eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Dostawa artykułów biurowych dla Jednostki Wojskowej Nr 6021.Ogłoszenie z dnia 2022-06-25


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa artykułów biurowych dla Jednostki Wojskowej Nr 6021.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Jednostka Wojskowa Nr 6021

1.3.) Oddział zamawiającego: Jednostka Wojskowa Nr 6021

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 146268471

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Żwirki i Wigury 9/13

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-909

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.7.) Numer telefonu: 261847581

1.5.8.) Numer faksu: 261847577

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ozgst.zampub@ron.mil.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.ozgst.wp.mil.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Obrona

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa artykułów biurowych dla Jednostki Wojskowej Nr 6021.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b95284ef-f2c3-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00224178

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-06-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00089224/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.14 Dostawa artykułów biurowych dla JW Nr 6021,

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/ozgst

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/ozgst

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: ZAMAWIAJĄCY, określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,
d) włączona obsługa JavaScript,
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
f) Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,
g) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi
datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuje się, że:
1) Administratorem danych osobowych wykonawcy jest: Jednostka Wojskowa Nr 6021, ul. Żwirki i Wigury 9/13, 00-909 Warszawa, 2)
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym wykonawca może skontaktować poprzez adres e-mail:
ozgst.iodo@ron.mil.pl. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o
udzielenie zamówienia publicznego. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18-19 oraz art. 74-76 ustawy Pzp. Dane osobowe będą przechowywane na czas przewidziany przepisami prawa. Obowiązek podania przez danych osobowych bezpośrednio dotyczących wykonawcy jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Pzp. W odniesieniu do danych osobowych wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
Wykonawca posiada:
1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Wykonawcy nie przysługuje:
1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 39/2022/TP/Szkol i KO

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 283193,74 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: dostawa artykułów biurowych dla Jednostki Wojskowej Nr 6021. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają: załączniki nr 1, nr 1.1 do SWZ tj.: Specyfikacja asortymentowo – cenowa oraz nr 6 tj.: Projektowane postanowienia umowy.
ZAMAWIAJĄCY nie dopuszcza składania ofert częściowych. Uzasadnienie braku podziału na części: Zamówienie dotyczy jednego rodzaju asortymentu. Zamówienie jednorodne. 4. Ilekroć w niniejszej SWZ przedmiot zamówienia jest opisany ze wskazaniem znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego WYKONAWCĘ, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, to przyjmuje się, że wskazaniom takim towarzyszą wyrazy
„lub równoważne”. ZAMAWIAJĄCY, opisując przedmiot zamówienia, na podstawie dyspozycji wyrażonej w art. 99 ust. 4 ustawy Pzp, wskazał na znak towarowy lub pochodzenie z uwagi na specyfikę przedmiotu zamówienia oraz brak możliwości jego opisania w sposób wyczerpujący za pomocą dokładnych i zrozumiałych określeń. Opisując przedmiot zamówienia za pomocą znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty dostarczane ZAMAWIAJĄCY określa tym samym parametry jakościowe, techniczne i cechy użytkowe, jakim musi odpowiadać przedmiot zamówienia, aby spełniać wymagania stawiane przez ZAMAWIAJĄCEGO.

4.2.6.) Główny kod CPV: 30190000-7 - Różny sprzęt i artykuły biurowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: ZAMAWIAJĄCY dokona wyboru najkorzystniejszej oferty, z ofert spełniających wymagania, co do treści SWZ przy zastosowaniu poniższego kryterium.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji partii dostawy przedmiotu zamówienia od dnia złożenia pisemnego zapotrzebowania

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się WYKONAWCY, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1, art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp z postępowania z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 ustawy Pzp oraz spełniają warunki określone w art. 112 ust. 2 ustawy Pzp dotyczące:
1.1. Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym. ZAMAWIAJĄCY nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie WYKONAWCA zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
1.2. Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. ZAMAWIAJĄCY
nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie WYKONAWCA zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
1.3. Sytuacji finansowej lub ekonomicznej. ZAMAWIAJĄCY nie precyzuje
w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie WYKONAWCA zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
1.4. Zdolności technicznej lub zawodowej. ZAMAWIAJĄCY uzna spełnienie
tego warunku, jeżeli WYKONAWCA: ZAMAWIAJĄCY nie precyzuje
w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie WYKONAWCA zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022 poz. 835).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: WYKONAWCA wraz z ofertą zobowiązany jest złożyć odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru chyba że ZAMAWIAJĄCY może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych a WYKONAWCA wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów w odniesieniu do WYKONAWCY. Jeżeli WYKONAWCA ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa wyżej, ZAMAWIAJĄCY żąda następujących dokumentów: dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym WYKONAWCA ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. Dokument, o którym mowa w wyżej powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Nie jest wymagane.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Oferta powinna zawierać:
a) Formularz Ofertowy oraz Specyfikację asortymentowo – cenową zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 oraz 1.1 do SWZ;
b) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału oraz niepodleganiu wykluczeniu w postępowaniu zgodnie z art. 125 ust.1 ustawy Pzp, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ ;
c) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału oraz niepodleganiu wykluczeniu w postępowaniu zgodnie z art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ;
d) Oświadczenie WYKONAWCÓW wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ;
e) Odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru , chyba że ZAMAWIAJĄCY może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych a WYKONAWCA w Formularzu Oferty wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów w odniesieniu do WYKONAWCY, WYKONAWCY wspólnie ubiegającego się o zamówienie, jak również w odniesieniu do podmiotów udostępniających zasoby; w przypadku wskazania przez WYKONAWCĘ dostępności ww. dokumentów pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, ZAMAWIAJĄCY może żądać od WYKONAWCY przedstawienia tłumaczenia na język polski pobranych samodzielnie przez ZAMAWIAJĄCEGO dokumentów;
f) Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania WYKONAWCY lub podmiotu udostępniającego zasoby;
g) Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wszystkich WYKONAWCÓW wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia (np. umowa o współdziałaniu). Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania WYKONAWCÓW w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy;
h) Zobowiązania, w przypadku gdy WYKONAWCA polega na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu wraz z pełnomocnictwami, jeżeli prawo do podpisania danego zobowiązania nie wynika z dokumentów (załącznik
nr 4 do SWZ).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Oferta powinna zawierać:
1. Oświadczenie WYKONAWCÓW wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ;
2. Odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru , chyba że ZAMAWIAJĄCY może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych a WYKONAWCA w Formularzu Oferty wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów w odniesieniu do WYKONAWCY, WYKONAWCY wspólnie ubiegającego się o zamówienie, jak również w odniesieniu do podmiotów udostępniających zasoby; w przypadku wskazania przez WYKONAWCĘ dostępności ww. dokumentów pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, ZAMAWIAJĄCY może żądać od WYKONAWCY przedstawienia tłumaczenia na język polski pobranych samodzielnie przez ZAMAWIAJĄCEGO dokumentów;
3. Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania WYKONAWCY lub podmiotu udostępniającego zasoby;
4. Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wszystkich WYKONAWCÓW wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia (np. umowa o współdziałaniu). Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania WYKONAWCÓW w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Wszelkie zmiany przedstawia załącznik nr 6 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-07-19 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/ozgst

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-07-19 09:05

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-08-17

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający informuje, że termin realizacji partii dostawy przedmiotu zamówienia od dnia złożenia pisemnego zapotrzebowania nie może być krótszy niż 3 (trzy) dni kalendarzowe i dłuższy niż 14 (czternaście) dni kalendarzowych. W sytuacji, gdy Wykonawca nie wskaże w ofercie terminu realizacji partii dostawy przedmiotu zamówienia, oferta taka zostanie uznana za ofertę z maksymalnym, dopuszczalnym terminem realizacji partii dostawy przedmiotu zamówienia i w tym przypadku Wykonawca otrzyma 0 (zero) punktów. Natomiast, gdy Wykonawca wskaże w ofercie termin realizacji partii dostawy przedmiotu zamówienia od dnia złożenia pisemnego zapotrzebowania krótszy niż 3 (trzy) dni kalendarzowe i dłuższy niż 14 (czternaście) dni kalendarzowych, otrzyma 0 (zero) punktów za kryterium termin realizacji partii dostawy zamówienia licząc od dnia złożenia pisemnego zapotrzebowania.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.