eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Polanica-Zdrój › Budowa przedszkola miejskiego z oddziałem żłobka w Polanicy -Zdroju wraz z ekoogrodemOgłoszenie z dnia 2022-06-24


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa przedszkola miejskiego z oddziałem żłobka w Polanicy –Zdroju wraz z ekoogrodem

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA POLANICA-ZDRÓJ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 890717941

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Jarosława Dąbrowskiego 3

1.5.2.) Miejscowość: Polanica-Zdrój

1.5.3.) Kod pocztowy: 57-320

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL517 - Wałbrzyski

1.5.7.) Numer telefonu: (+48-74) 868-06-00 fax.(+48-74) 868-10-4

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@kancelariadskp.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.polanica.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa przedszkola miejskiego z oddziałem żłobka w Polanicy –Zdroju wraz z ekoogrodem

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ecdba701-f3b9-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00224049

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-06-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00006332/10/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.5 Budowa miejskiego przedszkola z oddziałem żłobkowym

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://polanica.logintrade.net

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://polanica.logintrade.net

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W
postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa
się za pomocą środka komunikacji elektronicznej, tj. platformy do elektronicznej obsługi zamówień
publicznych Zamawiającego dostępnej pod adresem: https://polanica.logintrade.net.
2. Wykonawca zobowiązany jest składać wszystkie dokumenty (oferty oraz oświadczenia) pod rygorem
nieważności opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym.
3. Środkiem komunikacji elektronicznej, służącym złożeniu oferty przez Wykonawcę, jest jego
prawidłowe złożenie na Platformie dostępnej pod adresem https://polanica.logintrade.net w wierszu
oznaczonym tytułem oraz znakiem sprawy zgodnym z niniejszym postępowaniem. Korzystanie z
Platformy przez Wykonawcę jest bezpłatne.
4. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi
posiadać konto na platformie. Wykonawca posiadający konto na Platformie zakupowej
https://polanica.logintrade.net ma dostęp do możliwości złożenia, zmiany, wycofania oferty, a także
funkcjonalności pozwalających na zadawanie pytań do treści SWZ oraz komunikację z Zamawiającym
w pozostałych obszarach. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania
korespondencji elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w Instrukcji korzystania z
Platformy na: https://polanica.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html.
6. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii
dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa
Rady Ministrów z dnia 17 października 2018 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów
elektronicznych oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać
zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
7.Regulamin korzystania z Platformy zakupowej znajduje się pod adresem:
https://polanica.logintrade.net/rejestracja/regulamin.html.
8. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej, wskazanych w SWZ.

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://polanica.logintrade.net

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: CRZP/14/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Budowa przedszkola miejskiego z oddziałem żłobka w Polanicy –Zdroju wraz z ekoogrodem - 1 zadanie

4.2.6.) Główny kod CPV: 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze

45262000-1 - Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe

45262300-4 - Betonowanie

45262500-6 - Roboty murarskie i murowe

45262310-7 - Zbrojenie

45320000-6 - Roboty izolacyjne

44232000-5 - Drewniane konstrukcje dachowe

44230000-1 - Ciesielskie elementy budowlane

45420000-7 - Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45422000-1 - Roboty ciesielskie

45321000-3 - Izolacja cieplna

45261320-3 - Kładzenie rynien

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45410000-4 - Tynkowanie

45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie

45442000-7 - Nakładanie powierzchni kryjących

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

45432111-5 - Kładzenie wykładzin elastycznych

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45314300-4 - Instalowanie infrastruktury okablowania

45316100-6 - Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45332400-7 - Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych

45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45112712-9 - Roboty w zakresie kształtowania ogrodów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-08-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium:
1) CENA – 60 %
2) OKRES Gwarancji – 40 %
Punkty uzyskane przez ofertę za poszczególne kryteria wyboru zostaną zsumowane. Wybrana zostanie oferta, która otrzymała największą liczbę punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia określonego w niniejszej SWZ mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego, dotyczące:
1.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym tzn.
a) są wpisani do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w kraju, w którym mają siedzibę lub miejsce zamieszkania, co w przypadku wykonawców mających siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (RP) oznacza, że są wpisani do Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
1.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów tzn.
ZAMAWIAJĄCY NIE STAWIA WARUNKU W TYM ZAKRESIE
1.3 sytuacji ekonomicznej lub finansowej tzn.
a) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:
 posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 2 000.000,00 PLN (słownie: dwa miliony złotych 00/100) w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert
 jest UBEZPIECZONY OD ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną, co najmniej 3.000 000,00 PLN (słownie: trzy miliony złotych zł 00/100)
1.4 zdolności technicznej lub zawodowej
a) Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał OSOBIŚCIE w sposób należyty co najmniej 2 (dwie), ale nie więcej niż 4 (cztery) roboty budowlane polegające na budowie, przebudowie, nadbudowie, rozbudowie lub termomodernizacji budynków na kwotę łączną co najmniej 10.000.000 PLN (dziesięć milionów złotych), w tym co najmniej 2 (dwie) roboty budowlane polegające na budowie, przebudowie, nadbudowie, rozbudowie lub termomodernizacji obiektu oświatowego.
Warunek ten będzie spełniony, jeśli dany wykonawca wykonywał wszystkie roboty. Oznacza to, że w przypadku powoływania się wykonawcy na zasoby innego podmiotu, ten podmiot musi wykazać wykonanie wszystkich robót. Jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał 1 robotę, a drugi podmiot wykaże także 1 robotę, to warunek nie będzie spełniony.
b) Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony o ile Wykonawca wykaże, iż dysponuje następującymi osobami, które będą skierowane przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego:
• 1 (jedna) osoba, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy, posiadająca uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno – budowlanej lub opowiadające im uprawnienia równoważne, oraz doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy/ inspektora nadzoru inwestorskiego branży konstrukcyjno – budowlanej na co najmniej jednym zadaniu, obejmującym budowę, przebudowę, nadbudowę, rozbudowę lub termomodernizację przedszkola lub żłobka lub przedszkola ze żłobkiem, lub innego obiektu oświatowego o kubaturze nie mniejszej niż 3500m3
• 1 (jedna) osoba, która będzie pełniła funkcję kierownika robót, posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych i wentylacyjnych
• 1 (jedna) osoba, która będzie pełniła funkcję kierownika robót, posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
Za uprawnienia równoważne Zamawiający uzna uprawnienia budowlane zdobyte na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz uznane na zasadach określonych w ustawie o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65), których zakres uprawnia do pełnienia wskazanej funkcji przy realizacji przedmiotu zamówienia.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ww. warunek można spełnić łącznie.
Zamawiający informuje, że posiadane przez osoby, o których mowa w pkt b) SWZ uprawnienia w wymaganym zakresie, stosownie do wymagań określonych w ogłoszeniu i SWZ powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane. Osoby, które posiadają uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego odpowiednie do realizacji przedmiotu zamówienia, do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i zachowały uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie wykazują te dokumenty, jako obowiązujące.
Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te będą następnie wykonywać jako podwykonawcy 100% robót budowlanych co do których udostępniają zasoby. Obowiązek ten jest wymagany pod rygorem odstąpienia od umowy z winy wykonawcy. W takiej sytuacji podmiot udostępniający będzie ponosił odpowiedzialność solidarną z wykonawcą.
Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 3 do SWZ

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych t.j.:.
1) Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych (Krajowy Rejestr Sądowy lub Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej), prowadzonych w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem;
2) Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolności kredytowej wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem;
3) Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego w pkt. VIII.1.3 SWZ;
4) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane - wzór wykazu stanowi załącznik nr 6 do SWZ wraz z załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane (bezpośredni INWESTOR), a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty,
5) wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
6) Oświadczenia na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych Wykonawcy lub kadry kierowniczej Wykonawcy

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

7. Do oferty należy dołączyć:
1) Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik;
2) Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
3) Kosztorys ofertowy
4) Oświadczenie Wykonawcy - Załącznik nr 3 do SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie składa każdy z Wykonawców.;
8. Oferta oraz oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu muszą być złożone w oryginale.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Zamawiający wymaga wniesienia wadium.
1. Wniesienie wadium
1) Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 45.000,00 PLN (słownie: czterdzieści pięć tysięcy zł 00/100) przed upływem terminu składania ofert.
2) Wadium może być wniesione w:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).
3) Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w : Banku Pekao SA nr rachunku : 34 1240 3464 1111 0010 3997 8269, z dopiskiem na przelewie: „Wadium w postępowaniu nr CRZP/14/2022 na : Budowę przedszkola miejskiego z oddziałem żłobka w Polanicy –Zdroju wraz z ekoogrodem.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie, o
którym mowa w rozdz. IX.1 niniejszej SWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających
się o zamówienie. Oświadczenie te ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w
postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje
spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia.5. Przed podpisaniem
umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (w przypadku wyboru ich
oferty, jako najkorzystniejszej) przedstawią Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych
Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1)w przyp. stwierdz.przez Zamaw. z przyczyn techniczn.o obiektywnym charakt.braku konieczn. wykonania części RB stanowiących Przedm.zamów.– wówczas zmiana dot.będzie zmniejsz.zakresu Przedm. zamów. oraz obniż. wysok. należn.Wykonaw. wynagrodz., o wartość tej części Przedm.zamów. ustaloną na podst.kosztorysu ofert.; Wykonaw. z tego tyt.nie przysług.żadne roszcz.; w tym prawo do odszkodow.- zmiana następuje poprzez
jednostron.ośw.woli Zamawiaj. złożone wykonaw. w formie pisemnej.2)w zakresie dotycz.zmiany sposobu spełnienia świadcz. w przyp. stwierdz. konieczn.: a)zmiany materiałów budowl. sprzętu, urządzeń oraz technol.wykonania RB w syt.gdy wykorzyst. mater. budowl., sprzętu, urządz.wskaz.w dok.projekt. lub STWiOR stanie się niemożliwe lub w
przyp.pojaw.się na rynku mater., sprzętu, urządz.lub technol.nowszej gener.pozwalaj. na zmniejsz. kosztów eksploat. wykonan. przedm.zamów., b)zrealizow. Przedm.zamów. przy zastos. innych rozwiązań techn./technolog. niż wskaz.w dok. projekt. lub STWiOR , w syt. gdyby zastos. przewidz. rozw. groziło niewykon.lub wadliwym wykonan. Przedm. zamów. lub w przyp. będących następstw.usunięcia wad lub konieczn.wprowadz.zmian w dok. projekt.,3)w zakresie dot. zmiany osoby p.o. Kier. Bud. lub Kier.Robót - wówczas Wykonaw. jest obowiąz. wykazać Zamawiaj., iż propon. osoba
spełnia wymag. w stopniu nie mniejsz. niż wymag. stawiane odpow. kierown. bud. lub kierown.RB w trakcie postęp. o udziel. zamów.w wyniku którego zawarto umowę, 4)w zakr. dotycz. zmiany term. wykon. Przedm. zamów., przy czym zmiana spowodow. może być okoliczn.leżącymi wyłączn.po stronie Zamawiaj.lub okoliczn. niezależn. zar. od Zamawiaj. jak i od wykonaw.skutkując. konieczn. przedłuż. term.wykon. w przyp.:a)wstrzym. realiz. Umowy z przycz. zależnych od Zamawiaj.b)konieczn. usun.wady lub prowadz. zmiany w dok. projekt. jeżeli konieczn.usun. wady lub wprowadz. zmiany w dok. projekt.ma wpływ na term.wykon.,c)wystąp. zwłoki Zamaw. w
przekaz. Terenu Bud.,d)opóźn.w dokon.odbioru z przycz.leż. po stronie Zamaw., e)nadzwycz.warunk.atmosfer. uniemożliwiaj. wykonyw. RB lub przeprowadz. prób i sprawdzeń (np. bardzo silny wiatr, mróz, ulewy z podtopieniami), f)z powodu siły wyższej zdefin. w § 20 ust. 8, której wystąp.
zostało potwierdz.wpisem do Dz. Bud. przez Inspekt.nadzoru inwestors. i zostało zaakcept. przez Zamawiaj.,g)odmiennych od przyjętych w dok. projekt.warunków geolog., terenow., archeolog., wodnych itp., w szczególn: istnienie podziemn.urządz., instal.lub obiektów infrastruktur.; wykopal. archeolog., jeżeli mają te okoliczn.wpływ na term.wykon.Umowy, h)wstrzym.bud. przez właś. org. z przyczyn nie zawin.przez Wykonaw. np. odkrycie niewypałów i niewybuchów, zagrożenie wybuchem; i)będącym następstw. opóźn. w działan. org. admin. z przycz. nie zawin. przez
Wykonaw. w szczególn.: przekrocz. zakreśl.przez prawo terminów wyd. przez org. admin. map, uzgodn., opinii, dec., zezw. itp.;j)zlecenia wykon. dodatk.RB, których wykon.ma wpływ na term.realiz. RB objętych tą Umowa. W przyp. wystąp. którejk.z okoliczn. ww. termin wykon. Umowy może być przedłuż.o czas ich trwania.5)w zakresie dotycz. zmiany wynagr. w przyp.a)ustawow. zmiany stawki VAT; waloryz. wynagr. brutto nastąpi automat. z dniem wprowadz. zmiany stawki VAT (wynagr. netto pozostaje bez zmian),b)konieczn. wykon. robót zamienn., o różnicę pomn. wart. robót zamienn. a wart. RB, które nie będą wykonyw. - podst. oblicz. kosztów zmiany maj. wpływ na wynagrodz. wykonaw. będzie zatwierdz. przez Zamaw. koszt.ofert. opracow. na podst. cen jednostk. i danych wyjściow.do kosztorys.a przyjęt.do kosztor.ofert. wykonawcy – w przyp. braku właśc.cen wykonawca kalkulując cenę jednostk. przyjm. ceny mater.wg cen zakupu i pracy sprzętu wg fakt. kosztów lecz nie wyższe niż śr. ceny mater.i pracy sprzętu wg dostępn. na rynku publik.(...); w takim przyp.istnieje możliw.wprowadz. dodatk. zapłaty częściow.(zmiana spos.płatn. na inne term.,inne wysok. transz, liczbę transz).

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-07-12 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://polanica.logintrade.net

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-07-12 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-08-10

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

6)w zakresie dotycz.zmiany (zwiększ./zmniejsz.) zakresu RB, które Wykonaw. będzie wykonyw. za pomocą Podwykon.,7)w zakresie dotycz. zmiany Podwykon. lub podmiotu, na którego zasoby Wykonaw. się powoływał, w celu wykaz. spełniania warunków udziału w postęp. - w takim przyp.Wykonaw. jest obowiąz.wykazać Zamawiaj. iż proponow. inny Podwykon.podmiot lub Wykonaw. samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejsz. niż wymag. w trakcie postępow. o udziel. zamówienia w wyniku którego została zaw. Umowa,8)w przyp. stwierdzenia, że okoliczności związane z wystąpieniem siły wyższej, w tym m.in. COVID-19 lub innej pandemii lub działaniami wojennymi, w tym także przy granicach z Polską, wpływają na należyte wykonanie tej Umowy (zwłaszcza w zakresie terminu wykonania Umowy) 9)w zakresie dotycz. płatności, Wykonaw. może złożyć wniosek o zmianę sposobu płatności na większą liczbę transz, ale nie więcej niż do 8 faktur przejściowych i 1 końcową (łącznie do 9 faktur), z zastrzeż., że faktury przejściowe nie mogą być niższe niż 10% wartości umowy, a faktura końcowa nie może być niższa niż 20%; pozost. warunki płatności
zostaną niezmienne. 2.Zmiany umowy są także dopuszczalne:1)w przyp. zmiany wysok. minimal. wynagrodz. za pracę albo
wysok.minimal. stawki godzin. ustalonego na podst. ustawy z dnia 10 października 2002 r.(...) 2)w przyp. zmiany zasad podlegania ubezpiecz. społ. lub ubezpiecz. zdrowotn.lub wysok. stawki składki na ubezp. społ. lub zdrowot..3)zasad gromadz. i wysok. wpłat do pracownicz. planów kapitał. o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. (...) 3.Jeżeli
zmiany określone w ust. 2 pkt 1-3 będą miały wpływ na koszty wykonania zamów. przez Wykonaw. strona powołująca się na ww. okoliczn. jest obowiąz. do pisemn. wykazania przyczyn uzasadniaj. zmianę umowy zawierającego: -opis zmiany; -uzasadn.zmiany;-koszt zmiany oraz jej wpływ na wysok. wynagrodz. ;-czas wykonania zmiany oraz ewentualny wpływ zmiany na termin zakończ. umowy.4. Strony dopuszcz. także możliwość zmiany wysok. wynagrodz. (wzrostu/obniż.) należnego Wykonaw., w przyp. zmiany ceny mater. związ. z realizacją zamów., pod warunkiem, że:1)cena danego
materiału budowl. zmieni się nie mniej niż 10 % od wartości wskaz. w kosztor. przedłoż.przez Wykonaw. do oferty lub w przyp. braku w kosztor. – w stosunku do ceny wskazanej w cenniku Secocenbud (...) obowiązuj. w dacie złożenia oferty; 2)wynagrodz. będzie podlegało waloryzacji począwszy od 3 pełnego miesiąca kalendarz. od złożenia nowego kosztor. który Wykonaw. przedłoży gdy wartość zmiany cen ww. materiałów przekroczy 10 % w stos. do stawek przyjętych przez Wykonaw. w pierwotn. kosztor. i utrzyma się przez okres co najmniej 2 miesięcy;3)Wykonawca będzie uprawn. do
waloryz.wynagrodz. wył. w syt.wykazania Zamaw., że na dzień zaistnienia podstaw do waloryz., ceny wskaz. w pierwotn. kosztor. ofert. Wykonaw. są niższe niż ceny prod. bud. -montaż., publik. przez Secocenbud (...), 4)całkow. wartość umowy w przyp. określ. w pkt 1 może być zmieniona o maks. 8 % w stosunku do wartości określ. w § 6 ust. 1. 5)postanowień umown.w zakresie waloryz. nie stosuje się od chwili osiągn.limitu, o którym mowa w pkt 4; 6)zmiana wysokości wynagrodz. opisana w tym ustępie następ. w przyp. ziszczenia się wszystkich ww. warunków.5.Wykonaw., którego wynagrodz. zostało zmienione zgodnie z ust. 4 powyżej, zobowiąz.jest do zmiany wynagrodz. przysługuj.Podwykon. z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadaj.m zmianom cen materiałów lub kosztów dotycz. zobowiązania Podwykon., jeżeli łącznie spełnione są warunki:1) przedmiotem umowy są RB lub usługi;2) okres obowiązywania umowy przekracza 12 mies. Zamawiający
dopuszcza możliw. zmian postanowień zawartej Umowy w pozost. przypadkach wym. w art. 455 p.z.p. pod warunkiem ziszczenia się przesłanek tam wskazanych.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.