eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łódź › Remont korytarza na 1 piętrze oraz sal 1/19 i 1/30 w Zespole Szkół Muzycznych im. S. Moniuszki w ŁodziOgłoszenie z dnia 2022-06-24


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Remont korytarza na 1 piętrze oraz sal 1/19 i 1/30 w Zespole Szkół Muzycznych im. S. Moniuszki w Łodzi

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZESPÓŁ SZKÓŁ MUZYCZNYCH IM. STANISŁAWA MONIUSZKI W ŁODZI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000276943

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Rojna 20

1.5.2.) Miejscowość: Łódź

1.5.3.) Kod pocztowy: 91-134

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL711 - Miasto Łódź

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@muzyczna.lodz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.muzyczna.lodz.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Remont korytarza na 1 piętrze oraz sal 1/19 i 1/30 w Zespole Szkół Muzycznych im. S. Moniuszki w Łodzi

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-24d7f381-f323-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00224148

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-06-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00220112/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Remont korytarza na 1 piętrze oraz sal 1/19 i 1/30 w Zespole Szkół Muzycznych im. S. Moniuszki w Łodzi

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://bip.e-cea.pl/1308/zamowienia-publiczne

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu ePUAP (https://epuap.gov.pl/wps/portal), miniPortalu (https://miniportal.uzp.gov.pl) oraz poczty elektronicznej, z
zastrzeżeniem, że:
a) Wykonawca ofertę wraz z załącznikami składa wyłącznie za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.
b) komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w zakresie składania oświadczeń, wniosków (innych niż oferta wraz z załącznikami oraz zmiana lub wycofanie oferty), zawiadomień i innych dokumentów oraz przekazywania informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP - Formularz do komunikacji, udostępnionego również w miniPortalu jako załącznik lub za pomocą poczty elektronicznej, na adres email: przetargi@muzyczna.lodz.pl.
Adresy stron internetowych:
ePuap: www.epuap.gov.pl,
miniPortal: www.miniportal.uzp.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej:
1. Komunikacja w postępowaniu odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia musi posiadać konto na ePUAP. Konto na ePUAP zapewnia dostęp do Formularza złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do Formularza do komunikacji.
3. Do pełnej i prawidłowej korespondencji z Zamawiającym konieczne jest posiadanie przez co najmniej jedną osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy elektronicznego podpisu kwalifikowanego lub podpisu zaufanego lub podpisu osobistego, służącego do autentykacji i podpisu.
4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji ePUAP wynosi 150 MB.
5. Szczegółowe wymagania techniczne i organizacyjne sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej jak również szyfrowania i składania oferty opisane zostały w Rozdziale 9, 10, 13 oraz 14 SWZ, Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Instrukcji Użytkownika Systemu miniPortal ePUAP, dostępnych na stronie https://miniportal.uzp.gov.pl/ oraz Regulaminie ePUAP, dostępnym na stronie https://epuap.gov.pl/wps/portal.
6. Przy składaniu ofert, dokumentów i oświadczeń należy uwzględnić postanowienia rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12.04.2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (t.j. Dz. U. 2017 poz. 2247) oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacje w zakresie art. 13 ust. 1-3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO” zawarte zostały w Rozdziale 22 SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Informacje w zakresie ograniczenia stosowania RODO zawarte zostały w Rozdziale 22 SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZSM.241.2.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia publicznego jest realizacji robót budowlanych w zakresie remontu korytarza na 1 piętrze oraz sal 1/19 i 1/30 w Zespole Szkół Muzycznych im. S. Moniuszki w Łodzi.
2. Roboty budowlane prowadzone będą na terenie budynku Zamawiającego znajdującej się w Łodzi przy ul. Rojnej 20.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz opis planowanej inwestycji zawiera załącznik nr 10 - 10k do Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej: „SWZ”).

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

45262500-6 - Roboty murarskie i murowe

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45321000-3 - Izolacja cieplna

45410000-4 - Tynkowanie

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45421152-4 - Instalowanie ścianek działowych

45421146-9 - Instalowanie sufitów podwieszanych

45432110-8 - Kładzenie podłóg

45442100-8 - Roboty malarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-09-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający
stosować będzie następujące kryteria:
a) Kryterium nr 1: cena brutto (KC) – stanowiące wagę 60%
b) Kryterium nr 2: Termin realizacji zamówienia (KT)– stanowiące wagę 20%
c) Kryterium nr 3: Gwarancja (KG)– stanowiące wagę 20%
2. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu oceny ofert zawarte zostały w Rozdziale 16 SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1. sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ten warunek jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 250 000,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych),
Uwaga:
• Dla potrzeb oceny spełniania powyższego warunku, jeśli wartości zostaną podane w walutach innych niż PLN, Zamawiający dokona ich przeliczenia na PLN przyjmując średni kurs PLN do tej waluty podawany przez NBP na dzień opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w BZP (wg. tabeli A kursów średnich walut obcych). Jeżeli w dniu publikacji w BZP ogłoszenia o zamówieniu NBP nie publikuje tabeli średnich kursów walut, Zamawiający przyjmie jako podstawę kurs z tabeli kursów średnich opublikowany w dniu najbliższym po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu.
2. Zdolności technicznej lub zawodowej;
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ten warunek jeżeli wykaże, że:
a) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał co najmniej dwa zamówienia, w ramach których Wykonawca zrealizował roboty budowlane obejmujące budowę, przebudowę lub remont budynku, o wartości co najmniej 300 tyś zł (słownie: trzysta tysięcy złotych) brutto każde.
Uwaga:
• Warunek udziału w postępowaniu, o którym mowa w lit. a) powyżej musi być spełniony samodzielnie przez:
- Wykonawcę lub
- podmiot trzeci, na którego zdolności technicznej i zawodowej dotyczącej wykonanych robót polega Wykonawca lub
- w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, przez co najmniej jednego z tych Wykonawców
Tym samym nie jest dopuszczalne łączne (sumowane) spełnienie wymaganego doświadczenia, o którym mowa powyżej przez kilka podmiotów nie będących w stanie samodzielnie wykazać spełniania określonego warunku.
• W przypadku powoływania się przez Wykonawcę, celem spełnienia warunku o którym mowa w lit. a) SWZ, na wiedzę i doświadczenie zdobytą w trakcie realizacji zamówienia przez grupę Wykonawców (np. konsorcjum), której członkiem był Wykonawca/ podmiot trzeci, Zamawiający będzie badał doświadczenie własne Wykonawcy/ podmiotu trzeciego, tzn. realnie i faktycznie uzyskane w ramach realizacji zamówienia jako członka konsorcjum.
• Dla potrzeb oceny spełniania powyższego warunku, jeśli wartości zostaną podane w walutach innych niż PLN, Zamawiający dokona ich przeliczenia na PLN przyjmując średni kurs PLN do tej waluty podawany przez NBP na dzień opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w BZP (wg. tabeli A kursów średnich walut obcych). Jeżeli w dniu publikacji w BZP ogłoszenia o zamówieniu NBP nie publikuje tabeli średnich kursów walut, Zamawiający przyjmie jako podstawę kurs z tabeli kursów średnich opublikowany w dniu najbliższym po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu.
b) dysponuje lub będzie dysponował następującymi osobami, które zostaną przez Wykonawcę skierowane do realizacji zamówienia, które posiadają co najmniej określone poniżej kwalifikacje:
• Kierownik budowy - co najmniej jedna osoba posiadająca:
− uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021, poz. 2351 z późn. zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub uznane przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tj. Dz. U. z 2021, poz. 1646 z późn. zm.), wraz z aktualną przynależnością do właściwej izby samorządu zawodowego.
− co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie pełnienia obowiązków kierownika budowy,
• Kierownik robót elektrycznych - co najmniej jedna osoba posiadająca:
− uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021, poz. 2351 z późn. zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub uznane przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tj. Dz. U. z 2021, poz. 1646 z późn. zm.), wraz z aktualną przynależnością do właściwej izby samorządu zawodowego.
− co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie pełnienia obowiązków kierownika robót elektrycznych,
Uwaga:
• Poprzez uprawnienia budowlane Zamawiający rozumie uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021, poz. 2351 z późn. zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa upoważniające do kierowania robotami budowlanymi w zakresie określonym w warunku, lub uznane przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tj. Dz. U. z 2021, poz. 1646 z późn. zm.).
W przypadku osób będących obywatelami państw członkowskich UE, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym – prawo do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium RP powinno być potwierdzone odpowiednią decyzją o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub prawa do świadczenia usług transgranicznych.
• Zamawiający nie dopuszcza łącznia funkcji określonych w lit. b) powyżej i wykazania spełniania warunku przez jedna osobę.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:
a) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
b) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - wzór stanowiącym załącznik nr 8 do SWZ

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:
a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane (wzór wykazu stanowi załącznik nr 6 do SWZ), oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.
Uwaga:
Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz o którym mowa lit a) powyżej musi dotyczyć robót budowlanych, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.
b) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - wzór wykazu stanowi załącznik nr 7 do SWZ .
c) dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia.
Uwaga:
• Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganych przez zamawiającego podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w pkt. c) powyżej, składa inne podmiotowe środki dowodowe, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
• Jeżeli do potwierdzenia posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej niezbędne jest również wykazanie opłacenia składki ubezpieczenia, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenie również dokumentów potwierdzających jej opłacenie.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, w tym również wspólnicy spółki cywilnej, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W takim przypadku do oferty należy załączyć pełnomocnictwo, z którego w sposób jednoznaczny wynikać będzie zakres umocowania (wzór – załącznik nr 9 do SWZ.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki, o których mowa w pkt. 5.4.) Ogłoszenia zostaną spełnione, jeżeli Wykonawcy będą je spełniać
łącznie, z zastrzeżeniem uwag, o których mowa w pkt. 5.4.) Ogłoszenia.
3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do których zdolności te są wymagane.
4. W przypadku, o którym mowa w pkt. 3 powyżej Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy - wzór stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ.
5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP, dotyczące każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zmówienia publicznego – wzór stanowi załącznik nr 2 do SWZ,
4. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w tym również wspólników spółki cywilnej:
a) dokument wymieniony w pkt. 5.7.) lit. a) Ogłoszenia powinien być złożony przez co najmniej jednego Wykonawcę spośród Wykonawców składających wspólną ofertę,
b) dokumenty wymienione w pkt. 5.7.) lit. b) i c) Ogłoszenia powinny być złożone przez dowolnego Wykonawcę spośród Wykonawców składających wspólną ofertę lub Wykonawców łącznie,
c) dokumenty wymienione w pkt. 5.6.) lit. a) - b) Ogłoszenia albo odpowiadające im określone w pkt. 8.2. i 8.3. SWZ powinny być złożone przez każdego Wykonawcę, w tym także każdego wspólnika spółki cywilnej,

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Projektowane, istotne postanowienia przyszłej umowy w sprawie zamówienia publicznego wraz z określeniem możliwości ich zmian, stanowi załącznik nr 11 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

obejmujące, zgodnie z art. 96 ustawy: - aspekty srodowiskowe

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-07-11 14:30

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-07-11 16:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-08-09

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzą przesłanki wykluczenia określone w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022 poz. 835) (dalej: „Ustawa sankcyjna”), tj:
a) Wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 Ustawy sanacyjnej,
b) Wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 Ustawy sanacyjnej,
c) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 Ustawy sankcyjnej.
2. Wykonawcom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów określonych w ustawie Pzp przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale IX, art. 505 – 590.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.