (załącznik 8a,8b,8c)

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

2.1 Formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 2 do Swz;
2.2 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału aktualne na dzień składania ofert stanowiące wstępne potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia (Załącznik nr 1 do SWZ);
2.3 W przypadku dokonywania czynności związanych ze złożeniem wymaganych dokumentów przez osobę(y) nie wymienioną(e) w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo;
2.4 Oświadczenie dotyczące podwykonawstwa (załącznik nr 4 do Swz);
2.5 Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o Zobowiązaniu do oddania do dyspozycji Wykonawcy, niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia – jeżeli dotyczy – jeżeli dotyczy (załącznik nr 6 do Swz);
2.6 oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (o którym mowa w dziale V pkt 5 Swz) – jeżeli dotyczy;
2.7 Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału – jeżeli dotyczy (Załącznik nr 5 do SWZ);
2.8 Wypełnioną i podpisaną elektronicznie specyfikację techniczną oferowanych samochodów , w zależności od pakietu (załącznik 8a,8b, 8c).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia (konsorcjum), Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w
postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy (lider
konsorcjum). 2. Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej, składa się, pod rygorem nieważności,
w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawców.
Szczegółowe informacje zawiera rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia
2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań
technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie. 3. Pełnomocnictwo należy
dołączyć do oferty i powinno ono zawierać w szczególności wskazanie:1) postępowania o
udzielenie zamówienie publicznego, którego dotyczy;2) wszystkich Wykonawców ubiegających
się wspólnie o udzielenie zamówienia;3) ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego
umocowania.4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców,
oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału, o którym mowa w
Dziale VI pkt 1SWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w
postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału
w postępowaniu

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Istotne postanowienia umowy zawiera projekt umowy, stanowiący załącznik nr 6 .
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w zakresie uregulowanym w art.
455 ust. 1 pkt 2 lit. b, c, pkt 3 i 4, ust. 2 ustawy Pzp.
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie:
3.1 zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, która dotyczy podmiotu, na którego zasoby
wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118, w celu wykazania spełniania
warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 57 pkt 2, wykonawca jest wówczas
obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o
udzielenie zamówienia, 3.2 terminów realizacji przedmiotu zamówienia jedynie jeśli wynikać to
będzie z okoliczności o charakterze obiektywnym, których nie można było przewidzieć w chwili
składania oferty takich jak w szczególności: 3.2.1 zmiana przepisów prawa mająca wpływ na
zakres lub sposób realizacji przedmiotu zamówienia, 3.2.2 wystąpienie siły wyższej, której
działanie uniemożliwiło terminową realizację przedmiotu zamówienia, działanie siły wyższej
rozumiane jest jako wszelkie nadzwyczajne zdarzenia o
charakterze zewnętrznym, niemożliwe do przewidzenia, takie jak katastrofy, pożary, powodzie,
wybuchy, ataki terrorystyczne, niepokoje społeczne, strajki, z wyjątkiem strajku u Wykonawcy,
działania wojenne, epidemie.
3.2.3 Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie terminów realizacji
przedmiotu zamówienia jeśli wynikać to będzie z przerw w realizacji przedmiotu zamówienia,
powstałych z przyczyn wyłącznie zależnych od Zamawiającego. W przypadku zaistnienia ww.
okoliczności termin zostanie przedłużony o czas niezbędny do zrealizowania przedmiotu
zamówienia, co zostanie ustalone za porozumieniem obu stron umowy, w oparciu o ww.
okoliczności,
3.2.4 przedłużającej się niezależnej od Wykonawcy procedury udzielenia niniejszego
zamówienia np. w związku z ewentualnym odwołaniem,
3.2.5 opóźnień związanych z wewnętrznym obiegiem dokumentów u Zamawiającego,
niezależnych od Wykonawcy; 4. Dopuszczalna jest zmiana wysokości wynagrodzenia brutto,
jeśli wynikać to będzie ze zmiany
obowiązującej stawki podatku VAT. W wypadku zmiany stawki podatku VAT wynagrodzenie
Wykonawcy brutto zostanie zmniejszone bądź zwiększone w stosunku odpowiednim do zmiany
wysokości podatku VAT, wynagrodzenie Wykonawcy netto (tj. bez podatku VAT) jest
niezmienne.
5. Inne zmiany w zakresie przewidzianym we wzorze umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-07-05 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/kujawsko.pomorskie

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-07-05 10:10

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-08-03

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.