eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Węgierska Górka › Świadczenie usług asystencji osobistej na rzecz osoby niepełnosprawnej w ramach Programu Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2022. Realizacja na terenie Gminy Węgierska Górka.Ogłoszenie z dnia 2022-06-26


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Świadczenie usług asystencji osobistej na rzecz osoby niepełnosprawnej w ramach Programu Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2022. Realizacja na terenie Gminy Węgierska Górka.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WĘGIERSKIEJ GÓRCE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 072364944

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Zielona 43

1.5.2.) Miejscowość: Węgierska Górka

1.5.3.) Kod pocztowy: 34-350

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL225 - Bielski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gopswg@tenit.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: wegierska-gorka.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług asystencji osobistej na rzecz osoby niepełnosprawnej w ramach Programu Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2022. Realizacja na terenie Gminy Węgierska Górka.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4abdf374-e8c0-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00224230

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-06-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Nie

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 1 ustawy w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 1 ustawy

3.1.1.) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki:

Zgodnie z założeniami Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2022 adresaci programu lub ich opiekunowie prawni maja prawo wyboru osoby, która będzie świadczyć dla nich usługi asystencji osobistej. Warunek taki wyklucza możliwość wyboru konkretnego, wskazanego przez osobę niepełnosprawna lub jej opiekuna prawnego wykonawcy usługi w trybach konkurencyjnych. Całkowita szacowana wartość usług asystencji osobistej osoby niepełnosprawnej w roku 2022 dla wszystkich osób niepełnosprawnych zamieszkujących gminę Węgierska Górka przekracza kwotę 130 000 złotych.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: GOPS.262.67.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 7200,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług usługi asystencji osobistej osoby niepełnosprawnej w ramach realizowanego Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2021” dla wskazanej z imienia i nazwiska osoby niepełnosprawnej, zamieszkałej na terenie gminy Węgierska Górka, w celu poprawy jakości życia tej osoby, zapewnienia jej wsparcia oraz pomocy adekwatnej do potrzeb, umożliwienia tej osobie zaangażowania w wydarzenia społeczne, kulturalne, rozrywkowe lub sportowe. Liczba godzin do zrealizowania 240.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do Zaproszenia.
3. W przypadku gdy usługa usług asystencji osobistej będzie świadczona na rzecz dzieci niepełnosprawnych do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnoprawności łącznie z ww. wskazaniami, Wykonawca zobowiązany będzie przed rozpoczęciem świadczenia usług przedstawić Zamawiającemu zaświadczenie psychologa o braku przeciwwskazań do wykonywania czynności przez asystenta.
4. Zamawiający do wykonania powyższego zamówienia nie wskazuje czynności w zakresie realizacji zamówienia, w stosunku do których wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy.

4.5.3.) Główny kod CPV: 85311200-4 - Usługi opieki społecznej dla osób niepełnosprawnych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

85000000-9 - Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 7200 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 7200 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 7200 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Monika Niemczycka

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 76041204686

7.3.4) Miejscowość: Brzuśnik

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-06-21

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 7200 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2022-12-26

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.